(ES) č. 6/2005Nařízení Komise (ES) č. 6/2005 ze dne 4. ledna 2005, kterým se opravují nařízení (ES) č. 46/2003 a 47/2003, pokud jde o směsi různých druhů čerstvého ovoce a zeleniny v jednom maloobchodním balení

Publikováno: Úř. věst. L 2, 5.1.2005, s. 3-3 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 4. ledna 2005 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 6. ledna 2005 Nabývá účinnosti: 6. ledna 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 6/2005

ze dne 4. ledna 2005,

kterým se opravují nařízení (ES) č. 46/2003 a 47/2003, pokud jde o směsi různých druhů čerstvého ovoce a zeleniny v jednom maloobchodním balení

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 2200/96 ze dne 28. října 1996 o společné organizaci trhu s ovocem a zeleninou (1), a zejména na čl. 2 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení Komise (ES) č. 48/2003 ze dne 10. ledna 2003, kterým se stanoví pravidla pro směsi různých druhů čerstvého ovoce a zeleniny v jednom maloobchodním balení (2), se vztahuje na maloobchodní balení o čisté hmotnosti nepřesahující tři kilogramy.

(2)

Do nařízení Komise (ES) č. 46/2003 ze dne 10. ledna 2003 se vloudila chyba, která pozměnila obchodní normy pro čerstvé ovoce a zeleninu, pokud jde o směsi různých druhů čerstvého ovoce a zeleniny v jednom maloobchodním balení (3); táž chyba se vloudila i do nařízení Komise (ES) č. 47/2003 ze dne 10. ledna 2003, čímž pozměnila přílohu I nařízení Rady (ES) č. 2200/96, podle nichž mohou být produkty, pro něž platí obchodní normy pro čerstvé ovoce a zeleninu, nabízeny ve formě směsí různých druhů v maloobchodním balení o čisté hmotnosti nepřesahující tři kilogramy.

(3)

Je tudíž nutno příslušným způsobem opravit nařízení (ES) č. 46/2003 a (ES) č. 47/2003, aby mohla maloobchodní balení dotčená tímto ustanovením vykazovat čistou hmotnost tři kilogramy.

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro čerstvé ovoce a zeleninu,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V článku 1 nařízení (ES) č.46/2003 se slova „o čisté hmotnosti nepřesahující tři kilogramy“ nahrazují slovy „o čisté hmotnosti do tří kilogramů“.

Článek 2

V článku 1 nařízení (ES) č.47/2003 se slova „o čisté hmotnosti nepřesahující tři kilogramy“ nahrazují slovy „o čisté hmotnosti do tří kilogramů“.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. ledna 2005.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 297, 21.11.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 47/2003 (Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 64).

(2)  Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 65.

(3)  Úř. věst. L 7, 11.1.2003, s. 61.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU