2005/77/ESSměrnice Komise 2005/77/ES ze dne 11. listopadu 2005, kterou se mění příloha V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství

Publikováno: Úř. věst. L 296, 12.11.2005, s. 17-17 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 11. listopadu 2005 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 2. prosince 2005 Nabývá účinnosti: 2. prosince 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE KOMISE 2005/77/ES

ze dne 11. listopadu 2005,

kterou se mění příloha V směrnice Rady 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čl. 14 odst. 2 písm. d) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice 2000/29/ES stanoví některá opatření proti rozšiřování organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům na území Společenství. Tato směrnice rovněž stanoví použití rostlinolékařských pasů, které osvědčují, že rostliny nebo rostlinné produkty byly úspěšně podrobeny kontrolnímu systému Společenství.

(2)

Rostlinolékařské pasy jsou v současnosti vyžadovány při přemísťování certifikovaných semen Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. a Phaseolus L. na delší vzdálenosti v rámci Společenství.

(3)

Pro zlepšení rostlinolékařské ochrany semen Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. a Phaseolus L. by měl být požadavek, aby k uvedeným semenům byl při jejich přemísťování na delší vzdálenosti v rámci Společenství přiložen rostlinolékařský pas, uplatněn u všech semen těchto druhů.

(4)

Přílohu V směrnice 2000/29/ES je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit.

(5)

Opatření stanovená touto směrnicí jsou v souladu se stanoviskem Stálého rostlinolékařského výboru,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

V příloze V části A kapitole I bodu 2.4. směrnice 2000/29/ES se poslední odrážka nahrazuje tímto:

„—

semena Helianthus annuus L., Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. a Phaseolus L.“.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní nejpozději do 30. dubna 2006 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a této směrnice.

Budou tyto předpisy používat ode dne 1. května 2006.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 11. listopadu 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2005/16/ES (Úř. věst. L 57, 3.3.2005, s. 19).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU