2005/47/ESSměrnice Rady 2005/47/ES ze dne 18. července 2005 o dohodě mezi Společenstvím evropských železnic (CER) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) o některých aspektech pracovních podmínek mobilních pracovníků poskytujících interoperabilní přeshraniční služby v železniční dopravě

Publikováno: Úř. věst. L 195, 27.7.2005, s. 15-17 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 18. července 2005 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 18. července 2005 Nabývá účinnosti: 18. července 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE RADY 2005/47/ES

ze dne 18. července 2005

o dohodě mezi Společenstvím evropských železnic (CER) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) o některých aspektech pracovních podmínek mobilních pracovníků poskytujících interoperabilní přeshraniční služby v železniční dopravě

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 139 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Tato směrnice je v souladu se základními právy a zásadami stanovenými v Listině základních práv Evropské unie a směřuje k zajištění úplného dodržování jejího článku 31, v němž se stanoví, že každý pracovník má právo na pracovní podmínky respektující jeho zdraví, bezpečnost a důstojnost a na stanovení maximální přípustné pracovní doby, na denní a týdenní odpočinek a na každoroční placenou dovolenou.

(2)

Sociální partneři mohou v souladu s čl. 139 odst. 2 Smlouvy společně požádat, aby dohody uzavřené na úrovni Společenství byly provedeny rozhodnutím Rady na návrh Komise.

(3)

Rada přijala směrnici 93/104/ES ze dne 23. listopadu 1993 o některých aspektech úpravy pracovní doby (1). Železniční doprava byla jedním z odvětví činnosti, která byla z oblasti působnosti uvedené směrnice vyňata. Evropský parlament a Rada přijaly směrnici 2000/34/ES (2), kterou se mění směrnice Rady 93/104/ES, aby se její oblast působnosti rozšířila na odvětví a činnosti z ní původně vyňaté.

(4)

Evropský parlament a Rada přijaly směrnici 2003/88/ES ze dne 4. listopadu 2003 o některých aspektech úpravy pracovní doby (3), kterou se kodifikovala a zrušila směrnice 93/104/ES.

(5)

Směrnice 2003/88/ES stanoví, že se lze odchýlit od jejích článků 3, 4, 5, 8 a 16 pro osoby pracující v železniční dopravě, které tráví svou pracovní dobu ve vlaku.

(6)

Společenství evropských železnic (CER) a Evropská federace pracovníků v dopravě (ETF) informovaly Komisi, že si přejí zahájit jednání v souladu s čl. 139 odst. 1 Smlouvy.

(7)

Tyto organizace uzavřely dne 27. ledna 2004 dohodu o některých aspektech pracovních podmínek mobilních pracovníků poskytujících interoperabilní přeshraniční služby (dále jen „dohoda“).

(8)

Dohoda obsahovala společnou žádost, aby Komise dohodu provedla rozhodnutím Rady na návrh Komise v souladu s čl. 139 odst. 2 Smlouvy.

(9)

Směrnice 2003/88/ES se vztahuje na mobilní pracovníky poskytující interoperabilní přeshraniční služby, pokud tato směrnice a dohoda k ní připojená neobsahuje zvláštní ustanovení.

(10)

Pro účely článku 249 Smlouvy je vhodným nástrojem pro provedení této dohody směrnice.

(11)

Jelikož s ohledem na dotvoření vnitřního trhu v odvětví železniční dopravy a na hospodářskou soutěž v tomto odvětví nemůže být cílů této směrnice, totiž ochrany zdraví a bezpečnosti, dosaženo uspokojivě na úrovni členských států, a proto jich může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(12)

Rozvoj odvětví evropské železniční dopravy vyžaduje podrobné sledování role současných i nových účastníků tohoto odvětví s cílem zajistit harmonický rozvoj v celém Společenství. Evropský sociální dialog v této oblasti by měl být schopen tento vývoj odrážet a co nejlépe jej zohledňovat.

(13)

Tato směrnice ponechává členským státům možnost definovat ty pojmy dohody, které sama blíže nevymezuje, v souladu s vnitrostátními právními předpisy a zvyklostmi, jako je tomu u jiných směrnic v oblasti sociální politiky používajících obdobné pojmy, pokud jsou použité definice v souladu s dohodou.

(14)

Komise vypracovala návrh směrnice v souladu se svým sdělením ze dne 20. května 1998 nazvaným „Přizpůsobit a podporovat sociální dialog na úrovni Společenství“ s ohledem na reprezentativnost smluvních stran a soulad každého ustanovení dohody s právem; podepsané strany jsou dostatečně reprezentativní, aby mohly zastupovat mobilní pracovníky železnic poskytující interoperabilní přeshraniční služby provozované železničními podniky.

(15)

Komise vypracovala návrh směrnice v souladu s čl. 137 odst. 2 Smlouvy, který stanoví, že směrnice v sociální oblasti by neměly „ukládat žádná správní, finanční ani právní omezení bránící zakládání a rozvoji malých a středních podniků“.

(16)

Tato směrnice a dohoda stanoví minimální normy; členské státy nebo sociální partneři by měli mít možnost zachovat v platnosti nebo zavést příznivější ustanovení.

(17)

Komise uvědomila Evropský parlament, Evropský hospodářský a sociální výbor a Výbor regionů a zaslala jim návrh směrnice o provádění dohody.

(18)

Evropský parlament přijal usnesení o dohodě sociálních partnerů dne 26. května 2005.

(19)

Provedení dohody přispěje k dosažení cílů stanovených v článku 136 Smlouvy.

(20)

V souladu s odstavcem 34 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů (4) budou členské státy vyzvány, aby jak pro sebe, tak v zájmu Společenství vypracovaly vlastní tabulky, z nichž bude co nejvíce patrný vztah mezi touto směrnicí a prováděcími opatřeními, a tyto tabulky zveřejnily,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Účelem této směrnice je provedení dohody o některých aspektech pracovních podmínek mobilních pracovníků poskytujících interoperabilní přeshraniční služby, uzavřené dne 27. ledna 2004 mezi Společenstvím evropských železnic (CER) a Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF).

Znění dohody je připojeno v příloze této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy mohou zachovat v platnosti nebo zavést příznivější ustanovení, než jaká stanoví tato směrnice.

2.   Provádění této směrnice za žádných okolností neodůvodňuje pokles obecné úrovně ochrany pracovníků v oblastech, na které se tato směrnice vztahuje. Právo členských států nebo sociálních partnerů přijímat s ohledem na vývoj okolností právní nebo smluvní úpravu, která se liší od úpravy platné ke dni přijetí této směrnice, není dotčeno, jsou-li zachovány minimální požadavky stanovené touto směrnicí.

Článek 3

Aniž jsou dotčena ustanovení dohody o sledování a hodnocení podepsanými stranami, předloží Komise, po konzultaci se sociálními partnery na evropské úrovni, Evropskému parlamentu a Radě do 27. července 2011 zprávu o provádění této směrnice v souvislosti s vývojem železničního odvětví.

Článek 4

Členské státy stanoví sankce za porušení vnitrostátních předpisů, které byly přijaty podle této směrnice, a přijmou veškerá nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy oznámí tyto předpisy Komisi do 27. července 2008 a neprodleně jí oznámí veškeré následné změny.

Článek 5

Členské státy po konzultaci se sociálními partnery uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 27. července 2008 nebo zajistí, aby sociální partneři do uvedeného dne zavedli nezbytná opatření dohodou. Znění těchto předpisů neprodleně sdělí Komisi.

Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, která jim kdykoli umožní zajistit výsledky požadované touto směrnicí, a Komisi o těchto opatřeních neprodleně uvědomí.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 6

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 7

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 18. července 2005.

Za Radu

M. BECKETT

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 307, 13.12.1993, s. 18. Směrnice ve znění směrnice 2000/34/ES.

(2)  Úř. věst. L 195, 1.8.2000, s. 41.

(3)  Úř. věst. L 299, 18.11.2003, s. 9.

(4)  Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.


DOHODA

mezi Evropskou federací pracovníků v dopravě (ETF) a Společenstvím evropských železnic (CER) o některých aspektech pracovních podmínek mobilních pracovníků poskytujících interoperabilní přeshraniční služby

S OHLEDEM NA:

vývoj železniční dopravy, která vyžaduje modernizaci systému a rozvoj transevropské dopravy, a tedy interoperabilní služby,

potřebu rozvíjet bezpečnou přeshraniční dopravu a chránit zdraví a bezpečnost mobilních pracovníků poskytujících interoperabilní přeshraniční služby,

potřebu předejít hospodářské soutěži založené výhradně na rozdílech v pracovních podmínkách,

důležitost rozvoje železniční dopravy v rámci Evropské unie,

myšlenku, že těchto cílů bude dosaženo vytvořením společných pravidel pro minimální standardní pracovní podmínky pro mobilní pracovníky poskytující interoperabilní přeshraniční služby,

přesvědčení, že se počet těchto pracovníků v nadcházejících letech zvýší,

Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 138 a čl. 139 odst. 2 této smlouvy,

směrnici 93/104/ES (ve znění směrnice 2003/34/ES), a zejména na články 14 a 17 uvedené směrnice,

Úmluvu o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím, 19. června 1980),

skutečnost, že čl. 139 odst. 2 Smlouvy stanoví, že dohody uzavřené na evropské úrovni mohou být na základě společné žádosti podepsaných stran provedeny rozhodnutím Rady na návrh Komise,

skutečnost, že podepsané strany tímto takovou žádost podávají,

SE PODEPSANÉ STRANY DOHODLY TAKTO:

Ustanovení 1

Oblast působnosti

Tato dohoda se vztahuje na mobilní pracovníky v železniční dopravě poskytující interoperabilní přeshraniční služby, provozované železničními podniky.

Použití této dohody je nepovinné pro místní a regionální osobní přeshraniční dopravu, pro nákladní přeshraniční dopravu do vzdálenosti 15 kilometrů od hranic a pro dopravu mezi oficiálními hraničními stanicemi uvedenými v příloze.

Je rovněž nepovinné pro vlaky na přeshraničních spojích, které začínají i končí v infrastruktuře téhož členského státu a využívají infrastrukturu jiného členského státu, aniž by se na jeho území zastavily (což může být považováno za provoz vnitrostátní dopravy).

Pokud jde o mobilní pracovníky poskytující interoperabilní přeshraniční služby, nevztahuje se směrnice 93/104/ES na ta hlediska, pro která tato dohoda obsahuje zvláštní ustanovení.

Ustanovení 2

Definice

Pro účely této dohody se rozumí:

1.

„interoperabilními přeshraničními službami“ přeshraniční služby, pro které se od železničních podniků vyžadují nejméně dvě osvědčení o bezpečnosti podle směrnice 2001/14/ES;

2.

„mobilním pracovníkem poskytujícím interoperabilní přeshraniční služby“ pracovník, který je v rámci denní směny členem doprovodu vlaku přiděleným pro poskytování interoperabilních přeshraničních služeb po dobu delší než jednu hodinu;

3.

„pracovní dobou“ doba, po kterou pracovník pracuje, je zaměstnavateli k dispozici a vykonává svou činnost nebo plní úkoly, v souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo zvyklostmi;

4.

„dobou odpočinku“ doba, která není pracovní dobou;

5.

„noční dobou“ doba v délce nejméně 7 hodin, vymezená vnitrostátními právními předpisy, která ve všech případech musí zahrnovat dobu mezi půlnocí a pátou hodinou ranní;

6.

„noční směnou“ směna zahrnující nejméně 3 hodiny práce během noční doby;

7.

„odpočinkem mimo domov“ denní odpočinek, který si mobilní pracovník nemůže vzít v místě svého obvyklého bydliště;

8.

„strojvedoucím“ pracovník pověřený řízením hnacího vozidla;

9.

„dobou řízení“ doba trvání plánované činnosti, během níž je strojvedoucí odpovědný za řízení hnacího vozidla, s výjimkou doby plánované pro přípravu nebo odstavení hnacího vozidla. Zahrnuje však všechny plánované přestávky, kdy strojvedoucí zůstává za hnací vozidlo odpovědný.

Ustanovení 3

Denní odpočinek doma

Denní odpočinek doma je doba nejméně 12 po sobě jdoucích hodin v časovém úseku 24 hodin.

Jednou za 7 dní však může být zkrácen na nejméně 9 po sobě jdoucích hodin. V tom případě jsou hodiny představující rozdíl mezi zkráceným odpočinkem a 12 hodinami přidány k následujícímu dennímu odpočinku doma.

Výrazně zkrácený denní odpočinek nelze stanovit mezi dvěma denními odpočinky mimo domov.

Ustanovení 4

Denní odpočinek mimo domov

Minimální denní odpočinek mimo domov je doba 8 po sobě jdoucích hodin v časovém úseku 24 hodin.

Po denním odpočinku mimo domov musí následovat denní odpočinek doma (1).

Doporučuje se dbát na pohodlné ubytování mobilních pracovníků v době odpočinku mimo domov.

Ustanovení 5

Přestávky

a)   Strojvedoucí

Pokud je pracovní doba strojvedoucího delší než 8 hodin, je třeba mu během pracovního dne zajistit přestávku trvající alespoň 45 minut.

nebo

Pokud pracovní doba trvá 6 až 8 hodin, činí tato přestávka nejméně 30 minut a musí se uskutečnit během pracovního dne.

Denní doba a délka přestávky musí být dostatečné pro zajištění účinného zotavení pracovníka.

V případě zpoždění vlaků lze přestávky během pracovního dne upravit.

Část přestávky by měla být mezi třetí a šestou hodinou práce.

Ustanovení 5 písm. a) se nepoužije, pokud je druhý strojvedoucí. V tom případě jsou podmínky pro poskytování přestávek stanoveny na vnitrostátní úrovni.

b)   Jiní pracovníci doprovodu vlaku

Jiným pracovníkům doprovodu vlaku je třeba zajistit přestávku o délce nejméně 30 minut, pokud je pracovní doba delší než 6 hodin.

Ustanovení 6

Týdenní odpočinek

Každý mobilní pracovník poskytující interoperabilní přeshraniční služby má za období sedmi dnů nárok na minimální nepřetržitý týdenní odpočinek v délce 24 hodin a navíc denní odpočinek v délce 12 hodin podle ustanovení 3.

Každoročně má mobilní pracovník 104 odpočinků o délce 24 hodin, včetně 52 týdenních odpočinků o délce 24 hodin,

což zahrnuje

12 dvojitých odpočinků (o délce 48 hodin plus denní odpočinek o délce 12 hodin) zahrnujících sobotu a neděli

a

12 dvojitých odpočinků (o délce 48 hodin plus denní odpočinek o délce 12 hodin) bez záruky, že budou zahrnovat sobotu a neděli.

Ustanovení 7

Doba řízení

Doba řízení podle definice v ustanovení 2 nesmí přesáhnout 9 hodin při denní službě a 8 hodin při noční službě mezi dvěma denními odpočinky.

Maximální doba řízení za období dvou týdnů je omezena na 80 hodin.

Ustanovení 8

Kontroly

Aby bylo možné sledovat dodržování této dohody, vede se záznam pracovní doby a odpočinků mobilních pracovníků za každý den. K dispozici musí být informace o skutečné pracovní době. Tento záznam je v podniku uchováván po dobu nejméně jednoho roku.

Ustanovení 9

Ustanovení o zachování úrovně ochrany

Provádění této dohody v žádném případě nezakládá platné odůvodnění pro snížení celkové úrovně ochrany mobilních pracovníků poskytujících interoperabilní přeshraniční služby.

Ustanovení 10

Sledování dohody

Podepsané strany sledují provádění a uplatňování této dohody v rámci Výboru pro kolektivní vyjednávání v odvětví železnic, který byl zřízen v souladu s rozhodnutím Komise 98/500/ES.

Ustanovení 11

Hodnocení

Strany vyhodnotí ustanovení této dohody za dva roky po jejím podpisu na základě prvních zkušeností s rozvojem interoperabilní přeshraniční dopravy.

Ustanovení 12

Přezkum

Strany přezkoumají výše uvedená ustanovení dva roky po skončení prováděcího období stanoveného v rozhodnutí Rady, kterým tato dohoda nabývá účinku.

V Bruselu dne 27. ledna 2004.

Za CER

Giancarlo CIMOLI

předseda

Johannes LUDEWIG

výkonný ředitel

Francesco FORLENZA

předseda skupiny ředitelů lidských zdrojů

Jean-Paul PREUMONT

poradce pro sociální věci

Za ETF

Norbert HANSEN

předseda oddělení železnic

Jean-Louis BRASSEUR

místopředseda oddělení železnic

Doro ZINKE

generální tajemnice

Sabine TRIER

politická tajemnice


(1)  Strany souhlasí, aby jednání o druhém bezprostředně následujícím odpočinku mimo domov, jakož i o náhradě za odpočinek mimo domov, proběhla mezi sociálními partnery na úrovni železničního podniku, případně na vnitrostátní úrovni. Na evropské úrovni bude otázka počtu po sobě jdoucích odpočinků mimo domov a otázka náhrady za odpočinek mimo domov znovu projednána dva roky po podpisu této dohody.

PŘÍLOHA

Seznam oficiálních hraničních stanic, která jsou za hranicí 15 km a pro která je dohoda nepovinná

 

RZEPIN (PL)

 

TUPLICE (PL)

 

ZEBRZYDOWICE (PL)

 

DOMODOSSOLA (I)


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU