2005/33/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/33/ES ze dne 6. července 2005, kterou se mění směrnice 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech

Publikováno: Úř. věst. L 191, 22.7.2005, s. 59-69 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 6. července 2005 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 11. srpna 2005 Nabývá účinnosti: 11. srpna 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2016/802 Pozbývá platnosti: 10. června 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/33/ES

ze dne 6. července 2005,

kterou se mění směrnice 1999/32/ES, pokud jde o obsah síry v lodních palivech

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 175 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Politika Společenství v oblasti životního prostředí, jak je stanovena v akčních programech pro životní prostředí, zejména v Šestém akčním programu Společenství pro životní prostředí přijatém rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES (4), se na základě článku 174 Smlouvy zaměřuje na dosažení takové kvality ovzduší, která nepředstavuje pro lidské zdraví a životní prostředí nepřijatelné dopady nebo rizika.

(2)

Směrnice Rady 1999/32/ES ze dne 26. dubna 1999 o snižování obsahu síry v některých kapalných palivech (5) stanoví maximální přípustný obsah síry v těžkém topném oleji, plynovém oleji a lodním plynovém oleji používaném ve Společenství.

(3)

Směrnice 1999/32/ES vyžaduje, aby Komise uvážila, která opatření by mohla být přijata ke snížení příspěvku spalování jiných lodních paliv než lodního plynového oleje k acidifikaci, a popřípadě předložila příslušný návrh.

(4)

Emise z lodní dopravy pocházející ze spalování lodních paliv s vysokým obsahem síry přispívají k znečišťování ovzduší oxidem siřičitým a emisemi částic, což má negativní vliv na lidské zdraví, poškozuje životní prostředí, veřejný i soukromý majetek a kulturní dědictví a přispívá k acidifikaci.

(5)

Znečištění z lodí používajících paliva s vysokým obsahem síry má zvláště negativní dopad na obyvatelstvo a přírodní prostředí v pobřežních oblastech a v okolí přístavů. V této souvislosti je tedy třeba přijmout zvláštní opatření.

(6)

Opatření uvedená v této směrnici doplňují vnitrostátní opatření členských států k dosažení souladu s emisními stropy pro látky znečišťující ovzduší stanovenými ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2001/81/ES (6).

(7)

Snížení obsahu síry v palivech představuje pro lodě určité výhody, co se týče provozního výkonu a nákladů na údržbu, a usnadňuje účinné využití některých technologií snižování emisí, například selektivní katalytické redukce.

(8)

Smlouva vyžaduje, aby se přihlédlo ke zvláštnímu charakteru nejvzdálenějších regionů, totiž francouzských zámořských departementů, Azor, Madeiry a Kanárských ostrovů.

(9)

V roce 1997 přijala diplomatická konference Protokol o změně Mezinárodní úmluvy o zabránění znečištění z lodí z roku 1973 ve znění protokolu z roku 1978 (dále jen „MARPOL“). Uvedeným protokolem se k MARPOL připojuje nová příloha VI, která obsahuje předpisy pro zabránění znečištění ovzduší z lodí. Protokol z roku 1997 a v souvislosti s ním příloha VI MARPOL vstoupily v platnost dne 19. května 2005.

(10)

Příloha VI MARPOL stanoví, že by některé oblasti měly být označeny jako kontrolní oblasti emisí oxidů síry (dále jen „kontrolní oblasti emisí SOx“). Baltské moře již bylo za takovou oblast označeno. Diskuse v rámci Mezinárodní námořní organizace (IMO) vedly k dohodě o tom, že po vstupu přílohy VI v platnost bude Severní moře, včetně Lamanšského průlivu, označeno za kontrolní oblast emisí SOx.

(11)

S ohledem na celosvětovou povahu námořní dopravy by mělo být vynaloženo maximální úsilí při hledání mezinárodních řešení. Komise i členské státy by měly usilovat o to, aby se v rámci IMO zajistilo celosvětově platné snížení maximálního povoleného množství síry v lodních palivech a zároveň se prozkoumaly výhody stanovení nových námořních oblastí jako oblastí kontroly emisí oxidů síry (SOx) v souladu s přílohou VI MARPOL.

(12)

K dosažení cílů této směrnice je nezbytné vynucování plnění závazků, co se týče obsahu síry v lodních palivech. K zajištění důvěryhodného provedení této směrnice je nezbytný účinný odběr vzorků a odrazující sankce v rámci celého Společenství. Členské státy by měly přijmout donucovací opatření vůči plavidlům, která plují pod jejich vlajkou, a plavidlům všech vlajek, která vplouvají do jejich přístavů. Členské státy by také měly úzce spolupracovat za účelem přijetí dodatečných donucovacích opatření vůči ostatním plavidlům v souladu s mezinárodním námořním právem.

(13)

Námořnímu průmyslu by se měl poskytnout dostatečný čas k tomu, aby se technicky přizpůsobil maximální mezní hodnotě 0,1 % hmotnostního obsahu síry v lodních palivech používaných plavidly vnitrozemské plavby a loděmi v kotvištích přístavů Společenství, a proto by dnem uplatnění tohoto požadavku měl být 1. leden 2010. Jelikož by tato lhůta mohla Řecku způsobovat technické obtíže, měla by pro některá plavidla provozovaná na území Řecké republiky platit dočasná odchylka.

(14)

Tato směrnice by měla být chápána jako první krok v probíhajícím procesu snižování emisí v námořní dopravě, který nabízí perspektivu dalšího snižování emisí prostřednictvím nižších limitů pro obsah síry v palivech a technologií pro snižování znečištění a ekonomických nástrojů, které by měly být vytvořeny jako pobídka pro dosažení výrazného snížení znečištění.

(15)

Je nezbytné posílit postavení členských států při jednáních v rámci IMO, zejména proto, aby byla ve fázi revize přílohy VI MARPOL zvážena ambicióznější opatření, co se týče přísnějších mezních hodnot síry v těžkých topných olejích používaných v lodích a využití rovnocenných alternativních opatření ke snižování emisí.

(16)

V rezoluci A.926(22) vyzvalo shromáždění IMO vlády, zejména v regionech, ve kterých byly určeny kontrolní oblasti emisí SOx, aby v oblastech své působnosti zajistily dostupnost lodních topných olejů s nízkým obsahem síry a aby vyzvaly naftový a lodní průmysl k zajištění dostupnosti a využití topných olejů s nízkým obsahem síry. Členské státy by měly učinit odpovídající kroky a zajistit, aby místní dodavatelé lodních paliv poskytovali odpovídající palivo v dostatečném množství k pokrytí poptávky.

(17)

IMO přijala pokyny pro odběr vzorků topného oleje k určení shody s přílohou VI MARPOL a má vypracovat pokyny pro systémy čištění spalin a jiné technické postupy k omezení emisí SOx v kontrolních oblastech emisí SOx.

(18)

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ze dne 23. října 2001 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení (7) přepracovala směrnici Rady 88/609/EHS (8). V souladu s tím by měla být provedena revize směrnice 1999/32/ES, jak stanoví její čl. 3 odst. 4.

(19)

Komisi by měl být při schvalování technologií snižování emisí nápomocen stávající Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí, zřízený nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002 (9).

(20)

Technologie snižování emisí, nemají-li žádný nepříznivý vliv na ekosystémy a byly-li při jejich vývoji dodrženy náležité schvalovací a kontrolní mechanismy, mohou zajistit přinejmenším rovnocenné nebo dokonce větší snížení emisí než použití paliva s nízkým obsahem síry. Je nezbytné, aby pro prosazování nových technologií snižování emisí existovaly správné podmínky.

(21)

Při sledování provádění této směrnice by měla být případně Komisi a členským státům nápomocna Evropská agentura pro námořní bezpečnost.

(22)

Opatření nezbytná k provedení této směrnice by měla být přijata podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (10).

(23)

Směrnice 1999/32/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 1999/32/ES se mění takto:

1.

V článku 1 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.

Snížení emisí oxidu siřičitého vznikajících spalováním některých kapalných paliv vyráběných z ropy se dosáhne zavedením mezních hodnot obsahu síry v takových palivech jako podmínky pro jejich používání na území jednotlivých členských států, v teritoriálních mořích a výlučných ekonomických zónách nebo kontrolních oblastech znečištění.

Mezní hodnoty obsahu síry v některých kapalných palivech vyráběných z ropy, jak jsou stanoveny touto směrnicí, se však nevztahují na:

a)

paliva určená k výzkumu a testování;

b)

paliva určená k přepracování před jejich konečným spálením;

c)

paliva, která se budou dále zpracovávat v rafinérském průmyslu;

d)

paliva používaná a uváděná na trh v nejvzdálenějších regionech Společenství za předpokladu, že příslušné členské státy zajistí, aby v těchto regionech:

byly dodržovány normy kvality ovzduší,

nebyly používány těžké topné oleje, jejichž obsah síry překračuje 3 % hmotnostní;

e)

paliva používaná válečnými loděmi a jinými vojenskými plavidly. Členské státy se však přijetím vhodných opatření, která neovlivní provoz nebo provozní schopnost těchto lodí, snaží zajistit, aby provoz těchto lodí byl v souladu s touto směrnicí, je-li to přiměřené a proveditelné;

f)

použití paliv v plavidle nezbytném pro zvláštní účel zajištění bezpečnosti lodi nebo záchranu života na moři;

g)

použití paliv na lodi, které je nezbytné kvůli poškození lodi nebo jejího vybavení, za předpokladu, že po vzniku škody jsou přijata veškerá přiměřená opatření, aby se zabránilo nadměrným emisím nebo aby se minimalizovaly, a že jsou co nejdříve přijata opatření k odstranění škody. Toto se nevztahuje na vlastníky nebo velitele lodi, kteří způsobí škodu úmyslně nebo z nedbalosti;

h)

paliva používaná na palubách plavidel, která používají schválené technologie snižování emisí v souladu s článkem 4c.“

2.

Článek 2 se mění takto:

a)

v bodě 1 se první odrážka nahrazuje touto:

„-

kapalné palivo vyrobené z ropy kódů KN 2710 19 51 až 2710 19 69 vyjma lodní palivo nebo“;

b)

v bodě 2 se první pododstavec nahrazuje tímto:

plynovým olejem:

kapalné palivo vyrobené z ropy kódů KN 2710 19 25, 2710 19 29, 2710 19 45 nebo 2710 19 49 vyjma lodní palivo nebo

kapalné palivo vyrobené z ropy vyjma lodní palivo, z něhož se při teplotě 250 oC vydestiluje za použití metody ASTM D86 méně než 65 % objemových (včetně ztrát) a při teplotě 350 oC nejméně 85 % objemových (včetně ztrát).“;

c)

bod 3 se nahrazuje tímto:

„3.

lodním palivem kapalné palivo vyrobené z ropy určené pro použití na lodi nebo používané na palubě lodi, včetně paliv uvedených v normě ISO 8217;“;

d)

vkládají se nové body, které znějí:

„3a.

lodní motorovou naftou lodní palivo, jehož viskozita nebo hustota je v mezích rozsahu viskozity nebo hustoty definovaných pro třídy DMB a DMC v tabulce I normy ISO 8217;

3b.

lodním plynovým olejem lodní palivo, jehož viskozita nebo hustota je v mezích rozsahu viskozity nebo hustoty definovaných pro třídy DMX a DMA v tabulce I normy ISO 8217;

3c.

MARPOL Mezinárodní úmluva o zabránění znečištění z lodí z roku 1973 ve znění protokolu z roku 1978;

3d.

přílohou VI MARPOL příloha s názvem ‚Pravidla pro zabránění znečištění ovzduší z lodí‘, která byla připojena k MARPOL protokolem z roku 1997;

3e.

kontrolními oblastmi emisí SOx oblasti definované IMO v rámci přílohy VI MARPOL;

3f.

osobními loděmi lodě, které převážejí více než 12 cestujících, přičemž cestujícím je každá osoba vyjma:

i)

velitele lodi a členy posádky nebo jiné osoby zaměstnané v jakékoli funkci na palubě této lodi a

ii)

dítě mladší jednoho roku;

3g.

liniovou dopravou série plaveb osobních lodí provozovaných tak, aby sloužily dopravě mezi dvěma nebo více stejnými přístavy, nebo série plaveb z jednoho a téhož přístavu a do něj bez mezipřistání, buď

i)

podle zveřejněného jízdního řádu, nebo

ii)

s plavbami tak pravidelnými a četnými, že tvoří zřejmý časový rozvrh;

3h.

válečnou lodí jakákoli loď patřící ozbrojeným silám státu, která má vnější znaky válečných lodí dané státní příslušnosti, pod velením důstojníka řádně pověřeného vládou státu, jehož jméno je uvedeno v odpovídajícím seznamu důstojníků nebo rovnocenném seznamu, a s posádkou, která podléhá pravidlům vojenské kázně;

3i.

loděmi v kotvištích lodě, které jsou bezpečně uvázány nebo zakotveny v přístavu Společenství za účelem nakládky, vykládky nebo ubytování cestujících, včetně doby, během níž se vykládka nebo nakládka neprovádí;

3j.

plavidlem vnitrozemské plavby plavidlo zvlášť určené pro vnitrozemskou plavbu, jak je vymezeno ve směrnici Rady 82/714/EHS ze dne 4. října 1982, kterou se stanoví technické požadavky pro plavidla vnitrozemské plavby (11), včetně plavidel, která mají

i)

osvědčení vnitrozemské plavby Společenství, jak je vymezeno ve směrnici 82/714/EHS,

ii)

osvědčení vydané podle článku 22 Revidované úmluvy pro plavbu na Rýně;

3k.

uvedením na trh dodání nebo poskytnutí lodních paliv ke spálení na palubě třetím osobám, zdarma či za úplatu, kdekoli v oblasti působnosti členského státu. To nezahrnuje dodání nebo poskytnutí lodních paliv k vývozu na zásobníky lodí;

3l.

nejvzdálenějšími regiony francouzské zámořské departementy, Azory, Madeira a Kanárské ostrovy, jak je stanoveno v článku 299 Smlouvy;

3m.

technologií snižování emisí systém čištění spalin nebo jakýkoli jiný technický postup, který je ověřitelný a vynutitelný;

e)

bod 6 se zrušuje.

3.

Článek 3 se nahrazuje tímto:

„Článek 3

Maximální obsah síry v těžkém topném oleji

1.   Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily, že se od 1. ledna 2003 nepoužívají na jejich územích těžké topné oleje, jejichž obsah síry překračuje 1 % hmotnostní.

2.

i)

S výhradou náležitého sledování emisí příslušnými orgány se tento požadavek nevztahuje na těžké topné oleje používané:

a)

ve spalovacích zařízeních spadajících do oblasti působnosti směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/80/ES ze dne 23. října 2001 o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší z velkých spalovacích zařízení (12), která se v souladu s definicí v čl. 2 odst. 9 této směrnice pokládají za nová a která splňují mezní hodnoty emisí oxidu siřičitého stanovené pro taková zařízení v příloze IV uvedené směrnice a uplatňované v souladu s článkem 4 uvedené směrnice;

b)

ve spalovacích zařízeních spadajících do oblasti působnosti směrnice 2001/80/ES, která se v souladu s definicí v čl. 2 odst. 10 této směrnice pokládají za stávající, u nichž emise oxidu siřičitého nepřekračují 1 700 mg/Nm3 při obsahu kyslíku ve spalinách 3 % objemových vztaženo na suchý plyn a u nichž od 1. ledna 2008 emise oxidu siřičitého, s výhradou čl. 4 odst. 3 písm. a) směrnice 2001/80/ES, nepřekračují emise vyplývající z dodržování mezních hodnot emisí pro nová zařízení uvedených v části A přílohy IV této směrnice, a případně použijí-li se články 5, 7 a 8 této směrnice;

c)

v jiných spalovacích zařízeních neuvedených v písmenech a) a b), u nichž emise oxidu siřičitého nepřekračují 1 700 mg/Nm3 při obsahu kyslíku ve spalinách 3 % objemových vztaženo na suchý plyn;

d)

pro spalování v rafineriích, kde je měsíční průměr emisí oxidu siřičitého vypočtený pro všechna zařízení v rafinerii, bez ohledu na druh paliva nebo kombinace používaných paliv, v rozmezí stanoveném každým členským státem, které však nepřekračuje 1 700 mg/Nm3. Toto se nevztahuje na spalovací zařízení uvedená v písmenu a) nebo od 1. ledna 2008 na zařízení uvedená v písmenu b).

ii)

Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby zajistily, že žádné spalovací zařízení používající těžký topný olej s obsahem síry vyšším, než je uvedeno v odstavci 1, není v provozu bez povolení vydaného příslušným orgánem, který stanoví mezní hodnoty emisí.

3.   Odstavec 2 bude přezkoumán a případně změněn s ohledem na každou budoucí změnu směrnice 2001/80/ES.

4.

Článek 4 se mění takto:

a)

s účinkem od 1. ledna 2010

i)

se v odstavci 1 zrušují slova „včetně lodních plynových olejů“,

ii)

se zrušuje odstavec 2;

b)

s účinkem od 11. srpna 2005 se zrušují odstavce 3 a 4.

5.

Vkládají se nové články, které znějí:

„Článek 4a

Maximální obsah síry v lodních palivech používaných v kontrolních oblastech emisí SOx a osobními loděmi provozujícími liniovou dopravu do přístavů Společenství nebo z nich

1.   Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby zajistily, že se v jejich teritoriálních mořích, výlučných ekonomických zónách a kontrolních zónách znečištění spadajících do kontrolních oblastí emisí SOx nepoužívala žádná lodní paliva, jejichž obsah síry překračuje 1,5 % hmotnostních. To se vztahuje na všechna plavidla všech vlajek včetně plavidel, jež zahájila plavbu mimo území Společenství.

2.   Lhůty pro použití odstavce 1 jsou:

a)

pro oblast Baltského moře uvedenou v pravidle 14 odst. 3 písm. a) přílohy VI MARPOL: 11. srpen 2006;

b)

pro Severní moře:

dvanáct měsíců po vstupu určení IMO v platnost, dle stanovených postupů, nebo

11. srpen 2007,

podle toho, co nastane dříve;

c)

pro jakékoli další mořské oblasti, včetně přístavů, které IMO následně určí jako kontrolní oblasti emisí SOx v souladu s pravidlem 14 odst. 3 písm. b) přílohy VI MARPOL: dvanáct měsíců po vstupu tohoto určení v platnost.

3.   Členské státy odpovídají za vynucování dodržování odstavce 1, přinejmenším pokud jde o:

plavidla plující pod jejich vlajkou a

v případě členských států, které sousedí s oblastmi kontroly emisí SOx, plavidla jakékoli vlajky, nacházejí-li se v jejich přístavech.

Členské státy mohou přijmout rovněž dodatečná donucovací opatření vůči ostatním plavidlům v souladu s mezinárodním námořním právem.

4.   Členské státy přijmou nezbytná opatření, aby se ode dne uvedeného v odst. 2 písm. a) v jejich teritoriálních mořích, výlučných ekonomických zónách a kontrolních zónách znečištění nepoužívaly osobní lodě provozující liniovou dopravu do přístavů Společenství nebo z nich lodní paliva s obsahem síry vyšším než 1,5 % hmotnostních. Členské státy odpovídají za vynucování dodržování tohoto požadavku, přinejmenším pokud jde o plavidla plující pod jejich vlajkou a plavidla jakékoli vlajky, nacházejí-li se v jejich přístavech.

5.   Ode dne uvedeného v odst. 2 písm. a) vyžadují členské státy správné vedení lodních deníků, včetně údajů o změně paliva, jako podmínku pro vstup lodí do přístavů Společenství.

6.   Ode dne uvedeného v odst. 2 písm. a) a v souladu s pravidlem 18 přílohy VI úmluvy MARPOL členské státy:

povedou seznam místních dodavatelů lodního paliva,

zajistí, aby obsah síry ve všech lodních palivech prodávaných na jejich území byl uveden dodavatelem na dodacím listě zásobníku, doplněném zapečetěným vzorkem podepsaným zástupcem přijímající lodi,

přijmou vhodná opatření proti dodavatelům lodního paliva, u kterých bylo zjištěno, že dodávají palivo, které neodpovídá tomu, co je uvedeno na dodacím listě zásobníku,

zajistí, že budou přijata opravná opatření, aby palivo, u nějž byla zjištěna nevhodnost, bylo upraveno tak, aby odpovídalo požadavkům.

7.   Ode dne uvedeného v odst. 2 písm. a) zajistí členské státy, aby se na jejich území neuváděla na trh lodní motorová nafta s obsahem síry vyšším než 1,5 % hmotnostních.

8.   Komise oznámí členským státům lhůty pro použití uvedené v odst. 2 písm. b) a zveřejní je v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4b

Maximální obsah síry v lodních palivech používaných plavidly vnitrozemské plavby a loděmi v kotvištích v přístavech Společenství

1.   Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření, aby níže uvedená plavidla nepoužívala s účinkem od 1. ledna 2010 lodní paliva s obsahem síry vyšším než 0,1 % hmotnostních:

a)

plavidla vnitrozemské plavby a

b)

lodě v kotvištích v přístavech Společenství, přičemž se posádce poskytne dostatečná doba, aby co nejdříve po připlutí do kotviště a co nejpozději před odplutím mohla provést potřebnou změnu paliva.

Členské státy vyžadují, aby byl čas změny paliva zaznamenán v lodním deníku.

2.   Odstavec 1 se nepoužije,

a)

mají-li být podle zveřejněného jízdního řádu lodě v kotvišti po dobu kratší než dvě hodiny;

b)

pro plavidla vnitrozemské plavby, která mají osvědčení o shodě s Mezinárodní úmluvou o bezpečnosti lidského života na moři z roku 1974 v platném znění, nacházejí-li se tato plavidla na moři;

c)

do 1. ledna 2012 pro plavidla uvedená v příloze, která jsou provozována výhradně na území Řecké republiky;

d)

pro lodi, které vypínají všechny motory a využívají během kotvení v přístavech dodávky elektřiny z pobřeží.

3.   S účinkem od 1. ledna 2010 členské státy zajistí, aby se na jejich území neuváděly na trh lodní plynové oleje s obsahem síry vyšším než 0,1 % hmotnostních.

Článek 4c

Zkoušky a použití nových technologií snižování emisí

1.   Členské státy mohou, případně ve spolupráci s ostatními členskými státy, povolit zkoušky technologií snižování emisí z lodí na plavidlech plujících pod jejich vlajkou nebo v mořských oblastech v jejich pravomoci. Během těchto zkoušek není používání lodních paliv, která vyhovují požadavkům článků 4a a 4b, povinné za předpokladu, že:

Komise a každý dotčený přístavní stát je vyrozuměn písemně nejméně šest měsíců před zahájením zkoušek,

povolení ke zkouškám netrvá déle než osmnáct měsíců,

na všech zúčastněných lodích jsou instalována zařízení znemožňující nedovolenou manipulaci k nepřetržitému monitorování emisí z komína a jsou používána po celou zkušební dobu,

na všech zúčastněných lodích je dosaženo snížení emisí, které je přinejmenším rovnocenné snížení, jejž by bylo dosaženo pomocí mezních hodnot síry v palivech stanovených v této směrnici,

existují odpovídající systémy nakládání s odpadem, pokud jde o odpad, který vyprodukují technologie snižování emisí během zkušební doby,

během zkušební doby se posuzuje dopad na mořské prostředí, zejména na ekosystémy v uzavřených přístavech, přístavištích a ústích řek, a

do šesti měsíců po ukončení zkoušek jsou úplné výsledky předány Komisi a zpřístupněny veřejnosti.

2.   Technologie snižování emisí pro lodě pod vlajkou členského státu se schvalují postupem podle čl. 3 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2099/2002, kterým se zřizuje Výbor pro námořní bezpečnost a zabránění znečištění z lodí (COSS) (13), při zohlednění

pokynů vypracovaných IMO,

výsledků zkoušek provedených podle odstavce 1,

vlivů na životní prostředí, včetně dosažitelného snížení emisí a dopadů na ekosystémy v uzavřených přístavech, přístavištích a ústích řek,

proveditelnosti monitorování a ověření.

3.   Kritéria pro používání technologií snižování emisí loděmi všech vlajek v uzavřených přístavech, přístavištích a ústích řek ve Společenství budou stanovena postupem podle čl. 9 odst. 2. Komise oznámí tato kritéria IMO.

4.   Jako alternativu k používání lodních paliv s nízkým obsahem síry, která splňují požadavky článků 4a a 4b, mohou členské státy povolit, aby lodě používaly schválené technologie snižování emisí, jestliže tyto lodě:

nepřetržitě dosahují snížení emisí, které je přinejmenším rovnocenné snížení emisí, jejž by bylo dosaženo pomocí mezních hodnot obsahu síry v palivech stanovených v této směrnici,

jsou vybaveny zařízením pro nepřetržité monitorování zplodin a

řádně doloží, že odpady vypouštěné do uzavřených přístavů, přístavišť a ústí řek nemají žádný vliv na ekosystémy, na základě kritérií, které orgány přístavních států sdělí IMO.

6.

Článek 6 se mění takto:

a)

vkládá se nový odstavec, který zní:

„1a.

Členské státy přijmou nezbytná opatření k zajištění toho, aby byl obsah síry v lodních palivech v souladu s odpovídajícími ustanoveními článků 4a a 4b.

Případně se použije některý z těchto způsobů odběru vzorků, analýzy a kontroly:

odběr vzorků lodního paliva pro spalování na palubě během dodávky na lodě podle pokynů IMO a analýza obsahu síry,

odběr vzorků a analýza obsahu síry v lodním palivu pro spalování na palubě v zásobnících, lze-li to provést, a v zapečetěných vzorcích zásobníku na palubě lodí,

kontrola lodních deníků a dodacích listů zásobníku.

Odběr vzorků začne dnem, ke kterému vstoupí v platnost daná mezní hodnota maximálního obsahu síry v palivech. Musí se provádět dostatečně často, v dostatečném množství a takovým způsobem, aby vzorky reprezentovaly zkoumané palivo a palivo, které lodě používají v dotyčných mořských oblastech, přístavech a na vnitrozemských vodních cestách.

Členské státy případně přijmou rovněž přiměřená opatření ke sledování obsahu síry v lodních palivech vyjma paliva, na něž se vztahují články 4a a 4b.“;

b)

v odstavci 2 se písmeno a) nahrazuje tímto:

„a)

metoda ISO 8754 (1992) a PrEN ISO 14596 pro těžký topný olej a lodní paliva;“.

7.

Článek 7 se nahrazuje tímto:

„Článek 7

Zprávy a přezkum

1.   Na základě výsledků odběru vzorků a analýz provedených podle článku 6 předkládají členské státy každoročně do 30. června Komisi stručnou zprávu o obsahu síry v kapalných palivech spadajících do oblasti působnosti této směrnice a používaných na jejich území během předchozího kalendářního roku. Tato zpráva zahrnuje záznam o celkovém počtu testovaných vzorků podle typu paliva a uvádí odpovídající množství použitého paliva a průměrný vypočtený obsah síry. Členské státy rovněž nahlásí počet provedených kontrol na palubách lodí a průměrný obsah síry v lodních palivech, která se používají na jejich území a která nespadají do oblasti působnosti této směrnice k 11. srpnu 2005.

2.   Na základě, mimo jiné,

a)

výročních zpráv předkládaných podle odstavce 1,

b)

pozorovaného vývoje kvality ovzduší, acidifikace, nákladů na palivo a přechodu na jiné dopravní prostředky,

c)

pokroku při snižování emisí oxidu siřičitého z lodí dosaženého prostřednictvím mechanismů IMO na základě podnětů Společenství v této oblasti,

d)

nové analýzy cenové výhodnosti opatření uvedených v čl. 4a odst. 4, včetně přímých a nepřímých přínosů pro životní prostředí, a případných dalších opatření pro snižování úniku zplodin a

e)

provádění článku 4c,

předloží Komise do roku 2008 zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

Komise může předložit se svou zprávou návrhy zaměřené na změnu této směrnice, zejména co se týče:

druhé fáze mezních hodnot obsahu síry stanovených pro každou kategorii paliva a,

při zohlednění práce v rámci IMO, mořských oblastí, ve kterých se mají používat lodní paliva s nízkým obsahem síry.

Komise věnuje zvláštní pozornost návrhům na:

a)

určení dodatečných oblastí kontroly emisí oxidů síry;

b)

snížení limitů pro obsah síry v lodním palivu používaných v oblastech kontroly emisí oxidů síry pokud možno na úroveň 0,5 %;

c)

alternativní nebo doplňková opatření.

3.   Do 31. prosince 2005 předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o možném využití ekonomických nástrojů, včetně takových mechanismů, jako jsou odstupňované poplatky a poplatky za kilometr, obchodovatelná povolení emisí a kompenzace.

Komise může v rámci revize v roce 2008 zvážit předložení návrhů na ekonomické nástroje jako alternativních nebo doplňkových opatření za předpokladu, že bude možné jednoznačně stanovit přínos pro životní prostředí a zdraví.

4.   Veškeré změny nezbytné k technickému přizpůsobení čl. 2 bodů 1, 2, 3, 3a, 3b a 4 nebo čl. 6 odst. 2 vědeckému a technickému pokroku jsou přijímány postupem podle čl. 9 odst. 2. Tato přizpůsobení nesmějí vést k přímé změně oblasti působnosti této směrnice nebo mezních hodnot obsahu síry v palivech stanovených v této směrnici.“

8.

Článek 9 se nahrazuje tímto:

„Článek 9

Postup projednávání ve výboru

1.   Komisi je nápomocen výbor.

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES (14) s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Výbor přijme svůj jednací řád.

9.

Připojuje se text obsažený v příloze této směrnice.

Článek 2

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 11. srpna 2006. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 6. července 2005.

Za Evropský parlament

předseda

J. BORRELL FONTELLES

Za Radu

předseda

J. STRAW


(1)  Úř. věst. C 45 E, 25.2.2003, s. 277.

(2)  Úř. věst. C 208, 3.9.2003, s. 27.

(3)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 4. června 2003 (Úř. věst. C 68 E, 18.3.2004, s. 311), společný postoj Rady ze dne 9. prosince 2004 (Úř. věst. C 63 E, 15.3.2005, s. 26) a postoj Evropského parlamentu ze dne 13. dubna 2005 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku). Rozhodnutí Rady ze dne 23. května 2005.

(4)  Úř. věst. L 242, 10.9.2002, s. 1.

(5)  Úř. věst. L 121, 11.5.1999, s. 13. Směrnice ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(6)  Úř. věst. L 309, 27.11.2001, s. 22. Směrnice ve znění aktu o přistoupení z roku 2003.

(7)  Úř. věst. L 309, 27.11.2001, s. 1. Směrnice ve znění aktu o přistoupení z roku 2003.

(8)  Úř. věst. L 336, 7.12.1988, s. 1.

(9)  Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 415/2004 (Úř. věst. L 68, 6.3.2004, s. 10).

(10)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(11)  Úř. věst. L 301, 28.10.1982, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 2003.“

(12)  Úř. věst. L 309, 27.11.2001, s. 1. Směrnice ve znění aktu o přistoupení z roku 2003.“

(13)  Úř. věst. L 324, 29.11.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Komise (ES) č. 415/2004 (Úř. věst. L 68, 6.3.2004, s. 10).“

(14)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.“


PŘÍLOHA

„PŘÍLOHA

ŘECKÁ PLAVIDLA

NÁZEV PLAVIDLA

ROK DODÁNÍ

ČÍSLO IMO

ARIADNE PALACE

2002

9221310

IKARUS PALACE

1997

9144811

OLYMPIA PALACE

2001

9204063

KNOSSOS PALACE

2001

9220330

PASIPHAE PALACE

1997

9161948

FESTOS PALACE

2001

9204568

EUROPA PALACE

2002

9220342

BLUE STAR I

2000

9197105

BLUE STAR II

2000

9207584

BLUE STAR ITHAKI

1999

9203916

BLUE STAR NAXOS

2002

9241786

BLUE STAR PAROS

2002

9241774

HELLENIC SPIRIT

2001

9216030

OLYMPIC CHAMPION

2000

9216028

LEFKA ORI

1991

9035876

SOPHOKLIS VENIZELOS

1990

8916607“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU