2005/31/ESSměrnice Komise 2005/31/ES ze dne 29. dubna 2005, kterou se mění směrnice Rady 84/500/EHS, pokud jde o prohlášení o souladu a kritéria provádění metod analýz pro keramické předměty určené pro styk s potravinami (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 110, 30.4.2005, s. 36-39 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 29. dubna 2005 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. května 2005 Nabývá účinnosti: 20. května 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE KOMISE 2005/31/ES

ze dne 29. dubna 2005,

kterou se mění směrnice Rady 84/500/EHS, pokud jde o prohlášení o souladu a kritéria provádění metod analýz pro keramické předměty určené pro styk s potravinami

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS (1), a zejména na čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnice Rady 84/500/EHS ze dne 15. října 1984 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se keramických předmětů určených pro styk s potravinami (2) je zvláštním opatřením ve smyslu článku 5 nařízení (ES) č. 1935/2004. Týká se možné migrace olova a kadmia z keramických předmětů, které jsou v hotové podobě určeny ke styku s potravinami nebo které jsou ve styku s potravinami a jsou k tomuto účelu určeny.

(2)

Článek 16 nařízení (ES) č. 1935/2004 uvádí, že zvláštní opatření mají požadovat, aby k materiálům a předmětům, na něž se tato opatření vztahují, bylo přiloženo písemné prohlášení o tom, že jsou v souladu s předpisy, které se na ně vztahují.

(3)

Tento požadavek nebyl ještě ve směrnici 84/500/EHS stanoven. Je třeba ho stanovit pro všechny keramické předměty, které ještě nejsou ve styku s potravinami, aby se zřetelně odlišily od ozdobných předmětů.

(4)

Příslušné vnitrostátní orgány by měly mít přístup k dokumentů prokazujícím, že keramické předměty jsou v souladu s migračními limity olova a kadmia. Proto by jim měl výrobce nebo dovozce do Společenství informace o provedených analýzách na žádost zpřístupnit.

(5)

Směrnice 84/500/EHS stanoví metodu analýzy olova a kadmia. V této oblasti byl zaznamenám pokrok a analytická metoda stanovení v uvedené směrnici je pouze jednou z několika možných metod. Tato směrnice by měla vzít v úvahu technologický pokrok a stanovit soubor kritérií provádění, která musí analytická metoda splnit, a zohlednit přitom směrnici Komise 2001/22/ES, kterou se stanoví metody odběru vzorků a metody analýzy pro úřední kontrolu dodržování maximálních limitů olova, kadmia, rtuti a 3-MCPD v potravinách (3).

(6)

V souladu se zásadou proporcionality je nezbytné a vhodné, aby za účelem dosažení základního cíle zajištění volného pohybu keramických předmětů určených ke styku s potravinami byla stanovena pravidla správného uplatnění směrnice 84/500/EHS. Tato směrnice nepřesahuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení sledovaných cílů v souladu s čl. 5 odst. 3 Smlouvy.

(7)

Směrnice 84/500/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 84/500/EHS se mění takto:

1.

Vkládá se článek 2a, který zní:

„Článek 2a

1.   Ve všech fázích uvádění na trh až po maloobchodní prodej včetně se ke keramickým předmětům, které ještě nejsou ve styku s potravinami, připojuje písemné prohlášení podle článku 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 (4).

Toto prohlášení je vystaveno výrobcem nebo prodejcem usazeným ve Společenství a obsahuje informace stanovené v příloze III této směrnice.

2.   Příslušnou dokumentaci prokazující, že keramické předměty jsou v souladu migračními limity olova a kadmia stanovenými v článku 2, zpřístupní výrobce nebo dovozce do Společenství na žádost příslušným vnitrostátním orgánům. Tato dokumentace obsahuje výsledky provedené analýzy, zkušební podmínky a název a adresu laboratoře, která zkoušku provedla.

2.

Příloha II se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I této směrnice.

3.

Doplňuje se nová příloha III, jejíž znění je uvedeno v příloze II této směrnice.

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní nejpozději do 20. května 2006 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a této směrnice.

Členské státy použijí tyto předpisy tak, aby:

a)

povolily obchod s keramickými předměty, které jsou v souladu s touto směrnicí, a jejich používání od 20. května 2006.

b)

zakázaly výrobu a dovoz keramických předmětů, které nejsou v souladu s touto směrnicí, do Společenství od 20. května 2007.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 29. dubna 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4.

(2)  Úř. věst. L 277, 20.10.1984, s. 12.

(3)  Úř. věst. L 77, 16.3.2001, s. 14. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2005/4/ES (Úř. věst. L 19, 21.1.2005, s. 50).

(4)  Úř. věst. L 338, 13.11.2004, s. 4.“


PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA II

ANALYTICKÉ METODY PRO STANOVENÍ MIGRACE OLOVA A KADMIA

1.   Předmět a oblast působnosti

Metoda umožňuje stanovit specifickou migraci olova a/nebo kadmia.

2.   Podstata metody

Stanovení specifické migrace olova a/nebo kadmia se provede přístrojovou analytickou metodou, která splňuje kritéria provádění podle bodu 4.

3.   Reakční činidla

Není-li určeno jinak, musí mít veškerá reakční činidla analytickou kvalitu.

Je-li zmíněna voda, rozumí se jí vždy destilovaná voda nebo voda stejné kvality.

3.1.   4 % (v/v) vodní roztok kyseliny octové

Do vody se přidá 40 ml ledové kyseliny octové a objem se doplní na 1 000 ml.

3.2.   Zásobní roztoky

Připraví se zásobní roztok s obsahem olova 1 000 mg/litr a zásobní roztok s obsahem kadmia alespoň 500 mg/litr ve čtyřprocentním roztoku kyseliny octové uvedeném v bodu 3.1.

4.   Kritéria provádění přístrojové analytické metody

4.1.

Mez detekce pro olovo a kadmium musí být nižší než uvedená hodnota, nebo jí rovná:

0,1 mg/litr pro olovo,

0,01 mg/litr pro kadmium.

Mez detekce je vymezena jako koncentrace prvku ve čtyřprocentním roztoku kyseliny octové uvedeném v bodu 3.1., která dává signál rovný dvojnásobku pozadí přístroje.

4.2.

Mez kvantifikace pro olovo a kadmium musí být nižší než uvedená hodnota, nebo jí rovná:

0,2 mg/litr pro olovo,

0,02 mg/litr pro kadmium.

4.3.

Extrakce. Extrakce olova a kadmia přidaného do čtyřprocentního roztoku kyseliny octové uvedeného v bodu 3.1. se musí pohybovat mezi 80–120 % přidaného množství.

4.4.

Specifičnost. Použitá přístrojová analytická metoda musí být zbavena všech matricových a spektrálních interferencí.

5.   Metoda

5.1.   Příprava vzorku

Vzorek musí být čistý a zbavený mastnoty nebo jiných látek, které by mohly ovlivnit zkoušku.

Vzorek se omyje při teplotě přibližně 40 °C v roztoku obsahujícím domácí tekutý detergent. Vzorek se opláchne nejprve vodovodní vodou a poté destilovanou vodou nebo vodou stejné kvality. Vzorek se nechá okapat a osuší se tak, aby nedošlo k jeho znečištění. Povrchu, který má být zkoušen, se poté již nedotýkejte.

5.2.   Stanovení olova a/nebo kadmia

Takto připravený vzorek je zkoušen za podmínek stanovených v příloze I.

Před odebráním zkušebního roztoku pro stanovení olova a/nebo kadmia se obsah vzorku zhomogenizuje vhodnou metodou, při které nedojde k žádným ztrátám roztoku ani otěru zkoušeného povrchu.

Provede se slepý pokus s reakčním činidlem použitým pro každou sérii stanovení.

Stanovení olova a/nebo kadmia se provádí za vhodných podmínek.“


PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA III

PROHLÁŠENÍ O SOULADU

Písemné prohlášení podle čl. 2a odst. 1 obsahuje tyto údaje:

1.

totožnost a adresu společnosti, která vyrábí hotový keramický předmět, a dovozce, který jej dováží do Společenství;

2.

totožnost keramického předmětu;

3.

datum prohlášení;

4.

potvrzení, že keramický předmět splňuje příslušné požadavky této směrnice a nařízení (ES) č. 1935/2004.

Písemné prohlášení umožní snadnou identifikaci zboží, pro něž bylo vydáno, a bude vystaveno znovu, pokud při podstatných změnách ve výrobě nastanou změny v migraci olova a kadmia.“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU