2005/17/ESSměrnice Komise 2005/17/ES ze dne 2. března 2005, kterou se mění některá ustanovení směrnice 92/105/EHS týkající se rostlinolékařských pasů

Publikováno: Úř. věst. L 57, 3.3.2005, s. 23-24 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 2. března 2005 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. března 2005 Nabývá účinnosti: 23. března 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1770 Pozbývá platnosti: 31. prosince 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE KOMISE 2005/17/ES

ze dne 2. března 2005,

kterou se mění některá ustanovení směrnice 92/105/EHS týkající se rostlinolékařských pasů

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čl. 2 odst. 1 písm. f) druhý pododstavec a čl. 10 odst. 1 druhý pododstavec uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Směrnicí Komise 92/105/EHS ze dne 3. prosince 1992, kterou se stanoví míra sjednocení rostlinolékařských pasů užívaných pro přemísťování některých rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů na území Společenství a podrobné postupy pro vydávání těchto rostlinolékařských pasů, jakož i podmínky a podrobné postupy pro jejich nahrazování (2), byly stanoveny některé podrobné postupy pro vydávání rostlinolékařských pasů.

(2)

Měla by být zavedena nová ustanovení, aby byly návěsky vydané v souladu s předpisy Společenství, které se týkají uvádění některých úředně certifikovaných osiv splňujících požadavky směrnice 2000/29/ES na trh, považovány za rostlinolékařské pasy.

(3)

Ukázalo se, že mnoho členských států již používá pro nadcházející sezónu 2004–2005 návěsky bez údaje „rostlinolékařský pas ES“. Měla by být proto stanovena pravidla pro používání návěsek v přechodném období.

(4)

Směrnice 92/105/EHS stanoví, že rostlinolékařské pasy musí obsahovat určité informace, včetně údaje „rostlinolékařský pas EHS“. Přijetím Smlouvy o Evropské unii se Společenství přejmenovalo na „Evropské společenství“ s odpovídající zkratkou „ES“, proto by se uvedený údaj měl změnit na „rostlinolékařský pas ES“.

(5)

Směrnice 92/105/EHS by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(6)

Používání výše uvedených návěsek by mělo být přezkoumáno do 31. prosince 2006 s cílem zohlednit nabyté zkušenosti.

(7)

Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého rostlinolékařského výboru,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 92/105/EHS se mění takto:

1.

V článku 1 se odstavec 2 mění takto:

a)

písmeno c) se nahrazuje tímto:

„c)

v případě hlíz Solanum tuberosum L. určených k výsadbě a uvedených v příloze IV části A kapitole II bodu 18.1 směrnice Rady 2000/29/ES (3) může být namísto rostlinolékařského pasu použita úřední návěska definovaná v příloze III směrnice Rady 2002/56/ES (4), pokud návěska prokazuje, že byly splněny požadavky uvedené v čl. 6 odst. 4 směrnice 2000/29/ES (po 31. prosinci 2005 musí tato návěska uvádět údaj ‚rostlinolékařský pas ES‘); dodržení ustanovení upravujících vstup hlíz Solanum tuberosum L., které jsou určeny k výsadbě, do chráněné zóny uznané ohledně škodlivých organismů pro uvedené hlízy a jejich přemísťování uvnitř této zóny musí být vyznačeno buď na návěsce, nebo na jakémkoli jiném dokladu používaném v obchodním styku;“

(3)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1."

(4)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 60."

b)

doplňují se nová písmena, která znějí:

„d)

v případě semen Helianthus annuus L. uvedeného v příloze IV části A kapitole II bodu 26 směrnice 2000/29/ES může být namísto rostlinolékařského pasu použita úřední návěska definovaná v příloze IV směrnice Rady 2002/57/ES (5), pokud tato návěska prokazuje, že byly splněny požadavky uvedené v čl. 6 odst. 4 směrnice 2000/29/ES (po 31. srpnu 2005 musí tato návěska uvádět údaj ‚rostlinolékařský pas ES‘);

e)

v případě semen Lycopersicon lycopersicum (L.) Karsten ex Farw. a Phaseolus L. uvedených v příloze IV části A kapitole II bodech 27 a 29 směrnice 2000/29/ES může být namísto rostlinolékařského pasu použita úřední návěska definovaná v příloze IV A směrnice Rady 2002/55/ES (6), pokud tato návěska prokazuje, že byly splněny požadavky uvedené v čl. 6 odst. 4 směrnice 2000/29/ES (po 31. srpnu 2005 musí tato návěska uvádět údaj ‚rostlinolékařský pas ES‘);

f)

v případě osiva Medicago sativa L. uvedeného v příloze IV části A kapitole II bodech 28.1 a 28.2 směrnice 2000/29/ES může být namísto rostlinolékařského pasu použita úřední návěska definovaná v příloze IV části A směrnice Rady 66/401/EHS (7), pokud tato návěska prokazuje, že byly splněny požadavky uvedené v čl. 6 odst. 4 směrnice 2000/29/ES (po 31. srpnu 2005 musí tato návěska uvádět údaj ‚rostlinolékařský pas ES‘).“

(5)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 74."

(6)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33."

(7)  Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2298/66."

2.

Zrušuje se článek 4.

3.

V příloze se bod 1 nahrazuje tímto:

„1.

‚Rostlinolékařský pas ES‘ (po přechodné období do 1. ledna 2006 se může používat údaj ‚rostlinolékařský pas EHS‘).“

Článek 2

Používání návěsek uvedených v čl. 1 odst. 1 bude přezkoumáno do 31. prosince 2006.

Článek 3

1.   Členské státy přijmou a zveřejní nejpozději do 14. května 2005 právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Budou tyto předpisy používat ode dne 15. května 2005.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 4

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 5

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 2. března 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/102/ES (Úř. věst. L 309, 6.10.2004, s. 9).

(2)  Úř. věst. L 4, 8.1.1993, s. 22.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU