2005/15/ESSměrnice Rady 2005/15/ES ze dne 28. února 2005, kterou se mění příloha IV směrnice 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství

Publikováno: Úř. věst. L 56, 2.6.2005, s. 12-13 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 28. února 2005 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 5. března 2005 Nabývá účinnosti: 5. března 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE RADY 2005/15/ES

ze dne 28. února 2005,

kterou se mění příloha IV směrnice 2000/29/ES o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čl. 14 odst. 2 písm. d) uvedené směrnice,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ode dne 1. března 2005 by členské státy měly provádět směrnici 2004/102/ES (2), kterou se mění přílohy II, III, IV a V směrnice 2000/29/ES.

(2)

Směrnice 2004/102/ES obsahuje ustanovení o dřevě a dřevěných produktech. Opatření týkající se palet, beden a prokladů uvádějí do souladu opatření Společenství s mezinárodním standardem FAO pro fytosanitární opatření č. 15 „Pokyny pro regulaci dřevěného obalového materiálu v mezinárodním obchodu“, který v březnu 2002 přijala čtvrtá prozatímní komise pro fytosanitární opatření (ICPM).

(3)

Standard č. 15 stanoví, že dřevěný obalový materiál (včetně prokladů) vyrobený z jehličnatého a jiného než jehličnatého surového dřeva by měl být podroben schváleným opatřením, například tepelnému ošetření (při teplotě 56 °C po dobu nejméně 30 minut) nebo fumigaci methylbromidem. Kromě toho by dřevo mělo mít zvláštní označení, které prokazuje, že bylo podrobeno schválenému opatření.

(4)

Standard rovněž stanoví, že země mohou na základě „odborného zdůvodnění“ požadovat, aby byl dovezený dřevěný obalový materiál, který byl podroben schválenému opatření, vyroben z odkorněného dřeva a nesl odpovídající označení.

(5)

Třetí země požádaly Společenství, aby zohlednilo alternativní metody vedoucí k dosažení stejného cíle. Proto se provádí výzkum odborných aspektů odkorňování dřeva, zejména pokud jde o účinnost odkorňování jakožto prostředku ke „snižování nebezpečí škodlivých organismů“ jako dodatku k opatřením týkajícím se ošetření dřeva.

(6)

Než budou známy výsledky uvedených výzkumů, je vhodné odložit použitelnost dotyčných ustanovení o odkorňování dřeva.

(7)

Směrnice 2000/29/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(8)

Stálý rostlinolékařský výbor nevydal stanovisko ve lhůtě stanovené předsedou,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 2000/29/ES se mění takto:

1.

V příloze IV části A kapitole I bodě 2 se na konec pravého sloupce doplňuje nový pododstavec, který zní:

„První odrážka, která stanoví, že se má dřevěný obalový materiál vyrábět z odkorněné kulatiny, se použije až ode dne 1. března 2006.“

2.

V příloze IV části A kapitole I bodě 8 se na konec pravého sloupce doplňuje nový pododstavec, který zní:

„První řádek písmene a), který stanoví, že se má dřevěný obalový materiál vyrábět z odkorněné kulatiny, se použije až ode dne 1. března 2006.“

Článek 2

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 28. února 2005. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů spolu se srovnávací tabulkou mezi jejich ustanoveními a ustanoveními této směrnice.

Budou tyto předpisy používat ode dne 1. března 2005.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při příležitosti jejich úředního vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 28. února 2005.

Za Radu

F. BODEN

předseda


(1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/102/ES (Úř. věst. L 309, 6.10.2004, s. 9).

(2)  Úř. věst. L 309, 6.10.2004, s. 9.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU