2005/1/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/1/ES ze dne 9. března 2005, kterou se mění směrnice Rady 73/239/EHS, 85/611/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES a 2002/87/ES za účelem zavedení nové organizační struktury výborů pro finanční služby (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 79, 24.3.2005, s. 9-17 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 9. března 2005 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 13. dubna 2005 Nabývá účinnosti: 13. dubna 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/1/ES

ze dne 9. března 2005,

kterou se mění směrnice Rady 73/239/EHS, 85/611/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS a 93/6/EHS a směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES a 2002/87/ES za účelem zavedení nové organizační struktury výborů pro finanční služby

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 47 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (1),

po konzultaci s Výborem regionů,

s ohledem na stanovisko Evropské centrální banky (2),

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy (3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ve sdělení ze dne 11. května 1999 s názvem „Provádění rámce pro finanční trhy: akční plán“ stanoví Komise řadu opatření, která jsou potřebná pro dotvoření jednotného trhu finančních služeb.

(2)

Evropská rada na zasedání v Lisabonu ve dnech 23. a 24. března 2000 vyzvala k provedení tohoto akčního plánu do roku 2005.

(3)

Dne 17. července 2000 Rada zřídila Výbor moudrých pro regulaci evropských trhů s cennými papíry. Ve své závěrečné zprávě vyzval výbor moudrých ke zřízení čtyřstupňového regulačního rámce s cílem dosáhnout pružnějšího, účinnějšího a průhlednějšího regulačního procesu pro právní předpisy Společenství v oblasti cenných papírů.

(4)

V usnesení o účinnější regulaci trhu s cennými papíry v Evropské unii přivítala Evropská rada na zasedání ve Stockholmu ve dnech 23. a 24. března 2001 zprávu Výboru moudrých a vyzvala k provedení čtyřstupňového přístupu.

(5)

S ohledem na tento vývoj Komise přijala dne 6. června 2001 rozhodnutí 2001/527/ES (4), kterým se zřizuje Evropský výbor regulátorů trhů s cennými papíry, a rozhodnutí 2001/528/ES (5), kterým se zřizuje Evropský výbor pro cenné papíry.

(6)

Tzv. „Lamfalussyho proces“ a jeho rozšíření musejí být založeny na demokratické odpovědnosti a průhlednosti, což lze dostatečně zaručit pouze dodržováním interinstitucionální rovnováhy s ohledem na prováděcí opatření.

(7)

Tato směrnice mění směrnice Rady 73/239/EHS ze dne 24. července 1973 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přístupu k činnosti v přímém pojištění jiném než životním a jejího výkonu (6), 85/611/EHS ze dne 20. prosince 1985 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se subjektů kolektivního investování do převoditelných cenných papírů (SKIPCP) (7), 91/675/EHS ze dne 19. prosince 1991, kterou se zřizuje Výbor pro pojišťovnictví (8), 92/49/EHS ze dne 18. června 1992 o koordinaci právních a správních předpisů týkajících se přímého pojištění jiného než životního (třetí směrnice o neživotním pojištění) (9) a 93/6/EHS ze dne 15. března 1993 o kapitálové přiměřenosti investičních podniků a úvěrových institucí (10) a směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/19/ES ze dne 30. května 1994 o systémech pojištění vkladů (11), 98/78/ES ze dne 27. října 1998 o doplňkovém dozoru nad pojišťovnami v pojišťovací skupině (12), 2000/12/ES ze dne 20. března 2000 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejich výkonu (13) a 2001/34/ES ze dne 28. května 2001 o přijetí cenných papírů ke kotování na burze cenných papírů a o informacích, které k nim mají být zveřejněny (14), 2002/83/ES ze dne 5. listopadu 2002 o životním pojištění (15)0 a 2002/87/ES ze dne 16. prosince 2002 o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátu. Tato směrnice se zaměřuje pouze na určité změny v organizační struktuře výborů. Účelem žádné z těchto úprav není rozšířit pravomoci přijímat prováděcí opatření, které jsou uvedenými směrnicemi svěřeny Komisi, ani pravomoci svěřené Radě směrnicí 93/6/EHS.

(8)

V usnesení ze dne 5. února 2002 schválil Evropský parlament čtyřstupňový přístup k cenným papírům na základě slavnostního prohlášení, které stejného dne před Parlamentem učinila Komise, a na základě dopisu ze dne 2. října 2001 zaslaného komisařem pro vnitřní trh předsedovi parlamentního výboru pro hospodářské a měnové záležitosti s ohledem na záruky úlohy Evropského parlamentu v tomto procesu. V usnesení ze dne 21. listopadu 2002 vyzval Parlament k rozšíření některých aspektů tohoto přístupu na sektory bankovnictví a pojišťovnictví s výhradou jasného závazku Rady zaručit vhodnou institucionální rovnováhu.

(9)

Závazky Komise týkající se právních předpisů v oblasti cenných papírů, přijaté ve výše uvedeném prohlášení ze dne 5. února 2002 a ve výše uvedeném dopise ze dne 2. října 2001, by se měly doplnit dostatečnými zárukami týkajícími se náležité institucionální rovnováhy.

(10)

Dne 3. prosince 2002 vyzvala Rada Komisi, aby provedla opatření pro zbývající sektory finančních služeb na základě závěrečné zprávy výboru moudrých.

(11)

Vyžadují se rovněž záruky s ohledem na rozsah čtyřstupňového přístupu, protože orgány EU dosud nevyužívají rozsáhlé praktické zkušenosti z čtyřstupňového Lamfalussyho přístupu. Kromě toho uvedla první a druhá průběžná zpráva interinstitucionální monitorovací skupiny, která sleduje Lamfalussyho proces, určité poznámky a kritiku fungování procesu.

(12)

Základními cíli Lamfalussyho procesu jsou rychlost přijímání právních předpisů a jejich kvalita. Úspěch Lamfalussyho procesu závisí spíše na politické vůli institucionálních partnerů založit přiměřený rámec pro přijetí právních předpisů, než na urychlení zavádění souvisejících ustanovení o přenesení pravomoci v technických věcech. Kromě toho by mohlo přílišné zdůrazňování rychlosti při zavádění ustanovení o přenesení pravomoci znamenat výrazné problémy v kvalitě těchto ustanovení.

(13)

Rozsah Lamfalussyho procesu se nedotýká možných rozhodnutí o organizaci dozoru na evropské úrovni.

(14)

Pro tyto účely by se v sektoru bankovnictví měla upravit úloha Poradního výboru pro bankovnictví, zřízeného směrnicí 2000/12/ES.

(15)

Vzhledem ke změně úlohy Poradního výboru pro bankovnictví by tento výbor měl být nahrazen „Evropským bankovním výborem“.

(16)

Opatření nezbytná k provedení směrnice 2000/12/ES jsou opatřeními obecného významu a měla by být přijata v souladu s článkem 5 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (16).

(17)

Přijatá prováděcí opatření by neměla měnit základní ustanovení směrnic.

(18)

Evropský parlament by měl mít lhůtu tří měsíců od prvního předání návrhu prováděcích opatření, aby je mohl posoudit a zaujmout k nim stanovisko. Avšak v naléhavých a řádně odůvodněných případech může být tato lhůtu zkrácena. Pokud v této lhůtě Evropský parlament přijme usnesení, Komise návrhy opatření znovu přezkoumá.

(19)

Při výkonu svých prováděcích pravomocí by Komise měla dodržovat tyto zásady: potřebu zajistit důvěru ve finanční trhy mezi investory podporou vysokých standardů průhlednosti na těchto trzích; potřebu poskytnout investorům široké spektrum konkurenčních investic a úroveň informací a ochrany přizpůsobenou jejich okolnostem; potřebu zabezpečit, aby nezávislé regulační orgány důsledně prosazovaly pravidla, zejména s ohledem na boj proti hospodářské trestné činnosti; potřebu vysoké míry průhlednosti a konzultací se všemi účastníky trhu a s Evropským parlamentem a Radou; potřebu podporovat inovace na finančních trzích, mají-li být dynamické a účinné; potřebu zabezpečit integritu trhu podrobným a citlivým monitorováním finančních inovací; důležitost snižování nákladů na kapitál a zvyšování jeho dostupnosti; dlouhodobou rovnováhu nákladů a zisků pro účastníky trhu (včetně malých a středních podniků a drobných investorů) u všech prováděcích opatření; potřebu podporovat mezinárodní konkurenceschopnost finančních trhů EU, aniž je dotčeno velmi potřebné rozšíření mezinárodní spolupráce; potřebu dosáhnout prostoru se stejnými pravidly pro všechny účastníky trhu zavedením nařízení pro celou EU vždy, když je to vhodné; potřebu respektovat rozdíly vnitrostátních trhů, pokud nepatřičně nenarušují soudržnost jednotného trhu a potřebu zajistit soudržnost s ostatními právními předpisy Společenství v této oblasti, protože nevyváženost informací a chybějící průhlednost mohou ohrozit fungování trhu, a především mohou poškodit spotřebitele a drobné investory.

(20)

Některá stávající ustanovení o technických změnách směrnice 2000/12/ES je nutno sladit s rozhodnutím 1999/468/ES.

(21)

Rozhodnutím Komise 2004/10/ES (17) byl pro zajištění institucionálního a právního souladu s přístupem používaným v jiných sektorech ve Společenství zřízen Evropský bankovní výbor jako poradní orgán Komise při přípravě právních předpisů Společenství v oblasti bankovnictví.Odkazy na poradní funkce Poradního výboru pro bankovnictví ve směrnici 2000/12/ES by proto měly být zrušeny.

(22)

Pravomoci Poradního výboru pro bankovnictví, pokud jde o sledování ukazatele kapitálové přiměřenosti a likvidity úvěrových institucí, již nejsou potřebné s ohledem na harmonizaci předpisů pro kapitálovou přiměřenost a vzhledem k novému vývoji postupů používaných úvěrovými institucemi k měření a řízení svého rizika likvidity.

(23)

Kromě toho způsobil podstatný pokrok ve spolupráci a výměně informací mezi orgány dohledu, zejména pomocí memorand o porozumění, že pravidelné sledování některých individuálních rozhodnutí orgánů dohledu Komisí a jejich systematické sdělování Poradnímu výboru pro bankovnictví se stalo nadbytečným.

(24)

Zřízení Evropského bankovního výboru by nemělo vyloučit jiné formy spolupráce mezi různými orgány pro regulaci úvěrových institucí a dohled nad nimi, zejména v rámci Evropského výboru orgánů bankovního dohledu, zřízeného rozhodnutím Komise 2004/5/ES (18).

(25)

Výbor pro pojišťovnictví, zřízený směrnicí 91/675/EHS, by měl být nápomocen Komisi při výkonu prováděcích pravomocí svěřených Komisi směrnicemi přijatými v oblasti pojišťovnictví, a zejména při provádění technických úprav nezbytných ke zohlednění vývoje v oblasti pojišťovnictví; tato opatření by měla být přijímána v souladu s rozhodnutím 1999/468/ES.

(26)

Na základě směrnice 91/675/EHS by měl Výbor pro pojišťovnictví také zkoumat jakékoli otázky týkající se uplatňování předpisů Společenství v oblasti pojišťovnictví, a zejména by měl Komisi radit ohledně návrhů právních předpisů, jež Komise hodlá předložit Evropskému parlamentu a Radě.

(27)

S cílem vytvořit vnitřní trh, na kterém jsou jak pojistníci, tak oprávněné osoby náležitě chráněni, podléhají pojišťovny a zaměstnanecké penzijní pojišťovny činné na vnitřním trhu podle zásad o svobodě usazování a o svobodě poskytování služeb zvláštním právním předpisům Společenství. S cílem zajistit řádné fungování vnitřního trhu a udržovat finanční stabilitu by mělo být možné uvedené právní předpisy rychle přizpůsobovat změnám na trhu týkajícím se těchto sektorů, zejména finančních a technických stránek.

(28)

Úloha Výboru pro pojišťovnictví by se proto měla přizpůsobit a tento výbor by se měl v souladu s tím přejmenovat na „Evropský výbor pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění“. V oblasti zaměstnaneckého penzijního pojištění by však Evropský výbor pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění neměl řešit otázky pracovního a sociálního práva, jako je například organizace systémů zaměstnaneckého penzijního pojištění, zejména povinné členství a výsledky kolektivních smluv.

(29)

Opatření nezbytná k provedení aktů, kterých se týká směrnice 91/675/EHS, jsou opatřeními obecného významu a měla být přijata v souladu s článkem 5 rozhodnutí 1999/468/ES.

(30)

K zajištění institucionálního a právního souladu s přístupem uplatňovaným v jiných sektorech Společenství se rozhodnutím Komise 2004/9/ES (19) zřizuje Evropský výbor pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění jako poradní výbor, který má být nápomocen Komisi v oblasti pojišťovnictví a zaměstnaneckého penzijního pojištění. Odkazy na poradní funkci Výboru pro pojišťovnictví ve směrnici 91/675/EHS by proto měly být zrušeny.

(31)

Směrnicí 85/611/EHS byl zřízen Kontaktní výbor pro SKIPCP, aby byl nápomocen Komisi tím, že usnadňuje harmonizované provádění uvedené směrnice pomocí pravidelných konzultací, usnadňuje konzultace mezi členskými státy, a je-li to nezbytné, radí Komisi ohledně přijímání dodatků nebo změn uvedené směrnice.

(32)

Kontaktní výbor pro SKIPCP také jedná jako „komitologický“ výbor ve smyslu rozhodnutí 1999/468/ES, aby byl nápomocen Komisi s ohledem na technické změny, které mají být provedeny ve směrnici 85/611/EHS.

(33)

Dne 3. prosince 2002 vyzvala Rada Komisi, aby přijala opatření s cílem převést na Evropský výbor pro cenné papíry mimo jiné poradní funkci pro Komise při výkonu jejích prováděcích pravomocí, již měl Kontaktní výbor pro SKIPCP.

(34)

V zájmu úplného zavedení modelu stanoveného v posledních směrnicích v oblasti cenných papírů, zejména ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES ze dne 28. ledna 2003 o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu) (20), která přiděluje Evropskému výboru pro cenné papíry poradní funkci pro Komisi při jejím výkonu regulačních pravomocí, přičemž uspořádání ostatních hledisek práce Evropského výboru pro cenné papíry ponechává rozhodnutí 2001/528/ES, je potřebné zruštit ustanovení, která podle článku 53 směrnice Rady 85/611/EHS určují uspořádání a funkce stávajícího Kontaktního výboru pro SKIPCP mimo jeho „komitologické“ postavení.

(35)

Pravomoci Evropského výboru pro cenné papíry by se proto měly výslovně rozšířit nad rámec těch, které mu již byly svěřeny směrnicí 2003/6/ES, aby zahrnovaly funkce v současnosti stanovené ve směrnici 85/611/EHS. Opatření nezbytná k provedení směrnice 85/611/EHS jsou opatřeními obecného významu a měla by být přijata v souladu s článkem 5 rozhodnutí 1999/468/ES.

(36)

Je proto třeba změnit směrnice 73/239/EHS, 85/611/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS, 93/6/EHS, 94/19/ES, 98/78/ES, 2000/12/ES, 2001/34/ES, 2002/83/ES a 2002/87/ES,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

KAPITOLA I

ZMĚNY SMĚRNIC 93/6/EHS, 94/19/ES A 2000/12/ES O SEKTORU BANKOVNICTVÍ

Článek 1

Směrnice 93/6/EHS

V čl. 7 odst. 9 třetí větě směrnice 93/6/EHS se zrušují slova „a Bankovnímu poradnímu výboru“.

Článek 2

Směrnice 94/19/ES

V čl. 3 odst. 1 třetím pododstavci směrnice 94/19/ES se slova „Poradní výbor pro bankovnictví“ nahrazují slovy „Evropský bankovní výbor“.

Článek 3

Směrnice 2000/12/ES

Směrnice 2000/12/ES se mění takto:

1.

V článku 2 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

„4.

O případných změnách seznamu v odstavci 3 rozhoduje Komise postupem podle čl. 60 odst. 2.“

2.

V čl. 2 odst. 5 se třetí pododstavec nahrazuje tímto:

„V případě úvěrových institucí, s výjimkou institucí zřízených na územích nově získaných vysušením mořských mělčin a institucí vzniklých rozdělením nebo fúzí stávajících institucí závislých na ústředním subjektu nebo jemu odpovědných, může Komise postupem podle čl. 60 odst. 2 stanovit další pravidla pro použití druhého pododstavce, včetně zrušení výjimek stanovených v prvním pododstavci, pokud se domnívá, že by přidružení nových institucí, na které by se použil druhý pododstavec, mohlo mít nepříznivý dopad na hospodářskou soutěž.“

3.

Článek 4 se nahrazuje tímto:

Článek 4

Povolení

Členské státy stanoví, že úvěrové instituce musí před zahájením své činnosti získat povolení. Stanoví podmínky pro vydání tohoto povolení v souladu s články 5 až 9 a sdělí je Komisi.“

4.

V čl. 22 odst. 9 se zrušuje druhá věta.

5.

V čl. 22 odst. 10 se zrušuje druhá věta.

6.

V článku 23 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.

Příslušné orgány členských států uvědomí Komisi a příslušné orgány ostatních členských států o

a)

každém povolení vydaném přímému nebo nepřímému dceřinému podniku jednoho nebo více mateřských podniků, které se řídí právem třetí země;

b)

každém nabytí účasti v úvěrové instituci ve Společenství takovým mateřským podnikem, jímž se úvěrová instituce stane jeho dceřiným podnikem.

Je-li vydáno povolení přímému nebo nepřímému dceřinému podniku jednoho nebo více mateřských podniků, které se řídí právem třetí země, upřesní příslušné orgány strukturu této skupiny ve zprávě, kterou zašlou Komisi na základě článku 11.“

7.

V čl. 24 odst. 2 se slova „Poradnímu výboru pro bankovnictví“ nahrazují slovy „Evropskému bankovnímu výboru“.

8.

V článku 25 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.

Aniž jsou dotčeny čl. 300 odst. 1 a 2 Smlouvy, posuzuje Komise, jíž je nápomocen Evropský bankovní výbor, výsledky jednání uvedených v odstavci 1 a výsledný stav.“

9.

V čl. 49 odst. 2 třetí větě se slova „Poradní výbor pro bankovnictví“ nahrazují slovy „Evropský bankovní výbor“.

10.

V čl. 52 odst. 9 se třetí věta nahrazuje tímto:

„Dotyčný příslušný orgán předá tyto informace příslušným orgánům ostatních členských států.“

11.

V článku 56a druhém pododstavci první větě se slova „Poradní výbor pro bankovnictví může poskytnout“ nahrazují slovy „Komise může požádat Evropský bankovní výbor, aby poskytl“.

12.

Hlava VI se zrušuje.

13.

V článku 60 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.

Komisi je nápomocen Evropský bankovní výbor, zřízený rozhodnutím Komise 2004/10/ES ze dne 5. listopadu 2003 (21) (dále jen ‚výbor‘).

(21)  Úř. věst. L 3, 7.1.2004, s. 36.“"

Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

Výbor přijme svůj jednací řád.

14.

V čl. 64 odst. 2 a 6 se zrušují slova „a Poradní výbor pro bankovnictví“.

KAPITOLA II

ZMĚNA SMĚRNIC 73/239/EHS, 91/675/EHS, 92/49/EHS, 98/78/ES A 2002/83/ES O SEKTORECH POJIŠŤOVNICTVÍ A ZAMĚSTNANECKÉHO PENZIJNÍHO POJIŠTĚNÍ

Článek 4

Směrnice 73/239/EHS

Směrnice 73/239/EHS se mění takto:

„Článek 29a

1.   Příslušné orgány členských států uvědomí Komisi a příslušné orgány ostatních členských států

a)

o každém povolení vydaném přímé nebo nepřímé dceřiné společnosti jedné nebo více mateřských společností, které se řídí právem třetí země;

b)

kdykoli takováto mateřská společnost získá podíl v pojišťovně ve Společenství, kterým se tato pojišťovna stává její dceřinou společností.

2.   Je-li povolení uvedené v odst. 1 písm. a) vydáno přímé nebo nepřímé dceřiné společnosti, jejíž jedné nebo více mateřských společností, které se řídí právem třetí země, musí být struktura skupiny specifikována v oznámení, které zašlou příslušné orgány Komisi.“

2.   V čl. 29b odst. 4 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

„V případech uvedených v prvním pododstavci může být kdykoli vedle zahájení jednání rozhodnuto postupem podle článku 5 rozhodnutí 1999/468/ES (22) a v souladu s čl. 7 odst. 3 a článkem 8 zmíněného rozhodnutí, že příslušné orgány členských států musí omezit nebo pozastavit svá rozhodnutí

a)

o žádostech o vydání povolení podaných v okamžiku přijetí rozhodnutí nebo později;

b)

o nabývání podílů přímými nebo nepřímými mateřskými společnostmi řídícími se právem dotyčné třetí země.

Článek 5

Směrnice 91/675/EHS

Směrnice 91/675/EHS se mění takto:

1.   V názvu směrnice se slova „Výbor pro pojišťovnictví“ nahrazují slovy „Evropský výbor pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění“.

2.   Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1

1.   Komisi je nápomocen Evropský výbor pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, zřízený rozhodnutím Komise 2004/9/ES (23) (dále jen ‚výbor‘).

2.   Předseda Evropského výboru orgánů dozoru nad pojišťovnictvím a zaměstnaneckým penzijním pojištěním, zřízeného rozhodnutím Komise 2004/6/ES (24), se účastní zasedání výboru jako pozorovatel.

3.   Výbor může k účasti na svých schůzích přizvat odborníky a pozorovatele.

4.   Sekretariát výboru zajišťuje Komise.

3.   Článek 2 se nahrazuje tímto:

„Článek 2

Je-li v aktech přijatých v oblasti přímého pojištění jiného než životního a přímého životního pojištění na Komisi přenesena prováděcí pravomoc k pravidlům, která tyto akty stanoví, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (25) s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

2.   Výbor přijme svůj jednací řád.

4.   Články 3 a 4 se zrušují.

Článek 6

Směrnice 92/49/EHS

V čl. 40 odst. 10 první větě směrnice 92/49/EHS se slova „předloží Komise Výboru pro pojišťovnictví, zřízenému směrnicí 91/675/EHS, zprávu“ nahrazují slovy „poskytne Komise Evropskému výboru pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění informace“.

Článek 7

Směrnice 98/78/ES

Směrnice 98/78/ES se mění takto:

1.   V článku 10a se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.

Aniž je dotčen čl. 300 odst. 1 a 2 Smlouvy, posoudí Komise, které je nápomocen Evropský výbor pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, výsledek jednání uvedených v odstavci 1 a výslednou situaci.“

2.   V článku 11 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.

Nejpozději 1. ledna 2006 vydá Komise zprávu o uplatňování této směrnice a v případě potřeby o nutnosti další harmonizace.“

Článek 8

Směrnice 2002/83/ES

Směrnice 2002/83/ES se mění takto:

1.

V čl. 46 odst. 9 první větě se slova „předloží Komise Výboru pro pojišťovnictví zprávu“ nahrazují slovy „poskytne Komise Evropskému výboru pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění informaci“.

2.

Článek 58 se nahrazuje tímto:

Článek 58

Informace od členských států Komisi

Příslušné orgány členských států uvědomí Komisi a příslušné orgány ostatních členských států

a)

o každém povolení přímé nebo nepřímé dceřiné společnosti jedné nebo více mateřských společností, které se řídící právem třetí země;

b)

kdykoli taková mateřská společnost získá podíl v pojišťovně ve Společenství, který tuto pojišťovnu změní na její dceřinou společnost.

Jestliže je povolení uvedené v písmenu a) vydáno přímé nebo nepřímé dceřiné společnosti jedné nebo více mateřských společností řídících se právem třetích zemí, objasní se struktura skupiny v oznámení, které příslušné orgány zašlou Komisi a ostatním příslušným orgánům.“

3.

V článku 65 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.

Komisi je nápomocen Evropský výbor pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění, zřízený rozhodnutím Komise 2004/9/ES (26).

(26)  Úř. věst. L 3, 7.1.2004, s. 34.“"

KAPITOLA III

ZMĚNY SMĚRNIC 85/611/EHS A 2001/34/ES O SEKTORU CENNÝCH PAPÍRŮ

Článek 9

Směrnice 85/611/EHS

Směrnice 85/611/EHS se mění takto:

1.

Článek 6c se mění takto:

a)

v odstavci 9 se druhá věta nahrazuje tímto:

„Každé dva roky vydá Komise zprávu o takových případech.“;

b)

v odstavci 10 se druhá věta nahrazuje tímto:

„Každé dva roky vydá Komise zprávu o takových případech.“

2.

V čl. 14 odst. 6 se zrušuje druhý pododstavec.

3.

V čl. 21 odst. 4 se třetí věta se nahrazuje tímto:

„Tyto informace budou předmětem výměny názorů v rámci Evropského výboru pro cenné papíry.“

4.

V čl. 22 odst. 4 třetím pododstavci se čtvrtá věta nahrazuje tímto:

„Tato sdělení mohou být předmětem výměny názorů v rámci Evropského výboru pro cenné papíry.“

5.

Název hlavy X se nahrazuje tímto:

„Evropský výbor pro cenné papíry“

6.

Článek 53 se zrušuje.

7.

Článek 53a se nahrazuje tímto:

Článek 53a

Technické změny, které mají být provedeny v této směrnici v dále uvedených oblastech, se přijímají postupem podle čl. 53b odst. 2:

a)

vyjasnění definic s cílem zajistit jednotné uplatňování této směrnice v celém Společenství;

b)

přizpůsobení terminologie a vypracování definic v souladu s následnými právními akty týkajícími se SKIPCP a souvisejících otázek.“

8.

Vkládá se nový článek, který zní:

Článek 53b

1.   Komisi je nápomocen Evropský výbor pro cenné papíry, zřízený rozhodnutím Komise 2001/528/ES (27) (dále jen ‚výbor‘).

Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES (28) s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Výbor přijme svůj jednací řád.

(27)  Úř. věst. L 191, 13.7.2001, s. 45. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2004/8/ES (Úř. věst. L 3, 7.1.2004, s. 33)."

(28)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.“"

Článek 10

Směrnice 2001/34/ES

Směrnice 2001/34/ES se mění takto:

1.

Článek 108 se zrušuje.

2.

Článek 109 se nahrazuje tímto:

„Článek 109

1.   Za účelem úpravy minimální částky předpokládané tržní kapitalizace stanovené v čl. 43 odst. 1 s ohledem na požadavky hospodářské situace předloží Komise Evropskému výboru pro cenné papíry, zřízenému rozhodnutím Komise 2001/528/ES ze dne 6. června 2001 (29), návrh opatření, která mají být přijata.

Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (30) s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Výbor přijme svůj jednací řád.

(29)  Úř. věst. L 191, 13.7.2001, s. 45. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2004/8/ES (Úř. věst. L 3, 7.1.2004, s. 33)."

(30)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.“"

KAPITOLA IV

ZMĚNY SMĚRNICE 2002/87/ES O FINANČNÍCH KONGLOMERÁTECH

Článek 11

Směrnice 2002/87/ES

V článku 19 směrnice 2002/87/ES se odstavec 2 nahrazuje tímto:

„2.

Aniž je dotčen čl. 300 odst. 1 a 2 Smlouvy, posuzuje Komise, jíž je nápomocen Evropský bankovní výbor, Evropský výbor pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění a Výbor pro finanční konglomeráty, výsledky jednání uvedených v odstavci 1 a výsledný stav.“

KAPITOLA V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 12

Prováděcí opatření

1.   Prováděcí opatření přijatá postupem uvedeným v článcích 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí nesmějí měnit základní ustanovení směrnic.

2.   Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3.   Pokud se změní podmínky podle Smlouvy, kterými se řídí výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi, přezkoumá Komise tuto směrnici a podle potřeby navrhne změny. Tento přezkum se musí v každém případě provést do 31. prosince 2007.

Článek 13

Provedení

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 13. května 2005.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 14

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 15

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 9. března 2005.

Za Evropský parlament

předseda

J. P. BORRELL FONTELLES

Za Radu

předseda

N. SCHMIT


(1)  Úř. věst. C 112, 30.4.2004, s. 21.

(2)  Úř. věst. C 58, 6.3. 2004, s. 23.

(3)  Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 31. března 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 11. května 2004.

(4)  Úř. věst. L 191, 13.7.2001, s. 43.

(5)  Úř. věst. L 191, 13.7.2001, s. 45. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí 2004/8/ES (Úř. věst. L 3, 7.1.2004, s. 33).

(6)  Úř. věst. L 228, 16.8.1973, s. 3. Směrnice naposledy pozměněná aktem o přistoupení z roku 2003.

(7)  Úř. věst. L 375, 31.12.1985, s. 3. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES (Úř. věst. L 145, 30.4.2004, s. 1).

(8)  Úř. věst. L 374, 31.12.1991, s. 32. Směrnice ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(9)  Úř. věst. L 228, 11.8.1992, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES (Úř. věst. L 35, 11.2.2003, s. 1).

(10)  Úř. věst. L 141, 11.6.1993, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/39/ES.

(11)  Úř. věst. L 135, 31.5.1994, s. 5. Směrnice ve znění aktu o přistoupení z roku 2003.

(12)  Úř. věst. L 330, 5.12.1998, s. 1. Směrnice ve znění směrnice 2002/87/ES.

(13)  Úř. věst. L 126, 26.5.2000, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/69/ES (Úř. věst. L 125, 28.4.2004, s. 44).

(14)  Úř. věst. L 184, 6.7.2001, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/109/ES (Úř. věst. L 390, 31.12.2004, s. 38).

(15)  Úř. věst. L 345, 19.12.2002, s. 1. Směrnice ve znění směrnice Rady 2004/66/ES (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 35).

(16)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(17)  Úř. věst. L 3,7.1.2004, s. 36.

(18)  Úř. věst. L 3, 7.1.2004, s. 28.

(19)  Úř. věst. L 3, 7.1.2004, s. 34.

(20)  Úř. věst. L 96, 12.4.2003, s. 16.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU