2005/671/SVVRozhodnutí Rady 2005/671/SVV ze dne 20. září 2005 o výměně informací a spolupráci v oblasti teroristických trestných činů

Publikováno: Úř. věst. L 253, 29.9.2005, s. 22-24 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 20. září 2005 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 30. září 2005 Nabývá účinnosti: 30. září 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ RADY 2005/671/SVV

ze dne 20. září 2005

o výměně informací a spolupráci v oblasti teroristických trestných činů

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 29, čl. 30 odst. 1, článek 31 a čl. 34 odst. 2 písm. c) této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Na svém mimořádném zasedání dne 21. září 2001 Evropská rada konstatovala, že terorismus je skutečnou výzvou pro svět a pro Evropu a že boj proti terorismu bude prioritním cílem Evropské unie.

(2)

Dne 19. října 2001 Evropská rada konstatovala, že je odhodlána bojovat proti terorismu ve všech formách na celém světě a že bude pokračovat ve svém úsilí, aby posílila koalici mezinárodního společenství v boji proti terorismu v každé podobě a formě, například zvýšenou spoluprací mezi operačními službami pověřenými bojem proti terorismu: Europolem, Eurojustem, zpravodajskými službami, policejními složkami a soudními orgány.

(3)

V boji proti terorismu je podstatné, aby příslušné orgány měly ve své příslušné oblasti působnosti k dispozici co nejúplnější a nejaktuálnější informace. Specializované národní služby členských států, soudní orgány a příslušné subjekty Evropské unie jako jsou Europol a Eurojust nezbytně potřebují informace, aby mohly plnit své úkoly.

(4)

Rozhodnutí Rady 2003/48/SVV ze dne 19. prosince 2002 o uplatnění zvláštních opatření v oblasti policejní a soudní spolupráce v boji proti terorismu v souladu s článkem 4 společného postoje 2001/931/SZBP (2) je důležitým krokem vpřed. Trvající hrozba terorismu a složitost tohoto jevu si vyžadují stále větší výměnu informací. Rozsah výměny informací musí být rozšířen na všechny fáze trestního řízení, včetně odsouzení, a na všechny osoby, skupiny nebo subjekty, které jsou vyšetřovány, soudně stíhány nebo odsouzeny za teroristické trestné činy.

(5)

Jelikož cílů tohoto rozhodnutí nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států, a proto jich z důvodu potřeby vzájemnosti může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto rozhodnutí rámec toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů.

(6)

Při výměně informací nejsou tímto rozhodnutím dotčeny podstatné zájmy národní bezpečnosti a neměly by jím být ohrožena bezpečnost jednotlivců nebo úspěch probíhajícího vyšetřování či zvláštních zpravodajských činností v oblasti státní bezpečnosti.

(7)

Toto rozhodnutí ctí základní práva a zachovává zásady vyjádřené v Listině základních práv Evropské unie,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto rozhodnutí se rozumí:

a)

„teroristickými trestnými činy“: trestné činy uvedené v článcích 1, 2 a 3 rámcového rozhodnutí Rady 2002/475/SVV ze dne 13. června 2002 o boji proti terorismu (3);

b)

„Úmluvou o Europolu“: úmluva ze dne 26. července 1995 o zřízení Evropského policejního úřadu (4);

c)

„rozhodnutím o Eurojustu“: rozhodnutí Rady 2002/187/SVV ze dne 28. února 2002 o zřízení Evropské jednotky pro soudní spolupráci (Eurojust) za účelem posílení boje proti závažné trestné činnosti (5);

d)

„skupinou nebo subjektem“: „teroristické skupiny“ ve smyslu článku 2 rámcového rozhodnutí Rady 2002/475/SVV a skupiny a subjekty uvedené v příloze společného postoje 2001/931/SZBP ze dne 27. prosince 2001 o uplatnění zvláštních opatření k boji proti terorismu (6).

Článek 2

Poskytování informací týkajících se teroristických trestných činů Eurojustu, Europolu a členským státům

1.   Každý členský stát určí v rámci svých policejních složek nebo jiných orgánů činných v trestním řízení specializovaný útvar, který má v souladu s vnitrostátním právem přístup ke všem důležitým údajům týkajícím se trestních vyšetřování vedených jeho orgány činnými v trestním řízení ve věcech teroristických trestných činů a k takovým údajů z těchto vyšetřování vyplývajících a tyto údaje shromažďuje a zasílá je Europolu v souladu s odstavci 3 a 4.

2.   Každý členský stát určí jeden nebo, pokud tak stanoví jeho právní řád, více orgánů jako národní zpravodaje Eurojustu pro věci terorismu nebo vhodný soudní nebo jiný příslušný orgán, který má v souladu s vnitrostátním právem přístup k veškerým důležitým informacím týkajícím se trestního stíhání a odsouzení za teroristické trestné činy a může tyto informace shromažďovat a zasílá je Eurojustu v souladu s odstavcem 5.

3.   Každý členský stát přijme opatření nezbytná k zajištění toho, aby při nejmenším informace uvedené v odstavci 4 týkající se trestního vyšetřování a informace uvedené v odstavci 5 týkající se trestního stíhání a odsouzení za teroristické trestné činy, které mají nebo mohou mít dopad na dva nebo více členských států, shromážděné příslušným orgánem, byly předány:

a)

Europolu k dalšímu zpracování v souladu s vnitrostátním právem a ustanoveními Úmluvy o Europolu a

b)

Eurojustu v souladu s vnitrostátním právem a pokud to umožňují ustanovení rozhodnutí o Eurojustu, aby bylo Eurojustu umožněno plnit jeho úkoly.

4.   Europolu se v souladu s odstavcem 3 předávají tyto informace:

a)

údaje umožňující identifikaci osoby, skupiny nebo subjektu;

b)

činy, které jsou předmětem vyšetřování, a jejich konkrétní okolnosti;

c)

dotyčný trestný čin;

d)

vazby na jiné související případy;

e)

využívání komunikačních technologií;

f)

ohrožení plynoucí z držení zbraní hromadného ničení.

5.   Eurojustu se v souladu s odstavcem 3 předávají tyto informace:

a)

údaje umožňující identifikaci osoby, skupiny nebo subjektu, jež jsou předmětem trestního vyšetřování nebo stíhání;

b)

dotyčný trestný čin a jeho konkrétní okolnosti;

c)

údaje o pravomocném odsouzení za teroristické trestné činy a konkrétní okolnosti těchto trestných činů;

d)

vazby na jiné související případy;

e)

žádosti o soudní pomoc, včetně dožádání, určené jinému členskému státu nebo obdržené od jiného členského státu a odpověď na ně.

6.   Každý členský stát přijme opatření nezbytná k zajištění toho, aby důležité informace obsažené v písemnostech, souborech, sděleních, předmětech nebo jiných důkazních prostředcích, zadržených nebo zabavených v průběhu trestního vyšetřování nebo trestního řízení v souvislosti s teroristickými trestnými činy, mohly být co nejdříve a v souladu s vnitrostátním právem a příslušnými mezinárodními právními nástroji zpřístupněny orgánům jiných dotčených členských států, v nichž je nebo by mohlo být zahájeno vyšetřování nebo v nichž probíhá stíhání v souvislosti s teroristickými trestnými, a to s ohledem na potřebu neohrozit probíhající vyšetřování.

Článek 3

Společné vyšetřovací týmy

Ve vhodných případech přijmou členské státy nezbytná opatření ke zřízení společných vyšetřovacích týmů pro vyšetřování teroristických trestných činů.

Článek 4

Žádosti o soudní pomoc a výkon soudních rozhodnutí

Každý členský stát přijme opatření nezbytná k zajištění toho, aby žádosti jiných členských států o vzájemnou právní pomoc a uznávání a výkon soudních rozhodnutí v souvislosti s teroristickými trestnými činy byly vyřizovány jako naléhavé a přednostně.

Článek 5

Zrušení stávajících ustanovení

Rozhodnutí 2003/48/SVV se zrušuje.

Článek 6

Provádění

Členské státy přijmou opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto rozhodnutím nejpozději do 30. června 2006.

Článek 7

Územní působnost

Toto rozhodnutí se vztahuje na Gibraltar.

Článek 8

Vstup v platnost

Toto rozhodnutí nabývá účinku prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 20. září 2005.

Za Radu

M. BECKETT

předsedkyně


(1)  Stanovisko ze dne 7. června 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Úř. věst. L 16, 22.1.2003, s. 68.

(3)  Úř. věst. L 164, 22.6.2002, s. 3.

(4)  Úř. věst. C 316, 27.11.1995, s. 2. Úmluva naposledy pozměněná protokolem ze dne 27. listopadu 2003 (Úř. věst. C 2, 6.1.2004, s. 3).

(5)  Úř. věst. L 63, 6.3.2002, s. 1. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí Rady 2003/659/SVV (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 44).

(6)  Úř. věst. L 344, 28.12.2001, s. 93. Společný postoj naposledy pozměněný společným postojem 2005/220/SZBP (Úř. věst. L 69, 16.3.2005, s. 59).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU