2005/437/ES2005/437/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 10. června 2005, kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 2005/63/ES, kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností (oznámeno pod číslem K (2005) 1705) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 152, 15.6.2005, s. 18-18 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 10. června 2005 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 10. června 2005 Nabývá účinnosti: 10. června 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 10. června 2005,

kterým se zrušuje rozhodnutí Komise 2005/63/ES, kterým se mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES o vozidlech s ukončenou životností

(oznámeno pod číslem K(2005) 1705)

(Text s významem pro EHP)

(2005/437/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech s ukončenou životností (1), a zejména na čl. 4 odst. 2 písm. b) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

V souladu s technickým a vědeckým pokrokem byla rozhodnutím 2005/63/ES změněna příloha II směrnice 2000/53/ES. Ne všechny požadované dokumenty však byly před přijetím uvedeného rozhodnutí správně předány Evropskému parlamentu podle článku 8 rozhodnutí Rady 1999/468/ES (2).

(2)

Rozhodnutí 2005/63/ES proto musí být zrušeno.

(3)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem výboru zřízeného podle článku 18 směrnice Rady 75/442/EHS (3),

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Rozhodnutí 2005/63/ES se zrušuje.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 10. června 2005.

Za Komisi

Stavros DIMAS

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 269, 21.10.2000, s. 34. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2005/63/ES (Úř. věst. L 25, 28.1.2005, s. 73).

(2)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(3)  Úř. věst. L 194, 25.7.1975, s. 39. Směrnice ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU