2005/414/ES2005/414/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 30. května 2005, kterým se mění příloha I rozhodnutí 2003/634/ES, kterým se schvalují programy s cílem získat status schválených oblastí a schválených hospodářství v neschválených oblastech, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) u ryb (oznámeno pod číslem K(2005) 1563) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 349, 12.12.2006, s. 29-29 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 30. května 2005 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 30. května 2005 Nabývá účinnosti: 30. května 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 30. května 2005,

kterým se mění příloha I rozhodnutí 2003/634/ES, kterým se schvalují programy s cílem získat status schválených oblastí a schválených hospodářství v neschválených oblastech, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS) a infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN) u ryb

(oznámeno pod číslem K(2005) 1563)

(Text s významem pro EHP)

(2005/414/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 91/67/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních předpisech pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh (1), a zejména na čl. 10 odst. 2 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2003/634/ES (2) schvaluje a uvádí seznam programů předložených různými členskými státy. Programy mají členským státům umožnit následně zahájit postupy, jimiž by oblast nebo hospodářství v neschválené oblasti získaly status schválené oblasti nebo schváleného hospodářství v neschválené oblasti, pokud jde o virovou hemoragickou septikémii (VHS), nebo infekční nekrózu krvetvorné tkáně (IHN), nebo obě tyto choroby ryb.

(2)

V dopise ze dne 23. září 2004 požádala Itálie o schválení programu, který se má uplatnit na území „Zona Valle di Tosi“. Bylo shledáno, že předložená žádost je v souladu s článkem 10 směrnice 91/67/EHS a program by proto měl být schválen.

(3)

Rozhodnutí 2003/634/ES by proto mělo být příslušným způsobem změněno.

(4)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V příloze I rozhodnutí 2003/634/ES se za bod 3.5 doplňuje nový bod, který zní:

„3.6.   PROGRAM PŘEDLOŽENÝ ITÁLIÍ V REGIONU TOSCANA DNE 23. ZÁŘÍ 2004 PRO TUTO OBLAST:

Zona Valle di Tosi

povodí řeky Vicano di S. Ellero od jejích pramenů k hranici v Il Greto poblíž vesnice Raggioli“.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 30. května 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 46, 19.2.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 220, 3.9.2003, s. 8. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2005/67/ES (Úř. věst. L 27, 29.1.2005, s. 55).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU