2005/412/ES2005/412/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. května 2005, kterým se mění rozhodnutí Komise 2004/452/ES týkající se seznamu subjektů, jejichž výzkumní pracovníci mohou mít přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (oznámeno pod číslem K(2005) 1525) (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 140, 3.6.2005, s. 11-12 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 25. května 2005 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 25. května 2005 Nabývá účinnosti: 25. května 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 25. května 2005,

kterým se mění rozhodnutí Komise 2004/452/ES týkající se seznamu subjektů, jejichž výzkumní pracovníci mohou mít přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely

(oznámeno pod číslem K(2005) 1525)

(Text s významem pro EHP)

(2005/412/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství (1), a zejména na čl. 20 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Cílem nařízení Komise (ES) č. 831/2002 ze dne 17. května 2002, kterým se provádí nařízení Rady č. 322/97 o statistice Společenství, pokud jde o přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely (2), je stanovit podmínky pro přístup k důvěrným údajům sdělovaným orgánu Společenství za účelem získání statistických závěrů pro vědecké účely a pravidla spolupráce orgánu Společenství a vnitrostátních orgánů, která má takový přístup usnadnit.

(2)

Rozhodnutí Komise 2004/452/ES (3) stanovilo seznam subjektů, jejichž výzkumní pracovníci mohou mít přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely.

(3)

Italská centrální banka a Španělská centrální banka musí být považovány za subjekty splňující požadované podmínky, a musí být proto zařazeny do seznamu subjektů, organizací a institucí podle čl. 3 odst. 1 písm. c) nařízení (ES) č. 831/2002.

(4)

Opatření stanovená tímto rozhodnutím jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistickou důvěrnost,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí Komise 2004/452/ES se nahrazuje zněním uvedeným v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 25. května 2005.

Za Komisi

Joaquín ALMUNIA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 52, 22.2.1997, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

(2)  Úř. věst. L 133, 18.5.2002, s. 7.

(3)  Úř. věst. L 156, 30.4.2004, s. 1.


PŘÍLOHA

Subjekty, jejichž výzkumní pracovníci mohou mít přístup k důvěrným údajům pro vědecké účely

 

Evropská centrální banka

 

Španělská centrální banka

 

Italská centrální banka


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU