2005/377/ES2005/377/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 10. května 2005, kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externí auditory Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique a Bank of Greece

Publikováno: Úř. věst. L 164, 16.6.2006, s. 8-9 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 10. května 2005 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 10. května 2005 Nabývá účinnosti: 10. května 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 10. května 2005,

kterým se mění rozhodnutí 1999/70/ES o schválení externích auditorů národních centrálních bank, pokud jde o externí auditory Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique a Bank of Greece

(2005/377/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Protokol o statutu Evropského systému centrálních bank a Evropské centrální banky připojený ke Smlouvě o založení Evropského společenství, a zejména na článek 27.1 tohoto protokolu,

s ohledem na doporučení Evropské centrální banky ECB/2005/7 a ECB/2005/8 ze dne 7. dubna 2005 Radě Evropské unie o externích auditorech Bank of Greece (1) a Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Účetnictví Evropské centrální banky (ECB) a národních centrálních bank Eurosystému ověřují nezávislí externí auditoři doporučení Radou guvernérů ECB a schválení Radou Evropské unie.

(2)

Funkční období současných externích auditorů Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique (dále jen „NBB/BNB“) skončilo a nebude prodlouženo. Proto je nezbytné jmenovat od rozpočtového roku 2005 externí auditory.

(3)

V souladu se svými pravidly pro veřejné zakázky vybrala NBB/BNB za své nové externí auditory Ernst & Young Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises a ECB se domnívá, že vybraní auditoři splňují požadavky nezbytné pro jmenování.

(4)

Rada guvernérů ECB doporučila, aby funkční období těchto externích auditorů bylo tříleté a aby mohlo by být jednou prodlouženo.

(5)

Podle řeckého práva nesmí být týž externí auditor jmenován na více než čtyři rozpočtové roky. Z tohoto důvodu funkční období nesmí být prodlouženo Charalambose Stathakise, který je jedním ze dvou současných externích auditorů. Bank of Greece si podle řeckého práva smí ponechat jako své externí auditory Ernst & Young (Hellas) Certified Auditors SA pod podmínkou, že se bude měnit osoba společníka odpovědného za danou funkci.

(6)

Bank of Greece rozhodla, že Ernst & Young (Hellas) Certified Auditors SA by měla být jejím jediným externím auditorem na rozpočtový rok 2005, a ECB se domnívá, že tato společnost splňuje požadavky nezbytné pro takové jmenování.

(7)

Rada guvernérů ECB doporučila, aby stávající funkční období těchto externích auditorů trvalo i nadále po dobu jednoho roku s možností prodloužení.

(8)

Je vhodné řídit se doporučeními Rady guvernérů ECB a odpovídajícím způsobem změnit rozhodnutí 1999/70/ES (3),

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

V článku 1 rozhodnutí 1999/70/ES se odstavec 1 nahrazuje tímto:

„1.   Ernst & Young Bedrijfsrevisoren/Réviseurs d'Entreprises se schvalují jako externí auditoři Nationale Bank van België/Banque Nationale de Belgique od rozpočtového roku 2005 na tříleté období, které lze jednou prodloužit.“

Článek 2

V článku 1 rozhodnutí 1999/70/ES se odstavec 12 nahrazuje tímto:

„12.   Ernst & Young (Hellas) Certified Auditors SA se schvalují jako externí auditoři Bank of Greece pro rozpočtový rok 2005 na dobu jednoho roku s možností prodloužení.“

Článek 3

Toto rozhodnutí bude oznámeno ECB.

Článek 4

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 10. května 2005.

Za Radu

J. KRECKÉ

předseda


(1)  Úř. věst. C 91, 15.4.2005, s. 4.

(2)  Úř. věst. C 91, 15.4.2005, s. 5.

(3)  Úř. věst. L 22, 29.1.1999, s. 69. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2005/266/ES (Úř. věst. L 82, 31.3.2005, s. 6).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU