2005/119/ES2005/119/ES: Rozhodnutí generálních tajemníků Evropského parlamentu, Rady, Komise, tajemníka Soudního dvora, generálních tajemníků Účetního dvora, evropského Hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů a představitele veřejného ochránce práv ze dne 26. ledna 2005 o organizaci a činnosti Evropské správní školy

Publikováno: Úř. věst. L 37, 10.2.2005, s. 17-20 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 26. ledna 2005 Autor předpisu: Evropská komise; Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 10. února 2005 Nabývá účinnosti: 10. února 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ GENERÁLNÍCH TAJEMNÍKŮ EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY, KOMISE, TAJEMNÍKA SOUDNÍHO DVORA, GENERÁLNÍCH TAJEMNÍKŮ ÚČETNÍHO DVORA, EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ A PŘEDSTAVITELE VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV

ze dne 26. ledna 2005

o organizaci a činnosti Evropské správní školy

(2005/119/ES)

GENERÁLNÍ TAJEMNÍCI EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY, KOMISE, TAJEMNÍK SOUDNÍHO DVORA, GENERÁLNÍ TAJEMNÍCI ÚČETNÍHO DVORA, HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO VÝBORU, VÝBORU REGIONŮ, A PŘEDSTAVITEL VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV,

s ohledem na služební řád úředníků Evropských společenství a pracovní řád ostatních zaměstnanců těchto Společenství, stanovené nařízením Rady (EHS, Euratom, ESUO) č. 259/68 (1),

s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu, Rady, Komise, Soudního dvora, Účetního dvora, Hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů a evropského veřejného ochránce práv 2005/118/ES ze dne 26. ledna 2005 o založení Evropské správní školy (2), a zejména na článek 5 uvedeného rozhodnutí,

s ohledem na stanovisko Výboru pro služební řád,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Interinstitucionální spolupráce v oblasti vzdělávání musí být posílena, a to zejména za účelem předávání hodnot společných všem orgánům Společenství. Taková spolupráce představuje nezanedbatelnou přidanou hodnotu, především pokud jde o přístup ke vzdělávání, rozšíření nabídky a snížení jednotkových nákladů.

(2)

V souladu se zásadou dobrého hospodaření je třeba zvolit postupný přístup při vytváření Evropské správní školy (dále jen „škola“).

(3)

Rozhodnutí o založení školy nechává na generálních tajemnících, tajemníkovi Soudního dvora a představiteli veřejného ochránce práv, aby stanovili oblasti vzdělávání, které budou škole svěřeny.

(4)

Zavede-li orgán, který rozhodnutí podepsal, takovou personální politiku, která vyžaduje vzdělávání v oblasti, jež byla škole svěřena, je k usnadnění této politiky třeba zajistit pro daný orgán minimální možnosti účasti na kurzech organizovaných školou, zejména v případech, kdy je takové vzdělání povinné nebo je podmínkou k zastávání určitých funkcí, především pak funkcí manažerských.

(5)

Škola, stejně jako všechny ostatní vzdělávací subjekty, musí využít výhody spolupráce na evropské úrovni ve formě sítí.

(6)

Je třeba upřesnit pravidla pro připojení školy k Úřadu pro výběr pracovníků Evropských společenství podle článku 4 rozhodnutí o založení školy,

ROZHODLI TAKTO:

Článek 1

Úkoly Evropské správní školy

1.   Evropská správní škola (dále jen „škola“) sestavuje, organizuje a vyhodnocuje pro potřeby orgánů, které podepsaly rozhodnutí o založení školy (dále jen „orgány“) tyto vzdělávací činnosti:

a)

kurzy managementu pro úředníky a zaměstnance, kteří jsou nebo by mohli být povoláni k výkonu řídících funkcí;

b)

vstupní kurzy pro nově příchozí zaměstnance;

c)

povinné vzdělávání podle článku 45a služebního řádu v rámci přestupu mezi jednotlivými skupinami funkcí.

2.   Pokud jde o kurzy managementu a vstupní kurzy uvedené v odst. 1 písm. a) a b), je každý z orgánů oprávněn organizovat podle svých specifických potřeb další kurzy, kterými se doplní kurzy organizované školou. Škola má výhradní právo pouze pro organizaci vzdělávání podle odst. 1 písm. c).

Článek 2

Odpovědnosti orgánů

1.   Subjekt oprávněný ke jmenování u každého jednotlivého orgánu dá škole k dispozici dostatečný počet úředníků-řečníků podle pravidel přijatých správní radou podle čl. 7 písm. g).

2.   Na žádost školy a v rámci svých možností poskytnou orgány škole vzdělávací prostory podle pravidel stanovených správní radou.

Článek 3

Další služby

1.   Na základě písemné dohody uzavřené mezi ředitelem školy a jakoukoli institucí, úřadem či agenturou Společenství může škola v rámci volných míst přijmout na jejich žádost účastníky do kurzů, které pro tyto orgány organizuje.

2.   Ve zvláštním případě vzdělávání podle čl. 1 odst. 1 písm. c) je určitý počet míst každoročně rezervován pro instituce, úřady a agentury Společenství s ohledem na vyjádřené potřeby, aby bylo zaručeno rovné zacházení s úředníky těchto institucí v souladu s ustanoveními článku 45a služebního řádu. Správní rada každoročně stanoví počet míst a podíl na výdajích.

3.   Prostřednictvím písemné dohody může škola do svého vzdělávacího programu začlenit kurzy požadované určitou institucí, úřadem nebo agenturou Společenství, pokud tato činnost nenarušuje organizaci kurzů určených orgánům. Všechny dohody tohoto typu musí zároveň stanovit finanční pravidla pro služby poskytnuté školou a pro vstup v platnost musí být předběžně schváleny správní radou.

4.   Na žádost orgánu nebo jakékoli instituce, úřadu nebo agentury Společenství může případně škola poskytnout pomoc při vzdělávání nebo formou jiných činností, které jsou ve vztahu k oblasti spadající do její pravomoci, a to na základě dohody s ředitelem školy a stanovení finančních pravidel pro tyto služby.

Článek 4

Stížnosti a žádosti

1.   Ředitel školy vykonává pravomoci, které náležejí subjektu se jmenovací pravomocí podle článku 90 služebního řádu, pokud jde o všechny žádosti a stížnosti související s úkoly školy.

2.   V případě takových stížností konzultuje ředitel školy předsedu správní rady, pokud má v úmyslu potvrdit své původní rozhodnutí.

3   Škola odpovídá na dotazy evropského veřejného ochránce práv, které se týkají všech záležitostí spadajících do její působnosti podle tohoto rozhodnutí.

Článek 5

Organizace činností

1.   Kurzy pořádané školou se zpravidla konají v Bruselu i v Lucemburku. Použije-li se princip řádné správy, mohou být zvážena i jiná místa konání.

2.   Správní rada dohlíží na to, aby pracovníci jednotlivých orgánů měli rovný přístup ke kurzům. Zejména dbá na to, aby škola zajistila dostatek možností pro účast toho orgánu, ve kterém je určité vzdělávání, jehož organizace je svěřena škole, povinné nebo podmínečné pro výkon určitých funkcí, zejména funkcí manažerských. V rámci stanovení ročního pracovního programu sdělí zainteresovaný orgán své potřeby ve výše uvedených oblastech. Při vypracování pracovního programu je dána přednost organizaci takových kurzů.

3.   Aby orgán, který rozhodnutí podepsal, mohl čelit zvláštním nebo přechodným situacím, má možnost požádat školu o přijetí takového počtu účastníků, který převyšuje nahlášený počet pracovníků, pokud převede škole odpovídající finanční prostředky. Použije se čl. 3 odst. 2.

4.   Škola může spolupracovat s jinými správními školami, instituty nebo univerzitami působícími ve stejné oblasti. Tato spolupráce může zahrnout i vzájemné výměny.

Článek 6

Správní rada

Během připojení školy k Úřadu pro výběr pracovníků Evropských společenství (dále jen „úřad“) je funkce správní rady školy zajišťována správní radou úřadu podle pravidel stanovených v článku 5 rozhodnutí generálních tajemníků Evropského parlamentu, Rady, Komise, tajemníka Soudního dvora, generálních tajemníků Účetního dvora, Hospodářského a sociálního výboru, Výboru regionů a představitele evropského veřejného ochránce práv 2002/621/ES (3).

Článek 7

Úkoly správní rady

Ve společném zájmu orgánů vykonává správní rada tyto úkoly:

a)

kvalifikovanou většinou schvaluje pravidla pro fungování školy;

b)

prostou většinou schvaluje organizační strukturu školy na základě návrhu ředitele školy;

c)

v rámci rozpočtového procesu přijímá prostou většinou na základě návrhu, který vypracuje ředitel školy; předběžný odhad příjmů a výdajů školy, který předá Komisi za účelem sestavení odhadu příjmů a výdajů Komise; zároveň navrhuje Komisi úpravy, jejichž provedení v tabulce počtu pracovníků školy považuje za nutné;

d)

prostou většinou schvaluje druh a sazebník doplňkových služeb, které může škola poskytovat za úplatu orgánům, institucím, úřadům a agenturám, a dále podmínky, za jakých je škola může poskytovat;

e)

na základě návrhu ředitele školy schvaluje jednomyslně pracovní program. Pracovní program zahrnuje také služby, které se přímo nevztahují ke vzdělávání;

f)

na základě návrhu vypracovaného ředitelem školy schvaluje kvalifikovanou většinou výroční zprávu o řízení, která se vztahuje na veškeré příjmové a výdajové položky, týkající se prací prováděných školou a služeb jí poskytnutých. Do 1. května každého roku předá orgánům zprávu za předchozí rozpočtový rok vypracovanou na základě analytického účetnictví;

g)

na základě potřeb v oblasti vzdělávání stanoví kvalifikovanou většinou pravidla, podle kterých každý orgán poskytuje škole přiměřený počet úředníků-řečníků.

Článek 8

Jmenování pracovníků

1.   Během připojení školy k úřadu vykonává funkci ředitele školy ředitel úřadu.

2.   Ředitel školy je subjektem s pravomocí jmenovat pracovníky školy.

3.   Ředitel školy informuje správní radu o jmenováních, podpisech smluv, povýšeních nebo zahájení disciplinárních řízení, která se týkají úředníků a ostatních zaměstnanců.

4.   Úředníci všech orgánů jsou informováni o volných pracovních místech ve škole, jakmile se subjekt oprávněný ke jmenování rozhodne toto místo obsadit.

5.   Škola se může při výkonu úkolů, které nejsou hodnoceny jako zásadní, obrátit na smluvní zaměstnance podle čl. 3a odst. 1 písm. c) pracovního řádu pro ostatní zaměstnance Evropských společenství.

Článek 9

Úloha ředitele školy a personální správa

1.   Ředitel je odpovědný za řádný chod školy. Jedná v rámci pravomocí správní rady a pod jejím dohledem. Zajišťuje sekretariát správní rady, podává jí zprávy o plnění svých funkcí a předkládá jí veškeré návrhy pro řádný chod školy.

2.   Správní postupy spojené s běžným personálním řízením, zejména ve věci platů a dovolených, nemocenského, úrazového a důchodového pojištění, se provádějí za stejných podmínek jako pro úředníky a zaměstnance Komise. Tento seznam není vyčerpávající a škola se může společně s Komisí dohodnout na dalších oblastech.

Článek 10

Vedoucí školy

1.   Během období, kdy je škola připojena k úřadu, je vedoucí školy jmenován Komisí po kladném stanovisku správní rady úřadu vydaném prostou většinou. Správní rada je úzce spojena s postupy, které předcházejí jmenování vedoucího školy, zejména s vyhlášením volného pracovního místa a výběrem uchazečů.

2.   Vedoucí školy, který podléhá pravomoci ředitele, je zodpovědný za výkon úkolů stanovených v článku 2 rozhodnutí o založení Evropské správní školy. Účastní se schůzí správní rady, při nichž se projednávají otázky spadající pod jeho pravomoc.

Článek 11

Finanční otázky

1.   Dotace školy, jejíž celková částka je zapsána ve zvláštní rozpočtové položce v rámci oddílu rozpočtu, který se týká Komise, je podrobně rozepsána v příloze tohoto oddílu. Tato příloha má formu výkazu příjmů a výdajů, který je rozdělen stejným způsobem jako oddíly rozpočtu.

2.   Plán pracovních míst školy se připojí k plánu pracovních míst Komise.

3.   Na základě návrhu správní rady přenese Komise pravomoci schvalující osoby pro položky školy zapsané v příloze na ředitele školy a stanoví limity a podmínky pro toto přenesení pravomoci. Pokud jde o doplňkové služby školy poskytnuté za úhradu, informuje správní rada rozpočtový orgán na konci rozpočtového roku o rozčlenění tímto způsobem získaných a v rozpočtové položce vykázaných prostředků.

4.   Rozpočet školy je sestaven a proveden v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 (4).

5.   Během doby, kdy je škola připojena k úřadu, jsou finanční ustanovení uvedená v odstavcích 1 až 4 a zejména dotace školy a jejích pracovníků zpracovány v rámci rozpočtu úřadu. Použijí se další příslušná ustanovení. Pro lepší identifikaci prostředků, které má škola s ohledem na rozpočtová pravidla k dispozici, jsou pracovníci školy uvedeni ve zvláštních výdajích v tabulce pracovníků úřadu a operační částky školy jsou seskupeny ve zvláštním článku přílohy IV.

Článek 12

Přezkoumání úkolů

1.   Pokud jde o úkoly uvedené v čl. 1 odst. 1, bude toto rozhodnutí přezkoumáno nejdříve tři roky po založení školy.

2.   Případné přezkoumání úkolů vyžaduje jednotný souhlas generálních tajemníků, tajemníka Soudního dvora a představitele veřejného ochránce práv na návrh, který pro tento účel přijme správní rada kvalifikovanou většinou podle čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 2002/621/ES na základě podrobné zprávy vypracované ředitelem.

Článek 13

Přezkoumání připojení školy k úřadu

1.   Nejpozději do konce třetího roku činnosti školy vypracuje ředitel úřadu podrobnou zprávu o správním připojení školy k úřadu a předá ji správní radě. Rozhodnutím vyneseným podle ustanovení čl. 4 odst. 3 rozhodnutí o založení školy bude správní rada muset rozhodnout o ukončení tohoto připojení. V případě, že správní rada rozhodne v připojení pokračovat, bude muset ke svému rozhodnutí přiložit odůvodněné stanovisko.

2.   Pokud správní rada postupem podle odstavce 1 rozhodne o prodloužení připojení, uvede ve svém rozhodnutí lhůtu, ve které opětovně přezkoumá tuto otázku.

Článek 14

Nabytí účinku

Toto nařízení nabývá účinku dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 26. ledna 2005.

Za Evropský parlament

generální tajemník

Julian PRIESTLEY

Za Komisi

generální tajemník

David O’SULLIVAN

Za Účetní dvůr

generální tajemník

Michel HERVÉ

Za Výbor regionů

generální tajemník

Gerhard STAHL

Za Radu

zástupce generálního tajemníka

Pierre DE BOISSIEU

Za Soudní dvůr

tajemník Soudního dvora

Roger GRASS

Za Hospodářský a sociální výbor

generální tajemník

Patrick VENTURINI

Veřejný ochránce práv

Nikiforos DIAMANDOUROS


(1)  Úř. věst. L 56, 4.3.1968, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES, Euratom) č. 31/2005 (Úř. věst. L 8, 12.1.2005, s. 1).

(2)  Viz strana 14 v tomto čísle Úředního věstníku.

(3)  Úř. věst. L 197, 26.7.2002, s. 56.

(4)  Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU