2005/89/ES2005/89/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. září 2004 o podpisu a prozatímním uplatňování Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii

Publikováno: Úř. věst. L 159, 4.2.2005, s. 30-30 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 24. září 2004 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 24. září 2004 Nabývá účinnosti: 24. září 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 24. září 2004

o podpisu a prozatímním uplatňování Protokolu k Evropsko-středomořské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii

(2005/89/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 310 ve spojení s čl. 300 odst. 2 druhou větou,

s ohledem na akt o přistoupení z roku 2003 (1), a zejména na čl. 6 odst. 2 tohoto aktu,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rada dne 10. února 2004 pověřila Komisi, aby jménem Evropského společenství a jeho členských států zahájila jednání s Egyptem za účelem změny Evropsko-středomořské dohody mezi Evropskými společenstvími a jeho členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení nových členských států k EU.

(2)

Jednání byla dokončena ke spokojenosti Komise.

(3)

Protokol sjednaný s Egyptskou arabskou republikou stanoví v čl. 12 odst. 2 prozatímní uplatňování protokolu před jeho vstupem v platnost.

(4)

Uvedený protokol by měl být podepsán jménem Společenství a prozatímně uplatňován s výhradou jeho pozdějšího uzavření,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Předseda Rady je oprávněn určit osobu nebo osoby zmocněné podepsat jménem Společenství a jeho členských států a s výhradou jeho pozdějšího uzavření Protokol k Evropsko-středomořské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii.

Znění protokolu se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Evropské společenství a jeho členské státy se dohodly na prozatímním uplatňování protokolu s výhradou jeho případného uzavření k pozdějšímu dni.

V Bruselu dne 24. září 2004.

Za Radu

L. J. BRINKHORST

předseda


(1)  Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33.


PROTOKOL

k Evropsko-středomořské dohodě mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii

BELGICKÉ KRÁLOVSTVÍ,

ČESKÁ REPUBLIKA,

DÁNSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOLKOVÁ REPUBLIKA NĚMECKO,

ESTONSKÁ REPUBLIKA,

ŘECKÁ REPUBLIKA,

ŠPANĚLSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

FRANCOUZSKÁ REPUBLIKA,

IRSKO,

ITALSKÁ REPUBLIKA,

KYPERSKÁ REPUBLIKA,

LOTYŠSKÁ REPUBLIKA,

LITEVSKÁ REPUBLIKA,

LUCEMBURSKÉ VELKOVÉVODSTVÍ,

MAĎARSKÁ REPUBLIKA,

REPUBLIKA MALTA,

NIZOZEMSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

RAKOUSKÁ REPUBLIKA,

POLSKÁ REPUBLIKA,

PORTUGALSKÁ REPUBLIKA,

REPUBLIKA SLOVINSKO,

SLOVENSKÁ REPUBLIKA,

FINSKÁ REPUBLIKA,

ŠVÉDSKÉ KRÁLOVSTVÍ,

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ VELKÉ BRITÁNIE A SEVERNÍHO IRSKA,

dále jen „členské státy ES“, zastoupené Radou Evropské unie,

a

EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ, dále jen „Společenství“, zastoupené Radou Evropské unie a Evropskou komisí,

na jedné straně

a EGYPTSKÁ ARABSKÁ REPUBLIKA, dále jen „Egypt“,

na straně druhé

SE DOHODLY TAKTO:

Článek 1

Česká republika, Estonská republika, Kyperská republika, Lotyšská republika, Litevská republika, Maďarská republika, Republika Malta, Polská republika, Republika Slovinsko a Slovenská republika se stávají smluvními stranami Evropsko-středomořské dohody mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Egyptskou arabskou republikou na straně druhé a budou přijímají či berou na vědomí, stejně jako ostatní členské státy Společenství, znění dohody i společných prohlášení, jednostranných prohlášení a výměn dopisů.

Článek 2

Pro zohlednění nedávného institucionálního vývoje v Evropské unii se strany dohodly, že po uplynutí platnosti Smlouvy o založení Evropského společenství uhlí a oceli se bude mít za to, že odkazy na Evropské sdružení uhlí a oceli se týkají Evropského společenství, které převzalo veškerá smluvní práva a závazky Evropského společenství uhlí a oceli.

KAPITOLA I

ZMĚNY ZNĚNÍ EVROPSKO-STŘEDOMOŘSKÉ DOHODY VČETNĚ PŘÍLOH A PROTOKOLŮ

Článek 3

Zemědělské produkty

Protokol 1 se nahrazuje zněním obsaženým v příloze tohoto protokolu.

Článek 4

Pravidla původu

Protokol 4 se mění takto:

1.

V článku 18 se odstavec 4 nahrazuje tímto:

Zpětně vydaná průvodní osvědčení EUR 1 musí obsahovat jednu z těchto vět:

ES

:

„EXPEDIDO A POSTERIORI“

CS

:

„VYSTAVENO DODATEČNĚ“

DA

:

„UDSTEDT EFTERFØLGENDE“

DE

:

„NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT“

ET

:

„VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT“

EL

:

„ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ“

EN

:

„ISSUED RETROSPECTIVELY“

FR

:

„DÉLIVRÉ A POSTERIORI“

IT

:

„RILASCIATO A POSTERIORI“

LV

:

„IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI“

LT

:

„RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS“

HU

:

„KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL“

MT

:

„MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT“

NL

:

„AFGEGEVEN A POSTERIORI“

PL

:

„WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE“

PT

:

„EMITIDO A POSTERIORI“

SL

:

„IZDANO NAKNADNO“

SK

:

„VYDANÉ DODATOČNE“

FI

:

„ANNETTU JÄLKIKÄTEEN“

SV

:

„UTFÄRDAT I EFTERHAND“

AR

:

Image

2.

V článku 19 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

Takto vydaný duplikát musí obsahovat jedno z těchto slov:

ES

:

„DUPLICADO“

CS

:

„DUPLIKÁT“

DA

:

„DUPLIKAT“

DE

:

„DUPLIKAT“

ET

:

„DUPLIKAAT“

EL

:

„ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ“

EN

:

„DUPLICATE“

FR

:

„DUPLICATA“

IT

:

„DUPLICATO“

LV

:

„DUBLIKĀTS“

LT

:

„DUBLIKATAS“

HU

:

„MÁSODLAT“

MT

:

„DUPLIKAT“

NL

:

„DUPLICAAT“

PL

:

„DUPLIKAT“

PT

:

„SEGUNDA VIA“

SL

:

„DVOJNIK“

SK

:

„DUPLIKÁT“

FI

:

„KAKSOISKAPPALE“

SV

:

„DUPLIKAT“

AR

:

Image

3.

Příloha V se nahrazuje tímto:

Španělské znění

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

České znění

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Dánské znění

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Německé znění

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Estonské znění

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Řecké znění

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Anglické znění

The exporter of the products covered by this document (customs authorisation No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Francouzské znění

L'exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle … (2).

Italské znění

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Lotyšské znění

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā [muitas pilnvara Nr. … (1)], deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no … (2).

Litevské znění

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Maďarské znění

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes … (2) származásúak.

Maltské znění

L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali … (2).

Nizozemské znění

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Polské znění

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Portugalské znění

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Slovinské znění

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Slovenské znění

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia … (1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Finské znění

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa N:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Švédské znění

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Arabské znění

Image

Článek 5

Předsednictví Výboru pro přidružení

V článku 78 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„Výboru pro přidružení předsedá střídavě zástupce Komise Evropských společenství a zástupce vlády Egyptské arabské republiky.“

KAPITOLA II

PŘECHODNÁ USTANOVENÍ

Článek 6

Prokazování původu a správní spolupráce

1.   Na základě tohoto protokolu budou doklady o původu, řádně vystavené Egyptem nebo novým členským státem v rámci preferenčních dohod nebo autonomních ujednání uplatňovaných mezi nimi, v jednotlivých zemích přijímány za těchto podmínek:

a)

získání tohoto původu zakládá preferenční celní zacházení buď na základě preferenčních celních opatření podle dohody mezi EU a Egyptem, nebo podle systému všeobecných preferencí Společenství;

b)

doklady prokazující původ a přepravní doklady byly vystaveny nejpozději den přede dnem přistoupení;

c)

doklad o původu je předložen celním orgánům do čtyř měsíců ode dne přistoupení.

Je-li zboží uvedeno v celním prohlášení k dovozu v Egyptě nebo novém členském státě přede dnem přistoupení podle preferenčních dohod nebo autonomních ujednání uplatňovaných v té době mezi Egyptem a novým členským státem, může být doklad o původu vydaný dodatečně v rámci těchto dohod nebo ujednání rovněž přijat, je-li předložen celním orgánům do čtyř měsíců ode dne přistoupení.

2.   Egypt a nové členské státy mají právo zachovat povolení, kterými bylo uděleno v rámci preferenčních dohod nebo autonomních ujednání uplatňovaných mezi nimi postavení „schváleného vývozce“, za těchto podmínek:

a)

toto ustanovení je rovněž obsaženo ve smlouvě uzavřené Egyptem a Společenstvím přede dnem přistoupení a

b)

schválený vývozce používá pravidla původu podle této dohody.

Tato povolení budou nejpozději do jednoho roku po přistoupení nahrazena novými povoleními vydanými podle této dohody.

3.   Žádosti o následné ověření dokladů o původu vydaných v rámci preferenčních dohod nebo autonomních ujednání uvedených v odstavcích 1 a 2 budou příslušné celní orgány Egypta anebo nových členských států přijímat po dobu tří let od vydání daného dokladu o původu a mohou být předkládány těmito orgány po dobu tří let od přijetí dokladu o původu předloženého těmto orgánům spolu s dovozním prohlášením.

Článek 7

Zboží na cestě

1.   Ustanovení této dohody mohou být použita na zboží vyvážené z Egypta do některého z nových členských států nebo z některého z nových členských států do Egypta, které splňuje ustanovení protokolu 4 a které ke dni přístupu bylo na cestě nebo dočasně uskladněno v celním skladu nebo ve svobodném celním pásmu v Egyptě nebo v novém členském státě.

2.   V těchto případech lze přiznat preferenční zacházení, je-li celním orgánům dovážející země do čtyř měsíců ode dne přistoupení předložen důkaz původu vystavený dodatečně celními orgány vyvážející země.

OBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 8

Egyptská arabská republika se zavazuje, že nevznese stížnost, požadavek ani žádost o předložení, nezmění ani nestáhne v souvislosti s rozšířením Společenství žádnou koncesi podle čl. XXIV odst. 6 a článku XXVIII GATT 1994.

Článek 9

Pro rok 2004 se objem nových celních kvót a zvýšení stávajících celních kvót vypočte jako poměrná část základních objemů při zohlednění doby, která uplyne do vstupu tohoto protokolu v platnost.

Článek 10

Tento protokol je nedílnou součástí Evropsko-středomořské dohody. Nedílnou součásti této dohody jsou i přílohy a prohlášení k tomuto protokolu.

Článek 11

1.   Tento protokol schválí Společenství, Rada Evropské unie jménem členských států a Egyptská arabská republika v souladu s vlastními postupy.

2.   Strany si vzájemně oznámí dokončení odpovídajících postupů uvedených v odstavci 1. Listiny o schválení budou uloženy u Generálního sekretariátu Rady Evropské unie.

Článek 12

1.   Tento protokol vstupuje v platnost prvním dnem prvního měsíce následujícího po dni uložení poslední listiny o schválení.

2.   Tento protokol se uplatňuje prozatímně od 1. května 2004.

Článek 13

Tento protokol je sepsán ve dvou vyhotoveních ve všech úředních jazycích smluvních stran, přičemž všechna znění mají stejnou platnost.

Článek 14

Znění Evropsko-středomořské dohody, včetně příloh a protokolů, které jsou její nedílnou částí, a závěrečný akt s přiloženými prohlášeními budou vyhotoveny v jazyce českém, estonském, litevském, lotyšském, maďarském, maltském, polském, slovenském a slovinském, přičemž tato znění budou stejně platná jako původní znění. Uvedená znění musí schválit Rada přidružení.

Hecho en Bruselas, el veinte de diciembre de dos mil cuatro.

V Bruselu dne dvacátého prosince dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles, den tyvende december to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am zwanzigsten Dezember zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta detsembrikuu kahekümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the twentieth day of December in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le vingt décembre deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì venti dicembre duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmitajā decembrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų gruodžio dvidešimtą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer negyedik év december huszadik napján.

Magħmula fi Brussel fl-għoxrin ġurnata ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de twintigste december tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego grudnia roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Bruxelas, em vinte de Dezembro de dois mil e quatro.

V Bruseli dvadsiateho decembra dvetisícštyri.

V Bruslju, dvajsetega decembra leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den tjugonde december tjugohundrafyra.

Image

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

Image

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäische Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

Image

Image

Por la República Arabe de Egipto

Za Egyptskou arabskou republiku

For Den Arabiske Republik Egypten

Für die Arabische Republik Ägypten

Egiptuse Araabia Vabariigi nimel

Για την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου

For the Arab Republik of Egypt

Pour la République arabe d'Égypte

Per la Repubblica araba di Egitto

Eğiptes Arābu Republikas vārdā

Egipto Arabų Respublikos vardu

Az Egyiptomi Arab Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Għarbija ta' l-Eġittu

Voor de Arabische Republiek Egypte

W imieniu Arabskiej Republiki Egiptu

Pela República Árabe do Egipto

Za Egyptskú arabskú republiku

Za Arabsko republiko Egipt

Egyptin arabitasavallan puolesta

På Arabrepubliken Egyptens vägnar

Image

Image

PŘÍLOHA

PROTOKOL č. 1

o ustanoveních o dovozu zemědělských produktů pocházejících z egypta do společenství

1.

Dovoz produktů uvedených v této příloze a pocházejících z Egypta do Společenství je umožněn za podmínek stanovených v příloze.

2.

a)

Cla jsou odstraněna nebo snížena v rozsahu uvedeném v sloupci A.

b)

U některých produktů, kde společný celní sazebník stanoví použití valorického cla a specifického cla, se sazby snížení uvedené ve sloupcích A a C použijí pouze na valorické clo.

U produktů spadajících pod kódy KN 0703 20 00, 0709 90 39, 0709 90 60, 0711 20 90, 0712 90 19, 0714 20 90, 1006, 1212 91, 1212 99 20, 1703 a 2302 se však tato koncese použije i na specifická cla.

3.

U některých produktů jsou cla zrušena v rámci celních kvót uvedených ve sloupci B.

Není-li stanoveno jinak, použijí se celní kvóty na ročním základě od 1. ledna do 31. prosince.

Na množství dovezená nad kvóty se podle dotčeného produktu použijí cla ze společného celního sazebníku v plné nebo snížené výši v souladu se sloupcem C.

V roce 2004 se objem nových celních kvót a zvýšení objemu stávajících celních kvót vypočtou jako poměrná část základního objemu uvedeného v protokolu při zohledněním doby, která již uplynula před 1. květnem 2004.

4.

U produktů, u kterých zvláštní ustanovení ve sloupci D odkazují na tento odstavec, se objem celní kvóty uvedené ve sloupci B ročně zvyšuje o 3 % objemu předchozího roku, přičemž první zvýšení se provede ke dni, kdy se každá celní kvóta podruhé otevírá.

5.

U sladkých čerstvých pomerančů spadajících pod kódy KN 0805 10 10, 0805 10 30 a 0805 10 5050 v rámci celní kvóty 34 000 tun, na niž se vztahuje koncese na valorické clo, je vstupní cena dohodnutá mezi Evropským společenstvím a Egyptem, od které je specifické clo uvedené v seznamu koncesí Společenství v rámci WTO sníženo na nulu,

264 EUR/t pro každé období od 1. prosince do 31. května.

Je-li vstupní cena zásilky nižší o 2, 4, 6 nebo 8 % než dohodnutá vstupní cena, činí specifické clo v rámci celní kvóty rovněž 2, 4, 6 nebo 8 % z dohodnuté vstupní ceny. Je-li vstupní cena zásilky nižší než 92 % dohodnuté vstupní ceny, použije se specifické clo závazné v rámci WTO.

Příloha protokolu č. 1

Kód KN (1)

Popis (2)

a

b

c

d

Snížení cla DNV (3) v %

Celní kvóta (v tunách hmotnosti netto)

Snížení cla nad rámec celní kvóty (3) %

Zvláštní ustanovení

0601

Cibule, hlízy, kořenové hlízy, stonkové hlízy, výběžkaté oddenky a oddenky, ve vegetačním klidu, ve vegetaci nebo v květu; rostliny a kořeny čekanky, kromě kořenů čísla 1212

100

500

Viz zvláštní ustanovení v protokolu 1 odstavci 4

0602

Ostatní živé rostliny (včetně jejich kořenů), řízky a rouby; podhoubí

100

2 000

Viz zvláštní ustanovení v protokolu 1 odstavci 4

0603 10

Čerstvé řezané květy a poupata na kytice nebo k okrasným účelům, od 1. října do 15. dubna

100

3 000

z toho

Musí být v souladu s podmínkami dohodnutými v rámci výměny dopisů

0603 10 80

Ostatní čerstvé řezané květy a poupata na kytice nebo k okrasným účelům, od 1. října do 15. dubna

100

1 000

0604 99

Listoví, listy, větve a jiné části rostlin, bez květů nebo poupat, a trávy, sušené, bělené, barvené, napuštěné nebo jinak upravené

100

500

Viz zvláštní ustanovení v protokolu 1 odstavci 4

ex07019050

Nové brambory, čerstvé nebo chlazené, od 1. ledna do 31. března

100

1. rok: 130 000

2. rok: 190 000

3. rok a následující léta: 250 000

60

 

Nové brambory, čerstvé nebo chlazené, od 1. dubna do 30. června

100

1 750

60

 

0702 00 00

Rajčata, čerstvá nebo chlazená, od 1. listopadu do 31. března

100

 

0703 10

Cibule a šalotka, čerstvá nebo chlazená, od 1. ledna do 15. června

100

16 150

60

Viz zvláštní ustanovení v protokolu 1 odstavci 4

0703 20 00

Česnek, čerstvý nebo chlazený, od 1. února do 15. června

100

3 000

50

Viz zvláštní ustanovení v protokolu 1 odstavci 4

0704

Zelí, květák, kapusta kadeřavá, kedluben a podobné jedlé rostliny rodu Brassica, čerstvé nebo chlazené, od 1. listopadu do 15. dubna

100

1 500

Viz zvláštní ustanovení v protokolu 1 odstavci 4

0705 11 00

Hlávkový salát, čerstvý nebo chlazený, od. 1. listopadu do 31. března

100

500

Viz zvláštní ustanovení v protokolu 1 odstavci 4

0706 10 00

Mrkev, vodnice a tuřín, čerstvé nebo chlazené, od 1. ledna do 30. dubna

100

500

Viz zvláštní ustanovení v protokolu 1 odstavci 4

0707 00

Okurky salátové a nakládačky, čerstvé nebo chlazené, od 1. ledna do konce února

100

500

Viz zvláštní ustanovení v protokolu 1 odstavci

0708

Luštěniny, též vyluštěné, čerstvé nebo chlazené, od 1. listopadu do 30. dubna

100

1. rok: 15 000

2. rok: 17 500

po 2. roce: 20 000

 

0709

Ostatní zelenina, čerstvá nebo chlazená:

chřest od 1. října do konce února,

paprika zeleninová od 1. listopadu do 30. dubna,

ostatní zelenina od 1. listopadu do konce února

100

 

ex07 10

ex07 11

Zmrazená a prozatímně konzervovaná zelenina, kromě kukuřice cukrové podpoložek 0710 40 00 a 0711 90 30 a mimo hub rodu Agaricus podpoložek 0710 80 61 a 0711 51 00

100

1. rok: 1 000

2. rok: 2 000

3. rok a následující léta: 3 000

 

0712

Zelenina sušená, též rozřezaná na kousky nebo plátky, rozdrcená nebo v prášku, avšak jinak neupravovaná

100

16 550

Viz zvláštní ustanovení v protokolu 1 odstavci 4

ex07 13

Luštěniny sušené, vyluštěné, též loupané nebo půlené, mimo produktů k setí podpoložek 0713 10 10, 0713 33 10 a 0713 90 00

100

 

0714 20

Batáty (sladké brambory), čerstvé, chlazené, mrazené nebo sušené

100

3 000

Viz zvláštní ustanovení v protokolu 1 odstavci 4

0804 10 00

Datle, čerstvé nebo sušené

100

 

0804 50 00

Kvajávy, manga a mangostany, čerstvé nebo sušené

100

 

0805 10

Pomeranče, čerstvé nebo sušené

100

1. rok: 58 020 (4)

2. rok: 63 020 (4)

3. rok a následující léta: 68 020 (4)

60

Viz zvláštní ustanovení v protokolu 1 odstavci 5

0805 20

Mandarinky (včetně druhů tangerin a satsuma), klementinky, wilkingy a jiné podobné citrusové hybridy, čerstvé nebo sušené

100

 

0805 50

Citrony (Citrus limon, Citrus limonum) a kyselé lajmy (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)), čerstvé nebo sušené

100

 

0805 40 00

Grapefruity a šedoky (pomela), čerstvé nebo sušené

100

 

0806 10

Vinné hrozny, čerstvé, od 1. února do 14. července

100

 

0807 11 00

Melouny vodní, čerstvé, od 1. února do 15. června

100

 

0807 19 00

Ostatní melouny, čerstvé, od 15. října do 31. května

100

1 175

Viz zvláštní ustanovení v protokolu 1 odstavci 4

0808 20

Hrušky a kdoule, čerstvé

100

500

Viz zvláštní ustanovení v protokolu 1 odstavci 4

0809 30

Broskve, včetně nektarinek, čerstvé, od 15. března do 31. května

100

500

Viz zvláštní ustanovení v protokolu 1 odstavci 4

0809 40

Švestky a trnky, čerstvé, od 15. dubna do 31. května

100

500

Viz zvláštní ustanovení v protokolu 1 odstavci 4

0810 10 00

Jahody, čerstvé, od 1. října do 31. března

100

1. rok: 500

2. rok: 1 205

3. rok a následující léta: 1 705

 

0810 90 95

Ostatní ovoce, čerstvé

100

 

0811

0812

Ovoce a ořechy, též vařené ve vodě nebo v páře, zmrazené, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo prozatímně konzervované, avšak v tomto stavu nevhodné k výživě

100

1. rok: 1 000

2. rok: 2 000

3. rok a následující léta: 3 000

 

0904

Pepř rodu Piper; plody papriky rodu Capsicum nebo Pimenta, sušené, drcené nebo v prášku

100

 

0909

Semena anýzu, badyánu, fenyklu, koriandru, kmínu nebo kořenného kmínu; jalovcové bobule

100

 

0910

Zázvor, šafrán, kurkuma, tymián, bobkový list, kari a jiná koření

100

 

1006

Rýže

25

32 000

 

100

5 605

 

1202

Podzemnice olejná

100

 

ex12 09

Semena, plody a výtrusy k setí, mimo semen cukrovky – podpoložek 1209 10 00 a 1209 29 60

100

 

1211

Rostliny, části rostlin, semena a plody používané zejména v parfumerii, v lékařství nebo jako insekticidy, fungicidy apod.

100

 

1212

Svatojánský chléb, řasy a jiné chaluhy, cukrovka a cukrová třtina; ovocné pecky a jádra a jiné rostlinné produkty používané zejména k lidské výživě, jinde neuvedené ani nezahrnuté

100

 

1515 50 11

Sezamový olej, surový, pro technické nebo průmyslové účely, jiné než k výrobě potravin určených k lidské spotřebě (5)

100

1 000

Viz zvláštní ustanovení v protokolu 1 odstavci 4

1515 90

Ostatní pevné rostlinné tuky a oleje a jejich frakce, též rafinované, avšak chemicky neupravené, jiné než lněný, kukuřičný, ricinový, tungový a sezamový olej a jejich frakce

100

500

Viz zvláštní ustanovení v protokolu 1 odstavci 4

1703

Melasa získaná extrakcí nebo rafinací cukru

100

350 000

Viz zvláštní ustanovení v protokolu 1 odstavci 4

2001 90 10

„Chutney“ z manga

100

 

2007

Džemy, želé, marmelády, ovocné pomazánky, ovocné a ořechové protlaky a pasty upravené vařením, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

100

1 000

Viz zvláštní ustanovení v protokolu 1 odstavci 4

2008 11

Podzemnice olejná

100

3 000

Viz zvláštní ustanovení v protokolu 1 odstavci 4

2009

Ovocné šťávy (včetně hroznového moštu) a zeleninové šťávy, nezkvašené, bez přídavku alkoholu, též s přídavkem cukru nebo jiných sladidel

100

1 050

Viz zvláštní ustanovení v protokolu 1 odstavci 4

2302

Otruby, vedlejší mlýnské produkty a jiné zbytky, po prosévání, mletí nebo jiném zpracování obilí nebo luštěnin

60

 

5301

Len

100

 


(1)  Kódy KN podle nařízení (ES) č. 1789/2003 (Úř. věst. L 281, 30.10.2003).

(2)  Nehledě na pravidla výkladu kombinované nomenklatury se popis produktů uvádí pouze pro informaci, protože preferenční schéma je v rámci této přílohy dáno rozsahem kódů KN. Je-li u kódu KN uvedeno „ex“, je preferenční schéma třeba určit společným použitím kódů KN a daného popisu.

(3)  Snížení cla se použije na valorická cla. U produktů spadajících pod kódy 0703 20 00, 0709 90 39, 0709 90 60, 0711 20 90, 0712 90 19, 0714 20 90, 1006, 1212 91, 1212 99 20, 1703 a 2302, by se však koncese měly použít pouze na specifická cla.

(4)  Kvóta použitelná od 1. července do 30. června. Z toho 34 000 pro pomeranče, čerstvé, spadající pod kódy KN 0805 10 10, 0805 10 30 a 0805 10 50, od 1. prosince do 31. května.

(5)  Přípustnost této podpoložky se řídí podmínkami platných předpisů Společenství (viz články 291 až 300 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1) ve znění pozdějších předpisů).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU