2005/33/ES2005/33/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 14. ledna 2005, kterým se mění rozhodnutí 2001/556/ES, pokud jde o zahrnutí zařízení v Indii do prozatímních seznamů zařízení třetích zemí, z nichž jsou členské státy oprávněny dovážet želatinu určenou k lidské spotřebě (oznámeno pod číslem K(2004) 4543)Text s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 16, 20.1.2005, s. 59-60 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 14. ledna 2005 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. ledna 2005 Nabývá účinnosti: 23. ledna 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2014/160/EU Pozbývá platnosti: 21. března 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 14. ledna 2005,

kterým se mění rozhodnutí 2001/556/ES, pokud jde o zahrnutí zařízení v Indii do prozatímních seznamů zařízení třetích zemí, z nichž jsou členské státy oprávněny dovážet želatinu určenou k lidské spotřebě

(oznámeno pod číslem K(2004) 4543)

(Text s významem pro EHP)

(2005/33/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na rozhodnutí Rady 95/408/ES ze dne 22. června 1995 o podmínkách pro sestavování prozatímních seznamů zařízení třetích zemí pro přechodné období, ze kterých jsou členské státy oprávněny dovážet určité produkty živočišného původu, produkty rybolovu nebo živé mlže (1), a zejména na čl. 2 odst. 4 uvedeného rozhodnutí,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Rozhodnutí Komise 2001/556/ES ze dne 11. července 2001, kterým se stanoví prozatímní seznamy zařízení ve třetích zemích, z nichž členské státy povolují dovoz želatiny určené k lidské spotřebě (2), stanoví prozatímní seznamy zařízení ve třetích zemích, z nichž jsou členské státy oprávněny dovážet želatinu určenou k lidské spotřebě.

(2)

Indie poslala seznam zařízení, která vyrábějí želatinu určenou k lidské spotřebě a u nichž příslušné orgány potvrzují, že vyhovují předpisům Společenství.

(3)

Tato zařízení by proto měla být zahrnuta do seznamů stanovených rozhodnutím 2001/556/ES.

(4)

Jelikož v dotčených zařízeních neproběhly inspekce na místě, na dovoz z těchto zařízení by se neměla vztahovat snížená četnost fyzických kontrol podle směrnice Rady 97/78/ES ze dne 18. prosince 1997, kterou se stanoví základní pravidla pro veterinární kontroly produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství (3).

(5)

Rozhodnutí 2001/556/ES by proto mělo být odpovídajícím způsobem pozměněno.

(6)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2001/556/ES se mění v souladu s přílohou tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije ode dne 23. ledna 2005.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 14. ledna 2005.

Za Komisi

Markos KYPRIANOU

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 243, 11.10.1995, s. 17. Rozhodnutí naposledy pozměněné směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2004/41/ES (Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 33).

(2)  Úř. věst. L 200, 25.7.2001, s. 23. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.

(3)  Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 (Úř. věst. L 165, 30.4.2004, s. 1).


PŘÍLOHA

Do přílohy se podle abecedního pořadí kódu ISO vkládají tato slova:

„País: India/Země: Indie/Land: Indien/Land: Indien/Riik: India/Χώρα: Ινδία/Country: India/Pays: Inde/Paese: India/Valsts: Indija/Šalis: Indija/Ország: India/Pajjiż: Indja/Land: Indië/Państwo: Indie/País: Índia/Krajina: India/Država: Indija/Maa: Intia/Land: Indien

1

2

3

4

CAPEXIL/WR/PLANT REGN./O&G/2001-2002/01

Narmada Gelatines Ltd

Jabalpur

Madhya Pradesh

CAPEXIL/SR/PLANT REGN./O&G/2002-2003/01

Kerala Chemicals & Proteins Ltd, Gelatine Division

Kochi

Kerala

CAPEXIL/WR/PLANT REGN./O&G/2002-2003/02

Sterling Gelatine

Village Karakhadi

Gujarat

CAPEXIL/WR/PLANT REGN./O&G/2002-2003/03

Raymon Patel Gelatine Pvt. Ltd

Vasad

Gujarat“


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU