2005/1/ES2005/1/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 27. prosince 2004, kterým se schvalují metody třídění jatečně upravených těl prasat v České republice (oznámeno pod číslem K (2004) 5266)

Publikováno: Úř. věst. L 1, 4.1.2005, s. 8-11 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 27. prosince 2004 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. ledna 1001 Nabývá účinnosti: 4. ledna 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 27. prosince 2004,

kterým se schvalují metody třídění jatečně upravených těl prasat v České republice

(oznámeno pod číslem K(2004) 5266)

(Pouze české znění je závazné)

(2005/1/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3220/84 ze dne 13. listopadu 1984, kterým se určuje klasifikační stupnice Společenství pro jatečně upravená těla prasat (1), a zejména na čl. 5 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Čl. 2 odst. 3 nařízení (EHS) č. 3220/84 stanoví, že třídění jatečně upravených těl prasat musí být určeno na základě obsahu libového masa v souladu se statisticky ověřenými metodami hodnocení založenými na fyzickém měření jedné nebo více anatomických částí jatečně upraveného těla prasete; předpokladem pro schválení metod třídění je to, že chyba statistického odhadu nepřekročí stanovenou maximální toleranci; tato tolerance byla definována v článku 3 nařízení Komise (EHS) č. 2967/85 ze dne 24. října 1985, kterým se stanoví prováděcí pravidla ke klasifikační stupnici Společenství pro jatečně upravená těla prasat (2).

(2)

Vláda České republiky požádala Komisi o schválení čtyř metod třídění jatečně upravených těl prasat a předložila výsledky svých disekčních zkoušek provedených před dnem přistoupení ve formě části dvě protokolu uvedeného v článku 3 nařízení (EHS) č. 2967/85.

(3)

Vyhodnocení této žádosti ukázalo, že jsou splněny podmínky pro schválení těchto metod třídění.

(4)

Nejsou povoleny žádné změny přístroje nebo metod třídění, kromě takových, které se díky získaným zkušenostem přijmou novým rozhodnutím Komise; současné schválení proto může být zrušeno.

(5)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro vepřové maso,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Tímto se v České republice pro třídění jatečně upravených těl prasat podle nařízení (EHS) č. 3220/84 schvaluje používání těchto metod:

metoda třídění známá jako „Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)“ a metody hodnocení s ní související, jež jsou podrobně uvedeny v části 1 přílohy,

přístroj zvaný „Fat-O-Meater (FOM)“ a metody hodnocení s ním související, jež jsou podrobně uvedeny v části 2 přílohy,

přístroj zvaný „Hennessy Grading Probe (HGP 4)“ a metody hodnocení s ním související, jež jsou podrobně uvedeny v části 3 přílohy,

přístroj zvaný „Ultra FOM 300“ a metody hodnocení s ním související, jež jsou podrobně uvedeny v části 4 přílohy,

Metodu třídění „Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)“ lze použít pouze na jatkách, kde týdenní porážka nepřesahuje 200 prasat.

Pokud jde o přístroj „Ultra FOM 300“, je stanoveno, že po ukončení postupu měření, musí být možné na jatečně upraveném těle zjistit, že hodnoty měření P2 byly přístrojem naměřeny na místě uvedeném v příloze části 4 bodu 3. Odpovídající označení místa měření musí být provedeno zároveň s postupem měření.

Článek 2

Změny přístrojů nebo metod vyhodnocování se nepovolují.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno České republice.

V Bruselu dne 27. prosince 2004.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 301, 20.11.1984, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 3513/93 (Úř. věst. L 320, 22.12.1993, s. 5).

(2)  Úř. věst. L 285, 25.10.1985, s. 39. Nařízení pozměněné nařízením (ES) č. 3127/94 (Úř. věst. L 330, 21.12.1994, s. 43.).


PŘÍLOHA

Metody třídění jatečně upravených těl prasat v České republice

ČÁST 1

Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)

1.

Třídění jatečně upravených těl prasat se provádí pomocí metody zvané „Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)“.

2.

Obsah libového masa jatečně upraveného těla se vypočítá podle tohoto vzorce:

Formula

kde

ý= odhadované procento libového masa v jatečně upraveném těle,

S (ZP)= tloušťka tuku (včetně kůže), měřeno posuvným měřítkem v bodě, kde musculus gluteus medius (m.g.m.) je nejvíce klenutý (mm),

M (ZP)= tloušťka svalu, měřeno posuvným měřítkem v nejkratším spoji mezi přední stranou m.g.m. a horním okrajem páteřního kanálu.

Vzorec je platný pro jatečně upravená těla vážící mezi 60 až 120 kilogramy.

ČÁST 2

Fat-O-Meater (FOM)

1.

Třídění jatečně upravených těl prasat se provádí pomocí přístroje zvaného „Fat-O-Meater (FOM)“.

2.

Přístroj je vybaven sondou o průměru šest milimetrů obsahující fotodiodu Siemens typu SFH 950/960 a jeho operační vzdálenost se pohybuje mezi 3 a 103 milimetry. Výsledky měření se převedou na odhadovaný obsah libového masa pomocí počítače.

3.

Obsah libového masa jatečně upraveného těla se vypočítá podle tohoto vzorce:

Formula

kde

ý= odhadované procento libového masa v jatečně upraveném těle,

S (FOM)= tloušťka hřbetního sádla (včetně kůže) v milimetrech, měřeno 6,5 cm od podélné osy jatečně upraveného těla mezi druhým a třetím posledním žebrem,

M (FOM)= tloušťka svalu v milimetrech, měřeno ve stejné době a na stejném místě jako u S (FOM).

Vzorec je platný pro jatečně upravená těla vážící mezi 60 až 120 kilogramy.

ČÁST 3

Hennessy Grading Probe (HGP 4)

1.

Třídění jatečně upravených těl prasat se provádí pomocí přístroje zvaného „Hennessy Grading Probe (HGP 4)“.

2.

Přístroj je vybaven sondou o průměru 5,95 milimetrů (a 6,3 mm u hrany horní části sondy) obsahující fotodiodu (Siemens LED typu LYU 260-EO) a fotodetektor typu 58 MR, jejíž operační vzdálenost se pohybuje mezi 0 až 120 milimetry. Výsledky měření se převedou na odhadovaný obsah libového masa prostřednictvím samotného přístroje HGP 4 nebo počítače, na který je napojen.

3.

Obsah libového masa jatečně upraveného těla se vypočítá podle tohoto vzorce:

Formula

kde

ý= odhadované procento libového masa v jatečně upraveném těle,

S (HGP)= tloušťka hřbetního sádla (včetně kůže) v milimetrech, měřeno 7,5 cm od podélné osy jatečně upraveného těla, mezi druhým a třetím posledním žebrem,

M (HGP)= tloušťka svalu v milimetrech, měřeno ve stejné době a na stejném místě jako u S (HGP).

Vzorec je platný pro jatečně upravená těla vážící mezi 60 až 120 kilogramy.

ČÁST 4

ULTRA-FOM 300

1.

Třídění jatečně upravených těl prasat se provádí pomocí přístroje zvaného „Ultra-FOM 300“.

2.

Přístroj je vybaven ultrazvukovou sondou se 3,5 MHz. Ultrazvuková sonda je digitalizovaná, uložená a zpracovaná jako mikroprocesor.

Výsledky měření se převedou na odhadovaný obsah libového masa prostřednictvím samotného přístroje Ultra-FOM.

3.

Obsah libového masa jatečně upraveného těla se vypočítá podle tohoto vzorce:

Formula

kde

ý= odhadované procento libového masa v jatečně upraveném těle,

S (UFOM)= tloušťka hřbetního sádla (včetně kůže) v milimetrech, měřeno 7 cm od podélné osy jatečně upraveného těla, mezi druhým a třetím posledním žebrem (měření známé jako „P2“),

M (UFOM)= tloušťka svalu v milimetrech, měřeno ve stejné době a na stejném místě jako u S (UFOM).

Vzorec je platný pro jatečně upravená těla vážící mezi 60 až 120 kilogramy.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU