(ES) č. 2116/2004Nařízení Rady (ES) č. 2116/2004 ze dne 2. prosince 2004, kterým se s ohledem na smlouvy se Svatým stolcem mění nařízení (ES) č. 2201/2003 o soudní příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1347/2000

Publikováno: Úř. věst. L 367, 14.12.2004, s. 1-2 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 2. prosince 2004 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 3. ledna 2005 Nabývá účinnosti: 3. ledna 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/1111 Pozbývá platnosti: 1. srpna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 2116/2004

ze dne 2. prosince 2004,

kterým se s ohledem na smlouvy se Svatým stolcem mění nařízení (ES) č. 2201/2003 o soudní příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti, kterým se zrušuje nařízení (ES) č. 1347/2000

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na Akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 57 odst. 2 tohoto aktu,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 40 nařízení Rady (ES) č. 1347/2000 ze dne 29. května 2000 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti obou manželů k dětem (1) stanoví, že každé rozhodnutí týkající se neplatnosti manželství učiněné na základě smluv mezi Svatým stolcem a Portugalskem, Itálií a Španělskem (konkordátů) se v členských státech uzná za podmínek stanovených v kapitole III uvedeného nařízení.

(2)

Článek 40 nařízení (ES) č. 1347/2000 byl změněn přílohou II aktu o přistoupení z roku 2003 tak, aby obsahoval odkaz na Dohodu mezi Svatým stolcem a Maltou o uznání občanských účinků církevních sňatků a rozhodnutí církevních úřadů a soudů týkajících se těchto sňatků ze dne 3. února 1993, s druhým dodatečným protokolem ze dne 6. ledna 1995.

(3)

Nařízení Rady (ES) č. 2201/2003 ze dne 27. listopadu 2003 o příslušnosti a uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech manželských a ve věcech rodičovské zodpovědnosti a o zrušení nařízení (ES) č. 1347/2000 (2) vstoupilo v platnost dne 1. srpna 2004 a použije se ode dne 1. března 2005 ve všech členských státech s výjimkou Dánska.

(4)

Malta požádala, aby byl článek 63 nařízení (ES) č. 2201/2003, který odpovídá článku 40 nařízení (ES) č. 1347/2000, změněn tak, aby obsahoval odkaz na její dohodu se Svatým stolcem.

(5)

Článek 57 aktu o přistoupení z roku 2003 stanoví, že akty přijaté před přistoupením, které vyžadují v důsledku přistoupení úpravy, mohou být upraveny zjednodušeným postupem tak, že Rada rozhodne na návrh Komise kvalifikovanou většinou.

(6)

Proto je na místě zohlednit žádost Malty a odpovídajícím způsobem změnit nařízení (ES) č. 2201/2003,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Článek 63 nařízení (ES) č. 2201/2003 se mění takto:

1.

V odstavci 3 se doplňuje nové písmeno, které zní:

„c)

Dohoda mezi Svatým stolcem a Maltou o uznání občanských účinků církevních sňatků a rozhodnutí církevních úřadů a soudů týkajících se těchto sňatků ze dne 3. února 1993, s druhým dodatečným protokolem ze dne 6. ledna 1995.“

2.

Odstavec 4 se nahrazuje tímto:

„4.   Uznávání rozhodnutí uvedených v odstavci 2 může ve Španělsku, v Itálii nebo na Maltě podléhat stejným pravidlům a kontrolám, které se používají na rozhodnutí církevních soudů vydaná v souladu s mezinárodními smlouvami uzavřenými se Svatým stolcem uvedenými v odstavci 3.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. března 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné v členských státech v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství.

V Bruselu dne 2. prosince 2004.

Za Radu

J. P. H. DONNER

předseda


(1)  Úř. věst. L 160, 30.6.2000, s. 19. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 1804/2004 (Úř. věst. L 318, 19.10.2004, s. 7).

(2)  Úř. věst. L 338, 23.12.2003, s. 1.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU