(ES) č. 2094/2004Nařízení Komise (ES) č. 2094/2004 ze dne 8. prosince 2004 o otevření a správě celní kvóty pro 10000 tun jinak zpracovaných ovesných zrn kódu KN 11042298

Publikováno: Úř. věst. L 362, 9.12.2004, s. 12-13 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 8. prosince 2004 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 16. prosince 2004 Nabývá účinnosti: 1. července 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1987 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 2094/2004

ze dne 8. prosince 2004

o otevření a správě celní kvóty pro 10 000 tun jinak zpracovaných ovesných zrn kódu KN 1104 22 98

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1784/2003 ze dne 29. září 2003 o společné organizaci trhu s obilovinami (1), a zejména na čl. 12 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ve snaze o dodržení mezinárodních závazků Společenství zavedlo na hospodářský rok a od 1. ledna 1996 celní kvótu s nulovým clem pro jinak zpracovaná ovesná zrna kódu KN 1104 22 98.

(2)

Až do hospodářského roku 2004/05 je tato celní kvóta spravována nařízením Komise (ES) č. 2369/96 ze dne 12. prosince 1996 o otevření a správě celní kvóty Společenství pro 10 000 tun jinak zpracovaných ovesných zrn kódu KN 1104 22 98 (2). Toto nařízení počítá se správou založenou na dovozních licencích, přičemž žádosti o ně se podávají každý měsíc.

(3)

Nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 ze dne 2. července 1993, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex Společenství (3), stanovilo pravidla pro správu celních kvót určených k použití podle chronologického pořadí dat celních prohlášení a k dohledu nad dovozy, na něž se vztahuje preferenční režim.

(4)

Ve snaze o zjednodušení a s ohledem na malý objem celní kvóty pro jinak zpracovaná ovesná zrna kódu KN 1104 22 98 je vhodné použít od hospodářského roku 2005/06 ustanovení nařízení (EHS) č. 2454/93 pro správu uvedené kvóty a zrušit nařízení (ES) č. 2369/96. Z administrativních důvodů je nezbytné zavést pro uvedenou kvótu nové pořadové číslo.

(5)

Ustanovení čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1784/2003 stanoví odchylku od povinnosti předložit dovozní licenci u produktů, které podstatným způsobem neovlivňují situaci v zásobení trhu s obilovinami. Společenství každoročně dováží v průměru 6 000 tun jinak zpracovaných ovesných zrn kódu KN 1104 22 98. Jedná se o omezené množství velice zvláštního produktu z hlediska jeho průmyslového využití, které nemá žádný vliv na trh s obilovinami. Je tedy možné učinit odchylku od povinnosti předložit dovozní licenci podle čl. 9 odst. 1 nařízení (ES) č. 1784/2003.

(6)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Celní kvóta uvedená v příloze se otevírá pro každý hospodářský rok od 1. července do 30. června.

Článek 2

Celní kvótu uvedenou v příloze spravuje Komise v souladu s články 308a až 308d nařízení (EHS) č. 2454/93.

Článek 3

Dovoz ovesných zrn v rámci celní kvóty uvedené v článku 1 nepodléhá předložení dovozní licence.

Článek 4

Nařízení (ES) č. 2369/96 se zrušuje.

Článek 5

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. července 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 8. prosince 2004.

Za Komisi

Mariann FISCHER BOEL

členka Komise


(1)  Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 78.

(2)  Úř. věst. L 323, 13.12.1996, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).

(3)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2286/2003 (Úř. věst. L 343, 31.12.2003, s. 1).


PŘÍLOHA

Celní kvóta pro období od 1. července do 30. června

Pořadové číslo

Kód KN

Popis zboží (1)

Hodnota kvóty v čisté hmotnosti

(tuny)

Celní sazba

Původ

09.0043

1104 22 98

Jinak zpracovaná ovesná zrna

10 000

0

Všechny třetí země (erga omnes)


(1)  Aniž jsou dotčena pravidla pro výklad kombinované nomenklatury, považuje se popis zboží pouze za orientační a působnost preferenčního režimu se v rámci této přílohy určuje zněním kódů KN, které platí v okamžiku přijetí tohoto nařízení.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU