(ES) č. 1982/2004Nařízení Komise (ES) č. 1982/2004 ze dne 18. listopadu 2004, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Komise (ES) č. 1901/2000 a (EHS) č. 3590/92

Publikováno: Úř. věst. L 343, 19.11.2004, s. 3-19 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 18. listopadu 2004 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 9. prosince 2004 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1197 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1982/2004

ze dne 18. listopadu 2004,

kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Komise (ES) č. 1901/2000 a (EHS) č. 3590/92

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy (1) a zejména jeho čl. 3 odst. 4 a odst. 5, čl. 6 odst. 2, čl. 8 odst. 2, článek 9, článek 10, článek 12 a čl. 13 odst. 3,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Statistika související s obchodem se zbožím mezi členskými státy je založena na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004, které upravuje ustanovení o statistice s cílem zlepšení průhlednosti a usnadnění porozumění, a které je přijato za účelem splnění současných požadavků na data. Konkrétní prováděcí opatření jsou určena Komisi v souladu s čl. 14 odst. 2 uvedeného nařízení. Proto je nezbytné přijmout nové nařízení Komise, které by na přiřazenou odpovědnost restriktivně odkazovalo a jež by obsahovalo ustanovení týkající se realizace. Proto je nutno zrušit nařízení Komise (ES) č. 1901/2000 ze dne 7. září 2000, kterým se provádějí některá ustanovení pro provádění nařízení Rady (EHS) č. 3330/91 o statistice související s obchodem se zbožím mezi členskými státy (2) a nařízení Rady (EHS) č. 3590/92 ze dne 11. prosince 1992 o nosičích statistických informací pro statistiku obchodu mezi členskými státy (3).

(2)

Z metodických důvodů je nutno určité druhy zboží a pohybů vyjmout. Je nezbytné navrhnout souhrnný seznam takového zboží, které má být vyňato ze statistiky zasílané Komisi (Eurostat).

(3)

Zboží je třeba zahrnout do obchodní statistiky ve chvíli, kdy vstupuje či opouští statistické území země. Jsou ovšem potřebná zvláštní opatření, jestliže sběr statistických dat počítá s daňovými či celními postupy.

(4)

Vazba mezi informacemi souvisejícími s daní z přidané hodnoty a výkazy pro Intrastat musí být zachována za účelem kontroly kvality sebraných informací. Je vhodné určit informace, které mají být předávány národními daňovými úřady národním úřadům odpovědným za sestavování statistiky.

(5)

Společné definice a pojetí se musí týkat dat sebraných v rámci systému Intrastat, aby bylo usnadněno jednotné používání systému.

(6)

Za účelem průhledného a rovného nakládání se společnostmi je nutno přijmout jednotné a přesné ustanovení pro určení prahů.

(7)

Pro určité zvláštní druhy zboží a pohyby je nutno přijmout příslušná opatření za účelem zajištění toho, aby nezbytné informace byly shromažďovány jednotným způsobem.

(8)

Je nutno zahrnout společné a vhodné časové harmonogramy, jakož i ustanovení ohledně upravených údajů a revizí za účelem uspokojení potřeb uživatelů ohledně včasných a porovnatelných číselných údajů.

(9)

Je plánováno pravidelné vyhodnocení systému za účelem zlepšení kvality dat a zajištění průhlednosti fungování systému.

(10)

Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy,

PŘILALA TOTO NAŘÍZENÍ:

KAPITOLA 1

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Předmět

Toto nařízení stanovuje nezbytná opatření pro provádění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004.

Článek 2

Vyňaté zboží

Zboží uvedené v příloze k tomuto nařízení se vyjímá ze statistiky obchodu se zbožím mezi členskými státy, která se předává Komisi (Eurostat).

Článek 3

Referenční období

1.   Členské státy mohou stanovit referenční období pro zboží Společenství, které podléhá DPH, které bylo získáno uvnitř Společenství, dle čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 638/2004.

Referenční období může být pak definováno jako kalendářní měsíc, během kterého dojde ke zdanitelné události.

2.   Členské státy mohou stanovit referenční období, je-li použito celní prohlášení na podporu informací, dle čl. 6 odst. 2 nařízení (ES) č. 638/2004.

Referenční období může být pak definováno jako kalendářní měsíc, během kterého je celní prohlášení přijato celním úřadem.

KAPITOLA 2

PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ DAŇOVÝMI ÚŘADY

Článek 4

1.   Strany odpovědné za poskytování informací do systému Intrastat mají na vyžádání národních úřadů povinnost dokázat správnost poskytnutých statistických informací.

2.   Povinnost dle odstavce 1 se omezuje na údaje, které musí poskytovatel statistických informací předkládat kompetentním daňovým úřadům v souvislosti s pohybem zboží uvnitř Společenství.

Článek 5

1.   Příslušné daňové úřady v každém členském státě poskytnou národním úřadům následující informace za účelem identifikace osob, které deklarovaly zboží pro daňové účely:

a)

plné jméno fyzické či právnické osoby;

b)

plná adresa včetně PSČ;

c)

identifikační číslo dle čl. 9 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 638/2004.

2.   Příslušné daňové úřady v každém členském státě poskytnou národním úřadům u každé osoby v souladu se směrnicí 77/388/EHS (4):

a)

zdanitelná částka pořízení a dodání zboží uvnitř Společenství;

b)

daňové období.

Článek 6

Dodatečné informace, na které se odkazuje čl. 8 odst. 2 písm. b) nařízení (ES) č. 638/2004, se týkají alespoň národních údajů VIES (údaje systém výměny informací o DPH).

KAPITOLA 3

SHROMAŽĎOVÁNÍ INFORMACÍ INTRASTAT

Článek 7

Partnerský členský stát a země původu

Partnerské členské státy, příp. země původu, budou ohlašovány v souladu s platnou verzí nomenklatury zemí a území.

Článek 8

Hodnota zboží

1.   Hodnota zboží je zdanitelná částka, což je hodnota určená pro daňové účely v souladu se směrnicí 77/388/EHS.

U výrobků podléhajících clu bude od této částky clo odečteno.

Nemusí-li být pro daňové účely deklarována daňová částka, musí být hlášena kladná hodnota, která odpovídá fakturované hodnotě snížené o DPH, příp. částka, která by byla fakturována v případě jakéhokoliv prodeje či nákupu.

V případě zpracování je vykazovaná hodnota s ohledem na tyto operace a po těchto operacích celková hodnota, která by byla fakturována v případě prodeje či nákupu.

2.   Členské státy mohou také shromažďovat statistickou hodnotu zboží, jak je definováno v příloze k nařízení (ES) č. 638/2004, od části poskytovatelů informací, jejichž obchody dosáhnou maximální hodnoty 70 % celkového obchodu příslušného členského státu vyjádřeného v hodnotě zboží.

3.   Hodnota zboží definovaná v odst. 1 a 2 je vyjádřena v národní měně. Směnný kurz bude určen jako:

a)

směnný kurz platný pro určení zdanitelné částky pro daňové účely, je-li stanoven, nebo

b)

oficiální směnný kurz v době vyhotovení výkazu či směnný kurz použitý pro výpočet částky pro celní účely, pokud neexistují nějaká zvláštní ustanovení vyhlášená členskými státy.

Článek 9

Množství zboží

1.   Vlastní hmotnost se uvádí v kilogramech. Ovšem uvedení vlastní hmotnosti u položek kombinované nomenklatury (v dalším textu označovaná jako KN) stanovené nařízením Rady (EHS) č. 2658/87 (5) určených v příloze II k tomuto nařízení nebude po stranách odpovědných za poskytování informací vyžadováno.

2.   Doplňkové jednotky budou uvedeny v souladu s informacemi stanovenými v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 u příslušných položek, jejichž seznam je zveřejněn v části I „Předběžná opatření“ uvedeného nařízení.

Článek 10

Povaha transakce

Povaha transakce se vykazuje dle kódů uvedených v seznamu přílohy III tohoto nařízení. Členské státy budou používat kódy ve sloupci A nebo kombinaci čísel kódů ve sloupci A a jejich podpoložek ve sloupci B uvedených v tomto seznamu.

Článek 11

Dodací podmínky

Členské státy, které shromažďují informace o dodacích podmínkách dle čl. 9 odst. 2 nařízení (ES) č. 638/2004, použijí kódy uvedené v příloze IV tohoto nařízení.

Článek 12

Způsob přepravy

Členské státy, které shromažďují informace o způsobu přepravy dle čl. 9 odst. 2 písm. e) nařízení (ES) č. 638/2004, použijí kódy uvedené v příloze V tohoto nařízení.

KAPITOLA 4

ZJEDNODUŠENÍ SYSTÉMU INTRASTAT

Článek 13

1.   Členské státy vypočítají své prahy pro rok následující po aktuálním kalendářním roce na základě nejnovějších dostupných výsledků jejich obchodu s ostatními členskými státy za období nejméně 12 měsíců. Ustanovení přijatá na začátku roku jsou platná pro celý rok.

2.   Hodnota obchodu strany odpovědné za poskytování informací je požadována nad tímto prahem, jestliže:

a)

hodnota obchodu s ostatními členskými státy během předchozího roku přesáhne příslušné prahy, nebo

b)

jestliže souhrnná hodnota obchodu s ostatními členskými státy od začátku příslušného roku přesáhne stanovené prahy. V tomto případě je nutno poskytnout informace od měsíce, ve kterém došlo k překročení prahů.

3.   Strany odpovědné za poskytování informací dle zjednodušených pravidel čl. 10 odst. 4 písm. c) nařízení (ES) č. 638/2004 používají pro vykazování ostatních výrobků kód 9950 00 00.

4.   Pro jednotlivé transakce, jejichž hodnota je nižší než 200 EUR, mohou strany odpovědné za poskytování informací použít následující zjednodušené údaje:

kód výrobku 9950 00 00,

partnerský členský stát,

hodnotu zboží.

Vnitrostátní orgány:

a)

mohou odmítnout či omezit uplatňování tohoto zjednodušení, domnívají-li se, že cílem je udržení dostatečné kvality statistických informací převažuje nad potřebou snížení vykazovacích povinností;

b)

mohou požadovat po stranách odpovědných za poskytování informací, aby předem požádaly o možnost použití tohoto zjednodušení.

KAPITOLA 5

PRAVIDLA SOUVISEJÍCÍ SE ZVLÁŠTNÍM ZBOŽÍM A POHYBY

Článek 14

Kromě ustanovení nařízení (ES) č. 638/2004 podléhají pravidlům pro údaje předávané Komisi (Eurostat) stanoveným v této kapitole zvláštní zboží a pohyby.

Článek 15

Průmyslový celek

1.   Pro účely tohoto článku:

a)

„průmyslový celek“ je kombinací strojů, přístrojů, zařízení, nástrojů a materiálů, které spolu tvoří velké stálé jednotky vyrábějící zboží nebo poskytující služby;

b)

„součást“ znamená dodávku pro průmyslový celek, která je vyrobena ze zboží, které patří do stejné kapitoly KN.

2.   Statistika obchodu mezi členskými státy může zahrnovat pouze odeslání či přijetí součástí použitých pro výstavbu průmyslových celků či pro opakované použití průmyslových celků.

3.   Členské státy aplikující odst. 2 mohou uplatňovat následující konkrétní ustanovení za podmínky, že souhrnná statistická hodnota daného průmyslového celku přesáhne 3 milióny EUR, pokud nejsou kompletní průmyslové závody pro opakované použití:

a)

kódy komodit jsou složeny takto:

první čtyři číslice jsou 9880

pátá a šestá číslice odpovídá kapitole KN, do které patří zboží součásti,

sedmá a osmá číslice budou 0;

b)

množství není povinné.

Článek 16

Rozložené zásilky

1.   Pro účely tohoto článku znamená výraz „rozložené zásilky“ dodávku částí kompletní položky ve smontovaném či demontovaném stavu, které jsou dopravovány během více než jednoho referenčního období z obchodních či přepravních důvodů.

2.   Členské státy předávají údaje o přijetí či odeslání rozložených zásilek pouze jednou, a to v měsíci, ve kterém je vyvezena či dovezena poslední zásilka.

Článek 17

Lodě a letadla

1.   Pro účely tohoto článku:

a)

„loď“ znamená loď používanou pro mořskou přepravu, na kterou se odkazují dodatečné poznámky 1 a 2 kapitoly 89 klasifikace KN a bojové lodě;

b)

„letadlo“ značí letadla spadající do kódu KN 8802 pro civilní použití za předpokladu, že jsou používána leteckou společností, nebo pro vojenské použití;

c)

„vlastnictví lodě či letadla“ znamená skutečnost, že je fyzická či právnická osoba registrována jako vlastník lodi či letadla.

2.   Statistika obchodu se zbožím mezi členskými státy týkající se lodí a letadel zahrnuje pouze tato přijetí a odeslání:

a)

převod vlastnictví lodi či letadla z fyzické či právnické osoby z jednoho členského státu na fyzickou či právnickou osobu v ohlašujícím členském státě. Tato transakce bude považována za přijetí;

b)

převod vlastnictví lodi či letadla z fyzické či právnické osoby z ohlašujícího členského státu na fyzickou či právnickou osobu v jiném členském státě. Tato transakce bude považována za odeslání.

Jde-li o novou loď či letadlo, odeslání bude zaznamenáno ve členském státě, kde byla loď či letadlo vyrobeny;

c)

odeslání a přijetí lodí a letadel v průběhu či po zpracování dle smlouvy, jak jsou definovány v příloze II, poznámka pod čarou e).

3.   Členské státy aplikují následující zvláštní ustanovení o statistice obchodu se zbožím mezi členskými státy:

a)

množství je vyjádřeno v počtech kusů a v jakýchkoliv dodatečných jednotkách stanovených v KN (lodě) a v čisté hmotnosti a dodatečných jednotkách (letadla);

b)

statistická hodnota je celková částka, která bude fakturována – při odečtení dopravních nákladů a pojistného – v případě prodeje či nákupu lodi či letadla;

c)

partnerským členským státem pro ohlašující členský stát je:

členský stát výroby při přijetí v případě nové lodi či letadla vyrobeného v Evropské unii,

v ostatních případech je partnerským členským státem členský stát, ve kterém je usazena fyzická či právnická osoba převádějící vlastnictví lodi či letadla (přijetí), či právnická či fyzická osoba, na kterou je převáděno vlastnictví lodi či letadla (odeslání);

d)

referenční období pro přijetí a odeslání, na které se odkazuje odst. 2 písm. a) a b) bude měsíc, ve kterém došlo k převodu vlastnictví.

4.   Za předpokladu, že neexistuje žádný rozpor s národní legislativou či legislativou Společenství, vnitrostátní orgány odpovědné za Intrastat mají přístup k dodatečným zdrojům údajů kromě těch v systému Intrastat nebo v jednotném správním dokladu pro celní či daňové účely, které mohou být potřebné pro aplikaci tohoto článku.

Článek 18

Součásti motorových vozidel a letadel

Členské státy mohou použít zjednodušená národní ustanovení pro součásti motorových vozidel a letadel za předpokladu, že informují Komisi (Eurostat) o jejich konkrétní aplikaci před jejím použitím.

Článek 19

Zboží dodávané do lodí a letadel

1.   Pro účely tohoto článku:

a)

„dodávka zboží do lodí a letadel“ znamená dodávku výrobků pro posádku a cestující, a dále pro provoz motorů, strojů a dalšího zařízení lodí či letadel.

b)

Lodě či letadla musí náležet tomu členskému státu, ve kterém je loď či letadlo registrováno.

2.   Statistika obchodu se zbožím mezi členskými státy zahrnuje pouze odeslání zboží dodaného na území vykazujícího členského státu do lodí či letadel náležejících jinému členskému státu. Odeslání zahrnuje veškeré zboží definované v čl. 3 odst. 2 písm. a) a b) nařízení (ES) č. 638/2004.

3.   Členské státy používají následující kódy komodit pro zboží dodané do lodí a letadel:

9930 24 00: zboží z kapitol KN 1 až 24,

9930 27 00: zboží z kapitoly KN 27,

9930 99 00: zboží zařazené jinde.

Předávání údajů o množství není povinné. Ovšem předávají se údaje o vlastní hmotnosti zboží náležejícího do kapitoly 27.

Dále může být použit zjednodušený kód partnerské země „QR“.

Článek 20

Zařízení na moři

1.   Pro účely tohoto článku:

a)

„zařízení na moři“ znamená zařízení a přístroje instalované a stojící na moři mimo statistické území dané země;

b)

tato zařízení na moři náleží členskému státu, ve kterém je usazena fyzická či právnická osoba odpovědná ze jeho obchodní použití.

2.   Statistika obchodu se zbožím mezi členskými státy zahrnuje odeslání a přijetí zboží dodaného na tato a z těchto zařízení na moři.

3.   Členské státy použijí následující kódy zboží určené pro provoz zařízení na moři nebo pro provoz motorů, strojů a dalšího zařízení pro zařízení na moři:

9931 24 00: zboží z kapitol KN 1 až 24,

9931 27 00: zboží z kapitoly KN 27,

9931 99 00: zboží zařazené jinde.

Předávání údajů o množství není povinné. Ovšem předávají se údaje o vlastní hmotnosti zboží náležejícího do kapitoly 27.

Může být použit zjednodušený kód partnerské země „QV“.

Článek 21

Mořské produkty

1.   Pro účely tohoto článku:

a)

„mořské produkty“ značí rybí výrobky, minerály a další použitelné produkty a všechny ostatní produkty, které ještě nebyly vyloženy mořskými loděmi;

b)

mořské produkty se považují za vlastnictví státu, kde je registrována loď, která přepravuje úlovek.

2.   Statistika obchodu se zbožím mezi členskými státy zahrnuje následující odeslání a přijetí:

a)

přijetí, jsou-li mořské výrobky vyloženy v přístavu ohlašujícího členského státu nebo získané loděmi registrovanými ve vykazujícím členském státu z lodí registrovaných v jiném členském státu;

b)

odeslání, jsou-li mořské výrobky vyloženy v přístavu jiného členského státu nebo získané loděmi registrovanými v jiném členském státu z lodí registrovaných ve vykazujícím členském státu.

3.   Partnerským členským státem bude při přijetí členský stát, kde je registrována loď vezoucí úlovek, a při odeslání členský stát, kde jsou mořské produkty vyloženy, nebo kde je registrována loď, která získala mořské produkty.

4.   Za předpokladu, že neexistuje žádný rozpor s národní legislativou či legislativou Společenství, vnitrostátní orgány odpovědné za Intrastat mají přístup k dodatečným zdrojům údajů kromě těch v systému Intrastat nebo v jednotném administrativním dokumentu pro celní či daňové účely, které mohou být potřebné pro použití tohoto článku.

Článek 22

Kosmické lodi

1.   Pro účely tohoto článku značí „kosmická loď“ systém, který je schopen letět za hranice zemské atmosféry.

2.   Statistika obchodu se zbožím mezi členskými státy zahrnuje následující odeslání a přijetí kosmických lodí:

a)

odeslání či přijetí kosmických lodí v průběhu zpracování či po zpracování dle smlouvy, jak je uvedeno v příloze III poznámka pod čarou e) tohoto nařízení;

b)

vypuštění kosmické lodi, která byla předmětem převodu vlastnictví mezi fyzickými či právnickými osobami usazenými v různých členských státech, do vesmíru se považuje za:

i)

odeslání v členském státě, ve kterém byla provedena výroba dokončené kosmické lodi,

ii)

přijetí ve členském státě, kde je usazen nový vlastník.

3.   Následující zvláštní ustanovení platí pro statistiku uvedenou v odst. 2 písm. b):

a)

údaj o statistické hodnotě je definován jako hodnota kosmické lodi „ze závodu“ v souladu s dodacími podmínkami uvedenými v příloze IV tohoto nařízení;

b)

partnerským členským státem je členský stát, ve kterém byla vyrobena a dokončena kosmická loď (přijetí) a členský stát, ve kterém je usazen nový vlastník (odeslání).

4.   Za předpokladu, že neexistuje žádný rozpor s národní legislativou či legislativou Společenství, vnitrostátní orgány odpovědné za Intrastat mají přístup k dodatečným zdrojům údajů kromě těch v systému Intrastat nebo v jednotném administrativním dokumentu pro celní či daňové účely, které mohou být potřebné pro aplikaci tohoto článku.

Článek 23

Elektrická energie

1.   Statistika obchodu se zbožím mezi členskými státy zahrnuje odeslání a přijetí elektrické energie.

2.   Za předpokladu, že není žádný rozpor s dalšími národními předpisy či legislativou Společenství, vnitrostátní orgány odpovědné za Intrastat mají přístup k dodatečným informačním zdrojům mimo ty ze systému Intrastat nebo z jednotného správního dokladu pro celní či daňové účely, které mohou potřebovat pro předávání údajů o obchodu s elektrickou energií mezi členskými státy Komisi (Eurostat).

3.   Statistická hodnota předávaná Komisi (Eurostat) může být založena na odhadech. Členské státy musí Komisi (Eurostat) informovat o metodice použité pro odhad před jejím použitím.

Článek 24

Vojenské zboží

1.   Statistika obchodu se zbožím mezi členskými státy zahrnuje odeslání a přijetí zboží určeného pro vojenské použití.

2.   Členské státy mohou předávat méně podrobné informace, než jsou uvedené v čl. 9 odst. 1 písm. b) až h) nařízení (ES) č. 638/2004, spadají-li tyto informace do vojenského tajemství v souladu s platnými definicemi v členských státech. Ovšem Komisi (Eurostat) je nutno předávat nejméně údaje o celkové měsíční statistické hodnotě odeslání a přijetí.

KAPITOLA 6

PŘENOS DAT DO SYSTÉMU EUROSTAT

Článek 25

1.   Souhrnné výsledky uvedené v čl. 12 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 638/2004 jsou pro každý tok definovány jako celková hodnota obchodu s ostatními členskými státy. Kromě toho členské státy náležející do oblasti euro předávají přehled jejich obchodu mimo oblast euro ve zboží podle kapitol Standardní klasifikace mezinárodního obchodu (SITC), revize 3.

2.   Členské státy přijmou veškerá nezbytná opatření pro zajištění důkladného shromažďování údajů o obchodu společností nad prahem 97 %.

3.   Uspořádání učiněné při aplikaci článku 12 nařízení (ES) č. 638/2004 budou předány do systému Eurostat nejméně v rozdělení dle partnerské země a kódů komodit na úrovni dvou číslic dle klasifikace KN.

4.   Pokud se týče statistických hodnot zboží, členské státy tuto hodnotu odhadnou v případě, že údaje nejsou sbírány.

5.   Členské státy, které přijaly referenční období dle čl. 3 odst. 1 zajistí, aby byly Komisi (Eurostat) předávány měsíční výsledky, případně za použití odhadů, jestliže neodpovídá referenční období pro daňové účely s kalendářnímu měsíci.

6.   Členské státy předávají údaje označené jako důvěrné Komisi (Eurostat) tak, aby mohly být zveřejněny alespoň dle původních prvních dvou číslic klasifikace KN, je-li tím zajištěna jejich důvěrnost.

7.   Jestliže jsou měsíční výsledky předávané Komisi (Eurostat) revidovány, členské státy předají revidované výsledky ne později než v měsíci, který následuje po měsíci, ve kterém byly revidované údaje k dispozici.

KAPITOLA 7

ZPRÁVA O KVALITĚ

Článek 26

1.   Členské státy poskytují Komisi (Eurostat) nejpozději deset měsíců po kalendářním roce zprávu o kvalitě, která obsahuje veškeré údaje, které si komise vyžádala pro vyhodnocení kvality předaných informací.

2.   Zpráva o kvalitě se zaměří na zaručení kvality statistiky s ohledem na následující otázky:

relevantnost statistických postupů,

přesnost odhadů,

včasnost předávání výsledků Komisi (Eurostat),

dostupnost a srozumitelnost informací,

porovnatelnost statistiky,

shoda,

úplnost.

3.   Ukazatele kvality jsou definovány v příloze VI tohoto nařízení.

KAPITOLA 8

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 27

Tímto se s platností od 1. ledna 2005 ruší nařízení (ES) č. 1901/2000 a nařízení (EHS) č. 3590/92.

Článek 28

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátý den po jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2005.

Toto nařízení je ve své úplnosti závazné a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 18. listopadu 2004.

Za Komisi

Joaquín ALMUNIA

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 102, 7.4.2004, s. 1.

(2)  Úř. věst. L 228, 8.9.2000, s. 28. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2207/2003 (Úř. věst. L 330, 18.12.2003, s. 15).

(3)  Úř. věst. L 364, 12.12.1992, s. 32.

(4)  Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/66/ES (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 35).

(5)  Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1558/2004 (Úř. věst. L 283, 2.9.2004, s. 7).


PŘÍLOHA I

Seznam zboží vyňatého ze statistiky obchodu se zbožím mezi členskými státy, která je předávána Komisi (Eurostat)

a)

platební prostředky, které jsou zákonnými platidly a cennými papíry;

b)

měnové zlato;

c)

zboží pro pomoc v nouzi pro oblasti postižené katastrofami;

d)

zboží podléhající diplomatické, konsulární nebo podobné imunitě;

e)

zboží pro přechodné použití či po něm, při splnění všech následujících podmínek:

1.

není plánováno či uskutečněno žádné přepracování;

2.

předpokládaná doba přechodného použití není delší než 24 měsíců;

3.

odeslání / přijetí nebylo deklarováno jako dodávka / nákup pro účely DPH;

f)

zboží použité jako nosiče informací, jako jsou diskety, počítačové pásky, filmy, audio a video kazety CD-ROMy s uloženým počítačovým softwarem, je-li vyvinut na zakázku konkrétního klienta, nebo nejsou-li předmětem obchodních transakcí, jakož i doplňky předešlých dodávek, např. aktualizace, u kterých není příjemci toto zboží fakturováno;

g)

za předpokladu, že nejsou předmětem obchodní transakce:

1.

reklamní materiál;

2.

obchodní vzorky;

h)

zboží pro opravu a po ní, a dále související vyměněné díly. Oprava zahrnuje uvedení zboží do jeho původní funkce a stavu. Cílem operace je prostě udržení zboží v provozuschopném stavu; to může zahrnovat některé přestavení či vylepšení, které ale žádným způsobem nemění povahu zboží;

i)

zboží dodávané národním ozbrojeným silám mimo statistické území a zboží obdržené z jiného členského státu, které bylo dopraveno mimo statistické území národními ozbrojenými silami, jakož i zboží získané či spotřebované na statistickém území členského státu ozbrojenými silami jiného členského státu, které jsou zde usazeny;

j)

odpalovací zařízení kosmických lodí při odeslání nebo při přijetí během vystřelení do vesmíru a v době vystřelení do vesmíru;

k)

prodeje nových dopravních prostředků fyzickými či právnickými osobami podléhající DPH soukromým osobám z ostatních členských států.


PŘÍLOHA II

Seznam podpoložek KN, na které odkazuje čl. 9 odst. 1

 

0105 11 11

 

0105 11 19

 

0105 11 91

 

0105 11 99

 

0105 12 00

 

0105 19 20

 

0105 19 90

 

*********

 

0407 00 11

 

*********

 

2202 10 00

 

2202 90 10

 

2202 90 91

 

2202 90 95

 

2202 90 99

 

*********

 

2203 00 01

 

2203 00 09

 

2203 00 10

 

*********

 

2204 10 11

 

2204 10 19

 

2204 10 91

 

2204 10 99

 

2204 21 10

 

2204 21 11

 

2204 21 12

 

2204 21 13

 

2204 21 17

 

2204 21 18

 

2204 21 19

 

2204 21 22

 

2204 21 23

 

2204 21 24

 

2204 21 26

 

2204 21 27

 

2204 21 28

 

2204 21 32

 

2204 21 34

 

2204 21 36

 

2204 21 37

 

2204 21 38

 

2204 21 42

 

2204 21 43

 

2204 21 44

 

2204 21 46

 

2204 21 47

 

2204 21 48

 

2204 21 62

 

2204 21 66

 

2204 21 67

 

2204 21 68

 

2204 21 69

 

2204 21 71

 

2204 21 74

 

2204 21 76

 

2204 21 77

 

2204 21 78

 

2204 21 79

 

2204 21 80

 

2204 21 81

 

2204 21 82

 

2204 21 83

 

2204 21 84

 

2204 21 85

 

2204 21 87

 

2204 21 88

 

2204 21 89

 

2204 21 91

 

2204 21 92

 

2204 21 94

 

2204 21 95

 

2204 21 96

 

2204 21 98

 

2204 21 99

 

2204 29 10

 

2204 29 11

 

2204 29 12

 

2204 29 13

 

2204 29 17

 

2204 29 18

 

2204 29 42

 

2204 29 43

 

2204 29 44

 

2204 29 46

 

2204 29 47

 

2204 29 48

 

2204 29 58

 

2204 29 62

 

2204 29 64

 

2204 29 65

 

2204 29 71

 

2204 29 72

 

2204 29 75

 

2204 29 77

 

2204 29 78

 

2204 29 82

 

2204 29 83

 

2204 29 84

 

2204 29 87

 

2204 29 88

 

2204 29 89

 

2204 29 91

 

2204 29 92

 

2204 29 94

 

2204 29 95

 

2204 29 96

 

2204 29 98

 

2204 29 99

 

*********

 

2205 10 10

 

2205 10 90

 

2205 90 10

 

2205 90 90

 

*********

 

2206 00 10

 

2206 00 31

 

2206 00 39

 

2206 00 51

 

2206 00 59

 

2206 00 81

 

*********

 

2207 10 00

 

2207 20 00

 

*********

 

2209 00 99

 

*********

 

2716 00 00

 

*********

 

3702 51 00

 

3702 53 00

 

3702 54 10

 

3702 54 90

 

*********

 

5701 10 10

 

5701 10 90

 

5701 90 10

 

5701 90 90

 

*********

 

5702 20 00

 

5702 31 10

 

5702 31 80

 

5702 32 10

 

5702 32 90

 

5702 39 00

 

5702 41 00

 

5702 42 00

 

5702 49 00

 

5702 51 00

 

5702 52 10

 

5702 52 90

 

5702 59 00

 

5702 91 00

 

5702 92 10

 

5702 92 90

 

5702 99 00

 

*********

 

5703 10 00

 

5703 20 11

 

5703 20 19

 

5703 20 91

 

5703 20 99

 

5703 30 11

 

5703 30 19

 

5703 30 81

 

5703 30 89

 

5703 90 10

 

5703 90 90

 

*********

 

5704 10 00

 

5704 90 00

 

*********

 

5705 00 10

 

5705 00 30

 

5705 00 90

 

*********

 

6101 10 10

 

6101 10 90

 

6101 20 10

 

6101 20 90

 

6101 30 10

 

6101 30 90

 

6101 90 10

 

6101 90 90

 

*********

 

6102 10 10

 

6102 10 90

 

6102 20 10

 

6102 20 90

 

6102 30 10

 

6102 30 90

 

6102 90 10

 

6102 90 90

 

*********

 

6103 11 00

 

6103 12 00

 

6103 19 00

 

6103 21 00

 

6103 22 00

 

6103 23 00

 

6103 29 00

 

6103 31 00

 

6103 32 00

 

6103 33 00

 

6103 39 00

 

6103 41 00

 

6103 42 00

 

6103 43 00

 

6103 49 00

 

*********

 

6104 11 00

 

6104 12 00

 

6104 13 00

 

6104 19 00

 

6104 21 00

 

6104 22 00

 

6104 23 00

 

6104 29 00

 

6104 31 00

 

6104 32 00

 

6104 33 00

 

6104 39 00

 

6104 41 00

 

6104 42 00

 

6104 43 00

 

6104 44 00

 

6104 49 00

 

6104 51 00

 

6104 52 00

 

6104 53 00

 

6104 59 00

 

6104 61 00

 

6104 62 00

 

6104 63 00

 

6104 69 00

 

*********

 

6105 10 00

 

6105 20 10

 

6105 20 90

 

6105 90 10

 

6105 90 90

 

*********

 

6106 10 00

 

6106 20 00

 

6106 90 10

 

6106 90 30

 

6106 90 50

 

6106 90 90

 

*********

 

6107 11 00

 

6107 12 00

 

6107 19 00

 

6107 21 00

 

6107 22 00

 

6107 29 00

 

6107 91 00

 

6107 92 00

 

6107 99 00

 

*********

 

6108 11 00

 

6108 19 00

 

6108 21 00

 

6108 22 00

 

6108 29 00

 

6108 31 00

 

6108 32 00

 

6108 39 00

 

6108 91 00

 

6108 92 00

 

6108 99 00

 

*********

 

6109 10 00

 

6109 90 10

 

6109 90 30

 

6109 90 90

 

*********

 

6110 11 10

 

6110 11 30

 

6110 11 90

 

6110 12 10

 

6110 12 90

 

6110 19 10

 

6110 19 90

 

6110 20 10

 

6110 20 91

 

6110 20 99

 

6110 30 10

 

6110 30 91

 

6110 30 99

 

6110 90 10

 

6110 90 90

 

*********

 

6112 11 00

 

6112 12 00

 

6112 19 00

 

6112 31 10

 

6112 31 90

 

6112 39 10

 

6112 39 90

 

6112 41 10

 

6112 41 90

 

6112 49 10

 

6112 49 90

 

*********

 

6115 11 00

 

6115 12 00

 

6115 19 00

 

*********

 

6210 20 00

 

6210 30 00

 

*********

 

6211 11 00

 

6211 12 00

 

6211 20 00

 

6211 32 31

 

6211 32 41

 

6211 32 42

 

6211 33 31

 

6211 33 41

 

6211 33 42

 

6211 42 31

 

6211 42 41

 

6211 42 42

 

6211 43 31

 

6211 43 41

 

6211 43 42

 

*********

 

6212 10 10

 

6212 10 90

 

6212 20 00

 

6212 30 00

 

*********

 

6401 10 10

 

6401 10 90

 

6401 91 00

 

6401 92 10

 

6401 92 90

 

6401 99 00

 

*********

 

6402 12 10

 

6402 12 90

 

6402 19 00

 

6402 20 00

 

6402 30 00

 

6402 91 00

 

6402 99 10

 

6402 99 31

 

6402 99 39

 

6402 99 50

 

6402 99 91

 

6402 99 93

 

6402 99 96

 

6402 99 98

 

*********

 

6403 12 00

 

6403 19 00

 

6403 20 00

 

6403 30 00

 

6403 40 00

 

6403 51 11

 

6403 51 15

 

6403 51 19

 

6403 51 91

 

6403 51 95

 

6403 51 99

 

6403 59 11

 

6403 59 31

 

6403 59 35

 

6403 59 39

 

6403 59 50

 

6403 59 91

 

6403 59 95

 

6403 59 99

 

6403 91 11

 

6403 91 13

 

6403 91 16

 

6403 91 18

 

6403 91 91

 

6403 91 93

 

6403 91 96

 

6403 91 98

 

6403 99 11

 

6403 99 31

 

6403 99 33

 

6403 99 36

 

6403 99 38

 

6403 99 50

 

6403 99 91

 

6403 99 93

 

6403 99 96

 

6403 99 98

 

*********

 

6404 11 00

 

6404 19 10

 

6404 19 90

 

6404 20 10

 

6404 20 90

 

*********

 

6405 10 00

 

6405 20 10

 

6405 20 91

 

6405 20 99

 

6405 90 10

 

6405 90 90

 

*********

 

7101 10 00

 

7101 21 00

 

7101 22 00

 

*********

 

7103 91 00

 

7103 99 00

 

*********

 

7104 10 00

 

7104 20 00

 

7104 90 00

 

*********

 

7105 10 00

 

7105 90 00

 

*********

 

7106 10 00

 

7106 91 10

 

7106 91 90

 

7106 92 20

 

7106 92 80

 

*********

 

7108 11 00

 

7108 12 00

 

7108 13 10

 

7108 13 80

 

7108 20 00

 

*********

 

7110 11 00

 

7110 19 10

 

7110 19 80

 

7110 21 00

 

7110 29 00

 

7110 31 00

 

7110 39 00

 

7110 41 00

 

7110 49 00

 

*********

 

7116 10 00

 

7116 20 11

 

7116 20 19

 

7116 20 90

 

*********

 

8504 10 10

 

8504 10 91

 

8504 10 99

 

8504 21 00

 

8504 22 10

 

8504 22 90

 

8504 23 00

 

8504 31 10

 

8504 31 31

 

8504 31 39

 

8504 31 90

 

8504 32 10

 

8504 32 30

 

8504 32 90

 

8504 33 10

 

8504 33 90

 

8504 34 00

 

8504 40 10

 

8504 40 20

 

8504 40 50

 

8504 40 93

 

8504 50 10

 

*********

 

8518 21 90

 

8518 22 90

 

8518 29 20

 

8518 29 80

 

*********

 

8539 10 10

 

8539 10 90

 

8539 21 30

 

8539 21 92

 

8539 21 98

 

8539 22 10

 

8539 29 30

 

8539 29 92

 

8539 29 98

 

8539 31 10

 

8539 31 90

 

8539 32 10

 

8539 32 50

 

8539 32 90

 

8539 39 00

 

8539 41 00

 

8539 49 10

 

8539 49 30

 

*********

 

8540 11 11

 

8540 11 13

 

8540 11 15

 

8540 11 19

 

8540 11 91

 

8540 11 99

 

8540 12 00

 

8540 20 10

 

8540 20 80

 

8540 40 00

 

8540 50 00

 

8540 71 00

 

8540 72 00

 

8540 79 00

 

8540 81 00

 

8540 89 00

 

*********

 

8542 21 01

 

8542 21 05

 

8542 21 11

 

8542 21 13

 

8542 21 15

 

8542 21 17

 

8542 21 20

 

8542 21 25

 

8542 21 31

 

8542 21 33

 

8542 21 35

 

8542 21 37

 

8542 21 39

 

8542 21 45

 

8542 21 50

 

8542 21 69

 

8542 21 71

 

8542 21 73

 

8542 21 81

 

8542 21 83

 

8542 21 85

 

8542 21 99

 

8542 29 10

 

8542 29 20

 

8542 29 90

 

*********

 

8903 91 10

 

8903 91 92

 

8903 91 99

 

8903 92 10

 

8903 92 91

 

8903 92 99

 

8903 99 10

 

8903 99 91

 

8903 99 99

 

*********

 

9001 30 00

 

9001 40 20

 

9001 40 41

 

9001 40 49

 

9001 40 80

 

9001 50 20

 

9001 50 41

 

9001 50 49

 

9001 50 80

 

*********

 

9003 11 00

 

9003 19 10

 

9003 19 30

 

9003 19 90

 

*********

 

9006 53 10

 

9006 53 90

 

*********

 

9202 10 10

 

9202 10 90

 

9202 90 30

 

9202 90 80

 

*********

 

9204 10 00

 

9204 20 00

 

*********

 

9205 10 00

 

*********

 

9207 90 10

 

*********


PŘÍLOHA III

Kódy povahy transakcí

A

B

1.

Transakce zahrnující skutečný či zamýšlený převod vlastnictví za protiplnění (finanční či jiné) (s výjimkou transakcí uvedených v bodech 2, 7, 8) (1)  (2)  (3).

1.

přímý nákup/prodej (2)

2.

dodávka pro prodej po schválení či po vyzkoušení, pro dodávku či zprostředkování obchodním zástupcem

3.

výměnný obchod (náhrada ve zboží)

4.

nákupy soukromými jednotlivci

5.

finanční leasing (koupě na splátky) (3)

2.

Vrácení zboží po registraci původní transakce dle kódu 1 (4); bezplatná výměna zboží (4).

1.

vrácení zboží

2.

výměna vráceného zboží

3.

náhrada (např. dle záruky) za nevrácené zboží

3.

Transakce (ne přechodné) zahrnující převod vlastnictví, ale bez protiplnění (finanční či jiné).

1.

zboží dodané dle podpůrných programů uskutečňovaných či financovaných částečně či úplně Evropským společenstvím

2.

ostatní dodávky veřejné vládní pomoci

3.

ostatní dodávky pomoci (jednotlivci, nevládní organizace)

4.

ostatní

4.

Operace za účelem zpracování dle smlouvy (5) (s výjimkou uvedených v bodě 7).

 

5.

Operace po zpracování dle smlouvy (5) (s výjimkou uvedených v bodě 7).

 

6.

Jednotlivé transakce kódované pro národní účely (6).

 

7.

Operace dle projektů společné obrany či jiných společných mezivládních výrobních programů.

 

8.

Dodávka stavebního materiálu a zařízení pro práce, které jsou částí obecných staveb či inženýrských smluv (7)

 

9.

Ostatní transakce.

 


(1)  Tato položka zahrnuje hlavně přijetí a odeslání, t.j. transakce, při kterých je:

vlastnictví převedeno z rezidenta na nerezidenta a

je či bude provedena platba či protiplnění za zboží.

Je nutno uvést, že to se týká také zboží zaslaného mezi svázanými podniky a z/do centrálního distribučního skladu, i když není provedena žádná okamžitá platba.

(2)  Včetně náhradních dílů a ostatních náhrad poskytovaných za protiplnění.

(3)  Včetně finančního leasingu: hodnota pronajatého zařízení se vypočte tak, aby v ní byla zahrnuta skutečná celá hodnota zboží. Rizika a výhody plynoucí z vlastnictví se převádějí na nájemce. Na konci smlouvy se nájemce stává vlastníkem zboží.

(4)  Vrácení a výměna dodávky zboží původně zaznamenaného do položky 3 až 9 sloupce A musí být zaznamenána do příslušných položek.

(5)  Zpracování zahrnuje operace (přeměnu, stavbu, montáž, vylepšení, renovaci) s cílem vyrobit nový či skutečně vylepšený výrobek. To neznamená nutně změnu klasifikace výrobku. Zpracovatelské operace k tíži zpracovatele nejsou v této položce obsaženy a je třeba je zaznamenat v položce 1 sloupce A.

Zboží určené ke zpracování či po zpracování musí být zaznamenáno jako odeslání a přijetí.

Ovšem opravy nebudou na tomto místě zaznamenány. Oprava zahrnuje uvedení zboží do jeho původní funkce a stavu. Cílem operace je prostě udržení zboží v provozuschopném stavu; to může zahrnovat některé přestavení či vylepšení, ale žádným způsobem nemění povahu zboží.

Zboží určené pro opravu a po opravě je vyjmuto ze statistiky obchodu se zbožím mezi členskými státy, která se odesílá Komisi (Eurostat) (viz příloha I (h)).

(6)  Zde zaznamenané transakce mohou být např. transakce nezahrnující převod vlastnictví, např. oprava, nájem, půjčka, operační leasing a další přechodné použití kratší než dva roky, s výjimkou zpracování dle smlouvy (dodávka či vrácení). Transakce zaznamenané v tomto kódu nemusí být oznamovány Komisi (Eurostat).

(7)  Transakce zaznamenané v položce 8 sloupce A zahrnují pouze zboží, které není odděleně fakturováno, ale u kterého je celá hodnota díla fakturována jedinou fakturou. Nejde-li o tento případ, transakce musí být zaznamenány v položce 1.


PŘÍLOHA IV

Kódování dodacích podmínek

 

Význam

Označení místa, je-li vyžadováno

Kód Incoterm

Incoterm ICC/ECE Ženeva

EXW

ze závodu

umístění díla

FCA

vyplaceno dopravci

dohodnuté místo

FAS

dodávka vyplacena po bok lodi

dohodnutý nakládací přístav

FOB

vyplaceno na palubě

dohodnutý nakládací přístav

CFR

náklady a přepravné (C&F)

dohodnutý cílový přístav

CIF

náklady, pojištění a dopravné

dohodnutý cílový přístav

CPT

dopravní výdaje zaplaceny komu

dohodnuté cílové místo

CIP

dopravné a pojistné zaplaceno komu

dohodnuté cílové místo

DAF

s dodáním na hranici

dohodnuté místo dodání na hranici

DES

s dodáním z lodi

dohodnutý cílový přístav

DEQ

s dodáním z nábřeží

po proclení, dohodnutý přístav

DDU

dodáno s nezaplaceným clem

dohodnuté místo určení v zemi dodání

DDP

dodáno procleno

dohodnuté místo určení v zemi dodání

XXX

dodací podmínky jiné než výše uvedené

přesné znění podmínek uvedených ve smlouvě

Dodatečné informace (jsou-li nutné):

1.

místo na území příslušného členského státu;

2.

místo v jiném členském státě;

3.

jiné (místo mimo Společenství).


PŘÍLOHA V

Kódování způsobu přepravy

Kód

Název

1

mořská doprava

2

železniční doprava

3

silniční doprava

4

letecká doprava

5

dodání poštou

7

pevná přepravní zařízení

8

vnitrozemská vodní doprava

9

vlastní pohon


PŘÍLOHA VI

Ukazatele kvality

Informace o kvalitě údajů poskytovaných členskými státy musí být založena na jednotné skupině ukazatelů kvality a nutných popisných metadat.

1.

Relevantnost statistických konceptů značí, že údaje splňují potřeby uživatelů.

2.

Přesnost je jednou z nejdůležitějších potřeb uživatelů. Může být vyhodnocena ukazateli sestavenými takto:

a)

prahy

i)

členské státy ohlašují úroveň aktuálních prahů;

ii)

za účelem monitoringu úrovní, na kterých byly stanoveny prahy, musí členské státy oznamovat

míra pokrytí (%), vyjádřená v hodnotě obchodů nad prahem;

iii)

za účelem monitorování vlivu prahu musí členské státy oznamovat

způsob odhadu použitý pro odhad obchodu pod prahy,

podíl (%) odhadovaného obchodu pod prahy;

b)

nezaznamenané obchody

Za účelem ohodnocení úrovně nezaznamenaných obchodů členské státy oznamují

způsob odhadu používaného pro odhadování chybějících obchodů,

podíl (%) odhadovaných hodnot pro chybějící obchody;

c)

statistická hodnota

Za účelem vyhodnocení vlivu výpočtu statistických hodnot musí členské státy oznamovat

metodiku používanou pro výpočet statistických hodnot,

kvantitativní vliv výpočtu statistických hodnot;

d)

revize

Za účelem vyhodnocení vlivu revizních postupů musí členské státy oznamovat

popis revizní politiky,

změnu (%) celkové obchodní hodnoty mezi prvními a nejnovějšími dostupnými výsledky;

e)

důvěrnost

Za účelem ohodnocení vlivu důvěrných obchodů členské státy oznamují

popis důvěrných pravidel,

podíl (%) důvěrných obchodů vyjádřený v cenách,

počet kódů produktů v klasifikaci KN, které jsou důvěrné;

f)

ostatní vazby na přesnost

Ostatní ukazatele jsou užitečné pro vyhodnocení kvality údajů, a proto členské státy vloží následující údaje do zprávy o kvalitě

popis kontrolních postupů,

průměrný měsíční počet řádků v prohlášení,

počet PSI (poskytovatelů statistických informací),

% elektronických prohlášení,

% hodnoty zboží deklarovaného elektronicky.

3.

Včasnost bude vyhodnocena systémem Eurostat vypočtením průměrné doby mezi koncem referenčního měsíce a předáním dat do Eurostatu takto

roční průměrné zpoždění (+ X dní) či předstih (– Y dní) v předávání souhrnných výsledků v kalendářních dnech vzhledem k určenému termínu,

roční průměrné zpoždění (+ X dní) či předstih (– Y dní) v předávání podrobných výsledků v kalendářních dnech vzhledem k určenému termínu.

4.

Dostupnost uživatelům vyjadřuje hodnotu statistických dat, která se zvyšuje, jsou-li údaje řádně přístupné ve formátu vyžadovaném uživateli. Srozumitelnost dostupných dat závisí na pomoci poskytované při použití a interpretaci statistiky a na dostupných komentářích a analýzách výsledků.

Z tohoto důvodu musí členské státy vložit do zprávy o kvalitě prostředky používané pro rozšiřování statistiky vnějšího obchodu a odkazy na další informace, které mohou napomoci uživatelům statistiky (např. metodické informace, dřívější či podobné publikace atd.).

5.

Porovnatelnost se zaměřuje na změření vlivu rozdílů v použitých statistických konceptech a definicích, je-li statistika porovnávána mezi geografickými oblastmi, negeografickými položkami a referenčními obdobími.

Použití různých konceptů a definicí v členských státech mohou ovlivňovat porovnatelnost statistiky mezinárodního obchodu (prostorová porovnatelnost).

Pro vyhodnocení tohoto vlivu dodávají členské státy jimi prováděné zrcadlové úlohy a výzkumy asymetrie prováděné, jestliže jsou zrcadlové účinky významné.

Časová porovnatelnost je dalším významným kvalitativním ukazatelem. Členské státy ohlašují každou změnu v definicích, pokrytí či způsobech, které ovlivňují kontinuitu.

6.

Koherence je definována způsobem, jak dobře mohou být soubory statistik použity společně. Mimo statistiky vnějšího obchodu lze nalézt informace o zahraničním obchodu v národním rozpočtu, obchodní statistice a v platební bilanci.

V tomto smyslu členské státy ohlašují všechny informace související s koherencí statistik zahraničního obchodu se statistikami pocházejícími z jiných zdrojů.

7.

Úplnost se vztahuje ke skutečnosti, že témata, pro která je statistika dostupná, odráží potřeby a priority vyjádřené uživateli evropského statistického systému.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU