(ES) č. 1480/2004Nařízení Komise (ES) č. 1480/2004 ze dne 10. srpna 2004 o specifických pravidlech, týkajících se zboží, přicházejícího z oblastí, které nejsou pod účinnou kontrolou vlády Kypru, do oblastí, které jsou pod efektivní kontrolou této vlády

Publikováno: Úř. věst. L 272, 20.8.2004, s. 3-10 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 10. srpna 2004 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. srpna 2004 Nabývá účinnosti: 23. srpna 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1480/2004

ze dne 10. srpna 2004

o specifických pravidlech, týkajících se zboží, přicházejícího z oblastí, které nejsou pod účinnou kontrolou vlády Kypru, do oblastí, které jsou pod efektivní kontrolou této vlády

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 866/2004, ze dne 29. dubna 2004 (1), a zejména na čl. 4 odst. 12 uvedeného nařízení,

po konzultaci s Výborem pro kontrolu linie,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 4 nařízení (ES) č. 866/2004 stanovuje zvláštní režim pro nakládání se zbožím, přicházejícím z oblastí, které nejsou pod efektivní kontrolou vlády Kyperské republiky (dále jen „Oblastí“) do oblastí, které jsou pod efektivní kontrolou této vlády.

(2)

Provádění režimu, vytvořeného nařízením Rady (ES) č. 866/2004 o zboží jiném, než které zcela pochází z Oblastí a zároveň splňuje podmínky přílohy II uvedeného nařízení, podléhá přijetí specifických pravidel Komisí, podle čl. 4 odst. 12 uvedeného nařízení. Nicméně existuje jasný úmysl používat tato specifická pravidla na veškeré zboží v rámci tohoto nařízení.

(3)

Je nezbytné stanovit detailní pravidla, týkající se formy a obsahu dokumentů, které budou vydány kyperskotureckou Obchodní komorou nebo jiným zmocněným orgánem a pravidla týkající se kontrol plnění platných pravidel.

(4)

Dále je nezbytné stanovit detailní pravidla, týkající se oznamovací povinnosti kyperskoturecké Obchodní komory, nebo jiného zmocněného orgánu, úřadů Kyperské republiky, a úřadů Východní svrchované kyperské oblasti, s ohledem na povahu, množství, místo určení a hodnotu zboží, na které jsou vydávány certifikáty, a které překračuje linii a dále s ohledem na jakékoli stanovené sankce nebo odvedené dovozní clo.

(5)

Musí být zaručena rostlinolékařská nezávadnost a bezpečnost potravin. Musí být zaručena ochrana proti zavedení a šíření organismů škodlivých pro rostliny nebo rostlinné produkty v rámci Společenství a musí být vytvořena detailní pravidla pro vydávání dokumentů, týkajících se kontrol podle čl. 4 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 866/2004. Až do stanovení rostlinolékařského statusu Oblastí, týkajícího se příslušných škodlivých organismů vyjmenovaných v příloze I nebo II ke směrnici Rady 2000/29/ES (2), budou nařízena specifická ochranná opatření a další kontroly.

(6)

Z bezpečnostních důvodů a s cílem přímo předcházet jakémukoli zneužití, budou určité kategorie zboží, které podléhají omezení nebo opatřením obchodní obrany, vyřazeny z rozsahu provádění nařízení č. 866/2004.

(7)

Je nutné vyjasnit, že v případě dovozu zboží, pocházejícího z Oblastí, do jiných členských států, musí být takovéto zboží pro účely DPH považováno za zboží dovezené do Kyperské republiky.

(8)

Dále je nezbytné stanovit význam mimořádných událostí v čl. 11 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 866/2004,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Pravidla původu

Původ jakéhokoliv výrobku, na který se vztahuje toto nařízení, bude určen v souladu s opatřeními platnými ve Společenství.

Článek 2

Průvodní doklad

1.   Průvodní doklad, uvedený v čl. 4 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 866/2004, bude splňovat následující podmínky:

1.

bude obsahovat veškeré podrobnosti, nezbytné pro označení příslušného zboží, zejména:

a)

popis zboží;

b)

číslo položky, označení a čísla zboží, pokud jsou použita;

c)

počet a druh balení;

d)

množství a hodnota zboží;

e)

jméno a adresa výrobce zboží;

f)

jméno a adresa odesílatele a adresáta.

2.

bude zaručovat, že zboží vyhovuje pravidlům původu, uvedeným v článku 1 a jednoznačně potvrzovat, že zboží, kterého se doklad týká, pochází z oblastí definovaných v čl. 1 odst. 1 protokolu č. 10 Aktu o přistoupení z roku 2003; pro tento účel, před vydáním takovéhoto dokladu, provede kyperskoturecká Obchodní komora, nebo jakýkoli jiný zmocněný orgán, kontroly, které budou nezbytné pro zjištění, zda specifikace uvedené výrobcem a odesílatelem jsou přesné. Takovéto kontroly budou zahrnovat minimálně jednu prověrku v prostorách výrobce.

Průvodní dokument bude vystaven na formulářích, odpovídajících vzoru v příloze I.

2.   Provozovatelé, kteří požadují průvodní dokument, pošlou písemnou žádost vystavujícím orgánům, uvedeným výše. Tato žádost bude obsahovat následující informace:

1.

prohlášení výrobce, kterým

a)

potvrzuje, že příslušné zboží pochází z oblastí definovaných v čl. 1 odst. 1 protokolu č. 10 Aktu o přistoupení z roku 2003;

b)

se zavazuje pro účely kontroly poskytnout po dobu minimálně tří let od data žádosti veškeré účty, týkající se výroby (včetně nákupu surovin) a prodeje zboží a souhlasí s tím, že mohou být v jakoukoli rozumnou dobu provedeny kontroly orgány, uvedenými v odstavci 1 nebo útvary Komise;

2.

prohlášení odesílatele o místu určení zboží.

Žádost bude vyhotovena na formulářích, odpovídajících vzoru uvedeném v příloze II.

3.   Orgány uvedené v odst. 1 bodu 2 zašlou Komisi, vládě Kypru a úřadům Východní svrchované základní oblasti jména a funkce osob, které jsou pověřeny podepisováním dokumentů, včetně podpisových vzorů a otisku používaného razítka.

4.   Úřady Kyperské republiky budou informovat útvary Komise o případech, ve kterých vznikla odůvodnitelná pochybnost o shodě zboží s kritérii původu. V takovýchto případech úřady Kyperské republiky umožní takovémuto zboží překročit linii za podmínek stanovených v čl. 4 odst. 2 nařízení Rady (ES) č. 866/2004 s uplatněním jakýchkoli bezpečnostních opatření, která budou považována za nezbytná po dobu čekání na výsledek ověření.

Bude-li stanoveno, že dokumenty byly vydány bez řádného splnění všech podmínek, potom veškerá cla a daně, vyměřené na základě propuštění do volného oběhu zboží na celní území Společenství, budou splatné v sazbě platné pro třetí země bez preferenčních opatření. Obdobně platí opatření, týkající se vzniku celního dluhu a jeho vymáhání.

Článek 3

Rostlinolékařská kontrola a zprávy

1.   Pokud je zboží složeno z rostlin, rostlinných produktů a jiných částí, které jsou zahrnuty v části B přílohy V ke směrnici Rady 2000/29/ES, provedou nezávislí rostlinolékařští znalci, jmenovaní Komisí a působící ve spolupráci s kyperskotureckou Obchodní komorou pro provádění nařízení Rady (ES) č. 866/2004, kontrolu zboží ve fázi výroby a znovu při sklizni a ve fázi prodeje.

V případě brambor výše uvedení znalci ověří, zda byla příslušná dodávka brambor vypěstovaná přímo ze sadbových brambor, schválených v jednom ze členských států, nebo ze sadbových brambor, schválených v jakékoli jiné zemi, ze které není dovoz brambor pro sadbu do Společenství zakázán v souladu s přílohou III ke směrnici 2000/29/ES.

V případě citrusových plodů výše uvedení znalci ověří, zda je ovoce bez listí a stopek a nese příslušné označení původu.

2.   Pokud výše uvedení znalci, na základě svých nejlepších znalostí a možností stanovení shledají, že příslušné rostliny, rostlinné produkty, nebo jiné části v dodávce splňují příslušné požadavky a kontroly stanovené v příloze II k nařízení Rady (ES) č. 866/2004 a dále opatření obsažená v druhém a třetím pododstavci odstavce 1, oznámí závěry svých šetření s použitím vzorové „Zprávy o rostlinolékařské kontrole“, podle přílohy III k tomuto nařízení. „Zpráva o rostlinolékařské kontrole“ bude přiložena jako doplněk k průvodnímu dokladu uvedenému v článku 2.

Znalci nevydají „Zprávu o rostlinolékařské kontrole“ na rostliny, určené pro pěstování, včetně hlíz Solanum tuberosum (L.), určených k výsadbě.

3.   Znalci následně zapečetí nákladní automobily, nebo jiné dopravní prostředky takovým způsobem, který bude zabraňovat jakémukoli otevření dodávky před překročením linie. Žádné zboží, na které se vztahují opatření tohoto článku, nesmí překročit linii, pokud nebyla zcela vyplněna a řádně podepsána uvedená zpráva minimálně jedním z výše uvedených rostlinolékařských znalců.

4.   Po příjezdu do oblastí, které jsou pod efektivní kontrolou vlády Kyperské republiky, bude zásilka zkontrolována kompetentními úřady. V příslušných případech bude „Zpráva o rostlinolékařské kontrole“ nahrazena rostlinolékařským pasem, vydaným v souladu s opatřeními, které jsou stanoveny ve směrnicích Komise 92/105/EHS (3) a 93/51/EHS (4).

5.   Pokud se dodávka zcela nebo částečně skládá z brambor, bude příslušná část dodávky zkontrolována s ohledem na Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. a Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al., v souladu s metodami, které jsou stanoveny Společenstvím pro odhalování a diagnostiku těchto škodlivých organismů.

Článek 4

Bezpečnost potravin a výrobků, padělky a nedovolené napodobeniny

1.   Z důvodu bezpečnosti potravin bude přes linii zakázán převoz krmných směsí, doplňkových látek do krmiv, premixů, nebo veškerých krmných směsí, obsahujících produkty živočišného původu a jakékoli produkty spadající pod nařízení Komise, vyjmenovaná v příloze IV a podobná rozhodnutí, která budou přijata v budoucnosti. Obdobně se použijí články 6, 7 a 18 nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 178/2002 (5).

2.   Úřady Kyperské republiky a úřady Východní svrchované základní oblasti zajistí, aby zboží, překračující linii splňovalo pravidla ES pro zdraví, bezpečnost, ochranu životního prostředí a spotřebitele a zákaz dovozu padělků a nedovolených napodobenin.

Článek 5

Opatření na ochranu trhu

Průvodní doklad nebude vydán na zboží, které podléhá opatřením na ochranu trhu EU, včetně zboží, které obsahuje materiály, podléhající těmto opatřením. Toto platí, aniž je dotčeno používání ochrany proti dumpingovým a subvencovaným dovozům, ochranných opatření nebo jiných nástrojů ochrany trhu.

Článek 6

DPH

V případě dovozu zboží, které má původ v Oblastech, do jiných členských států, bude předcházející vstup tohoto zboží na území, které má vláda pod efektivní kontrolou, považováno za dovoz zboží v souladu s článkem 7 směrnice Rady 77/388/EHS (6), za které je vlastník zboží, nebo jakákoli jiná osoba, která byla dohodnuta nebo určena jako osoba povinná vůči vládě Kyperské republiky, povinen zaplatit dovozní DPH v souladu s čl. 21 odst. 4 uvedené směrnice.

Článek 7

Mimořádné události

Ostatní mimořádné události, ve smyslu čl. 11 odst. 4 nařízení Rady (ES) č. 866/2004, budou zahrnovat jakoukoli situaci nebo okolnost, která může způsobit, nebo představuje nebezpečí způsobení vážné a trvalé ekonomické škody v regionu Kyperské republiky nebo jakoukoli situaci nebo okolnost, která způsobuje, nebo představuje nebezpečí způsobení rizika fungování vnitřního trhu, zvláště pokud takovéto nebezpečí vzniká v důsledku neuplatňování dovozního cla v Oblastech, ekvivalentního k dovozním clům, stanoveným podle Společného celního sazebníku pro suroviny, používané při zpracování zboží.

Článek 8

Oznamovací povinnost

1.   Kyperskoturecká Obchodní komora a ostatní zmocněné orgány podle čl. 4 odst. 5 nařízení Rady (ES) č. 866/2004, budou měsíčně Komisi oznamovat druh, množství a hodnotu zboží, na které vydaly dokumenty uvedené v čl. 2 odst. 1 a detaily jakýchkoli odhalených nepravidelností a jakýchkoli uvalených sankcí.

2.   Úřady Kyperské republiky, v souladu s čl. 4 odst. 2 a 3 nařízení Rady (ES) č. 866/2004, budou Komisi měsíčně oznamovat druh, množství a hodnotu zboží, které překročilo linii v souladu s prohlášeními uvedenými na dokumentech zmíněných v čl. 2 odst. 1, detaily jakýchkoli odhalených nepravidelností a jakýchkoli uvalených sankcí a detaily jakýchkoli uložených tarifů nebo cel na zboží, podléhající vývozním náhradám nebo intervenčním opatřením.

3.   Úřady Kyperské republiky budou každé tři měsíce Komisi oznamovat druh, množství a hodnotu zboží, jehož konečným místem určení nebyla Kyperská republika, v souladu s prohlášeními obsaženými v dokumentech, které jsou uvedeny v čl. 2 odst. 1. Zboží, jehož konečným místem určení byl jiný členský stát než Kypr, bude uvedeno odděleně.

Článek 9

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. srpna 2004.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 161, 30.4.2004, s. 128.

(2)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 4, 8.1.1993, s. 22.

(4)  Úř. věst. L 205, 17.8.1993, s. 24.

(5)  Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

(6)  Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1.


PŘÍLOHA I

Vzor průvodního dokladu, uvedeného v čl. 2 odst. 1.

Image


PŘÍLOHA II

Vzor k žádosti, uvedené v čl. 2 odst. 2.

Image


PŘÍLOHA III

Vzorová „Zpráva o rostlinolékařské kontrole“, uvedené v čl. 3 odst. 2

Image


PŘÍLOHA IV

Seznam rozhodnutí Komise, uvedených v čl. 4 odst. 1

Rozhodnutí Komise 2002/80/ES ve znění rozhodnutí 2004/429/ES, kterým se stanovují zvláštní podmínky pro dovoz fíků, lískových ořechů, pistácií a určitých produktů z nich odvozených, pocházejících nebo dovezených z Turecka

Rozhodnutí Komise 2002/79/ES ve znění rozhodnutí 2004/429/ES, kterým se stanovují zvláštní podmínky pro dovoz ořechů a určitých produktů z nich odvozených, pocházejících nebo dovezených z Číny

Rozhodnutí Komise 2000/49/ES ve znění rozhodnutí 2004/429/ES, kterým se stanovují zvláštní podmínky pro dovoz ořechů a určitých produktů z nich odvozených, pocházejících nebo dovezených z Egypta

Rozhodnutí Komise 2003/493/ES ve znění rozhodnutí 2004/428/ES, kterým se stanovují zvláštní podmínky pro dovoz para ořechů ve skořápce, pocházejících nebo dovezených z Brazílie

Rozhodnutí Komise 1997/830/ES ve znění rozhodnutí 2004/429/ES kterým se stanovují zvláštní podmínky pro dovoz pistácií a určitých produktů odvozených z pistácií, pocházejících nebo dovezených z Íránu

Rozhodnutí Komise 2004/92/ES ze dne 21. ledna 2004 o mimořádných opatřeních, týkajících se chilli a produktů z chilli


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU