(ES) č. 1092/2004Nařízení Komise (ES) č. 1092/2004 ze dne 10. června 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 1342/2003, pokud jde o stanovení kategorií rýže ve smyslu nařízení (ES) č. 1291/2000

Publikováno: Úř. věst. L 209, 11.6.2004, s. 9-9 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 10. června 2004 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 14. června 2004 Nabývá účinnosti: 14. června 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1092/2004

ze dne 10. června 2004,

kterým se mění nařízení (ES) č. 1342/2003, pokud jde o stanovení kategorií rýže ve smyslu nařízení (ES) č. 1291/2000

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 3072/95 ze dne 22. prosince 1995 o společné organizaci trhu s rýží (1), a zejména na čl. 9 odst. 2 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Článek 14 nařízení Komise (ES) č. 1291/2000 ze dne 9. června 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí a osvědčení o stanovení náhrady předem pro zemědělské produkty (2), umožňuje stanovit kategorie výrobků pro účely žádostí o licence a licencí obsahujících stanovení náhrad předem.

(2)

Za účelem pružnějšího řízení režimu vývozních náhrad v odvětví rýže je vhodné stanovit kategorie rýže.

(3)

Proto je třeba pozměnit nařízení Komise (ES) č. 1342/2003 ze dne 28. července 2003, kterým se stanoví zvláštní prováděcí pravidla k režimu dovozních a vývozních licencí v odvětví obilovin a rýže (3),

(4)

Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro obiloviny,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

V čl. 4 odst. 1 druhém pododstavci nařízení (ES) č. 1342/2003 se doplňují nové řádky, které znějí:

„Kategorie 7

:

1006 20 11 9000, 1006 20 13 9000, 1006 20 15 9000, 1006 20 92 9000, 1006 20 94 9000, 1006 20 96 9000

Kategorie 8

:

1006 30 21 9000, 1006 30 23 9000, 1006 30 25 9000, 1006 30 42 9000, 1006 30 44 9000, 1006 30 46 9000

Kategorie 9

:

1006 30 61 9100, 1006 30 63 9100, 1006 30 65 9100, 1006 30 92 9100, 1006 30 94 9100, 1006 30 96 9100

Kategorie 10

:

1006 30 61 9900, 1006 30 63 9900, 1006 30 65 9900, 1006 30 92 9900, 1006 30 94 9900, 1006 30 96 9900.“

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. dubna 2004.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 10. června 2004.

Za Komisi

Franz FISCHLER

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 329, 30.12.1995, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 411/2002 (Úř. věst. L 62, 5.3.2002, s. 27). Zrušuje se nařízením (ES) č. 1785/2003 (Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 96) s účinkem ode dne použitelnosti uvedeného nařízení.

(2)  Úř. věst. L 152, 24.6.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 636/2004 (Úř. věst. L 100, 6.4.2004, s. 25).

(3)  Úř. věst. L 189, 29.7.2003, s. 12. Nařízení pozměněné nařízením (ES) č. 777/2004 (Úř. věst. L 123, 27.4.2004, s. 50).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU