(ES) č. 912/2004Nařízení Komise (ES) č. 912/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby ve Společenství (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 163, 30.4.2004, s. 71-72 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 29. dubna 2004 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 20. května 2004 Nabývá účinnosti: 20. května 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/1197 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (ES) č. 912/2004

ze dne 29. dubna 2004,

kterým se provádí nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby ve Společenství

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 ze dne 19. prosince 1991 o zavedení statistického zjišťování průmyslové výroby ve Společenství [1], a zejména na článek 9 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízení (EHS) č. 3924/91 stanoví, že opatření pro přizpůsobení technickému pokroku týkající se sběru údajů a zpracování výsledků má přijmout Komise po konzultaci s Výborem pro statistické programy.

(2) Technický pokrok a pozdější právní předpisy, zejména akty týkající se evropského systému statistiky podnikání, vyžadují přizpůsobení rozsahu a charakteristik zjišťování.

(3) Tato přizpůsobení by měla zvětšit rozsah statistik zajišťovaných členskými státy, a to bez zvýšení zátěže hospodářských provozovatelů.

(4) Statistické údaje vypracované v rámci systému Společenství musí mít dostatečnou kvalitu a musí být vzájemně srovnatelné mezi členskými státy.

(5) Opatření stanovená tímto nařízením jsou v souladu se stanoviskem Výboru pro statistické programy zřízeného rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom [2],

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Oblast, které se týká zjišťování uvedené v článku 1 nařízení Rady (EHS) č. 3924/91, je určena odkazem na základní soubor zjišťování a na jednotku zjišťování.

Základním souborem zjišťování během sledovaného období jsou podniky, jejichž hlavní činnost nebo jedna z vedlejších činností je uvedena v oddílu C, D nebo E klasifikace hospodářských činností v Evropském společenství (NACE rev.1.1) stanovené v nařízení (ES) č. 29/2002 ze dne 19. prosince 2001 [3], kterým se mění nařízení Rady (EHS) č. 3037/90 [4].

Jednotkou zjišťování je podnik, jak je vymezen v nařízení Rady (EHS) č. 696/93 o statistických jednotkách pro účely statistického zjišťování a analýzy hospodářství ve Společenství [5]. Členské státy mohou provádět sběr údajů pomocí další statistické jednotky jako jednotky zjišťování, pokud předávají podnikové údaje Eurostatu.

Článek 2

Povinnost jednotek základního souboru zjišťování poskytovat pravdivé a úplné informace, pokud je k tomu vyzvou členské státy, uvedená v čl. 5 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 3924/91, je omezena na jednotky zjišťování základního souboru zjišťování, které vyrábějí produkty uvedené v seznamu PRODCOM.

Článek 3

Povinnost členských států přijmout metody zjišťování, jež umožňují sběr údajů od jednotek, které reprezentují nejméně 90 % vnitrostátní výroby v dané třídě NACE, uvedená v čl. 3 odst. 2 nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 se plní tak, že členské státy přijmou metody zjišťování umožňující sběr údajů představujících nejméně 90 % vnitrostátní výroby za každou třídu oddílů C, D a E klasifikace NACE rev.1.1.

Článek 4

Osvobození členských států od sběru informací uvedené v čl. 3 odst. 4 nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 musí být upřesněno odkazem na vnitrostátní výrobu daného produktu.

Členské státy nemusí sbírat údaje o produktu, jestliže celková vnitrostátní výroba daného produktu činí méně než 1 % celkové výroby tohoto produktu ve Společenství za předchozí rok. Údaje o produktech, které nebyly sbírány na základě tohoto osvobození, se vyjádří hodnotou nula. Členské státy poskytnou nezbytnou dokumentaci.

Článek 5

Osvobození od povinnosti členských států provádět zjišťování PRODCOM uvedené v čl. 5 odst. 3 nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 se rozšiřuje na případy, kdy členské státy mohou získat nezbytné údaje pomocí kombinace jiných zdrojů a metod.

Článek 6

Kromě povinnosti poskytovat Eurostatu na jeho žádost údaje podle čl. 5 odst. 4 nařízení Rady (EHS) č. 3924/91 jsou členské státy povinny poskytovat Eurostatu také nezbytné údaje o svých zjišťovacích metodách, výběrových souborech a rozsahu, pro účely dokumentování dodržování zásad stanovených v příručce k metodice PRODCOM.

Článek 7

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. dubna 2004.

Za Komisi

Joaquín Almunia

člen Komise

[1] Úř. věst. L 374, 31.12.1991, s. 1.

[2] Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

[3] Úř. věst. L 6, 10.1.2002, s. 3.

[4] Úř. věst. L 293, 24.10.1990, s. 1.

[5] Úř. věst. L 76, 30.3.1993, s. 5.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU