(ES) č. 886/2004Nařízení Komise (ES) č. 886/2004 ze dne 4. března 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravují některá nařízení a rozhodnutí týkající se volného pohybu zboží, politiky hospodářské soutěže, zemědělství, životního prostředí, jakož i vnějších vztahů

Publikováno: Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 14-34 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 4. března 2004 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. května 2004 Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 886/2004

ze dne 4. března 2004,

kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska upravují některá nařízení a rozhodnutí týkající se volného pohybu zboží, politiky hospodářské soutěže, zemědělství, životního prostředí, jakož i vnějších vztahů

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (1), a zejména na čl. 2 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska (2), a zejména na čl. 57 odst. 1 tohoto aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

U některých aktů, které zůstávají v platnosti po 1. květnu 2004 a které musejí být upraveny v důsledku přistoupení, nebyly příslušné úpravy uvedeny v aktu o přistoupení z roku 2003 anebo byly uvedeny, ale musejí být dále doplněny; všechny tyto úpravy musejí být přijaty před přistoupením, aby byly použitelné od přistoupení.

(2)

Podle čl. 57 odst. 2 aktu o přistoupení musí tyto úpravy přijmout Komise ve všech případech, kdy přijala základní akt.

(3)

Nařízení Komise (ES) č. 1474/2000 (3), (ES) č. 1477/2000 (4), (ES) č. 1520/2000 (5), (ES) 1488/2001 (6), (ES) č. 76/2000 (7), (ES) č. 349/2003 (8) a (ES) č. 358/2003 (9), jakož i rozhodnutí Komise 2000/657/ES (10), 2002/602/ESUO (11), 2002/1469/ESUO (12) a 2003/122/ES (13) by měla být v důsledku toho pozměněna.

(4)

Rozhodnutí Komise 2003/450/ES ze dne 18. června 2003 uznávající právní úpravu platnou v České republice ohledně potírání Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp. sepedonicus (Spieckerman and Kotthoff) Davis et al. jako ekvivalentní právní úpravě Společenství (14) by mělo být zrušeno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 1474/2000, (ES) č. 1477/2000, (ES) č. 1520/2000, (ES) 1488/2001, (ES) č. 76/2000, (ES) č. 349/2003 a (ES) č. 358/2003, jakož i rozhodnutí 2000/657/ES, 2002/602/ESUO, 2002/1469/ESUO a 2003/122/ES se mění v souladu s přílohou.

Článek 2

Zrušuje se rozhodnutí 2003/450/ES.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost s výhradou a dnem vstupu v platnost smlouvy o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 4. března 2004.

Za Komisi

Günter VERHEUGEN

člen/ka Komise


(1)  Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 17.

(2)  Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 33.

(3)  Úř. věst. L 171, 11.7.2000, s. 11.

(4)  Úř. věst. L 171, 11.7.2000, s. 44. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1446/2002 (Úř. věst. L 213, 9.8.2002, s. 3).

(5)  Úř. věst. L 177, 15.7.2000, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 740/2003 (Úř. věst. L 106, 29.4.2003, s. 12).

(6)  Úř. věst. L 196, 20.7.2001, s. 9. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1914/2003 (Úř. věst. L 283, 31.10.2003, s. 27).

(7)  Úř. věst. L 16, 18.1.2002, s. 3. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.

(8)  Úř. věst. L 51, 26.2.2003, s. 3.

(9)  Úř. věst. L 53, 28.2.2003, s. 8.

(10)  Úř. věst. L 275, 27.10.2000, s. 44. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2003/508/ES (Úř. věst. L 174, 12.7.2003, s. 10).

(11)  Úř. věst. L 195, 24.7.2002, s. 38. Rozhodnutí naposledy pozměněné nařízením Rady (ES) č.57/2004 (Úř. věst. L 9, 15.1.2004, s. 1).

(12)  Úř. věst. L 222, 19.8.2002, s. 1.

(13)  Úř. věst. L 49, 22.2.2003, s. 15.

(14)  Úř. věst. L 151, 19.6.2003, s. 42.


PŘÍLOHA

VOLNÝ POHYB ZBOŽÍ

Potraviny

1.

Nařízení Komise (ES) č. 1474/2000 ze dne 10. července 2000, kterým se stanoví snížené částky zemědělských složek a dodatečných cel použitelných od 1. července 2000 pro dovoz některého zboží, které podle prozatímní dohody mezi Evropskou unií a Izraelem spadá do působnosti nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Společenství.

a)

V příloze I se nadpis nahrazuje tímto:

.

b)

V příloze I se podnadpis nahrazuje tímto:

.

c)

V příloze I a příloze II se nadpis nad první tabulkou (ČÁST 1) nahrazuje tímto:

.

d)

V příloze I a příloze II se údaje v horní části tabulky (ČÁST 1) nahrazují tímto:

„Código NC

Kód KN

KN-kode

KN-Code

CN-kood

Κωδικός ΣΟ

CN code

Code NC

Codice NC

KN kods

KN kodas

KN-kód

Kodiċi KN

GN-code

Kod CN

Código NC

Kód KN

Oznaka KN

CN-koodi

KN-kod“

.

e)

V příloze I a příloze II se text poznámky následující po hvězdičce (*) v tabulce (ČÁST 1) nahrazuje tímto:

„(*)

Véase la parte 2 — Viz část 2 — Se del 2 — Siehe Teil 2 — Vaata 2. osa — Βλέπε μέρος 2 — See Part 2 — Voir partie 2 — Cfr. parte 2 — Skatīt 2. daļu — žr. 2 dalį — Lásd a 2. részt — Ara Parti 2 — Zie deel 2 — Zobacz Część 2 — Ver parte 2 — Pozri časť 2 — Glej del 2 — Katso osa 2 — Se del 2“

.

f)

V příloze I a příloze II se text poznámky následující po dvou hvězdičkách (**) v tabulce (ČÁST 1) nahrazuje tímto:

„(**)

Véase la parte 3 — Viz část 3 — Se del 3 — Siehe Teil 3 — Vaata 3. osa — Βλέπε μέρος 3 — See Part 3 — Voir partie 3 — Cfr. parte 3 — Skatīt 3. daļu — žr. 3 dalį — Lásd a 3. részt — Ara Parti 3 — Zie deel 3 — Zobacz Część 3 — Ver parte 3 — Pozri časť 3 — Glej del 3 — Katso osa 3 — Se del 3“

.

g)

V příloze I se text poznámky pod čarou (1) v tabulce (ČÁST 1) nahrazuje tímto:

„(1)

Por 100 kg de boniatos, etc. o de maíz escurridos. — Za 100 kg sušených sladkých brambor apod., nebo kukuřice. — Pr. 100 kg afløbne søde kartofler osv. eller majs. — Pro 100 kg Süßkartoffeln usw. oder Mais, abgetropft. — 100 kilogrammi nõrgunud maguskartuli jne., või maisi kohta. — Ανά 100 kg στραγγισμένων γλυκοπατατών κ.λπ. ή καλαμποκιού στραγγισμένου. — Per 100 kilograms of drained sweet potatoes, etc., or maize. — Par 100 kilogrames de patates douces, etc., ou de maïs égouttés. — Per 100 chilogrammi di patate dolci, ecc. o granturco sgocciolati. — Uz 100 kilogramiem žāvētu saldo kartupeļu utt. vai kukurūzas. — 100 kg džiovintų saldžiųjų bulvių, kt., ar kukurūzų. — Szárított édesburgonya stb., illetve kukorica 100 kilogrammjára. — Għal kull 100 kilogramma ta’ patata ħelwa msoffija mill-ilma, eċċ. jew qamħirrun. — Per 100 kg zoete aardappelen enz. of maïs, uitgedropen. — Na 100 kg suszonych słodkich ziemniaków itp. lub kukurydzy. — Por 100 kg de batatas-doces, etc., ou de milho, escorridos. — Na 100 kilogramov sušených sladkých zemiakov, atď., alebo kukurice. — Na 100 kilogramov suhega sladkega krompirja, itd., ali koruze. — 100:aa kilogrammaa valutettua bataattia jne. tai maissia kohden. — Per 100 kg torkad sötpotatis etc. eller majs.“

.

h)

V příloze I se text poznámky pod čarou (2) v tabulce (ČÁST 1) nahrazuje tímto:

„(2)

Alimentos para niños que contengan leche y productos a base de leche. — Připravená dětská výživa obsahující mléko a výrobky z mléka. — Næringsmidler til børn, med indhold af mælk og mælkeprodukter. — Kindernahrung, Milch und auf der Grundlage von Milch hergestellte Erzeugnisse enthaltend. — Piima ja piimatooteid sisaldavad imikutele mõeldud tooted. — Τροφές για παιδιά που περιέχουν γάλα και προϊόντα με βάση το γάλα. — Preparations for infant use, containing milk and products from milk. — Aliments pour enfants, contenant du lait et des produits à base de lait. — Alimenti per bambini contenenti latte e prodotti a base di latte. — Bērnu pārtika, kas satur pienu vai piena produktus. — Kūdikiams vartoti skirti preparatai, kuriuose yra pieno ir pieno produktų. — Tejet és tejterméket tartalmazó gyermektápszerek. — Preparazzjonijiet għall-użu tat-trabi, li fihom il-ħalib u derivattivi mill-ħalib. — Voeding voor kinderen, die melk en producten op basis van melk bevat. — Preparaty dla niemowląt zawierające mleko i produkty mleczne. — Alimentos para crianças contendo leite e produtos à base de leite. — Prípravky na detskú výživu, obsahujúce mlieko a výrobky z mlieka. — Začetna mleka za dojenčke ali Nadaljevalna mleka za dojenčke. — Vauvanvalmisteet, jotka sisältävät maitoa, ja maitotuotteet. — Beredningar avsedda för barn innehållande mjölk och mjölkprodukter.“

.

i)

V příloze I a příloze II se nadpis nad druhou tabulkou (ČÁST 2) nahrazuje tímto:

j)

V příloze I se údaje v horní části tabulek (ČÁST 2 a ČÁST 3) nahrazují tímto:

„Código adicional

Doplňkový kód

Yderligere kodenummer

Zusatzcode

Lisakood

Πρόσθετος κωδικός

Additional code

Code additionnel

Codice complementare

Papildu kods

Papildomas kodas

Kiegészítő kód

Kodiċi addizzjonali

Aanvullende code

Dodatkowy kod

Código adicional

Dodatkový kód

Dodatna oznaka

Lisäkoodi

Tilläggskod“

.

k)

V příloze I a příloze II se nadpis nad třetí tabulkou (ČÁST 3) nahrazuje tímto:

.

l)

V příloze II se nadpis nahrazuje tímto:

.

m)

V příloze II se podnadpis nahrazuje tímto:

.

n)

V příloze II se údaje v horní části první tabulky (ČÁST 2 a ČÁST 3) nahrazují tímto:

„Contenido en sacarosa, azúcar invertido y/o isoglucosa

Obsah sacharózy, invertního cukru a/nebo izoglukózy

Indhold af saccharose, invertsukker og/eller isoglucose

Gehalt an Saccharose, Invertzucker und/oder Isoglucose

Sahharoosi, invertsuhkru ja/või isoglükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε ζάχαρη, ιμβερτοποιημένο ζάχαρο ή/και ισογλυκόζη

Weight of sucrose, invert sugar and/or isoglucose

Teneur en saccharose, sucre interverti et/ou isoglucose

Tenore del saccarosio, dello zucchero invertito e/o dell’isoglucosio

Saharozes, invertcukura un/vai izoglikozes svars

Sacharozės, invertuoto cukraus ir (ar) izogliukozės masė

Szacharóz, invertcukor és/vagy izoglükóz tömege

Piż ta’ sukrozju, zokkor konvertit u / jew isoglukosju

Gehalte aan sacharose, invertsuiker en/of isoglucose

Zawartość sacharozy, cukru inwertowanego i/lub izoglukozy

Teor de sacarose, açúcar invertido e/ou isoglicose

Hmotnosť sacharózy, invertovaného cukru a/alebo izoglukózy

Masa saharoze, invertnega sladkorja in/ali izoglukoze

Sakkaroosipitoisuus, inverttisokeri ja/tai isoglukoosi

Halt av sackaros, invertsocker och/eller isoglukos“

.

o)

V příloze II se údaje v horní části druhé tabulky (ČÁST 2 a ČÁST 3) nahrazují tímto:

„Contenido en almidón o en fécula y/o glucosa

Obsah škrobu nebo glukózy

Indhold af stivelse og/eller glucose

Gehalt an Stärke und/oder Glucose

Tärklise või glükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε παντός είδους άμυλα ή/και γλυκόζη

Weight of starch or glucose

Teneur en amidon ou fécule et/ou glucose

Tenore dell’amido, della fecola e/o del glucosio

Cietes vai glikozes svars

Krakmolo ar gliukozės masė

Keményítő vagy glükóz tömege

Piż ta’ lamtu jew glukosju

Gehalte aan zetmeel en/of glucose

Zawartość skrobi i/lub glukozy

Teor de amido ou de fécula e/ou glicose

Hmotnosť škrobu alebo glukózy

Masa škroba ali glukoze

Tärkkelys- ja/tai glukoosipitoisuus

Halt av stärkelse och/eller glukos“

.

2.

Nařízení Komise (ES) č. 1477/2000 ze dne 10. července 2000, kterým se stanoví snížené zemědělské složky a dodatečná cla použitelné od 1. července 2000 pro dovoz zboží, které podle evropských dohod spadá do působnosti nařízení Rady (ES) č. 3448/93, do Společenství.

a)

V příloze IX se nadpis nahrazuje tímto:

.

b)

V příloze IX se podnadpis nahrazuje tímto:

.

c)

V příloze IX se nadpis nad první tabulkou (ČÁST 1) nahrazuje tímto:

.

d)

V příloze IX se údaje v horní části tabulky (ČÁST 1) nahrazují tímto:

„Código NC

Kód KN

KN-kode

KN-Code

CN-kood

Κωδικός ΣΟ

CN code

Code NC

Codice NC

KN kods

KN kodas

KN-kód

Kodiċi KN

GN-code

Kod CN

Código NC

Kód KN

Oznaka KN

CN-koodi

KN-kod“

.

e)

) V příloze IX se text poznámky následující po hvězdičce (*) v tabulce (ČÁST 1) nahrazuje tímto:

„(*)

Véase la parte 2 — Viz část 2 — Se del 2 — Siehe Teil 2 — Vaata 2. osa — Βλέπε μέρος 2 — See Part 2 — Voir partie 2 — Cfr. parte 2 — Skatīt 2. daļu — žr. 2 dalį — Lásd a 2. részt — Ara Parti 2 — Zie deel 2 — Zobacz Część 2 — Ver parte 2 — Pozri čast’ 2 — Glej del 2 — Katso osa 2 — Se del 2“

.

f)

V příloze IX se text poznámky pod čarou (1) v tabulce (ČÁST 1) nahrazuje tímto:

„(1)

De contenido, en peso, de sacarosa inferior al 70 %. — Obsah sacharózy nižší než 70 % hmotnostních. — Indhold af saccharose under 70 vægtprocent. — Saccharosegehalt weniger als 70 % GHT. — Sahharoosi sisaldus kaalu järgi vähem kui 70 %. — Περιεκτικότητα κατά βάρος σε σακχαρόζη λιγότερο του 70 %. — Sucrose content less than 70 % by weight. — Teneur en poids de saccharose inférieure à 70 %. — Avente tenore, in peso, di saccarosio inferiore al 70 %. — Saharozes saturs mazāks nekā 70 procenti no svara. — Sacharozės kiekis mažesnis negu 70 % masės. — 70 tömegszázaléknál kevesebb szacharóztartalom. — Kontenut ta’ sukrozju li jkollu inqas minn 70 % skond il-piż. — Gehalte aan sacharose minder dan 70 gewichtspercenten. — Zawartość sacharozy stanowiąca mniej niż 70 % masy. — Teor em peso de sacarose inferior a 70 %. — Obsah sacharózy menší ako 70 % hmotnosti. — Vsebnost saharoze manj kot 70 % po teži. — Sakkaroosipitoisuutta vähemmän kuin 70 %. — Innehållet av sackaros mindre än 70 %.“

.

g)

V příloze IX se nadpis nad druhou tabulkou (ČÁST 2) nahrazuje tímto:

h)

V příloze IX se údaje v horní části tabulky (ČÁST 2) nahrazují tímto:

„Código adicional

Doplňkový kód

Yderligere kodenummer

Zusatzcode

Lisakood

Πρόσθετος κωδικός

Additional code

Code additionnel

Codice complementare

Papildu kods

Papildomas kodas

Kiegészítő kód

Kodiċi addizzjonali

Aanvullende code

Dodatkowy kod

Código adicional

Dodatkový kód

Dodatna oznaka

Lisäkoodi

Tilläggskod“

.

i)

V příloze X se nadpis nahrazuje tímto:

.

j)

V příloze X se podnadpis nahrazuje tímto:

.

k)

V příloze X se nadpis nad první tabulkou (ČÁST 1) nahrazuje tímto:

.

l)

V příloze X se údaje v horní části tabulky (ČÁST 1) nahrazují tímto:

„Código NC

Kód KN

KN-kode

KN-Code

CN-kood

Κωδικός ΣΟ

CN code

Code NC

Codice NC

KN kods

KN kodas

KN-kód

Kodiċi KN

GN-code

Kod CN

Código NC

Kód KN

Oznaka KN

CN-koodi

KN-kod“

.

m)

V příloze X se text poznámky následující po hvězdičce (*) v tabulce (ČÁST 1) nahrazuje tímto:

„(*)

Véase la parte 2 — Viz část 2 — Se del 2 — Siehe Teil 2 — Vaata 2. osa — Βλέπε μέρος 2 — See Part 2 — Voir partie 2 — Cfr. parte 2 — Skatīt 2. daļu — žr. 2 dalį — Lásd a 2. részt — Ara Parti 2 — Zie deel 2 — Zobacz Część 2 — Ver parte 2 — Pozri časť 2 — Glej del 2 — Katso osa 2 — Se del 2“

.

n)

V příloze X se údaje v horní části první tabulky (ČÁST 2) nahrazují tímto:

„Contenido en sacarosa, azúcar invertido y/o isoglucosa

Obsah sacharózy, invertního cukru a/nebo isoglukózy

Indhold af saccharose, invertsukker og/eller isoglucose

Gehalt an Saccharose, Invertzucker und/oder Isoglucose

Sahharoosi, invertsuhkru ja/või isoglükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε ζάχαρη, ιμβερτοποιημένο ζάχαρο ή/και ισογλυκόζη

Weight of sucrose, invert sugar and/or isoglucose

Teneur en saccharose, sucre interverti et/ou isoglucose

Tenore del saccarosio, dello zucchero invertito e/o dell’isoglucosio

Saharozes, invertcukura un/vai izoglikozes svars

Sacharozės, invertuoto cukraus ir (ar) izogliukozės masė

Szacharóz, invertcukor és/vagy izoglükóz tömege

Piż ta’ sukrozju, zokkor konvertit u /jew isoglukosju

Gehalte aan sacharose, invertsuiker en/of isoglucose

Zawartość sacharozy, cukru inwertowanego i/lub izoglukozy

Teor de sacarose, açùcar invertido e/ou isoglicose

Hmotnosť sacharózy, invertného cukru a/alebo izoglukózy

Masa saharoze, invertnega sladkorja in/ali izoglukoze

Sakkaroosipitoisuus, inverttisokeri ja/tai isoglukoosi

Halt av sackaros, invertsocker och/eller isoglukos“

.

o)

V příloze X se údaje v horní části druhé tabulky (ČÁST 2) nahrazují tímto:

„Contenido en almidón o en fécula y/o glucosa

Obsah škrobu nebo glukózy

Indhold af stivelse og/eller glucose

Gehalt an Stärke und/oder Glucose

Tärklise või glükoosi kaal

Περιεκτικότητα σε παντός είδους άμυλα ή/και γλυκόζη

Weight of starch or glucose

Teneur en amidon ou fécule et/ou glucose

Tenore dell’amido, della fecola e/o del glucosio

Cietes vai glikozes svars

Krakmolo ar gliukozės masė

Keményítő vagy glükóz tömege

Piż ta’ lamtu u glukosju

Gehalte aan zetmeel en/of glucose

Zawartość skrobi i/lub glukozy

Teor de amido ou de fécula e/ou glicose

Hmotnosť škrobu alebo glukózy

Masa škroba ali glukoze

Tärkkelys- ja/tai glukoosipitoisuus

Halt av stärkelse och/eller glukos“

.

3.

Nařízení Komise (ES) č. 1520/2000 ze dne 13. července 2000, kterým se stanoví společná prováděcí pravidla k režimu poskytování vývozních náhrad pro některé zemědělské produkty vyvážené ve formě zboží, na něž se nevztahuje příloha I Smlouvy, a kritéria pro stanovení výše těchto náhrad.

V čl. 6a odst. 2 se mezi poznámky ve španělštině a dánštině vkládá následující text:

„—

práva převedena zpět na majitele …“;

mezi poznámky v němčině a řečtině:

„—

… omanikule tagastatud õigused“;

mezi poznámky v italštině a nizozemštině:

„—

tiesības nodotas atpakaļ to nominālajam īpašniekam …

teisės grąžintos atgal turėtojui …

A jogok …-tól az eredeti jogosultra szálltak vissza

drittijiet trasferiti lura lid-detentur tat-titlu fuq …“;

mezi poznámky v nizozemštině a portugalštině:

„—

uprawnienia przywrócone prawowitemu posiadaczowi …“;

mezi poznámky v portugalštině a finštině:

„—

práva prenesené späť na držiteľa …

Pravice, prenesene nazaj na imetnika …“

.

4.

Nařízení Komise (ES) č. 1488/2001 ze dne 19. července 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 3448/93, pokud jde o propuštění určitých množství některých základních produktů uvedených v příloze I Smlouvy o založení Evropského společenství do režimu aktivního zušlechťovacího styku bez předchozího zkoumání hospodářských podmínek.

a)

V čl. 9 odst. 4 se poslední věta prvního odstavce nahrazuje tímto:

„Číslu předcházejí následující písmena v závislosti na státu, který vydává dokument: ‚BE‘ pro Belgii, ‚CZ‘ pro Českou republiku, ‚DK‘ pro Dánsko, ‚DE‘ pro Německo, ‚EE‘ pro Estonsko, ‚GR‘ pro Řecko, ‚ES‘ pro Španělsko, ‚FR‘ pro Francii, ‚IE‘ pro Irsko, ‚IT‘ pro Itálii, ‚CY‘ pro Kypr, ‚LV‘ pro Lotyšsko, ‚LT‘ pro Litvu, ‚LU‘ pro Lucembursko, ‚HU‘ pro Maďarsko, ‚MT‘ pro Maltu, ‚NL‘ pro Nizozemsko, ‚AT‘ pro Rakousko, ‚PL‘ pro Polsko, ‚PT‘ pro Portugalsko, ‚SI‘ pro Slovinsko, ‚SK‘ pro Slovensko, ‚FI‘ pro Finsko, ‚SE‘ pro Švédsko, ‚UK‘ pro Spojené království.“

;

b)

V čl. 14 odst. 1 se výčet začínající „Solicitud de“ a končící „förordning (EG) nr 1488/2001“ nahrazuje tímto výčtem:

„—

Solicitud de segunda autorización prevista por […] para la admisión del producto de código NC […] con arreglo al apartado 2 del artículo 1 del Reglamento (CE) no 1488/2001

Žádost o druhé povolení k převozu zboží (vložte kód KN) podle článku 1 odstavce 2 nařízení (EK) č. 1488/2001

Påtænkt ansøgning om anden tilladelse fra … med henblik på henførsel af produktet … (KN-koden anføres) i henhold til artikel 1, stk. 2, i forordning (EF) nr. 1488/2001

Antrag auf eine zweite Bewilligung vorgesehen von …, zwecks Überführung des Erzeugnisses des KN-Codes … gemäß Artikel 1 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1488/2001

… taotlus toote, mille CN kood on …, lubamise teise loa saamiseks vastavalt Määruse (EK) nr 1488/2001 artikli 1 lõikele 2

Αίτηση παροχής δεύτερης άδειας πού ζητήθηκε από τον … για την εμπορία του προϊόντος του κώδικα ΣΟ … σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 2 του κανονισμού (EK) αριθ. 1488/2001

Application by … for a second authorisation for the placement of the product … [insert CN code] in accordance with Article 1(2) of Regulation (EC) No 1488/2001

Demande de deuxième autorisation envisagée par … pour le placement de produit de code NC … conformément à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1488/2001

Domanda di seconda autorizzazione, richiesta da … per l'iscrizione del prodotto del codice NC … ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1488/2001

Pieteikums otrās atļaujas saņemšanai … [ieraksta KN kodu] produkta ievešanai saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1488/2001 1. panta 2. punktu

Antroji … paraiška išduoti leidimą produkto KN kodas … pateikimui pagal Reglamento (EB) Nr. 1488/2001 1 straipsnio 2 dalį

Kérelem … részéről a(z) … termék (KN-kód) áthelyezésére vonatkozó második engedély iránt az 1488/2001/EK rendelet 1. cikkének (2) bekezdésének megfelelően

Applikazjoni minn… għat-tieni awtoriżżazzjoni għat-tqegħid tal-prodott… [niżżel il-kodiċi KN] skond l-Artiklu 1(2) tar-Regolament (KE) Nru. 1488/2001

Aanvraag voor een tweede vergunning van … voor de plaatsing van het product met GN-code … overeenkomstig artikel 1, lid 2, van Verordening (EG) nr. 1488/2001

Wniosek składany przez … o drugie upoważnienie na objęcie produktu… (zamieścić kod CN) w związku z artykułem 1(2) Rozporządzenia (WE) Nr 1488/2001

Pedido de segunda autorização previsto por … para a colocação do produto do código NC … em conformidade com o n.o 2 do artigo 1.o do Regulamento (CE) n.o 1488/2001

Použitie pri … pre druhé schválenie umiestnenia výrobku … [vložiť KN kód] podľa článku 1 ods. 2 nariadenia (ES) č. 1488/2001

Vlogo za drugo dovoljenje predložil … zaradi aktivnega oplemenitenja proizvoda s tarifno oznako … (vpisati oznako KN) v skladu s členom 1(2) Uredbe (ES) št. 1488/2001

Toinen lupahakemus, jonka tekee …, tuotteen, jonka CN-koodi on …, saattamiseksi sisäiseen jalostusmenettelyyn asetuksen (EY) N:o 1488/2001 1 artiklan 2 kohdan mukaisesti

En andra tillståndsansökan planeras av … för aktiv förädling av en produkt med KN-kod … enligt artikel 1.2 i förordning (EG) nr 1488/2001.“

.

c)

V čl. 14 odst. 2 se výčet začínající „Por una cantidad“ a končící „kvantitet på … kg“ nahrazuje tímto výčtem:

„—

Por una cantidad de … kg

Za kg

For … kg

Für eine Menge von … kg

Kogusele … kg

Για ποσότητα … Κg

For … kg

Pour une quantité de … kg

Per una quantità di … kg

Par … kg

… kg

kg-ra

Għal … kg

Voor een hoeveelheid van … kg

Na … kg

Para uma quantidade de … kg

Pre … kg

Za … kg

Määrälle … kg

För en kvantitet på … kg“

.

d)

V čl. 14 odst. 5 se výčet začínající „Nueva fecha“ a končící „sista giltighetsdag …“ nahrazuje tímto výčtem:

„—

Nueva fecha de fin de validez: …

Nové datum konce platnosti: …

Ny udløbsdato …

Neues Ende der Gültigkeitsdauer: …

Uus kehtivusaeg: …

Nέα ημερομηνία λήξης ισχύος …

New expiry date: …

Nouvelle date de fin de validité le …

Nuova data di scadenza della validità: …

Jaunais derīguma termiņš: …

Nauja galiojimo pabaigos data …

Az érvényesség lejártának új időpontja

Data ġdida meta jiskadi

Nieuwe datum waarop geldigheidsduur afloopt: …

Nowa data ważności: …

Nova data de termo de validade: …

Nový dátum trvanlivosti: …

Novi datum poteka veljavnosti: …

Uusi voimassaolon päättymispäivä on …

Ny sista giltighetsdag …“

.

e)

V čl. 15 odst. 2 se mezi poznámky ve španělštině a dánštině vkládá následující text:

„—

Práva převedena zpět na majitele …“;

mezi poznámky v němčině a řečtině:

„—

[kuupäeval] omanikule tagasi antud õigused“;

mezi poznámky v italštině a nizozemštině:

„—

… (datums) tiesības nodotas atpakaļ nominālajam īpašniekam

Teisės grąžinamos atgal sąvininkui … (data)

A jogok … -tól az eredeti jogosultra szálltak vissza

Drittijiet trasferiti lura lid-detentur tat-titlu fuq … [data]“;

mezi poznámky v nizozemštině a portugalštině:

„—

Uprawnienia przywrócone prawowitemu posiadaczowi w dniu …(data)“;

mezi poznámky v portugalštině a finštině:

„—

Práva prenesené na držiteľa … [dňa]

Pravice, prenesene nazaj na imetnika dne …“

.

POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

Nařízení Rady (ES) č. 358/2003 ze dne 27. února 2003 o použití čl. 85 odst. 3 Smlouvy na určité kategorie dohod, rozhodnutí a jednání ve vzájemné shodě v odvětví pojišťovnictví.

Za článek 11 se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 11a

Zákaz uvedený v čl. 81 odst. 1 Smlouvy se nevztahuje na dohody, které existovaly ke dni přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska a které v důsledku přistoupení spadají do působnosti čl. 81 odst. 1, pokud budou během šesti měsíců následujících po přistoupení změněny tak, aby splňovaly podmínky stanovené tímto nařízením.“

ZEMĚDĚLSTVÍ

Rostlinolékařské předpisy

Rozhodnutí Komise 2003/122/ES ze dne 21. února 2003, kterým se členské státy opravňují k přijetí rozhodnutí podle směrnice Rady 1999/105/ES ohledně reprodukčního materiálu lesních dřevin vyprodukovaného ve třetích zemích.

V příloze se zrušují následující kolonky:

„Česká republika

Abies alba Mill.

SI

SS, St

Acer plantanoides L.

SI

SS, St

Acer pseudoplatanus L.

SI

SS, St

Betula pendula Roth.

SI

SS, St

Betula pubescens Ehrh.

SI

SS, St

Fagus sylvatica L.

SI

SS, St

Fraxinus excelsior L.

SI

SS, St

Larix decidua Mill.

SI

SS, St

Larix kaempferi Carr.

SI

SS, St

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Pinus sylvestris L.

SI

SS, St

Quercus cerris L.

SI

SS, St

Quercus petraea Liebl.

SI

SS, St

Quercus robur L.

SI

SS, St

Quercus rubra L.

SI

SS, St

Robinia pseudoacacia L.

SI

SS, St

Tilia cordata Mill.

SI

SS, St

Tilia platyphyllos Scop.

SI

SS, St

Estonsko

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Maďarsko

Acer plantanoides L.

SI

SS, St

Acer pseudoplatanus L.

SI

SS, St

Alnus glutinosa Gaertn.

SI

SS, St

Betula pendula Roth.

SI

SS, St

Carpinus betulus L.

SI

SS, St

Castanea sativa Mill.

SI

SS, St

Fagus sylvatica L.

SI

SS, St

Fraxinus excelsior L.

SI

SS, St

Larix decidua Mill.

SI

SS, St

Pinus sylvestris L.

SI

SS, St

Populus alba L.

SI

SS, St

Populus x canescens Sm.

SI

SS, St

Populus nigra L.

SI

SS, St

Populus tremula L.

SI

SS, St

Prunus avium L.

SI

SS, St

Quercus cerris L.

SI

SS, St

Quercus petraea Liebl.

SI

SS, St

Quercus robur L.

SI

SS, St

Quercus rubra L.

SI

SS, St

Robinia pseudoacacia L.

SI

SS, St

Tilia cordata Mill.

SI

SS, St

Tilia platyphyllos Scop.

SI

SS, St

Lotyšsko

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Litva

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Polsko

Abies alba Mill.

SI

SS, St

Acer plantanoides L.

SI

SS, St

Acer pseudoplatanus L.

SI

SS, St

Alnus incana Moench.

SI

SS, St

Betula pendula Roth.

SI

SS, St

Betula pubescens Ehrh.

SI

SS, St

Carpinus betulus L.

SI

SS, St

Larix decidua Mill.

SI

SS, St

Larix kaempferi Carr.

SI

SS, St

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Pinus sylvestris L.

SI

SS, St

Prunus avium L.

SI

SS, St

Quercus cerris L.

SI

SS, St

Quercus petraea Liebl.

SI

SS, St

Quercus robur L.

SI

SS, St

Quercus rubra L.

SI

SS, St

Robinia pseudoacacia L.

SI

SS, St

Tilia cordata Mill.

SI

SS, St

Tilia platyphyllos Scop.

SI

SS, St

Slovensko

Abies alba Mill.

SI

SS, St

Acer plantanoides L.

SI

SS, St

Betula pendula Roth.

SI

SS, St

Fagus sylvatica L.

SI

SS, St

Larix decidua Mill.

SI

SS, St

Picea abies Karst.

SI

SS, St

Prunus avium L.

SI

SS, St

Quercus petraea Liebl.

SI

SS, St

Quercus robur L.

SI

SS, St

Quercus rubra L.

SI

SS, St

Robinia pseudoacacia L.

SI

SS, St

Tilia platyphyllos Scop.

SI

SS, St

Slovinsko

Abies alba Mill.

SI

SS, St

Acer plantanoides L.

SI

SS, St

Acer pseudoplatanus L.

SI

SS, St

Alnus incana Moench.

SI

SS, St

Betula pendula Roth.

SI

SS, St

Carpinus betulus L.

SI

SS, St

Fagus sylvatica L.

SI

SS, St

Larix decidua Mill.

SI

SS, St

Pinus nigra Arnold

SI

SS, St

Pinus sylvestris L.

SI

SS, St

Quercus cerris L.

SI

SS, St

Quercus petraea Liebl.

SI

SS, St

Quercus robur L.

SI

SS, St

Quercus rubra L.

SI

SS, St

Robinia pseudoacacia L.

SI

SS, St

Tilia cordata Mill.

SI

SS, St

Tilia platyphyllos Scop.

SI

SS, St“

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

1.

Rozhodnutí Komise 2000/657/ES ze dne 16. října 2000, kterým se přijímají rozhodnutí Společenství o dovozu některých chemických látek podle nařízení Rady (EHS) č. 2455/92 o vývozu a dovozu některých nebezpečných chemických látek.

V příloze I se text v rámečku umístěný před tabulkami nahrazuje tímto:

(Členské státy: Německo, Rakousko, Belgie, Kypr, Dánsko, Španělsko, Estonsko, Finsko, Francie, Řecko, Maďarsko, Irsko, Itálie, Lotyšsko, Litva, Lucembursko, Malta, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Švédsko, Česká republika)“

.

2.

Nařízení Komise (ES) č. 349/2003 ze dne 25. února 2003 o pozastavení dovozu exemplářů určitých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Společenství.

a)

V příloze, v tabulce „Exempláře druhů uvedených v příloze A nařízení (ES) č. 338/97, jejichž dovoz do Společenství se pozastavuje“, se ruší zápis následující země jako „Země původu“:

„—

Litva“

b)

V příloze, v tabulce „Exempláře druhů uvedených v příloze B nařízení (ES) č. 338/97, jejichž dovoz do Společenství se pozastavuje“, se zrušují následující názvy spadající do podpoložky „ROSTLINY, Orchidaceae“:

 

Cephalanthera damasonium,

 

Dactylorhiza fuchsii,

 

Dactylorhiza maculata,

 

Gymnadenia conopsea,

 

Ophrys apifera,

 

Ophrys scolopax,

 

Orchis militaris,

 

Serapias lingua,“

a ruší se zápis následujících zemí jako „Země původu“ pokud jde o níže vyjmenované druhy:

Rostliny, Amaryllidaceae, Galanthu nivalis:

„Česká republika“;

Rostliny, Orchidaceae, Anacamptis pyramidalis:

„Estonsko“, „Slovensko“;

Rostliny, Orchidaceae, Barlia robertiana:

„Malta“;

Rostliny, Orchidaceae, Cephalanthera rubra:

„Lotyšsko“, „Litva“, „Polsko“, „Slovensko“;

Rostliny, Orchidaceae, Dactylorhiza incarnata:

„Slovensko“;

Rostliny, Orchidaceae, Dactylorhiza latifolia:

„Polsko“, „Slovensko“;

Rostliny, Orchidaceae, Dactylorhiza russowii:

„Litva“, „Polsko“;

Rostliny, Orchidaceae, Dactylorhiza traunsteineri:

„Polsko“;

Rostliny, Orchidaceae, Himantoglossum hircinum:

„Česká republika“, „Maďarsko“;

Rostliny, Orchidaceae, Ophrys insectifera:

„Česká republika“, „Maďarsko“, „Lotyšsko“ , „Slovensko“;

Rostliny, Orchidaceae, Ophrys sphegodes:

„Maďarsko“;

Rostliny, Orchidaceae, Ophrys tenthredinifera:

„Malta“;

Rostliny, Orchidaceae, Orchis coriophora:

„Polsko“;

Rostliny, Orchidaceae, Orchis italica:

„Malta“;

Rostliny, Orchidaceae, Orchis morio:

„Estonsko“, „Litva“, „Polsko“, „Slovensko“;

Rostliny, Orchidaceae, Orchis pallens:

„Maďarsko“, „Polsko“, „Slovensko“;

Rostliny, Orchidaceae, Orchis papilionacea:

„Slovinsko“;

Rostliny, Orchidaceae, Orchis purpurea:

„Polsko“, „Slovensko“;

Rostliny, Orchidaceae, Orchis simia:

„Slovinsko“;

Rostliny, Orchidaceae, Orchis tridentata:

„Česká republika“, „Slovensko“;

Rostliny, Orchidaceae, Orchis ustulata:

„Estonsko“, „Lotyšsko“, „Litva“, „Polsko“, „Slovensko“;

Rostliny, Orchidaceae, Serapias vomeracea:

„Malta“;

Rostliny, Orchidaceae, Spiranthes spiralis:

„Česká republika“, „Polsko“;

a v části „ROSTLINY“ se položka „Orchidaceae, Orchis mascula“ nahrazuje tímto:

Orchis mascula

Planě rostoucí/Vypěstované

Všechny

Albania

b“

VNĚJŠÍ VZTAHY

1.

Nařízení Komise (ES) č. 76/2002 ze dne 17. ledna 2002, kterým se zavádí předběžný dohled Společenství nad dovozy některých výrobků ze železa a oceli spadajících do působnosti smluv ESUO a ES a pocházejících z některých třetích zemí.

Mezi článek 4 a článek 5 se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 4a

Pokud jde o propuštění do volného oběhu v České republice, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a Slovensku od 1. května 2004 výrobků z oceli spadajících do působnosti tohoto nařízení Komise a odeslaných před 1. května 2004., doklad o dohledu se nepožaduje, pokud bylo zboží odesláno před 1. květnem 2004. Požaduje se předložení nákladního listu nebo jiného přepravního dokladu, který je orgány Společenství považován za ekvivalentní a který prokazuje datum odeslání.“

2.

Rozhodnutí Komise ze dne 8. července 2002 o správě určitých omezení dovozu určitých výrobků z oceli z Ruské federace.

Mezi článek 7 a článek 8 se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 7a

Pokud jde o propuštění do volného oběhu v České republice, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a Slovensku od 1. května 2004výrobků z oceli spadajících do působnosti tohoto rozhodnutí Komise, vyžaduje se dovozní licence, i když byly výrobky z oceli odeslány před tímto datem. Pokud byly výrobky z oceli odeslány do některého z nových členských států před 1. květnem 2004, dovozní licence se uděluje automaticky bez množstevního omezení, na základě předložení nákladního listu nebo jiného přepravního dokumentu, který je úřady Společenství pověřenými vydáváním licencí považován za ekvivalentní a který prokazuje datum odeslání a po schválení úřadem Komise odpovědným za správu licencí. Pokud jsou výrobky z oceli odeslány do některého z nových členských států 1. května 2004 nebo po tomto datu, podléhají zvláštním pravidlům o množstevních omezeních, tak jak jsou uvedena v tomto rozhodnutí Komise.“

3.

Rozhodnutí Komise č. 1469/2002/ESUO ze dne 8. července 2002 o správě určitých omezení dovozu určitých výrobků z oceli z Kazachstánu.

a)

Mezi článek 7 a článek 8 se vkládá nový článek, který zní:

„Článek 7a

Pokud jde o propuštění do volného oběhu v České republice, Estonsku, na Kypru, v Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a Slovensku od 1. května 2004 výrobků z oceli spadajících do působnosti tohoto rozhodnutí Komise, vyžaduje se dovozní licence, i když byly výrobky z oceli odeslány před tímto datem. Pokud byly výrobky z oceli odeslány do některého z nových členských států před 1. května 2004, dovozní licence se uděluje automaticky bez množstevního omezení, na základě předložení nákladního listu nebo jiného přepravního dokumentu, který je úřady Společenství pověřenými vydáváním licencí považován za ekvivalentní a který prokazuje datum odeslání a po schválení úřadem Komise odpovědným za správu licencí (SIGL). Pokud jsou výrobky z oceli odeslány do některého z nových členských států1. května 2004nebo po tomto datu, podléhají zvláštním pravidlům o množstevních omezeních, tak jak jsou uvedena v tomto rozhodnutí Komise.“

b)

V příloze II, části III se čl. 18 odst. 6 nahrazuje tímto:

„6.   Toto číslo se skládá z následujících částí:

 

dvě písmena označující odesílající zemi takto: KZ = Kazašská republika

 

dvě písmena označující odesílající zemi takto: KZ = Kazašská republika

BE

=

Belgie

CZ

=

Česká republika

DK

=

Dánsko

DE

=

Německo

EE

=

Estonsko

EL

=

Řecko

ES

=

Španělsko

FR

=

Francie

IE

=

Irsko

IT

=

Itálie

CY

=

Kypr

LV

=

Lotyšsko

LT

=

Litva

LU

=

Lucembursko

HU

=

Maďarsko

MT

=

Malta

NL

=

Nizozemsko

AT

=

Rakousko

PL

=

Polsko

PT

=

Portugalsko

SI

=

Slovinsko

SK

=

Slovensko

FI

=

Finsko

SE

=

Švédsko

GB

=

Spojené království

,

 

jednomístné číslo označující kvótový rok a odpovídající poslednímu číslu příslušného roku, např. ‚2‘ pro rok 2002,

 

dvojmístné číslo označující úřad v odesílající zemi, který dokument vydal,

 

pětimístné číslo složené z po sobě jdoucích čísle od 00001 do 99999 přidělené dotyčnému členskému státu určení.“

c)

V příloze II se nadpis seznamu příslušných vnitrostátních orgánů nahrazuje tímto:

.

d)

V příloze II se do seznamu příslušných vnitrostátních orgánů vkládá mezi poznámku pro Belgii a Dánsko následující text:

 

„ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

110 15 Praha 1

Česká republika

Fax + 420-22421 2133“

;

mezi poznámky pro Německo a Řecko:

 

„EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

15072 Tallinn

Eesti

Faks (372) 6 313 660“

;

mezi poznámky pro Itálii a Lucembursko:

 

„KΥΠΡΟΣ

Ministry of Commerce, Industry and Tourism, Import Licensing Unit

1421 Nicosia

Kύπρος

Fax +357 22 375 120

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV – 1519 Rīga

Fax (371) 7 280 882

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faks. 370 5 262 3974“;

mezi poznámky pro Lucembursko a Rakousko:

 

„MAGYARORSZÁG

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (GKM EKH)

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest II

Fax +36-1-336-7302

 

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

Valletta CMR 02

Malta

Fax +356 25690299

,

Commerce Division

Trade Services Directorate

Lascaris

Valletta CMR 02

Malta

Fax +356 25690299“

;

mezi poznámky pro Rakousko a Portugalsko:

 

„POLSKA

Ministerstwo gospodarki, pracy i polityki społecznej

Pl. Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax +48 (22) 693-40-21, 693-40-22“;

mezi poznámky pro Portugalsko a Finsko:

 

„SLOVENIJA

Ministrstvo za gospodarstvo

Področje ekonomskih odnosov s tujino

Kotnikova 5

1000 Ljubljana

Slovenija

Fax +386 (0)1 478 3611

 

SLOVENSKO

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, odbor licencií

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovensko

Fax (421-2) 4342 3919“.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU