(ES) č. 880/2004NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 880/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se povoluje používat bez časového omezení beta-karoten a kanthaxanthin jako doplňkové látky v krmivech, které náležejí do skupiny barviv včetně pigmentů (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 162, 30.4.2004, s. 68-69 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 29. dubna 2004 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 3. května 2004 Nabývá účinnosti: 3. května 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2021/758 Pozbývá platnosti: 30. května 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (ES) č. 880/2004

ze dne 29. dubna 2004,

kterým se povoluje používat bez časového omezení beta-karoten a kanthaxanthin jako doplňkové látky v krmivech, které náležejí do skupiny barviv včetně pigmentů

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 70/524/EHS ze dne 23. listopadu 1970 o doplňkových látkách v krmivech [1] naposledy pozměněnou nařízením Rady (ES) č. 1756/2002 [2], a zejména na čl. 9d odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice 70/524/EHS stanoví, že použití doplňkové látky musí být povoleno na úrovni Společenství.

(2) Doplňková látka beta-karoten používaná pro kanáry a kanthaxanthin, používaná pro zvířata v zájmovém chovu a okrasné ptactvo, které jsou uvedené v příloze tohoto nařízení, byly poprvé dočasně povoleny nařízením Komise (ES) č. 2316/98 ze dne 26. října 1998 [3]. Dočasné povolení těchto doplňkových látek bylo prodlouženo do 14. prosince 2003 nařízením Komise (ES) č. 2200/2001 ze dne 17. října 2001 [4].

(3) Společnost vyrábějící tyto doplňkové látky předložila nové údaje o účinnosti na podporu žádosti o povolení těchto látek bez časového omezení.

(4) Hodnocení předložené žádosti o povolení "Karotenoidů a xantophylů" ze skupiny "Barviva včetně pigmentů" bez časového omezení ukazuje, že příslušné podmínky směrnice 70/524/EHS jsou splněny.

(5) Hodnocení žádosti ukazuje, že jsou potřebné určité postupy na ochranu zaměstnanců před působením doplňkových látek beta-karoten a kanthaxanthin. Tato ochrana je však zajištěna uplatňováním směrnice Rady 89/391/EHS ze dne 12. června 1989 [5] o zavádění opatření pro zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

(6) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, odbor pro výživu zvířat,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Doplňkové látky náležející do části I "Karotenoidy a xanthophyly" skupiny "Barviva včetně pigmentů" uvedené v příloze, se povoluje používat jako doplňkové látky v krmivech za podmínek stanovených v příloze.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 29. dubna 2004.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 270, 14.12.1970, s. 1.

[2] Úř. věst. L 265, 3.10.2002, s. 1.

[3] Úř. věst. L 289, 28.10.1998, s. 4.

[4] Úř. věst. L 299, 15.11.2001, s. 1.

[5] Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Číslo ES | Doplňková látka | Chemický vzorec, popis | Druh nebo kategorie zvířat | Maximální stáří | Minimální obsah | Maximální obsah | Jiná ustanovení | Konec platnosti povolení |

v mg/kg kompletního krmiva | v mg/kg kompletního krmiva |

Barviva včetně pigmentů

1.Karotenoidy a xanthophyly

E 160a | Beta-karoten | C40H56 | Kanáři | – | – | – | – | Bez časového omezení |

E 161g | Kanthaxanthin | C40H52O2 | Zvířata v zájmovém chovu a okrasné ptactvo | – | – | – | – | Bez časového omezení |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU