(ES) č. 871/2004Nařízení Rady (ES) č. 871/2004 ze dne 29. dubna 2004 o zavedení některých nových funkcí Schengenského informačního systému, také se zřetelem k boji proti terorismu

Publikováno: Úř. věst. L 162, 30.4.2004, s. 29-31 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 29. dubna 2004 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 20. května 2004 Nabývá účinnosti: 20. května 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (ES) č. 1987/2006 Pozbývá platnosti: 17. ledna 2007
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (ES) č. 871/2004

ze dne 29. dubna 2004

o zavedení některých nových funkcí Schengenského informačního systému, také se zřetelem k boji proti terorismu

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 66 uvedené smlouvy,

s ohledem na podnět Španělského království [1],

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [2],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Schengenský informační systém (dále jen "SIS") vytvořený v souladu s hlavou IV Úmluvy z roku 1990 k provedení Schengenské dohody ze dne 14. června 1985 o postupném odstraňování kontrol na společných hranicích [3] (dále jen "Schengenská úmluva z roku 1990") představuje základní nástroj pro používání schengenského acquis začleněného do rámce Evropské unie.

(2) Bylo uznáno, že je nutné rozvíjet nový SIS druhé generace (dále jen "SIS II") pro účely rozšíření Evropské unie, který by bral v úvahu zavedení nových funkcí a využil nejnovější vývoj v oblasti informačních technologií, a pro rozvoj tohoto nového systému již byly učiněny první kroky.

(3) Určité úpravy stávajících ustanovení a zavedení některých nových funkcí již lze uskutečnit s ohledem na současnou verzi SIS, zejména pokud jde o poskytnutí přístupu k určitým druhům údajů SIS orgánům, jejichž práce by byla usnadněna, kdyby měly možnost nahlédnout do těchto údajů, včetně Europolu a vnitrostátních členů Eurojustu, o rozšíření kategorií hledaných předmětů, ohledně kterých může být učiněn záznam, a o zaznamenání předávání osobních údajů. Technické vybavení požadované pro tento účel musí být nejprve zavedeno v každém členském státě.

(4) Závěry ze zasedání Evropské rady v Laekenu ve dnech 14. a 15. prosince 2001, a zejména body 17 (spolupráce mezi specializovanými protiteroristickými službami) a 43 (Eurojust a policejní spolupráce týkající se Europolu) a akční plán ze dne 21. září 2001 proti terorismu zdůrazňují nutnost posílit SIS a zlepšit jeho kapacitu.

(5) Dále je užitečné přijmout ustanovení týkající se výměny všech dodatečných informací mezi orgány určenými za tím účelem ve všech členských státech (Supplementary Information REquest at National Entry), dát těmto orgánům společný právní základ v rámci ustanovení Schengenské úmluvy z roku 1990 a stanovit pravidla pro výmaz údajů uchovávaných těmito orgány.

(6) Změny, které je za tím účelem třeba provést v schengenském acquis a které se týkají SIS, se skládají ze dvou částí: z tohoto nařízení a z rozhodnutí Rady založeného na čl. 30 odst. 1 písm. a) a b), čl. 31 písm. a) a b) a čl. 34 odst. 2 písm. c) Smlouvy o Evropské unii. Důvodem toho je skutečnost, jak je stanoveno v článku 93 Schengenské úmluvy z roku 1990, že cílem SIS je chránit veřejný pořádek a veřejnou bezpečnost, včetně bezpečnosti státu, na území členských států a uplatňovat ustanovení zmíněné úmluvy, která se týkají pohybu osob na těchto územích, s využitím informací sdělovaných prostřednictvím SIS v souladu s uvedenou úmluvou. Protože některá ustanovení Schengenské úmluvy z roku 1990 se musí na oba účely použít zároveň, je vhodné změnit tato ustanovení za stejných podmínek prostřednictvím souběžných aktů založených na smlouvách.

(7) Tímto nařízením není dotčeno budoucí přijetí nezbytných právních předpisů podrobně popisujících právní strukturu, cíle, fungování a využití SIS II, které budou spočívat zejména, nikoliv však výhradně, na pravidlech vymezujících podrobněji kategorie údajů zaváděných do systému, cíle a kritéria pro jejich zavedení, pravidla týkající se obsahu záznamů SIS, propojení záznamů, slučitelnost mezi záznamy a pozdějšími pravidly o přístupu k údajům SIS a ochranu osobních údajů a jejich kontrolu.

(8) Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí toto nařízení ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody uzavřené Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis, která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodu G rozhodnutí Rady 1999/437/ES ze dne 17. května 1999 o některých opatřeních pro uplatňování uvedené dohody [4].

(9) V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, se Dánsko nepodílí na přijímání tohoto nařízení, a proto pro něj není závazné ani použitelné. Vzhledem k tomu, že toto nařízení navazuje na schengenské acquis podle hlavy IV části třetí Smlouvy o založení Evropského společenství, rozhodne se Dánsko v souladu s článkem 5 uvedeného protokolu do šesti měsíců poté, co Rada přijala toto nařízení, zda je provede ve svém vnitrostátním právu.

(10) Toto nařízení stanoví rozvoj SIS pro účely jeho používání ve vztahu k schengenskému acquis týkajícímu se pohybu osob; Spojené království nepožádalo o účast v SIS a neúčastní se jej za tím účelem, v souladu s rozhodnutím Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis [5]; Spojené království se tudíž nepodílí na přijímání tohoto nařízení, a proto pro ně není závazné ani použitelné.

(11) Toto nařízení stanoví rozvoj SIS pro účely jeho používání ve vztahu k schengenskému acquis týkajícímu se pohybu osob; Irsko nepožádalo o účast v Schengenském informačním systému a neúčastní se jej za tím účelem, v souladu s rozhodnutím Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis [6]; Irsko se tudíž nepodílí na přijímání tohoto nařízení, a proto pro ně není závazné ani použitelné.

(12) Toto nařízení je aktem navazujícím na schengenském acquis nebo s ním jinak souvisejícím ve smyslu čl. 3 odst. 2 aktu o přistoupení,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Ustanovení Schengenské úmluvy z roku 1990 se mění takto:

1) V článku 92 se doplňuje nový odstavec, který zní:

"4. Členské státy si v souladu se svými vnitrostátními právními předpisy prostřednictvím orgánů určených za tím účelem (Sirene) vyměňují všechny nezbytné doplňující informace týkající se provedení záznamu a umožňující přijmout vhodná opatření v případech, kdy osoby nebo předměty, o kterých byly do tohoto systému vloženy údaje, byly nalezeny na základě vyhledávání v tomto systému. Tyto informace smějí být použity výhradně pro účely, pro které byly předány."

2) V čl. 94 odst. 3 prvním pododstavci se písmena a) až i) nahrazují tímto:

"a) příjmení a jména, případně zvlášť vedené přezdívky,

b) zvláštní tělesná nezměnitelná znamení,

c) (…),

d) datum a místo narození,

e) pohlaví,

f) státní příslušnost,

g) údaj o tom, že dotyčné osoby jsou ozbrojeny, mají sklon k násilí nebo jsou na útěku,

h) důvod záznamu,

i) opatření, která je třeba přijmout."

3) V čl. 101 odst. 1 se doplňuje nová věta, která zní:

"Přístup k údajům uloženým v Schengenském informačním systému a právo tyto údaje přímo vyhledávat mohou však při plnění svých úkolů stanovených vnitrostátními právními předpisy vykonávat i vnitrostátní justiční orgány, mezi jinými i orgány, které jsou příslušné k zahájení trestního stíhání v rámci trestního řízení a soudních šetření před sdělením obvinění."

4) V článku 101 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

"2. Přístup k údajům uloženým podle článku 96 a údajům týkajícím se osobních dokladů uložených podle čl. 100 odst. 3 písm. d) a e) a právo přímého vyhledávání těchto údajů, mohou mít dále orgány příslušné k udělování víz, ústřední orgány příslušné k projednávání žádostí o víza, jakož i orgány příslušné k vydávání povolení k pobytu a k řízení s cizinci při uplatňování ustanovení této úmluvy o pohybu osob. Přístup těchto orgánů k údajům se řídí vnitrostátním právem každého členského státu."

5) V čl. 102 odst. 4 se druhá věta nahrazuje tímto:

"Odchylně smějí být údaje uložené podle článku 96 a údaje týkající se osobních dokladů uložených podle čl. 100 odst. 3 písm. d) a e) použity v souladu s vnitrostátními právními předpisy každého členského státu pouze pro účely vyplývající z čl. 101 odst. 2."

6) Článek 103 se nahrazuje tímto:

"Článek 103

Každý členský stát zajistí, aby orgán, který vede soubor údajů, zapisoval každé předání osobních údajů do vnitrostátní součásti Schengenského informačního systému za účelem kontroly přípustnosti vyhledávání. Zápis lze použít pouze pro tento účel a je vymazán nejdříve po uplynutí jednoho roku a nejpozději po třech letech."

7) Vkládá se nový článek, který zní:

"Článek 112a

1. Osobní údaje obsažené v souborech údajů uchovávaných orgány uvedenými v čl. 92 odst. 4 v důsledku výměny informací podle uvedeného odstavce se uchovávají pouze po dobu nezbytnou pro dosažení cílů, pro které byly poskytnuty. V každém případě jsou však vymazány nejpozději jeden rok poté, co byly záznam nebo záznamy týkající se dotčené osoby nebo předmětu vymazány ze Schengenského informačního systému.

2. Odstavcem 1 není dotčeno právo členského státu uchovávat ve vnitrostátních souborech údaje týkající se konkrétního záznamu, který učinil tento členský stát nebo který vedl k přijetí opatření na jeho území. Doba, po kterou mohou být takové údaje uchovávány v těchto souborech, se řídí vnitrostátním právem."

8) Vkládá se nový článek, který zní:

"Článek 113a

1. Údaje jiné než osobní údaje obsažené v souborech údajů uchovávaných orgány uvedenými v čl. 92 odst. 4 v důsledku výměny informací podle uvedeného odstavce se uchovávají pouze po dobu nezbytnou pro dosažení cílů, pro které byly poskytnuty. V každém případě jsou však vymazány nejpozději jeden rok poté, co byly záznam nebo záznamy týkající se dotčené osoby nebo předmětu vymazány ze Schengenského informačního systému.

2. Odstavcem 1 není dotčeno právo členského státu uchovávat ve vnitrostátních souborech údaje týkající se konkrétního záznamu, který učinil tento členský stát nebo který vedl k přijetí opatření na jeho území. Doba, po kterou mohou být takové údaje uchovávány v těchto souborech, se řídí vnitrostátním právem."

Článek 2

1. Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

2. Použije se ode dne, který jednomyslně stanoví Rada po splnění nezbytných podmínek. Rada může stanovit různé dany použitelnosti pro různá ustanovení.

3. Všechna rozhodnutí Rady v souladu s odstavcem 2 budou zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 29. dubna 2004.

Za Radu

předseda

M. McDowell

[1] Úř. věst. C 160, 4.7.2002, s. 5.

[2] Úř. věst. C 31 E, 5. 2. 2004, s. 122.

[3] Úř. věst. L 239, 22.9.2000, s. 19

[4] Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31.

[5] Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43.

[6] Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU