(ES) č. 868/2004Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 868/2004 ze dne 21. dubna 2004 o ochraně před poskytováním dotací a před nekalými cenovými praktikami způsobujícími újmu leteckým dopravcům Společenství při poskytování leteckých služeb ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství

Publikováno: Úř. věst. L 162, 30.4.2004, s. 1-7 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 21. dubna 2004 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 20. května 2004 Nabývá účinnosti: 20. května 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/712 Pozbývá platnosti: 30. května 2019

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 868/2004

ze dne 21. dubna 2004

o ochraně před poskytováním dotací a před nekalými cenovými praktikami způsobujícími újmu leteckým dopravcům Společenství při poskytování leteckých služeb ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 80 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Konkurenční postavení leteckých dopravců Společenství kteří poskytují letecké služby do Společenství, uvnitř něj nebo z něj by mohlo být nepříznivě ovlivněno nekalými a diskriminačními praktikami leteckých dopravců ze třetích zemí, kteří poskytují takové letecké služby.

(2) Tyto nekalé a diskriminační praktiky mohou být důsledkem poskytování dotací či jiných forem podpory vládou, regionálním orgánem nebo jiným veřejným orgánem země, která není členem Společenství, nebo důsledkem určitých cenových praktik leteckého dopravce ze třetí země, který využívá jiných než obchodních výhod.

(3) Je třeba vymezit nápravná opatření, která by měla být přijata proti takovým nekalým praktikám.

(4) Ve Společenství jsou přísná pravidla týkající se poskytování státní podpory leteckým dopravcům a v zájmu zajištění toho, aby letečtí dopravci Společenství nebyli v konkurenčním prostředí znevýhodněni a aby jim nevznikla újma, je nutné vytvořit nástroj, který by poskytl ochranu před leteckými dopravci ze třetích zemí, kteří jsou dotováni nebo kteří požívají jiných výhod poskytnutých vládami.

(5) Účelem tohoto nařízení není nahradit dohody o poskytování leteckých služeb uzavřené se třetími zeměmi, které mohou být využity při účinném vypořádávání se s praktikami, na něž se toto nařízení vztahuje; pokud na úrovni členského státu existuje právní nástroj, který umožňuje uspokojivé vyřešení problémů v přiměřené době, měl by takový nástroj po danou dobu přednost před tímto nařízením.

(6) Společenství by mělo být schopno přijmout opatření za účelem kompenzace takových nekalých praktik vyplývajících z poskytování dotací vládou země, která není členem Společenství; Společenství by rovněž mělo být schopno bojovat proti nekalým cenovým praktikám.

(7) Mělo by být stanoveno, kdy lze předpokládat existenci dotace a podle jakých zásad podléhá vyrovnání, zejména by mělo být určeno, zda je dotace zaměřena na určité podniky nebo odvětví nebo zda je podmíněna poskytováním leteckých služeb třetím zemím.

(8) Pro určení, zda jde o dotaci, je nezbytné prokázat, že vláda, regionální orgán či jiná veřejná organizace poskytla finanční příspěvek prostřednictvím převodu finančních prostředků nebo že dluhy v jakékoli podobě, které představují příjmy státního rozpočtu, které jsou za jiných okolností splatné, jsou prominuty nebo nejsou vybírány a že přijímajícímu podniku plyne z této skutečnosti výhoda.

(9) Mělo by být stanoveno, kdy lze předpokládat existenci nekalé cenové praktiky; prověřování cenových praktik leteckého dopravce třetí země by mělo být vyhrazeno na omezený počet případů, kdy letecký dopravce těží z jiné než obchodní výhody, která nemůže být jasně označena za dotaci.

(10) Mělo by být ujasněno, že existenci nekalé cenové praktiky lze předpokládat pouze v případech, kdy je tuto praktiku možné jasně odlišit od běžných cenových praktik hospodářské soutěže; Komise by měla vypracovat podrobnou metodiku pro určení existence nekalých cenových praktik.

(11) Dále je třeba stanovit jasné a podrobné pokyny týkající se faktorů, které by mohly přispět k určení toho, zda dotované nebo za nepřiměřené ceny nabídnuté letecké služby poskytované leteckými dopravci ze třetích zemí způsobily újmu nebo by ji mohly způsobit; k prokázání, že cenové praktiky v souvislosti s poskytováním těchto leteckých služeb způsobují újmu průmyslu Společenství, by měly být zohledněny účinky dalších faktorů a posouzeny všechny důležité a známé faktory a hospodářské ukazatele, které jsou určující pro stav průmyslu, zejména tržní podmínky převládající ve Společenství.

(12) Je nezbytné definovat pojmy "letecký dopravce Společenství", "průmysl Společenství" a "podobné letecké služby".

(13) Je nezbytné upřesnit, kdo smí podat stížnost a jaké informace by měla tato stížnost obsahovat; stížnost by měla být zamítnuta, pokud není újma prokázána dostatečně pro zahájení řízení.

(14) Je třeba upravit řízení, které má být provedeno při šetření nekalých praktik dopravců ze třetích zemí; toto řízení by mělo být časově omezené.

(15) Je nezbytné stanovit způsob, jakým by měly být dotčené osoby obeznámeny s tím, které informace orgány vyžadují; dotčené osoby by také měly mít dostatečnou možnost předložit všechny příslušné důkazy a bránit své zájmy; je rovněž nezbytné stanovit pravidla a postupy, podle kterých by se mělo postupovat při šetření, zejména pravidla, podle nichž se mají dotčené osoby v přesně stanovené lhůtě přihlásit, uvést svá stanoviska a předložit informace, mají-li být tyto informace a tato stanoviska zohledněny; při dodržení obchodního tajemství je nezbytné dovolit dotčeným osobám přístup ke všem informacím týkajícím se šetření, které mají význam pro přednesení jejich argumentů; je třeba stanovit, že pokud strany dostatečným způsobem nespolupracují, mohou být pro zjištění skutečností použity jiné informace, a že tyto informace mohou být pro strany méně příznivé, než kdyby strany spolupracovaly.

(16) Je nezbytné stanovit podmínky, za jakých je možné uložit předběžná opatření; tato opatření mohou být v každém případě uložena Komisí nejvýše na dobu šesti měsíců.

(17) Šetření či řízení by mělo být zastaveno, pokud není nutné uložit opatření, například pokud jsou výše dotace, míra nekalých cenových praktik nebo újma zanedbatelné; řízení by mělo být zastaveno pouze tehdy, je-li dotyčné rozhodnutí doprovázeno odůvodněním; opatření by měla být nižší než částka napadnutelné dotace či stupeň nekalých cenových praktik, pokud tato nižší částka postačuje k odstranění újmy.

(18) Je nezbytné stanovit, že úroveň opatření by neměla překročit hodnotu dotací či neobchodních výhod nebo částku odpovídající způsobené újmě, je-li tato částka nižší.

(19) Je nezbytné stanovit, že opatření zůstávají v platnosti pouze po dobu potřebnou k vyrovnání dotací nebo nekalých cenových praktik, které způsobily újmu.

(20) Při ukládání opatření by měla být dána přednost poplatkům; ukáže-li se, že poplatky nejsou vhodné, je možné zvážit jiná opatření.

(21) Je nezbytné upřesnit postupy k přijímání závazků, které odstraňují nebo kompenzují napadnutelné dotace nebo nekalé cenové praktiky a způsobenou újmu, místo ukládání přechodných nebo konečných opatření; je rovněž vhodné stanovit důsledky porušení závazků nebo odstoupení od závazků.

(22) Je nezbytné zavést možnost přezkoumání uložených opatření v případech, kdy jsou předloženy dostatečné důkazy o změně okolností.

(23) Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [4].

(24) Forma a úroveň opatření a jejich použití by měly být podrobně vymezeny v nařízení, kterým se tato opatření ukládají.

(25) Je nezbytné zajistit, aby veškerá opatření přijatá na základě tohoto nařízení byla plně v souladu se zájmem Společenství; posouzení zájmu Společenství zahrnuje určení všech závažných důvodů, které by mohly vést k jasnému závěru, že přijetí opatření by nebylo v obecném zájmu Společenství. Mezi tyto závažné důvody by mohly patřit např. případy, kdy nevýhody pro spotřebitele či jiné dotčené osoby by byly zjevně nepřiměřené výhodám, které by z uložených opatření plynuly průmyslu Společenství.

(26) Jelikož cíle tohoto nařízení, totiž ochrany proti dotacím a nekalým cenovým praktikám, které způsobují újmu leteckým dopravcům Společenství při poskytování leteckých služeb, zemí, které nejsou členy Evropského společenství, nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy, a proto jej může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení uvedeného cíle,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Cíl

1. Toto nařízení stanoví postup, který má být uplatněn pro zajištění ochrany před dotacemi a nekalými cenovými praktikami při poskytování leteckých služeb ze zemí, které nejsou členy Evropského společenství, pokud je jimi působena újma průmyslu Společenství.

2. Toto nařízení nevylučuje předchozí použití zvláštních ustanovení obsažených v dohodách o poskytování leteckých služeb uzavřených mezi členskými státy a zeměmi, které nejsou členy Evropského společenství.

3. Toto nařízení nevylučuje použití zvláštních ustanovení obsažených v dohodách uzavřených mezi Společenstvím a zeměmi, které nejsou členy Evropského společenství.

Článek 2

Zásady

Nápravné opatření smí být uloženo za účelem vyrovnání:

1. dotace poskytnuté přímo či nepřímo leteckému dopravci ze třetí země nebo

2. nekalých cenových praktik leteckých dopravců ze třetích zemí,

v rámci poskytování leteckých služeb na jedné či více trasách do Společenství a z něj, pokud tato dotace nebo tyto praktiky způsobují újmu průmyslu Společenství.

Článek 3

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) "újmou" značná škoda způsobená průmyslu Společenství nebo hrozba vzniku značné škody průmyslu Společenství zjištěná podle článku 6;

b) "průmyslem Společenství" letečtí dopravci Společenství poskytující podobné letecké služby jako celek nebo ti letečtí dopravci Společenství, jejichž společný podíl představuje většinovou část celkové nabídky těchto služeb ve Společenství;

c) "leteckým dopravcem Společenství" letecký dopravce s platnou provozní licencí vydanou členským státem v souladu s nařízením Rady (EHS) č. 2407/92 ze dne 23. července 1992 o vydávání licencí leteckým dopravcům [5];

d) "podobnými leteckými službami" letecké služby, které jsou poskytovány na stejné trase nebo na stejných trasách jako posuzované letecké služby, nebo letecké služby, které jsou poskytovány na trase nebo na trasách, které jsou velmi podobné trase nebo trasám, na kterých je poskytována posuzovaná služba.

Článek 4

Poskytování dotací

1. Existence dotace se předpokládá, pokud:

a) vláda nebo regionální orgán či jiná veřejná organizace země, která není členem Evropského společenství, poskytla finanční příspěvek, totiž pokud

i) postup vlády, regionálního orgánu či jiné veřejné organizace zahrnuje přímý převod finančních prostředků, například ve formě dotace, půjčky nebo účasti na základním kapitálu, nebo potenciální přímý převod finančních prostředků ve prospěch podniku nebo převzetí jeho závazků, například formou úvěrových záruk,

ii) částky představující příjmy vlády nebo regionálního orgánu či jiné veřejné organizace, jež jsou za běžných okolností splatné, jsou prominuty nebo nejsou vybírány,

iii) vláda nebo regionální orgán či jiná veřejná organizace poskytuje zboží nebo služby odlišné od obecné infrastruktury nebo nakupuje zboží či služby,

iv) vláda, regionální orgán či jiná veřejná organizace provádí platby ve prospěch mechanismu financování nebo pověří soukromý subjekt prováděním jedné nebo více druhů činností popsaných v bodech i), ii) a iii) nebo tomuto soukromému subjektu nařídí provádění těchto činností, které by za běžných okolností prováděla vláda a které se v praxi v podstatě neliší od postupů obvykle prováděných vládou;

b) a došlo tak k poskytnutí výhody.

2. Dotace jsou předmětem nápravných opatření pouze v případě, že jsou právně nebo fakticky omezeny na podnik nebo odvětví či skupinu podniků nebo odvětví v rámci působnosti subjektu, který tyto dotace poskytuje.

Článek 5

Nekalé cenové praktiky

1. Existence nekalých cenových praktik v určité letecké službě do Společenství nebo z něj se předpokládá, pokud letečtí dopravci ze třetích zemí:

- těží z neobchodní výhody a

- účtují za letecké služby ceny, které jsou v porovnání s cenami nabízenými konkurenčními leteckými dopravci Společenství dostatečně nižší na to, aby způsobily újmu.

Tyto praktiky musí být možné jasně odlišit od běžných konkurenčních cenových praktik.

2. Při porovnávání leteckých tarifů se přihlíží k těmto skutečnostem:

a) skutečná cena, za kterou jsou letenky nabízeny k prodeji,

b) počet míst nabízených za údajně nepřiměřenou cenu vzhledem k celkovému počtu míst, která jsou v letadle k dispozici,

c) omezení a podmínky související s letenkami prodanými za údajně nepřiměřenou cenu,

d) úroveň služeb nabízených všemi dopravci, kteří poskytují dotyčné podobné letecké služby,

e) skutečné náklady dopravce ze třetí země, který poskytuje služby navýšené o přiměřenou marži, a

f) situace na srovnatelných trasách z pohledu písmen a) až e).

3. Komise postupem podle čl. 15 odst. 3 vypracuje podrobnou metodiku k určení existence nekalých cenových praktik. Tato metodika mimo jiné stanoví způsob, kterým se na základě konkrétních podmínek leteckého odvětví posuzují běžné konkurenční cenové praktiky, skutečné náklady a přiměřené marže.

Článek 6

Zjišťování újmy

1. Zjišťování újmy je založeno na skutečných důkazech a zahrnuje:

a) jak výši cen posuzovaných leteckých služeb a dopad těchto leteckých služeb na ceny nabízené leteckými dopravci Společenství, tak

b) dopad těchto leteckých služeb na průmysl Společenství, jak vyplývá z vývoje řady hospodářských ukazatelů, jakými je počet letů, využití kapacity, rezervace provedené cestujícími, podíl na trhu, zisky, návratnost kapitálu, investice a zaměstnanost.

Ani jeden či více těchto faktorů nemusí být při rozhodování nezbytně určující.

2. Ze všech skutečných důkazů předložených ve spojitosti s odstavcem 1 musí být patrné, že posuzované letecké služby působí újmu ve smyslu tohoto nařízení.

3. Kromě posuzovaných leteckých služeb by měly být prošetřeny také další známé faktory, které zároveň působí újmu průmyslu Společenství, aby bylo možné potvrdit, že újma způsobená těmito dalšími faktory není přičitatelná posuzovaným leteckým službám.

4. Určení rizika vzniku újmy vychází ze skutečností, nikoli pouze z tvrzení, domněnek či málo pravděpodobných možností. Změna okolností, která by vedla ke vzniku situace, kdy by dotace způsobila újmu, musí být jednoznačně předvídatelná a bezprostřední.

Článek 7

Zahájení řízení

1. Šetření podle tohoto nařízení je zahájeno v případě, že fyzická nebo právnická osoba či jakékoli sdružení podá písemnou stížnost jménem průmyslu Společenství nebo kdy je tato stížnost podána z vlastního podnětu Společenství, jsou-li k dispozici dostatečné důkazy o existenci napadnutelných dotací (včetně jejich výše, pokud je známa) nebo nekalých cenových praktik ve smyslu tohoto nařízení, újmy a příčinné souvislosti mezi údajně dotovanými leteckými službami nebo leteckými službami, jejichž cena je stanovena nepřiměřeným způsobem, a údajnou újmou.

2. Jestliže je zřejmé, že jsou k dispozici dostatečné důkazy pro zahájení řízení, zahájí Komise řízení postupem podle čl. 15 odst. 2 do 45 dnů od podání stížnosti a zveřejní oznámení v Úředním věstníku Evropské unie. Pokud je daná záležitost projednávána dotyčným členským státem v rámci dvoustranné dohody, je tato lhůta v délce 45 dnů na žádost uvedeného členského státu prodloužena až o 30 dnů. O každém dalším prodloužení této lhůty rozhodne Komise postupem podle čl. 15 odst. 2.

Pokud nejsou předložené důkazy dostatečné, vyrozumí o tom Komise postupem podle čl. 15 odst. 2 stěžovatele do 45 dnů ode dne podání stížnosti.

3. Oznámení o zahájení řízení oznamuje zahájení šetření, uvádí rozsah šetření, letecké služby na dotyčných trasách, země, jejichž vlády údajně poskytly dotace nebo vydaly licence leteckým dopravcům, kteří údajně používají nekalé cenové praktiky, a lhůtu, během níž se dotčené osoby mohou přihlásit a předložit svá písemná stanoviska spolu s informacemi, pokud mají být tato stanoviska během vyšetřování zohledněna; v oznámení je také uvedena lhůta, během níž mohou dotčené osoby požádat o slyšení před Komisí.

4. Komise vyrozumí o zahájení řízení letecké dopravce, kteří poskytují posuzované letecké služby, dotyčnou vládu a stěžovatele.

5. Komise může kdykoli vyzvat k účasti na konzultacích dotyčnou vládu třetí země s cílem objasnit situaci týkající se záležitostí uvedených v odstavci 2 a dosáhnout vzájemně dohodnutého řešení. Komise k těmto konzultacím případně přizve všechny dotyčné členské státy. Pokud již konzultace mezi členským státem a dotyčnou vládou třetí země probíhají, spojí se Komise předem s dotyčným členským státem.

Článek 8

Šetření

1. Po zahájení řízení přistoupí Komise k šetření, které zahrnuje jak poskytování dotací a uplatňování nekalých cenových praktik ve vztahu k leteckým službám poskytovaným dopravci ze třetích zemí na určitých trasách, tak způsobenou újmu. Toto šetření by mělo být prováděno rychle a za běžných okolností by mělo být ukončeno do devíti měsíců od zahájení řízení, s výjimkou následujících okolností, za nichž může být prodlouženo:

- vyjednávání s dotyčnou vládou třetí země pokročila do stadia, kdy se uspokojivé vyřešení stížnosti zdá být na dosah, nebo

- k dosažení řešení, které je v zájmu Společenství, je nezbytná dodatečná lhůta.

2. Dotčené osoby, které se přihlásí ve lhůtách stanovených v oznámení o zahájení řízení, jsou vyslechnuty, pokud včas podaly žádost o slyšení ve které prokázaly, že jsou osobami, které budou pravděpodobně výsledkem řízení dotčeny, a že jsou konkrétní důvody, pro něž by měly být vyslechnuty.

3. V případech, kdy dotčená osoba odmítne přístup k nezbytným informacím nebo je neposkytne ve stanovené lhůtě nebo významným způsobem brání v šetření, mohou být na základě dostupných údajů formulována předběžná nebo konečná zjištění, ať již kladná, nebo záporná. Je-li zjištěno, že dotčená osoba poskytla nepravdivé nebo klamavé informace, nejsou tyto informace zohledněny a mohou být použity dostupné údaje.

Článek 9

Nápravná opatření

Nápravná opatření, ať již předběžná nebo konečná, mají přednostně podobu poplatků uložených dotyčnému dopravci třetí země.

Článek 10

Předběžná opatření

1. Předběžná opatření smějí být uložena, pokud bylo potvrzeno, že dotyční dopravci ze třetích zemí využívají dotací nebo uplatňují nekalé cenové praktiky, které způsobují újmu průmyslu Společenství, a že zájem Společenství vyžaduje zásah, jež by nadále vzniku takové újmy zabránil.

2. Předběžná opatření mohou být přijata postupem podle čl. 15 odst. 2. Tato opatření se ukládají nejdéle na dobu šesti měsíců.

Článek 11

Zastavení řízení bez přijetí opatření

1. Pokud je stížnost vzata zpět nebo pokud bylo podle dohody o poskytování leteckých služeb uzavřené mezi členským státem a dotyčnou třetí zemí dosaženo uspokojivé nápravy, může Komise řízení zastavit, ledaže by zastavení řízení nebylo v zájmu Společenství.

2. Nejsou-li nápravná opatření nezbytná, je řízení zastaveno postupem podle čl. 15 odst. 2. Každé rozhodnutí o zastavení řízení musí být řádně odůvodněno.

Článek 12

Konečná opatření

1. Pokud konečné zjištění skutkového stavu prokazuje existenci dotací nebo nekalých cenových praktik a jimi způsobené újmy a pokud zájem Společenství vyžaduje zásah v souladu s článkem 16, uloží se postupem podle čl. 15 odst. 3 konečné opatření.

2. Rozsah opatření uložených pro vyrovnání dotací nesmí přesáhnout částku dotací vypočtenou na základě výhody, která z nich plyne přijímajícímu podniku a kterou podle zjištění využívali dopravci ze třetích zemí, a měl by být nižší než celková částka dotací, pokud tento nižší rozsah postačuje k napravení újmy způsobené průmyslu Společenství.

3. Rozsah opatření uložených pro vyrovnání nekalých cenových praktik dopravců, kteří těží z neobchodních výhod, nesmí přesáhnout výši rozdílu mezi cenami účtovanými dotyčným leteckým dopravcem ze třetí země a cenami za letecké služby nabízenými dotčeným konkurenčním leteckým dopravcem Společenství, ale měl by být nižší, pokud tato nižší hodnota postačuje k napravení újmy, která vznikla průmyslu Společenství. Rozsah opatření by v žádném případě neměl převýšit hodnotu neobchodní výhody poskytnuté leteckému dopravci ze třetí země.

4. Opatření ve vhodné výši může být uloženo v každém případě na nediskriminačním základě leteckým dopravním službám poskytovaným všemi těmi leteckými dopravci ze třetích zemí, o kterých bylo zjištěno, že těží z výhod dotací nebo že uplatňují na dotyčných trasách nekalé cenové praktiky, s výjimkou leteckých dopravních služeb poskytovaných leteckými dopravci ze třetích zemí, na které se vztahují závazky přijaté podle tohoto nařízení.

5. Opatření zůstává v platnosti pouze po dobu a v rozsahu, jež jsou nezbytné pro kompenzaci dotací nebo nekalých cenových praktik, které způsobují újmu.

Článek 13

Závazky

1. Šetření mohou být zastavena bez uložení předběžných nebo konečných opatření po přijetí uspokojivých dobrovolných závazků, podle kterých:

a) se vláda poskytující dotaci nebo neobchodní výhodu zavazuje ke zrušení nebo omezení dotace nebo neobchodní výhody nebo k přijetí jiných opatření týkajících se jejich účinku, nebo

b) se letecký dopravce ze třetí země zavazuje přezkoumat své ceny nebo přestat poskytovat letecké služby na dotyčné trase, aby byl odstraněn poškozující účinek dotace nebo neobchodní výhody.

2. Závazky jsou přijímány postupem podle čl. 15 odst. 2.

3. V případě porušení závazku nebo odstoupení od závazku kteroukoli ze stran se v souladu s článkem 12 uloží konečné opatření, které vychází ze skutečností zjištěných na základě šetření, které vedlo k přijetí závazku, pokud bylo šetření ukončeno s konečným zjištěním poskytování dotací a pokud byla dotyčnému leteckému dopravci ze třetí země nebo vládě poskytující dotaci dána příležitost vyjádřit se, s výjimkou případů odstoupení od závazku leteckého dopravce ze třetí země nebo vlády poskytující dotaci.

Článek 14

Přezkum

1. Nezbytnost pokračovat v používání opatření v jejich původní podobě může být, pokud to okolnosti odůvodňují, přezkoumána z podnětu Komise nebo na žádost členského státu nebo na žádost leteckých dopravců třetích zemí, na které se opatření vztahují, nebo pokud od uložení konečného opatření uplynuly nejméně dvě po sobě jdoucí letová období organizace IATA, na žádost leteckých dopravců Společenství.

2. Přezkum podle odstavce 1 zahajuje Komise postupem podle čl. 15 odst. 2. Na přezkum podle odstavce 1 se použijí související ustanovení článků 7 a 8. Přezkum by měl posoudit přetrvávající existenci dotací nebo nekalých cenových praktik nebo újmy způsobené těmito dotacemi nebo praktikami a měl by nově zjistit, zda zájem Společenství stále vyžaduje zachování opatření. Pokud to přezkum odůvodňuje, opatření se případně zruší, změní nebo zachovají postupem podle čl. 15 odst. 3.

Článek 15

Postup projednávání ve výboru

1. Komisi je nápomocen výbor zřízený článkem 11 nařízení Rady (EHS) č. 2408/92 ze dne 23. července 1992 o přístupu leteckých dopravců Společenství na letecké trasy uvnitř Společenství [6] (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 3 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

4. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 16

Zájem Společenství

Zjištění podle čl. 10 odst. 1, čl. 11 odst. 2 a čl. 12 odst. 1, zda zájem Společenství vyžaduje zásah nebo zda by opatření měla být v souladu s čl. 14 odst. 2 zachována, vychází z posouzení všech různých zájmů jako celku. Opatření se nepoužijí, pokud je zřejmé, že jejich přijetí by nebylo v zájmu Společenství.

Článek 17

Obecná ustanovení

1. Předběžná nebo konečná nápravná opatření jsou ukládána nařízením a prováděna členskými státy způsobem, v míře a podle ostatních kritérií uvedených v nařízení, které je ukládá. Jsou-li uložena jiná opatření než poplatky, vymezí nařízení jejich přesnou podobu v souladu s tímto nařízením.

2. Nařízení ukládající předběžná nebo konečná opatření a nařízení nebo rozhodnutí o přijetí závazků nebo o přerušení či zastavení šetření či řízení se zveřejňují v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 18

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 21. dubna 2004.

Za Evropský parlament

předseda

P. Cox

Za Radu

předseda

D. Roche

[1] Úř. věst. C 151 E, 25.6.2002, s. 285.

[2] Úř. věst. C 61, 14.3.2003, s. 29.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 14. ledna 2003 (Úř. věst. C 38 E, 12.2.2004, s. 75), společný postoj Rady ze dne 18. prosince 2003 (Úř. věst. C 66 E, 16.3.2004, s. 14). Postoj Evropského parlamentu ze dne 11. března 2004 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 30. března 2004.

[4] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[5] Úř. věst. L 240, 24.8.1992, s. 1.

[6] Úř. věst. L 240, 24.8.1992, s. 8. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU