(ES) č. 866/2004Nařízení Rady (ES) č. 866/2004 ze dne 29. dubna 2004 o režimu podle článku 2 protokolu č. 10 k aktu o přistoupení

Publikováno: Úř. věst. L 161, 30.4.2004, s. 128-143 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 29. dubna 2004 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 1. května 2004 Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Rady (ES) č. 866/2004

ze dne 29. dubna 2004

o režimu podle článku 2 protokolu č. 10 k aktu o přistoupení

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Protokol č. 10 o Kypru k Aktu o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Maltské republiky, Polské republiky, Slovinské republiky a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie [1], a zejména na článek 2 tohoto protokolu,

s ohledem na Protokol č. 3 o výsostných oblastech Spojeného království Velké Británie a Severního Irska na Kypru [2] k uvedenému aktu o přistoupení, a zejména na článek 6 tohoto protokolu,

s ohledem na návrh Komise [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Evropská rada opakovaně zdůrazňovala prvořadou přednost přistoupení znovu sjednoceného Kypru. Bohužel však dosud nebylo dosaženo celkového vyřešení. V souladu s odstavcem 12 závěrů Evropské rady na zasedání v Kodani vyjádřila Rada svůj postoj k současné situaci na ostrově.

(2) Až do vyřešení věci bylo proto podle čl. 1 odst. 1 protokolu č. 10 použití acquis pozastaveno na těch územích Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu.

(3) Podle čl. 2 odst. 1 protokolu č. 10 je v důsledku tohoto pozastavení nezbytné stanovit podmínky, za kterých se použijí odpovídající ustanovení právních předpisů EU na demarkační linii mezi výše uvedenými územími a územími, nad nimiž vláda Kyperské republiky vykonává skutečnou kontrolu. Aby byla zajištěna účinnost těchto pravidel, musí být jejich používání rozšířeno na hranici mezi územími, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu, a Východní výsostnou oblastí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska.

(4) Protože výše uvedená demarkační linie netvoří vnější hranici EU, náleží především Kyperské republice stanovit zvláštní pravidla o jejím překračování zbožím, službami a osobami. Protože výše uvedené oblasti leží dočasně mimo celní a daňové území Společenství a mimo prostor svobody, bezpečnosti a práva, měla by zvláštní pravidla zajišťovat rovnocennou úroveň ochrany bezpečnosti EU s ohledem na nedovolené přistěhovalectví a ohrožení veřejného pořádku, jakož i jejích hospodářských zájmů, pokud jde o pohyb zboží. Dokud nebudou k dispozici dostatečné informace o stavu zdraví zvířat ve výše uvedených oblastech, bude pohyb zvířat a výrobků živočišných produktů zakázán.

(5) Článek 3 protokolu č. 10 výslovně stanoví, že pozastavení uplatňování acquis nebrání opatřením směřujícím k podpoře hospodářského rozvoje výše uvedených území. Toto nařízení má usnadnit obchod a jiné styky mezi výše uvedenými územími a územími, nad nimiž vláda Kyperské republiky vykonává skutečnou kontrolu, a přitom zajistit, aby byla zachovávána výše uvedená náležitá úroveň ochrany.

(6) Co se týče osob, současná politika vlády Kyperské republiky v současnosti umožňuje překročení demarkační linie všem občanům republiky, občanům Evropské unie a státním příslušníkům třetích zemí, kteří oprávněně pobývají v severní části Kypru, a všem občanům Evropské unie a státním příslušníkům třetích zemí, kteří vstoupili na ostrov přes vládou kontrolované území.

(7) S ohledem na oprávněné zájmy vlády Kyperské republiky je nezbytné umožnit občanům Evropské unie výkon jejich práva svobodného pohybu a stanovit minimální pravidla provádění kontroly osob na demarkační linii a zajistit nad ní účinný dohled pro boj proti nedovolenému přistěhovalectví státních příslušníků třetích zemí, jakož i proti jakémukoliv ohrožení veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku. Je rovněž nezbytné vymezit podmínky pro povolování překročení demarkační linie státními příslušníky třetích zemí.

(8) Pokud jde o kontrolu osob, neměl by tímto nařízením být dotčen protokol č. 3, a zejména jeho článek 8.

(9) Tímto nařízením není dotčen mandát Organizace spojených národů v nárazníkové zóně.

(10) Protože jakákoliv změna politiky vlády Kyperské republiky ve vztahu k demarkační linii může vést k problémům slučitelnosti s tímto nařízením, měly by být takové změny oznámeny Komisi ještě před jejich vstupem v platnost, aby mohla přijmout vhodná opatření k zabránění nesrovnalostem.

(11) Komise by rovněž měla být oprávněna změnit přílohy I a II tohoto nařízení, aby mohla reagovat na případné změny vyžadující okamžitá opatření,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

HLAVA I

OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Definice

Pro účely tohoto nařízení se:

1) "demarkační linií"

a) pro účely kontroly osob podle článku 2 rozumí demarkační linie mezi územími, nad nimiž vláda Kyperské republiky vykonává skutečnou kontrolu, a územími, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu;

b) pro účely kontroly zboží podle článku 4 rozumí demarkační linie mezi územími, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu, na jedné straně a územími, nad nimiž vláda Kyperské republiky vykonává skutečnou kontrolu, a Východní výsostnou oblastí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska na straně druhé;

2) "státním příslušníkem třetí země" rozumí osoba, která není občanem Evropské unie ve smyslu čl. 17 odst. 1 Smlouvy o ES.

Odkazy tohoto nařízení na území, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu, se týkají pouze území uvnitř Kyperské republiky.

HLAVA II

PŘEKROČENÍ LINIE OSOBAMI

Článek 2

Kontroly osob

1. Kyperská republika provádí kontroly všech osob na demarkační linii s cílem bojovat proti nedovolenému přistěhovalství státních příslušníků třetích zemí a odhalit a jakékoliv ohrožení veřejné bezpečnosti a veřejného pořádku a zabránit mu. Tyto kontroly se provádějí rovněž u vozidel a předmětů v držení osob, které demarkační linii překračují.

2. Všechny osoby podstoupí nejméně jednu takovou kontrolu za účelem zjištění své totožnosti.

3. Státní příslušníci třetí země smějí překročit demarkační linii, pouze pokud

a) jsou držiteli povolení k pobytu uděleného Kyperskou republikou nebo platného cestovního dokladu a případně platného víza pro Kyperskou republiku a

b) nepředstavují hrozbu pro veřejný pořádek nebo veřejnou bezpečnost.

4. Demarkační linie smí být překročena pouze na přechodech schválených příslušnými orgány Kyperské republiky. Seznam těchto přechodů je stanoven v příloze I.

5. Kontrola osob na hranici mezi Východní výsostnou oblastí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a územími, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu, se provádí v souladu s čl. 5 odst. 2 protokolu č. 3 k aktu o přistoupení.

Článek 3

Ostraha demarkační linie

Kyperská republika provádí účinnou ostrahu po celé délce demarkační linie takovým způsobem, aby odradila od obcházení kontrol na přechodech uvedených ve čl. 2 odst. 4.

HLAVA III

PŘEKROČENÍ LINIE ZBOŽÍM

Článek 4

Nakládání se zbožím dováženým z území, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu

1. Aniž je dotčen článek 6, může být zboží uvedeno na trh na územích, nad nimiž vláda Kyperské republiky vykonává skutečnou kontrolu, pokud bylo zcela získáno na územích, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu, nebo prošlo posledním podstatným hospodářsky odůvodněným zpracováním nebo opracováním ve smyslu článků 23 a 24 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 [4] v podniku zařízeném k tomuto účelu na územích, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu.

2. Toto zboží nepodléhá clům ani dávkám s rovnocenným účinkem, ani pro ně není třeba podávat celní prohlášení, pokud není způsobilé pro vývozní náhrady nebo intervenční opatření. K zajištění účinných kontrol je množství zboží překračujícího demarkační linii registrováno.

3. Zboží smí překročit demarkační linii pouze na přechodech uvedených v příloze I a na přechodech Pergamos a Strovilia pod správou Východní výsostné oblasti.

4. Zboží musí splňovat požadavky a podléhá kontrolám stanoveným v právních předpisech Společenství podle přílohy II.

5. Zboží doprovází doklad vydaný Turecko-kyperskou obchodní komorou, kterou Komise pro tento účel řádně schválí po dohodě s vládou Kyperské republiky, nebo jiným kyperskou vládou zmocněným subjektem. Turecko-kyperská obchodní komora nebo jiný řádně zmocněný subjekt musí vést o všech takových vydaných dokladech záznamy, aby Komise mohla sledovat druh a množství zboží překračujícího demarkační linii a dodržování tohoto článku.

6. Poté, co zboží překročí demarkační linii a vstoupí na území, nad nimiž vláda Kyperské republiky vykonává skutečnou kontrolu, zkontrolují příslušné orgány Kyperské republiky pravost dokladu uvedeného v odstavci 5 a ověří, zda odpovídá zásilce.

7. Kyperská republika nakládá se zbožím podle odstavce 1, jako by nebylo dovezeno ve smyslu čl. 7 odst. 1 směrnice Rady 77/388/EHS [5] a článku 5 směrnice Rady 92/12/EHS [6], pokud je určeno pro spotřebu v Kyperské republice.

8. Odstavec 7 nemá žádný účinek na vlastní zdroje Evropských společenství pocházející z DPH.

9. Je zakázán pohyb živých zvířat a živočišných produktů přes demarkační linii.

10. Orgány Východní výsostné oblasti mohou zachovat tradiční zásobování turecko-kyperské populace ve vesnici Pyla zbožím z území, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu. Musí však přísně dohlížet na množství a povahu zboží s ohledem na jeho určení.

11. Zboží splňující podmínky stanovené v odstavcích 1 až 10 má status zboží Společenství ve smyslu čl. 4 odst. 7 nařízení (EHS) č. 2913/92.

12. Tento článek se použije okamžitě od 1. května 2004 na zboží zcela získané na územích, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu, jež je v souladu s přílohou II. Pokud jde o ostatní zboží, podléhá plné provádění tohoto článku zvláštním pravidlům, která plně zohledňují zvláštní situaci ostrova Kypru na základě rozhodnutí, které Komise přijme v co nejkratší době, nejpozději však dva měsíce ode dne přijetí tohoto nařízení. K tomuto účelu je Komisi nápomocen výbor a použijí se články 3 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES [7].

Článek 5

Zboží zasílané na území, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu

1. Zboží, které smí překračovat demarkační linii, nepodléhá vývozním formalitám. Na žádost však orgány Kyperské republiky, při plném dodržení kyperských vnitrostátních právních předpisů, poskytnou nezbytnou rovnocennou dokumentaci.

2. Za zemědělské produkty a zemědělské zpracované produkty se při překročení demarkační linie nevyplácí žádná vývozní náhrada.

3. Dodání zboží nejsou osvobozena od daně podle čl. 15 odst. 1 a 2 směrnice 77/388/EHS.

4. Je zakázán pohyb zboží, jehož výstup nebo vývoz z celního území Společenství je zakázán nebo podléhá schválení, omezení, clům nebo jiným vývozním poplatkům podle práva Společenství.

Článek 6

Výhody pro osoby překračující demarkační linii

Směrnice Rady 69/169/EHS [8] se nepoužije, ale zboží v osobních zavazadlech osob překračujících demarkační linii (nejvýše 20 cigaret a ¼ litru lihovin) se osvobozuje od daně z obratu a spotřební daně za předpokladu, že nejde o zboží obchodní povahy a že jeho celková hodnota nepřesahuje 30 EUR na osobu. Osvobození od daně z obratu a spotřební daně z tabákových výrobků a alkoholických nápojů se neudělují osobám překračujícím demarkační linii, které nedosáhly věku 17 let.

HLAVA IV

SLUŽBY

Článek 7

Zdanění

Pokud jsou služby poskytovány přes demarkační linii osobám a osobami usazenými nebo s trvalým nebo obvyklým bydlištěm na územích, nad nimiž vláda Kyperské republiky nevykonává skutečnou kontrolu, považují se tyto služby pro účely DPH za služby poskytované nebo obdržené osobami s trvalým nebo obvyklým bydlištěm na územích Kyperské republiky, nad nimiž vláda Kyperské republiky vykonává skutečnou kontrolu.

HLAVA V

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 8

Provádění

Orgány Kyperské republiky a orgány Východní výsostné oblasti přijmou veškerá opatření nezbytná pro dosažení souladu s tímto nařízením a k zabránění jeho obcházení.

Článek 9

Přizpůsobení příloh

Komise může po dohodě s kyperskou vládou změnit přílohy tohoto nařízení. Před změnou příloh Komise konzultuje Turecko-kyperskou obchodní komoru nebo jiný subjekt řádně zmocněný vládou Kyperské republiky podle čl. 4 odst. 5, jakož i Spojené království, pokud jsou dotčeny jeho výsostné oblasti. Při změně přílohy II dodržuje Komise vhodný postup uvedený v platných právních předpisech Společenství týkajících se měněných záležitostí.

Článek 10

Změna politiky

Každá změna v politice vlády Kyperské republiky týkající se překračování linie osobami nebo zbožím může být účinná pouze tehdy, pokud byly navrhované změny oznámeny Komisi a Komise k těmto změnám nevznesla do jednoho měsíce žádné námitky. Případně může Komise po konzultaci se Spojeným královstvím, pokud jsou dotčeny jeho výsostné oblasti, navrhnout změny tohoto nařízení s cílem zajistit soulad vnitrostátních předpisů a předpisů EU platných pro demarkační linii.

Článek 11

Přezkoumávání a sledování nařízení

1. Aniž je dotčen čl. 4 odst. 12, předkládá Komise Radě každoročně, počínaje nejpozději jeden rok po dni vstupu tohoto nařízení v platnost, zprávu o provádění tohoto nařízení a o situaci vyplývající z jeho uplatňování. K této zprávě připojí případné návrhy na vhodné změny.

2. Komise posoudí zejména uplatňování článku 4 tohoto nařízení a obchodní toky mezi územími, nad nimiž vláda Kyperské republiky vykonává skutečnou kontrolu, a územími, nad nimiž skutečnou kontrolu nevykonává, včetně objemu a hodnoty obchodu a obchodovaných výrobků.

3. Každý členský stát může požádat Radu, aby vyzvala Komisi, aby ve stanovené lhůtě posoudila a předložila zprávu o jakékoliv otázce vyplývající z uplatňování tohoto nařízení, která dává důvod ke znepokojení.

4. V případě mimořádné události představující ohrožení nebo riziko pro veřejné zdraví nebo zdraví zvířat a rostlin se použijí odpovídající postupy stanovené v právních předpisech EU uvedených v příloze II. V případě jiných mimořádných událostí, nebo vzniknou-li jiné nesrovnalosti nebo výjimečné okolnosti vyžadující okamžitá opatření, může Komise po konzultaci s vládou Kyperské republiky okamžitě přijmout taková opatření, která jsou nezbytně nezbytná k nápravě situace. Přijatá opatření jsou oznámena Radě do deseti pracovních dnů. Rada může kvalifikovanou většinou tato Komisí přijatá opatření změnit, upravit nebo zrušit do 21 pracovních dnů ode dne, kdy jí je oznámení Komise doručeno.

5. Každý členský stát může vyzvat Komisi, aby poskytla příslušnému stálému nebo řídícímu výboru údaje o objemu, hodnotě a produktech překračujících demarkační linii, pokud tento požadavek oznámí jeden měsíc předem.

Článek 12

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem přistoupení Kypru k Evropské unii.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Lucemburku dne 29. dubna 2004.

Za Radu

předseda

M. McDowell

[1] Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 955.

[2] Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 940.

[3] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.

[4] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné aktem o přistoupení z roku 2003.

[5] Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/15/ES (Úř. věst. L 52, 21.2.2004, s. 61).

[6] Úř. věst. L 76, 23.3.1992, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 807/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36).

[7] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[8] Úř. věst. L 133, 4.6.1969, s. 6. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2000/47/ES (Úř. věst. L 193, 29.7.2000, s. 73).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Seznam přechodů podle čl. 2 odst. 4

- Ledra Palace

- Agios Dhometios

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Požadavky a kontroly podle čl. 4 odst. 4

- Veterinární a rostlinolékařské požadavky a požadavky na bezpečnost potravin a kontroly stanovené v opatřeních přijatých podle článku 37 nebo čl. 152 odst. 4 písm. b) Smlouvy o ES. Rostlinolékařskými kontrolami prováděnými řádně zmocněnými odborníky musí projít zejména dotyčné rostliny, rostlinné výrobky a jiné předměty, aby bylo ověřeno, že před překročením linie za účelem vstupu na území, nad nimiž vláda Kyperské republiky vykonává skutečnou kontrolu, byla dodrženy rostlinolékařské předpisy Evropské unie (směrnice Rady 2000/29/ES [1].

[1] Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/31/ES (Úř. věst. L 85, 23.3.2004, s. 18).

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU