(ES) č. 808/2004Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004 ze dne 21. dubna 2004 o statistice Společenství o informační společnosti (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 143, 30.4.2004, s. 49-55 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 21. dubna 2004 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 20. května 2004 Nabývá účinnosti: 20. května 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/2152 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 808/2004

ze dne 21. dubna 2004

o statistice Společenství o informační společnosti

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 285 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [1],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Evropská rada si v Lisabonu v březnu 2000 stanovila za cíl, aby se Evropa do deseti let stala nejvíce konkurenceschopnou a dynamickou, na znalostech založenou ekonomikou na světě.

(2) Akční plán eEurope 2002, schválený na zasedaní Evropské rady ve Feiře v červnu 2000, vymezil proces stanovování cílů a porovnávání srovnávacího hodnocení, který by měl pomoci co nejrychleji propojit Evropu elektronickou cestou.

(3) Evropská rada v Seville schválila v červnu 2002 cíle akčního plánu eEurope 2005, které žádají vytvoření právního základu pro zajištění pravidelného shromažďování srovnatelných údajů v členských státech a umožnění širšího využití úředních statistik o informační společnosti.

(4) Strukturální ukazatele, které jsou používány v roční jarní zprávě pro Evropskou radu, vyžadují ukazatele vycházející z ucelených statistických informací z oblasti informační společnosti.

(5) Proces srovnávacího hodnocení ukazatelů o eEurope jako součást provádění akčních plánů eEurope vyžaduje ukazatele vycházející z ucelených statistických informací z oblasti informační společnosti.

(6) Útvary Komise potřebují harmonizované roční statistiky o využívání informačních a komunikačních technologií (ICT) v podnicích.

(7) Útvary Komise potřebují harmonizované roční statistiky o využívání ICT jednotlivci a domácnostmi.

(8) Rychlé změny v oblasti informační společnosti vyžadují, aby se připravované statistiky přizpůsobovaly novému vývoji. Toho může být dosaženo zavedením modulů s omezenou dobou trvání, které by umožňovaly úpravy prostřednictvím prováděcích opatření, jež by zohlednila zdroje, které mají členské státy k dispozici, a míru zatížení respondentů, technickou a metodologickou proveditelnost a spolehlivost výsledků.

(9) Sestavování zvláštních statistik Společenství se řídí pravidly stanovenými v nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství [2].

(10) Jelikož cíle zamýšleného opatření, totiž vytvoření společného rámce pro systematické sestavování statistik Společenství o informační společnosti, nemůže být uspokojivě dosaženo členskými státy, a proto jej může být z důvodů jeho rozsahu či účinků, lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(11) Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [3].

(12) Výbor pro statistické programy zřízený rozhodnutím Rady 89/382/EHS, Euratom [4] byl konzultován v souladu s článkem 3 uvedeného rozhodnutí,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Účel

Účelem tohoto nařízení je stanovit společný rámec pro systematické vypracovávání statistik Společenství o informační společnosti.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení:

a) platí pro výraz "statistika Společenství" definice v článku 2 nařízení (ES) č. 322/97;

b) platí pro výraz "vypracovávání statistik" definice v článku 2 nařízení (ES) č. 322/97;

c) se "referenčním obdobím" rozumí období, kterého se údaje týkají;

d) se "referenčním rokem" rozumí referenční období jednoho kalendářního roku;

e) se "obdobím zjišťování" rozumí období uvedené v prováděcích opatřeních, během něhož probíhá sběr údajů.

Článek 3

Oblast působnosti

1. Statistiky, které mají být sestavovány, obsahují informace požadované pro účely procesu porovnání ukazatelů o eEurope a informace, které jsou užitečné z pohledu strukturálních ukazatelů, a další údaje nezbytné k vytvoření jednotné základny pro analýzy informační společnosti.

2. Statistiky se člení do modulů, které jsou vymezeny v přílohách I a II.

Článek 4

Moduly

Předmětem modulů tohoto nařízení jsou tyto oblasti:

- podniky a informační společnost, jak jsou vymezeny v příloze I,

- jednotlivci, domácnosti a informační společnost, jak jsou vymezeny v příloze II.

Článek 5

Metodická příručka

Komise v úzké spolupráci s členskými státy sestaví metodickou příručku, která obsahuje doporučené pokyny týkající se statistik Společenství vypracovávaných podle tohoto nařízení a která je v případě potřeby aktualizována v návaznosti na nová prováděcí opatření.

Článek 6

Předávání údajů

1. Členské státy předávají agregované údaje a metadata požadované tímto nařízením a jeho prováděcími opatřeními, včetně důvěrných agregovaných údajů, Komisi (Eurostatu) v souladu se stávajícími předpisy Společenství o předávání údajů, na něž se vztahuje statistická důvěrnost. Tyto předpisy Společenství se vztahují také na nakládání s výsledky, pokud tyto výsledky zahrnují důvěrné údaje.

2. Členské státy předávají údaje a metadata požadované tímto nařízením v elektronické podobě v souladu se standardem pro výměnu informací dohodnutým mezi Komisí a členskými státy.

Článek 7

Kritéria kvality a zprávy

1. Komise (Eurostat) vyhodnocuje kvalitu předávaných údajů.

2. Komise (Eurostat) v úzké spolupráci s členskými státy sestavuje doporučené společné standardy určené k zajištění kvality poskytovaných údajů (podle standardních kritérií kvality Eurostatu). Tyto standardy se zveřejňují v metodické příručce.

3. Členské státy přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění kvality předávaných údajů.

4. Během určeného období po uplynutí lhůty pro předání konečných výsledků předloží členské státy Komisi (Eurostatu) zprávu o kvalitě údajů předaných na základě standardů uvedených v odstavci 2. V těchto zprávách jsou popsány případy, ve kterých nebyly zmíněné standardy dodrženy. Toto období je dohodnuto při přípravě prováděcích opatření.

Článek 8

Prováděcí opatření

1. Opatření k provedení modulů tohoto nařízení se týkají výběru a zadání, úpravy a změny témat modulů a jejich proměnných, rozsahu pokrytí, referenčních období a rozdělení proměnných, periodicity a rozvrhu poskytování údajů a lhůt pro předání výsledků.

2. Prováděcí opatření, včetně opatření k úpravě a aktualizaci, která jsou podmíněna hospodářskými a technickými změnami, se vypracovávají postupem podle čl. 9 odst. 2, při zohlednění zdrojů, které mají členské státy k dispozici, míry zatížení respondentů, technické a metodologické proveditelnosti a spolehlivosti výsledků.

3. Prováděcí opatření se vypracovávají nejméně devět měsíců před začátkem období zjišťování.

Článek 9

Výbor

1. Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy, zřízený rozhodnutím 89/382/EHS, Euratom (dále jen "výbor").

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

Článek 10

Financování

1. Alespoň první rok, kdy jsou členskými státy vypracovávány statistiky Společenství podle prováděcích opatření přijatých dle tohoto nařízení, poskytuje Komise členským státům finanční příspěvek, který pomáhá pokrýt náklady, jež členským státům vznikají při vypracovávání, zpracování a předávání těchto statistik. Výše finančního přípěvku nepřesáhne 90 % těchto nákladů.

2. Podmínky a postupy týkající se poskytování finančního příspěvku a jeho výplaty a kontroly jsou v souladu s nařízením Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, kterým se stanoví finanční nařízení o souhrnném rozpočtu Evropských společenství [5].

3. Dovolují-li to rozpočtové podmínky, pokračuje Komise v poskytování finančního příspěvku členským státům, aby tak pomohla vyrovnat náklady na poskytování těchto statistik v dalších letech.

4. Rozpočtový orgán schvaluje rozpočtové položky dostupné pro účely tohoto finančního příspěvku v rámci ročních rozpočtových procesů Evropských společenství.

Článek 11

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 21. dubna 2004.

Za Evropský parlament

předseda

P. Cox

Za Radu

předseda

D. Roche

[1] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 29. ledna 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 16. dubna 2004.

[2] Úř. věst. L 52, 22.2.1997, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

[3] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[4] Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

[5] Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Modul 1 – Podniky a informační společnost

a) Cíle

Cílem tohoto modulu je včasné poskytování statistik o podnicích a informační společnosti. Tento modul vytváří rámec pro požadavky z pohledu rozsahu pokrytí, časového rámce a periodicity, zahrnutých témat, rozdělení poskytovaných údajů a veškerých potřebných pilotních studií.

b) Rozsah pokrytí

Tento modul zahrnuje podnikatelské činnosti spadající do sekcí D až K a oddílu 92 statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství (NACE rev. 1.1). Sekce J bude doplněna v závislosti na úspěšnosti předchozích pilotních studií.

Statistiky budou sestavovány pro podnikové jednotky.

c) Časový rámec a periodicita poskytování údajů

Statistiky budou poskytovány jednou ročně po dobu až pěti referenčních let od data vstupu tohoto nařízení v platnost. Ne všechny proměnné budou nutně poskytovány každý rok; periodicita poskytování každé z proměnných bude upřesněna a dohodnuta v rámci prováděcích opatření zmíněných v článku 8.

d) Zahrnutá témata

Předkládané proměnné budou vycházet z následujícího seznamu témat:

- systémy ICT a jejich využívání v podnicích,

- používání internetu a ostatních elektronických sítí v podnicích,

- postupy elektronického obchodování a elektronického podnikání,

- znalosti ICT v podnikových jednotkách a požadavky na znalosti ICT,

- překážky ve využívání ICT, internetu a ostatních elektronických sítí a postupů elektronického obchodování a elektronického podnikání,

- výdaje na ICT a investice do ICT,

- bezpečnost ICT,

- zjištěné vlivy používání ICT na podniky.

Ne všechna témata musejí být nutně zahrnuta každý rok.

e) Rozdělení poskytovaných údajů

Údaje nebudou každý rok nutně rozdělovány podle všech kritérií; požadovaná kritéria budou vycházet z následujícího seznamu a budou dohodnuta v rámci prováděcích opatření:

- podle velikostní třídy,

- podle klasifikace NACE,

- podle regionů: rozdělení podle regionů bude omezeno na nejvýše tři skupiny.

f) Pilotní studie

Pokud se zjistí podstatné nové požadavky na údaje nebo pokud je třeba očekávat nedostatečnou kvalitu údajů, zadá Komise vypracování pilotních studií, které členské státy provedou dobrovolně před zahájením jakéhokoli sběru údajů. Tyto pilotní studie se vypracují za účelem vyhodnocení realizovatelnosti příslušného sběru údajů, přičemž se zváží přínosy vyplývající z dostupnosti údajů v poměru k nákladům na jejich sběr a k míře zátěže respondentů.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Modul 2 – Jednotlivci, domácnosti a informační společnost

a) Cíle

Cílem tohoto modulu je včasné poskytování statistik o jednotlivcích, domácnostech a informační společnosti. Tento modul vytváří rámec pro požadavky z pohledu rozsahu pokrytí, časového rámce a periodicity, zahrnutých témat, rozdělení poskytovaných údajů a veškerých potřebných pilotních studií.

b) Rozsah pokrytí

Tento modul zahrnuje statistiky týkající se jednotlivců a domácností.

c) Časový rámec a periodicita poskytování údajů

Statistiky budou poskytovány jednou ročně po dobu až pěti referenčních let od data vstupu tohoto nařízení v platnost. Ne všechny proměnné budou nutně poskytovány každý rok; periodicita poskytování každé z proměnných bude upřesněna a dohodnuta v rámci prováděcích opatření zmíněných v článku 8.

d) Zahrnutá témata

Předkládané proměnné budou vycházet z následujícího seznamu témat:

- přístup k systémům ICT a jejich využívání jednotlivci nebo domácnostmi,

- používání internetu k různým účelům jednotlivci nebo domácnostmi,

- bezpečnost ICT,

- znalosti ICT,

- překážky ve využívání ICT a internetu,

- zjištěné vlivy používání ICT na jednotlivce nebo na domácnosti.

Ne všechna témata musejí být nutně zahrnuta každý rok.

e) Rozdělení poskytovaných údajů

Údaje nebudou každý rok nutně rozdělovány podle všech kritérií; požadovaná kritéria budou vycházet z následujícího seznamu a budou dohodnuta v rámci prováděcích opatření:

A. rozdělení v případě statistik za domácnosti:

- podle druhů domácností;

B. rozdělení v případě statistik za jednotlivce:

- podle věkové skupiny,

- podle pohlaví,

- podle stupně vzdělání,

- podle současného zaměstnání,

- podle regionu.

f) Pilotní studie

Pokud se zjistí podstatné nové požadavky na údaje nebo pokud je třeba očekávat nedostatečnou kvalitu údajů, zadá Komise vypracování pilotních studií, které členské státy provedou dobrovolně před zahájením jakéhokoli sběru údajů. Tyto pilotní studie se vypracují za účelem vyhodnocení realizovatelnosti příslušného sběru údajů, přičemž se zváží přínosy vyplývající z dostupnosti údajů v poměru k nákladům na jejich sběr a k míře zátěže respondentů.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU