(ES) č. 748/2004NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 748/2004 ze dne 22. dubna 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót, a kterým se stanoví odchylky od uvedeného nařízení

Publikováno: Úř. věst. L 118, 23.4.2004, s. 3-4 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 22. dubna 2004 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 26. dubna 2004 Nabývá účinnosti: 26. dubna 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2020/760 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (ES) č. 748/2004

ze dne 22. dubna 2004,

kterým se mění nařízení (ES) č. 2535/2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót, a kterým se stanoví odchylky od uvedeného nařízení

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci trhu s mlékem a mléčnými výrobky [1], a zejména na čl. 26 odst. 3 a čl. 29 odst. 1 uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) V čl. 13 odst. 2 druhém pododstavci nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 se stanoví, že v případě kvót, pro které je omezen počet žádostí o licence, se mohou žádosti o licence vztahovat na množství stanovené na každé období. Zkušenost ukazuje, že je tomu tak v případě kvót uvedených v příloze I části F nařízení (ES) č. 2535/2001.

(2) Podle dvoustranné dohody uzavřené mezi Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací a schválené rozhodnutím Rady a Komise 2002/309/ES, Euratom [2] mají některé švýcarské sýry nárok na sníženou celní sazbu při dovozu do Společenství, pokud splní určité podmínky týkající se složení a doby zrání. Švýcarské orgány požadují změnu popisu některých sýrů a následnou změnu specifikace těchto sýrů. Proto by měl být odpovídajícím způsobem změněn popis obsažený v nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 [3].

(3) Hlava 2 kapitola I nařízení (ES) č. 2535/2001 se týká kvót, které se v lednu a červenci každého roku rozdělí na dvě půlroční období. S ohledem na rozšíření ke dni 1. května 2004 stanoví nařízení Komise (ES) č. 50/2004 zvláštní dovozní kvóty, které budou otevřeny v květnu 2004, aby bylo umožněno hospodářským subjektům v nových členských státech podílet se od tohoto data na kvótách Společenství.

(4) V čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 2535/2001 se stanoví, že žádosti o licence lze podat pouze během prvních deseti dnů každého půlročního období. Aby mohlo být prováděno nařízení (ES) č. 50/2004, je třeba povolit odchylku od uvedeného článku a stanovit lhůtu pro podání žádostí, která by měla trvat od 1. května do 10. května 2004.

(5) V čl. 16 odst. 3 nařízení (ES) č. 2535/2001 se stanoví, že doba platnosti licencí nesmí překročit konec dovozního roku, pro který byly vydány. Používání tohoto ustanovení by způsobilo, že platnost licencí vydaných v květnu 2004 by skončila 30. června 2004, a v důsledku toho by se mohlo stát, že licence nebudou použity, protože doba jejich platnosti je příliš krátká. Proto by měla být povolena odchylka od uvedeného článku, která stanoví dobu platnosti v délce 150 dnů ode dne vydání licencí.

(6) Nařízení (ES) č. 2535/2001 by proto mělo být změněno a měla by být stanovena odchylka od uvedeného nařízení.

(7) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro mléko a mléčné výrobky,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Nařízení (ES) č. 2535/2001 se mění takto:

a) v čl. 13 odst. 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:

"V případě kvót uvedených v čl. 5 písm. c), d), e), f), g) a h) se však žádost o licenci vztahuje nejméně na deset tun a nejvýše na množství stanovené na každé období.";

b) v příloze II.D uvedeného nařízení se popis vztahující se ke kódu KN ex04069018 nahrazuje přílohou tohoto nařízení.

Článek 2

1. Odchylně od čl. 14 odst. 1 nařízení (ES) č. 2535/2001 mohou být žádosti o dovozní licence podávány od 1. května do 10. května 2004 pro kvóty na období od 1. května do 30. června 2004 uvedené v příloze I.A, v příloze I.B bodech 5 a 6, v příloze I.F a v příloze I.H.

2. Odchylně od čl. 16 odst. 3 nařízení (ES) č. 2535/2001 může doba platnosti licencí vydaných v souvislosti s kvótami uvedenými v odstavci 1 překročit konec dovozního roku, pro který byly vydány. Platnost licencí je 150 dnů ode dne jejich skutečného vydání.

Článek 3

Toto nařízení vstupuje v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 22. dubna 2004.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).

[2] Úř. věst. L 114, 30.4.2002, s. 1.

[3] Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 50/2004 (Úř. věst. L 7, 13.1.2004, s. 9).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

ex04069018 | Fromage fribourgeois (3), Vacherin Mont d'Or, Tęte de moine s minimálním obsahem tuku v sušině 45 % hmotnostních, zrající alespoň dva měsíce v případě fromage fribourgeois,alespoň 17 dnů v případě Vacherin Mont d'Or,alespoň 75 dnů v případě Tęte de moine | Bez cla |

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU