(ES) č. 662/2004Nařízení Komise (ES) č. 662/2004 ze dne 7. dubna 2004, kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii stanoví přechodná opatření, pokud jde o žádosti o dovozní licence podle nařízení (ES) č. 936/97 a (ES) č. 1279/98 o správě některých celních kvót pro produkty z odvětví hovězího a telecího masa

Publikováno: Úř. věst. L 104, 8.4.2004 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 7. dubna 2004 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. května 2004 Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 11. prosince 2010

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (ES) č. 662/2004

ze dne 7. dubna 2004,

kterým se v důsledku přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii stanoví přechodná opatření, pokud jde o žádosti o dovozní licence podle nařízení (ES) č. 936/97 a (ES) č. 1279/98 o správě některých celních kvót pro produkty z odvětví hovězího a telecího masa

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na smlouvu o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na čl. 2 odst. 3 této smlouvy,

s ohledem na akt o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska, a zejména na první odstavec článku 41 tohoto aktu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Česká republika, Estonsko, Kypr, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Malta, Polsko, Slovinsko a Slovensko (dále jen "nové členské státy") přistoupí ke Společenství dne 1. května 2004 s výhradou ratifikace smlouvy o přistoupení. Je třeba, aby hospodářské subjekty usazené v těchto zemích k datu přistoupení dostaly k dispozici celní kvóty otevřené pro produkty z odvětví hovězího a telecího masa.

(2) Nařízení Komise (ES) č. 936/97 ze dne 27. května 1997 o otevření a správě celních kvót pro vysoce jakostní čerstvé, chlazené a zmrazené hovězí maso a pro zmrazené buvolí maso [1] a nařízení Komise (ES) č. 1279/98 ze dne 19. června 1998, kterým se stanoví prováděcí pravidla pro celní kvóty hovězího a telecího masa stanovené rozhodnutími Rady 2003/286/ES, 2003/298/ES, 2003/299/ES, 2003/18/ES, 2003/263/ES a 2003/285/ES pro Bulharskou republiku, Českou republiku, Slovenskou republiku, Rumunskou republiku, Polskou republiku a Maďarskou republiku [2], stanoví zvláštní požadavky, které musí splňovat hospodářské subjekty, aby v rámci jednotlivých dovozních režimů mohly využívat některých celních kvót.

(3) Žadatelé o licenci usazení v nových členských státech mohou těchto dovozních kvót využít, pokud prokáží, že uskutečnili minimální počet obchodních transakcí se třetími zeměmi. Je třeba, aby obchod, který se uskutečnil před 1. květnem 2004 se současnými členskými státy Společenství ve složení před datem vstupu v platnost smlouvy o přistoupení z roku 2003, byl považován za obchod se třetími zeměmi.

(4) Proto je nezbytné přijmout přechodná opatření týkající se pravidel, která stanoví oprávněnost hospodářských subjektů z nových členských států účastnit se dovozních režimů stanovených nařízeními (ES) č. 936/97 a (ES) č. 1279/98.

(5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Řídícího výboru pro hovězí a telecí maso,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1. Mají-li být žadatelé o dovozní licence usazení v České republice, Estonsku, Kypru, Lotyšsku, Litvě, Maďarsku, Maltě, Polsku, Slovinsku a Slovensku považováni za žadatele o dovozní licence ve smyslu čl. 4 písm. a) nařízení (ES) č. 936/97 a čl. 3 odst. 1 písm. a) nařízení (ES) č. 1279/98, musí být fyzickými nebo právnickými osobami, které jsou v některém členském státě Společenství ve složení existujícím v den vstupu v platnost smlouvy o přistoupení z roku 2003 registrovány jako plátci DPH a které při podání žádosti mohou příslušnému orgánu dotyčného členského státu uspokojivě prokázat,

a) pro účely nařízení (ES) č. 936/97, že nejméně 12 měsíců obchodovaly s hovězím a telecím masem s jinými zeměmi;

b) pro účely nařízení (ES) č. 1279/98, že během předcházejících 12 měsíců uskutečnily nejméně jeden obchod s hovězím a telecím masem s jinými zeměmi.

2. Pro účely tohoto článku se "jinými zeměmi" rozumí všechny třetí země, včetně členských států Společenství ve složení před datem vstupu v platnost smlouvy o přistoupení z roku 2003.

Článek 2

Toto nařízení vstupuje v platnost dnem a s výhradou vstupu v platnost smlouvy o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 7. dubna 2004.

Za Komisi

Franz Fischler

člen Komise

[1] Úř. věst. L 137, 28.5.1997, s. 10. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 649/2003 (Úř. věst. L 95, 11.4.2003, s. 13).

[2] Úř. věst. L 176, 20.6.1998, s. 12. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1144/2003 (Úř. věst. L 160, 28.6.2003, s. 44).

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU