(ES) č. 638/2004NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 638/2004 ze dne 31. března 2004 o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91

Publikováno: Úř. věst. L 102, 7.4.2004, s. 1-8 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 31. března 2004 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 27. dubna 2004 Nabývá účinnosti: 27. dubna 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/2152 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2022
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 638/2004

ze dne 31. března 2004

o statistice Společenství obchodu se zbožím mezi členskými státy a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 3330/91

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 285 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [1],

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [2],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Nařízením Rady (EHS) č. 3330/91 ze dne 7. listopadu 1991 o statistice obchodu se zbožím mezi členskými státy [3] byl zaveden zcela nový systém sběru údajů, který byl dvakrát zjednodušen. V zájmu zvýšení transparentnosti tohoto systému a zjednodušení jeho pochopení by mělo být nařízení (EHS) č. 3330/91 nahrazeno tímto nařízením.

(2) Tento systém byl měl zůstat zachován, neboť dostatečně podrobné statistické informace jsou stále potřebné pro účely politik Společenství vztahujících se k rozvoji vnitřního trhu a pro podniky ve Společenství při analýze svých trhů. Agregované údaje musejí být také rychle dostupné, aby bylo možné analyzovat rozvoj hospodářské a měnové unie. Členské státy by měly mít možnost shromažďovat informace, které vyhovují jejich konkrétním potřebám.

(3) Je však zapotřebí upravit znění pravidel týkajících se sestavování statistik o obchodu se zbožím mezi členskými státy tak, aby tyto statistiky byly srozumitelnější pro společnosti odpovědné za poskytování údajů, pro vnitrostátní subjekty zabývající se sběrem údajů a pro uživatele.

(4) Systém prahů by měl být zachován, ale ve zjednodušené podobě, aby bylo možné uspokojivě reagovat na požadavky uživatelů a zároveň snížit zátěž subjektů odpovědných za poskytování statistických informací, zejména malých a středních podniků.

(5) Mezi systémem pro sběr statistických informací a daňovými formalitami, které se vztahují k obchodu se zbožím mezi členskými státy, by mělo existovat úzké propojení. Takovéto propojení umožňuje především kontrolovat kvalitu shromažďovaných informací.

(6) Kvalita sestavených statistických informací, její hodnocení prostřednictvím společných ukazatelů a transparentnost v této oblasti jsou důležitými cíli, které vyžadují úpravu na úrovni Společenství.

(7) Vzhledem k tomu, že cíle plánovaného projektu, konkrétně vytvoření společného právního rámce pro systematické sestavování statistik Společenství týkajících se obchodu se zbožím mezi členskými státy, nemůže být v dostatečné míře dosaženo na vnitrostátní úrovni a může ho být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity vymezenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality, jak je vymezena v uvedeném článku, nepřekročí toto nařízení rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(8) Nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství [4] obsahuje referenční rámec k tomuto nařízení. Maximální podrobnost informací v oblasti statistik obchodu se zbožím však vyžaduje v souvislosti s důvěrností údajů zvláštní pravidla.

(9) Je důležité, aby bylo zajištěno jednotné uplatňování tohoto nařízení a aby v zájmu toho byl vymezen postup Společenství, kterým by v přiměřené lhůtě mohly být stanoveny podrobnosti provádění a provedeny potřebné technické úpravy.

(10) Opatření nezbytná k provedení tohoto nařízení by měla být přijata podle rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [5],

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Předmět

Toto nařízení vytváří společný rámec pro systematické sestavování statistik Společenství týkajících se obchodu se zbožím mezi členskými státy.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení se rozumí:

a) "zbožím" veškerý movitý majetek včetně elektrického proudu;

b) "zvláštním zbožím nebo pohybem zboží" zboží nebo pohyb zboží, které svou povahou vyžadují přijetí zvláštních ustanovení, zejména technické plodiny, lodě a letadla, produkty získávané z moře, zboží dodávané na lodě a do letadel, časově rozložené zásilky, vojenské zboží, zboží určené pro zařízení na volném moři nebo z nich pocházející, kosmické lodě, části motorových vozidel nebo letadel a odpadové produkty;

c) "vnitrostátními orgány" statistické orgány členských států a jiné orgány pověřené v každém členském státě vypracováváním statistik Společenství týkajících se obchodu se zbožím mezi členskými státy;

d) "zbožím Společenství":

i) zboží zcela získané na celním území Společenství, bez přidání zboží ze třetích zemí nebo z území, která nejsou součástí celního území Společenství,

ii) zboží ze třetích zemí nebo z území, jež nejsou součástí celního území Společenství, které bylo propuštěno do volného pohybu v členském státě,

iii) zboží získané na celním území Společenství ze zboží uvedeného výlučně v bodě ii) nebo ze zboží uvedeného v bodech i) a ii);

e) "členským státem odeslání" členský stát vymezený svým statistickým územím, z něhož je zboží odesláno do místa určení v jiném členském státě;

f) "členským státem přijetí" členský stát vymezený svým statistickým územím, v němž je přijímáno zboží z jiného členského státu;

g) "zbožím ve zjednodušeném oběhu mezi členskými státy" zboží Společenství odeslané z jednoho členského státu do druhého členského státu, které se po cestě do členského státu určení pohybuje přímo přes jiný členský stát nebo které se zastaví z důvodů souvisejících pouze s přepravou zboží.

Článek 3

Oblast působnosti

1. Statistiky obchodu se zbožím mezi členskými státy se zabývají odesláním a přijetím zboží.

2. Odeslání zahrnuje následující zboží, jež opouští členský stát odeslání a jež je určeno do jiného členského státu:

a) zboží Společenství s výjimkou zboží, které je ve zjednodušeném oběhu mezi členskými státy;

b) zboží umístěné v členském státě odeslání v celním režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo přepracování pod celním dohledem.

3. Přijetí se vztahuje na následující zboží vstupující na území členského státu přijetí, které bylo odesláno z jiného členského státu:

a) zboží Společenství s výjimkou zboží, které je ve zjednodušeném oběhu mezi členskými státy;

b) zboží původně v členském státě odeslání propuštěné do celního režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo přepracování pod celním dohledem, které podléhá celnímu režimu aktivního zušlechťovacího styku nebo přepracování pod celním dohledem nebo které je propuštěno do volného pohybu v členském státě přijetí.

4. Pro zvláštní zboží nebo pohyby zboží mohou být použita jiná nebo zvláštní pravidla, která se stanoví v souladu s postupem uvedeným v čl. 14 odst. 2.

5. Některé druhy zboží, jejichž seznam je sestaven v souladu s postupem uvedeným v čl. 14 odst. 2, nejsou z metodických důvodů do statistik zahrnovány.

Článek 4

Statistické území

1. Statistické území členských států odpovídá jejich celnímu území, jak je vymezeno v článku 3 nařízení Rady (EHS) č. 2913/92 [6] ze dne 12. října 1992, kterým se vydává celní kodex Společenství.

2. Odchylně od odstavce 1 zahrnuje statistické území Německa Helgoland.

Článek 5

Zdroje údajů

1. Pro účely poskytování statistických informací o odesílání a přijímání zboží Společenství, které není pro celní nebo daňové účely předmětem jednotného správního dokladu, se použije zvláštní systém sběru údajů, dále jen "systém Intrastat".

2. Statistické informace o odesílání a přijímání ostatních druhů zboží jsou vnitrostátním orgánům poskytovány nejméně jednou měsíčně přímo celními orgány.

3. V případě zvláštního zboží nebo pohybů zboží mohou být použity jiné zdroje informací než systém Intrastat nebo celní prohlášení.

4. Každý členský stát sám upraví způsob, jakým jsou údaje shromažďované v systému Intrastat odpovědnými stranami poskytovány. Aby bylo plnění úkolu těchto stran usnadněno, vytvářejí Komise (Eurostat) a členské státy předpoklady pro větší využívání elektronického zpracování a přenosu údajů.

Článek 6

Referenční období

1. Referenčním obdobím je u informací, které mají být poskytovány v souladu s článkem 5, kalendářní měsíc odeslání nebo přijetí zboží.

2. Aby bylo zohledněno propojení s povinnostmi souvisejícími s daní z přidané hodnoty a se clem, může být referenční období upraveno ustanoveními přijatými v souladu s postupem uvedeným v čl. 14 odst. 2.

Článek 7

Strany odpovědné za poskytování informací

1. Stranami odpovědnými za poskytování informací do systému Intrastat jsou:

a) fyzické nebo právnické osoby, které jsou v členském státě odeslání registrovány k dani z přidané hodnoty a které:

i) uzavřely smlouvu, na jejímž základě došlo k odeslání zboží, s výjimkou smluv o přepravě, nebo, není-li tomu tak,

ii) odesílají zboží nebo zajišťují odeslání zboží nebo, není-li tomu tak,

iii) vlastní zboží, které je předmětem odeslání;

b) fyzické nebo právnické osoby, které jsou v členském státě přijetí registrovány k dani z přidané hodnoty a které:

i) uzavřely smlouvu, na jejímž základě došlo k dodání zboží, s výjimkou smluv o přepravě, nebo, není-li tomu tak,

ii) přebírají dodávku zboží nebo zajišťují dodávku zboží nebo, není-li tomu tak,

iii) vlastní zboží, které je předmětem dodání.

2. Strany odpovědné za poskytování informací mohou tuto povinnost přenést na třetí stranu; takové přenesení však v žádném případě nesnižuje odpovědnost uvedené strany.

3. Pokud některá ze stran odpovědných za poskytování informací nesplní svou povinnost podle tohoto nařízení, podléhá sankcím, které určí členské státy.

Článek 8

Registry

1. Vnitrostátní orgány vytvoří a spravují registr hospodářských subjektů působících v rámci Společenství, který obsahuje alespoň odesilatele zboží při odeslání a příjemce zboží při přijetí.

2. Aby bylo možné určit strany odpovědné za poskytování informací uvedené v článku 7 a kontrolovat informace, jež jsou poskytovány, předloží odpovědní správci daně jednotlivých členských států vnitrostátnímu orgánu:

a) alespoň jednou měsíčně seznamy fyzických nebo právnických osob, které prohlásily, že během sledovaného období dodaly zboží do jiných členských států nebo zboží z jiných členských států přijaly. V seznamech se uvádějí celkové hodnoty tohoto zboží přiznaného v daňovém přiznání každou z fyzických nebo právnických osob;

b) sami nebo na žádost vnitrostátního orgánu veškeré informace poskytnuté pro daňové účely, které by mohly zlepšit kvalitu statistik.

Postupy k předávání informací jsou vymezeny v souladu s postupem uvedeným v čl. 14 odst. 2.

Vnitrostátní orgány nakládají s těmito informacemi v souladu s pravidly používanými správci daně.

3. Daňové úřady upozorní obchodníky registrované k dani z přidané hodnoty na povinnosti, které mohou mít jako strany odpovědné za poskytování informací požadovaných systémem Intrastat.

Článek 9

Informace shromažďované pro Intrastat

1. Vnitrostátní orgány shromažďují následující informace:

a) identifikační čísla přiřazená straně odpovědné za poskytování informací v souladu s čl. 22 odst. 1 písm. c) šesté směrnice Rady 77/388/EHS ze dne 17. května 1977 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se daní z obratu – Společný systém daně z přidané hodnoty: jednotný základ daně [7], v podobě uvedené v článku 28h uvedené směrnice;

b) referenční období;

c) směr pohybu (přijetí, odeslání);

d) druh zboží označený osmimístným kódem kombinované nomenklatury, jak je stanoveno v nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [8];

e) partnerský členský stát;

f) hodnota zboží;

g) množství zboží;

h) povaha transakce.

Definice statistických údajů zmíněných v písmenech e) až h) jsou uvedeny v příloze. Postupy využívané při sběru těchto informací, zejména kódy, jež mají být použity, jsou případně určeny v souladu s postupem uvedeným v čl. 14 odst. 2.

2. Členské státy mohou rovněž shromažďovat další informace, např.:

a) identifikaci zboží podle podrobnějšího třídění než je kombinovaná nomenklatura;

b) zemi původu při přijetí;

c) kraj původu při odeslání a kraj určení při přijetí;

d) dodací podmínky;

e) druh dopravy;

f) statistický režim.

Definice statistických údajů zmíněných v písmenech b) až f) jsou uvedeny v příloze. Postupy využívané při sběru těchto informací, zejména kódy, jež mají být použity, jsou případně určeny v souladu s postupem uvedeným v čl. 14 odst. 2.

Článek 10

Zjednodušení systému Intrastat

1. Aby bylo možné uspokojit potřeby uživatelů spojené se statistickými informacemi, aniž by se dále zvyšovalo zatížení hospodářských subjektů, stanoví členské státy každý rok prahy vyjádřené v ročních hodnotách obchodu v rámci Společenství, pod nimiž jsou strany osvobozeny od povinnosti poskytovat informace v rámci systému Intrastat nebo mohou poskytnout zjednodušené informace.

2. Prahy jsou stanoveny každým členským státem zvlášť pro odeslání a zvlášť pro přijetí.

3. Při stanovování prahů, pod nimiž jsou strany osvobozeny od povinnosti poskytovat informace v rámci systému Intrastat, zajistí členské státy, aby informace zmíněné v čl. 9 odst. 1 prvním pododstavci v písm. a) až f) a zpřístupněné stranami odpovědnými za poskytování informací pokrývaly alespoň 97 % celkové hodnoty obchodů příslušného členského státu.

4. Členské státy mohou stanovit další prahy, pod nimiž mohou strany využít následujících zjednodušení:

a) osvobození od povinnosti poskytovat informace o množství zboží;

b) osvobození od povinnosti poskytovat informace o povaze transakce;

c) možnost vykázat nejvýše 10 z podrobných příslušných podpoložek kombinované nomenklatury, které jsou z hlediska hodnoty nejvýznamnější, a přerozdělit ostatní výrobky podle pravidel stanovených v souladu s postupem uvedeným v čl. 14 odst. 2.

Každý členský stát používající tyto prahy zajistí, aby hodnota obchodu těchto stran dosáhla nejvýše 6 % celkové hodnoty obchodu příslušného členského státu.

5. Členské státy mohou za určitých podmínek, které splňují požadavky na kvalitu a které jsou stanoveny v souladu s postupem uvedeným v čl. 14 odst. 2, zjednodušit informace, které mají být poskytovány ve vztahu k jednotlivým drobným transakcím.

6. Informace o prazích používaných členskými státy se zasílají Komisi (Eurostatu) nejpozději do 31. října roku předcházejícího tomu roku, ke kterému se vztahují.

Článek 11

Statistická důvěrnost

Na žádost stran poskytujících informace rozhodují vnitrostátní orgány o tom, zda statistické výsledky, které umožňují nepřímou identifikaci dotčených stran, mají být zveřejněny, nebo zda musejí být upraveny tak, aby jejich zveřejněním nebyla porušena statistická důvěrnost.

Článek 12

Předávání údajů Komisi

1. Členské státy předávají Komisi (Eurostatu) měsíční výsledky svých statistik obchodu se zbožím mezi členskými státy nejpozději do:

a) 40. kalendářního dne po skončení referenčního měsíce pro agregovanéúdaje v souladu s postupem uvedeným v čl. 14 odst. 2;

b) 70. kalendářního dne po skončení referenčního měsíce pro podrobné údaje včetně informací uvedených v čl. 9 odst. 1 prvním pododstavci písm. b) až h).

Pokud jde o hodnotu zboží, výsledky zahrnují pouze statistickou hodnotu podle přílohy.

Členské státy předávají Komisi (Eurostatu) údaje, které jsou důvěrné.

2. Členské státy poskytují Komisi (Eurostatu) měsíční výsledky, které pokrývají jejich celkový obchod se zbožím, vypracované případně pomocí odhadů.

3. Členské státy předávají Komisi (Eurostatu) údaje v elektronické podobě v souladu se standardem pro výměnu údajů. Praktická opatření spojená s přenosem údajů se stanoví v souladu s postupem uvedeným v čl. 14 odst. 2.

Článek 13

Kvalita

1. Členské státy přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění kvality předávaných údajů v souladu s platnými ukazateli a normami kvality.

2. Členské státy předloží Komisi (Eurostatu) roční zprávu o kvalitě předávaných údajů.

3. Ukazatele a normy umožňující vyhodnocení kvality údajů, struktura zpráv o kvalitě údajů, které mají být předkládány členskými státy, a veškerá opatření nezbytná k vyhodnocení nebo zlepšení kvality údajů se stanoví v souladu s postupem uvedeným v čl. 14 odst. 2.

Článek 14

Výbor

1. Komisi je nápomocen Výbor pro statistiku obchodu se zbožím mezi členskými státy.

2. V případě odkazů na tento odstavec se použijí články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 uvedeného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

4. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 15

Zrušovací ustanovení

1. Zrušuje se nařízení (EHS) č. 3330/91.

2. Odkazy na zrušené nařízení se považují za odkazy na toto nařízení.

Článek 16

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Použije se ode dne 1. ledna 2005.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

Ve Štrasburku dne 31. března 2004.

Za Evropský parlament

předseda

P. Cox

Za Radu

předseda

D. Roche

[1] Úř. věst. C 32, 5.2.2004, s. 92.

[2] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 16. prosince 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 22. března 2004.

[3] Úř. věst. L 316, 16.11.1991, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

[4] Úř. věst. L 52, 22.2.1997, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1882/2003.

[5] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[6] Úř. věst. L 302, 19.10.1992, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2700/2000 (Úř. věst. L 311, 12.12.2000, s. 17).

[7] Úř. věst. L 145, 13.6.1977, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2004/15/ES (Úř. věst. L 52, 21.2.2004, s. 61).

[8] Úř. věst. L 256, 7.9.1987, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2344/2003 (Úř. věst. L 346, 31.12.2003, s. 38).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

DEFINICE STATISTICKÝCH ÚDAJŮ

1. Partnerský členský stát

a) Partnerským členským státem je v případě přijetí členský stát zaslání. Tím se rozumí členský stát odeslání v případech, kdy zboží vstupuje přímo z jiného členského státu. Pokud zboží při tranzitu před příchodem do členského státu přijetí vstoupilo do jednoho či více členských států a v těchto státech se zdržovalo nebo bylo předmětem právních úkonů nesouvisejících s jeho přepravou (např. změna vlastnictví), považuje se za členský stát zaslání poslední členský stát, ve kterém se zboží zdržovalo nebo ve kterém byly učiněny takový právní úkony.

b) Partnerským členským státem je v případě odeslání členský stát určení. Tím se rozumí poslední členský stát, o kterém se v době odeslání ví, že do něj má být zboží zasláno.

2. Množství zboží

Množství zboží může být vyjádřeno dvěma způsoby:

a) pomocí vlastní hmotnosti, kterou se rozumí skutečná hmotnost zboží bez všech obalů;

b) pomocí doplňkových jednotek, kterými se rozumí další možné jednotky měření množství jiné než vlastní hmotnost, jak je podrobně popsáno v nařízení Komise, kterým se každoročně aktualizuje kombinovaná nomenklatura.

3. Hodnota zboží

Hodnota zboží může být vyjádřena dvěma způsoby:

a) zdanitelnou částkou, která představuje hodnotu určenou pro daňové účely v souladu se směrnicí 77/388/EHS;

b) statistickou hodnotou, kterou se rozumí hodnota vypočítaná na vnitrostátní hranici členských států. Tato hodnota zahrnuje pouze vzniklé vedlejší náklady (dopravné, pojištění) v případě odeslání na přepravním úseku nacházejícím se na území členského státu odeslání a v případě přijetí na přepravním úseku nacházejícím se mimo území členského státu přijetí. V případech odeslání se jedná o hodnotu FOB (free on board), v případech přijetí o hodnotu CIF (cost, insurance, freight).

4. Povaha transakce

Povahou transakce se rozumí různé charakteristiky (nákup/prodej, práce vykonávané ve smluvním vztahu apod.), které jsou považovány za užitečné pro rozlišení jedné transakce od druhé.

5. Země původu

a) Zemí původu se – pouze v případě přijetí – rozumí země, odkud zboží pochází.

b) Za zboží pocházející z určité země se považuje zboží, které bylo zcela získáno nebo vyrobeno v této zemi.

c) V případě zboží, na jehož výrobě se podílelo více zemí, se předpokládá, že pochází ze země, kde došlo k poslednímu podstatnému hospodářsky zdůvodněnému zpracování nebo opracování, které bylo provedeno v podnicích k tomu vybavených a které vyústilo v nový výrobek nebo představuje důležitý stupeň výroby.

6. Kraj původu nebo určení

a) Krajem původu se při odeslání rozumí kraj členského státu odeslání, v němž bylo zboží vyrobeno nebo zkonstruováno, smontováno, zpracováno, opraveno nebo uchováno; není-li tomu tak, rozumí se krajem původu kraj, ze kterého bylo zboží odesláno, nebo, není-li tomu tak, kraj, kde proběhl obchodní proces.

b) Krajem určení se při přijetí rozumí kraj členského státu přijetí, ve kterém má být zboží spotřebováno nebo zkonstruováno, smontováno, zpracováno, opraveno nebo uchováno; není-li tomu tak, rozumí se krajem určení kraj, do kterého má být zboží odesláno, nebo, není-li tomu tak, kraj, kde má proběhnout obchodní proces.

7. Dodací podmínky

Dodacími podmínkami se rozumí ta ustanovení kupní smlouvy, která stanoví povinnosti prodávajícího a kupujícího v souladu s podmínkami Incoterms Mezinárodní obchodní komory.

8. Druh dopravy

Druh dopravy je určen aktivními dopravními prostředky, kterými zboží, v případě odeslání, podle očekávání opustilo statistické území členského státu odeslání, a aktivními dopravními prostředky, kterými zboží, v případě přijetí, podle očekávání vstoupilo na statistické území členského státu přijetí.

9. Statistický režim

Statistickým režimem se rozumí různé charakteristiky, které jsou považovány za užitečné při rozlišování různých typů přijetí/odeslání pro statistické účely.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU