(ES) č. 69/2004NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 69/2004 ze dne 15. ledna 2004, kterým se povolují odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 1999/105/ES, pokud jde o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin získaného z některých zdrojů na trh

Publikováno: Úř. věst. L 10, 16.1.2004, s. 16-17 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 15. ledna 2004 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 23. ledna 2004 Nabývá účinnosti: 23. ledna 2004
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 22. ledna 2019

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Komise (ES) č. 69/2004

ze dne 15. ledna 2004,

kterým se povolují odchylky od některých ustanovení směrnice Rady 1999/105/ES, pokud jde o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin získaného z některých zdrojů na trh

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 1999/105/ES ze dne 22. prosince 1999 o uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin na trh [1], a zejména na čl. 6 odst. 7 této směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) V souladu se směrnicí 1999/105/ES musí reprodukční materiál lesních dřevin, který má být uveden na trh, pocházet ze zdrojů, které splňují požadavky stanovené v přílohách uvedené směrnice.

(2) Reprodukční materiál lesních dřevin získaný z uznaného zdroje může být uveden na trh pod několika kategoriemi, jako například "kvalifikovaný zdroj".

(3) Některé zdroje druhů, které původně nespadaly do působnosti směrnice Rady 66/401/EHS [2], produkují reprodukční materiál lesních dřevin, který nesplňuje všechny požadavky směrnice 1999/105/ES a nemůže splnit tyto požadavky v přijatelném časovém období kvůli dlouhému životnímu cyklu.

(4) Aby se předešlo nedostatku zdrojů určených pro produkci reprodukčního materiálu, měly by být pro omezené období schváleny odchylky, které by podléhaly zvláštním podmínkám.

(5) Opatření tohoto nařízení jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro osivo a sadbu v zemědělství, zahradnictví a lesnictví,

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

1. Toto nařízení se vztahuje na zdroje Borovice přímořské (Pinus pinaster Ait.), které splňují požadavky směrnice 1999/105/ES s výjimkou bodu 1 písm. c) přílohy IV uvedené směrnice.

2. Je-li reprodukční materiál získaný z typu zdroje uvedeného v odstavci 1, mohou členské státy povolit uvedení takového reprodukčního materiálu na trh pod kategorií "kvalifikovaný".

Pro účely tohoto nařízení se použijí definice "zdrojů reprodukčního materiálu", "reprodukčního materiálu", "kvalifikovaného zdroje" a "úředních subjektů" stanovené v článku 2 směrnice 1999/105/ES.

Článek 2

1. Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům veškeré zdroje, které byly schváleny pro účely produkce reprodukčního materiálu lesních dřevin podle tohoto nařízení.

2. U příslušné položky v národním rejstříku uznaných zdrojů podle článku 10 směrnice 1999/105/ES se provede poznámka "čl. 6 odst. 7 směrnice 1999/105/ES", která označuje, že zdroj nesplnil všechny požadavky uvedené směrnice.

3. U příslušné položky na Seznamu zdrojů uznaných ve Společenství k produkci reprodukčního materiálu lesních dřevin podle článku 11 směrnice 1999/105/ES se provede poznámka "čl. 6 odst. 7 směrnice 1999/105/ES", která označuje, že zdroj nesplnil všechny požadavky uvedené směrnice.

4. U příslušné položky na listu o původu podle článku 12 směrnice 1999/105/ES se provede poznámka "čl. 6 odst. 7 směrnice 1999/105/ES", která označuje, že zdroj nesplnil všechny požadavky uvedené směrnice. Podrobné informace jsou stanoveny v příloze tohoto nařízení.

Článek 3

Pro účely uvádění reprodukčního materiálu lesních dřevin získaného ze základního materiálu schváleného podle článku 1 na trh musí být na etiketě nebo dokumentu dodavatele požadovaných podle čl. 14 odst. 1 směrnice 1999/105/ES uvedeno toto: "Materiál splňuje požadavky stanovené v nařízení Komise (ES) č. 69/2004".

Článek 4

Toto nařízení vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Jeho použitelnost končí po 15 letech od vstupu v platnost.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 15. ledna 2004.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 11, 15.1.2000, s. 17.

[2] Úř. věst. L 125, 11.7.1966, s. 2326/66.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

Informace, které musejí být uvedeny v listu o původu podle přílohy VIII části B

1. V bodu 1 písm. b) se uvede poznámka "čl. 6 odst. 7 směrnice 1999/105/ES" a přesný název zdroje.

2. V bodu 6 se uvede poznámka "čl. 6 odst. 7 směrnice 1999/105/ES" a registrační označení.

3. V bodu 20 se uvede poznámka "čl. 6 odst. 7 směrnice 1999/105/ES".

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU