(ES) č. 48/2004Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 48/2004 ze dne 5. prosince 2003 o tvorbě roční statistiky Společenství v oblasti ocelářského průmyslu za referenční roky 2003–2009

Publikováno: Úř. věst. L 7, 13.1.2004, s. 1-6 Druh předpisu: Nařízení
Přijato: 5. prosince 2003 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 2. února 2004 Nabývá účinnosti: 2. února 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/2152 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2021

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 48/2004

ze dne 5. prosince 2003

o tvorbě roční statistiky Společenství v oblasti ocelářského průmyslu za referenční roky 2003–2009

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 285 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Statistiky v oblasti ocelářského průmyslu byly založeny na Smlouvě o založení Evropského společenství uhlí a oceli (ESUO), jejíž doba platnosti uplynula 23. července 2002.

(2) Bylo přijato nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1840/2002 [4] ze dne 30. září 2002 s cílem zajistit prodloužení systému statistiky oceli ESUO po uplynutí doby platnosti Smlouvy o ESUO do 31. prosince 2002.

(3) Je nezbytné i nadále shromažďovat statistické údaje o ocelářském průmyslu, aby bylo možné provádět budoucí politiku Společenství v oblasti ocelářství. Žádný jiný stávající statistický systém na evropské úrovni nedokáže poptávku po takových statistikách uspokojit. Nové nařízení o shromažďování statistických údajů o ocelářském průmyslu, založené na Smlouvě o ES, je tudíž nezbytné.

(4) Nařízení Rady (ES) č. 322/97 ze dne 17. února 1997 o statistice Společenství [5] je referenčním rámcem pro ustanovení tohoto nařízení.

(5) Je potřebná přechodná etapa trvající od roku 2003 do roku 2009, aby se zjistilo, zda je možné začlenit statistiku oceli do jiných statistických systémů.

(6) Podniky ocelářského průmyslu potřebují celosvětové informace o investicích a kapacitách, aby mohly vyhodnocovat případné budoucí nedostatečné nebo nadbytečné kapacity pro konkrétní třídy výrobků z oceli. Statistiky Společenství o investicích a kapacitách přispívají do celosvětové sítě informací o světových kapacitách výroby oceli, organizované pod záštitou OECD.

(7) Statistiky spotřeby energie v ocelářském průmyslu poskytují informace nejen o používání a výrobě energie uvnitř ocelářského průmyslu, ale nepřímo také o emisích znečišťujících látek.

(8) Jsou zapotřebí statistiky zásob železného a ocelového šrotu, aby bylo možné sledovat používání této důležité suroviny pro výrobu oceli.

(9) Opatření nezbytná pro provedení této směrnice by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [6].

(10) V souladu s článkem 3 rozhodnutí Rady 89/382/EHS, Euratom [7] byl konzultován Výbor pro statistické programy,

PŘIJALY TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Účel

Účelem tohoto nařízení je vytvořit společný rámec pro systematickou tvorbu statistik Společenství v oblasti ocelářského průmyslu za referenční roky 2003–2009.

Článek 2

Definice

Pro účely tohoto nařízení mají pojmy "statistiky Společenství" a "tvorba statistik" význam, který jim dává nařízení (ES) č. 322/97.

Článek 3

Oblast působnosti

Toto nařízení se vztahuje na údaje o ocelářském průmyslu, který je definován jako skupina 27.1 statistické klasifikace ekonomických činností v Evropském společenství (NACE rev. 1) zavedené nařízením Rady (EHS) č. 3037/90 [8].

Pokud je přidaná hodnota v nákladech výrobních činitelů podniků ocelářského průmyslu členských států menší než 1 % celkové hodnoty za Společenství, není nutné sbírat údaje o specifických ukazatelích.

Článek 4

Ukazatele

Poskytované údaje, které odpovídají formátu stanoveném v příloze, se týkají ukazatelů činnostních jednotek definovaných v nařízení Rady (EHS) č. 696/93 ze dne 15. března 1993 o statistických jednotkách pro účely statistického zjišťování a analýzy hospodářství ve Společenství [9] a podniků, které mají 50 nebo více zaměstnanců.

Článek 5

Časový plán a periodicita

Členské státy zjišťují ročně údaje uvedené v příloze poprvé za rok 2003 a poté za každý rok až do roku 2009.

Článek 6

Předávání údajů

1. Členské státy předávají Komisi (Eurostatu) údaje a metadata o ocelářském průmyslu agregované za jednotky uvedené v článku 4. Předávání zahrnuje důvěrné údaje podle stávajících předpisů Společenství o předávání údajů, na které se vztahuje důvěrnost.

2. Členské státy předávají údaje a metadata v elektronické formě. Předávání musí vyhovovat vhodné normě pro předávání údajů schválené postupem podle čl. 8 odst. 2. Eurostat poskytne podrobnou dokumentaci o schválených normách a obecné pokyny pro provádění těchto norem podle požadavků tohoto nařízení.

3. Členské státy předávají údaje a metadata během šesti měsíců po skončení referenčního roku. Postupem podle čl. 8 odst. 2 však pro první předání může Komise toto období prodloužit na dvanáct měsíců pro ty členské státy, které mají potíže s uplatňováním tohoto nařízení.

Článek 7

Prováděcí opatření

Postupem podle čl. 8 odst. 2 budou přijata tato opatření k provedení tohoto nařízení:

a) případná změna seznamu ukazatelů za předpokladu, že se významně nezvýší zatížení členských států;

b) formáty předávání a první období pro předávání.

Článek 8

Postup

1. Komisi je nápomocen Výbor pro statistické programy zřízený článkem 1 rozhodnutí 89/382/EHS, Euratom.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 9

Zprávy

Do pěti let od vstupu tohoto nařízení v platnost předloží Komise Evropskému parlamentu a Radě zprávu o jeho provádění.

Zpráva zejména:

a) zhodnotí přínos, které vytvořené statistiky přinášejí Společenství, členským státům a poskytovatelům a uživatelům statistických informací ve vztahu k nákladům na jejich tvorbu;

b) zhodnotí kvalitu vytvořených statistik;

c) přezkoumá koordinaci s ostatními činnostmi Společenství;

d) navrhne změny, které budou považovány za nezbytné pro zlepšení provádění tohoto nařízení.

Článek 10

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 5. prosince 2003.

Za Evropský parlament

předseda

P. Cox

Za Radu

předseda

P. Lunardi

[1] Úř. věst. C 45 E, 25. 2. 2003, s. 154.

[2] Úř. věst. C 133, 6.6.2003, s. 88.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 13. května 2003 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku) a rozhodnutí Rady ze dne 17. listopadu 2003.

[4] Úř. věst. L 279, 17.10.2002, s. 1.

[5] Úř. věst. L 52, 22.2.1997, s. 1.

[6] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[7] Úř. věst. L 181, 28.6.1989, s. 47.

[8] Úř. věst. L 293, 24.10.1990, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

[9] Úř. věst. L 76, 30.3.1996, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 1882/2003.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

ÚDAJE PODLE ČLÁNKŮ 4, 5 A 6 PŘEDÁVANÉ EUROSTATU

1. Roční statistiky bilance ocelového a litinového odpadu

(Jednotka: metrické tuny) |

Kód | Název |

Bilance ocelového a litinového šrotu

1010 | Stav zásob první den roku |

1020 | Pocházející z vlastních provozů |

1030 | Příjem (nákup) (1031 + 1032 + 1033) |

1031 | –z tuzemských zdrojů |

1032 | –z jiných členských států Společenství |

1033 | –z třetích zemí |

1040 | Celkem k dispozici (1010 + 1020 + 1030) |

1050 | Spotřeba celkem … |

1051 | … z toho elektrické pece |

1052 | … z toho korozivzdorný šrot |

1060 | Dodávky (prodej mimo závod) |

1070 | Stav zásob poslední den roku (1040 – 1050 – 1060) |

2. Spotřeba paliv a energie a bilance elektrické energie v ocelářském průmyslu

Roční statistiky spotřeby paliv a energie v členění podle druhu zařízení [1]

(Jednotka: metrické tuny nebo gigajouly (GJ)) |

Kód | Název | Poznámka |

Spotřeba paliv a energií

2010 | Pevná paliva (2011 + 2012) | metrické tuny |

2011 | Koks | metrické tuny |

2012 | Jiná pevná paliva | metrické tuny |

2020 | Kapalná paliva | metrické tuny |

2030 | Plyn (2031 + 2032 + 2033 + 2034) | GJ |

2031 | Vysokopecní plyn | GJ |

2032 | Koksárenský plyn | GJ |

2033 | Konvertorový plyn | GJ |

2034 | Jiný plyn | GJ |

2040 | Vnější dodávky vysokopecního plynu | GJ |

2050 | Vnější dodávky konvertorového plynu | GJ |

Část B: Roční statistiky bilance elektrické energie v ocelářském průmyslu

(Jednotka: MWh) |

Kód | Název |

Bilance elektrické energie v ocelářském průmyslu

3100 | Zdroje (3101 + 3102) |

3101 | Hrubá výroba |

3102 | Příjem z venku |

3200 | Použito (3210 + 3220 + 3230) |

3210 | Spotřeba v provozech (3211 + 3212 + 3213 + 3214 + 3215 + 3216 + 3217) |

3211 | Aglomerační zařízení a provozy na přípravu vsázky |

3212 | Vysoké pece a elektrické pece pro výrobu surového železa |

3213 | Elektrické tavírny a kontinuální lití |

3214 | Jiné tavírny a kontinuální lití |

3215 | Válcovny |

3216 | Provozy vyrábějící elektrickou energii |

3217 | Jiné provozy |

3220 | Externí dodávky |

3230 | Ztráty |

3. Informace o investicích v průmyslu výroby železa a oceli

(Výdaje a výrobní kapacita)

Část A: Roční statistiky výdajů

(Jednotka: miliony EUR) |

Kód | Název |

Investiční výdaje v průmyslu výroby železa a oceli

4010 | Koksovna |

4020 | Provoz na přípravu vsázky |

4030 | Provoz na výrobu železa a feroslitin (včetně vysokých pecí) |

4040 | Provozy na tavení oceli |

4041 | … z toho elektrické |

4050 | Kontinuální lití |

4060 | Válcovny (4061 + 4062 + 4063 + 4064) |

4061 | Ploché výrobky |

4062 | Dlouhé výrobky |

4063 | Studené válcovny širokého pásu |

4064 | Zařízení pro nanášení povlaků |

4070 | Ostatní provozy |

4100 | Celkem (4010 + 4020 + 4030 + 4040 + 4050 + 4060 + 4070) |

4200 | … z toho pro ochranu životního prostředí |

Část B: Roční statistiky výrobní kapacity

(Jednotka: 1000 metrických tun ročně) |

Kód | Název |

Nejvyšší možná výroba v průmyslu železa a oceli (výrobní kapacita)

5010 | Koks |

5020 | Příprava vsázky |

5030 | Surové železo a feroslitiny |

5040 | Surová ocel |

5041 | —z toho elektroocel |

5042 | —z toho kontinuální lití |

5050 | Výrobky získané přímo válcováním za tepla (5051 + 5052) |

5051 | Ploché výrobky |

5052 | Dlouhé výrobky |

5060 | Výrobky získané z výrobků připravených válcováním za tepla (kromě povlakovaných) |

5061 | … z toho výrobky získané válcováním za studena |

5070 | Výrobky s povlakem na povrchu |

[1] Zařízení pro přípravu vsázky: válcovnyVysoké pece a elektrické pece na výrobu surového železa: výrobny elektrické energieTavírny: Jiné zařízení.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU