2004/117/ESSměrnice Rady 2004/117/ES ze dne 22. prosince 2004, kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokud jde o zkoušky pod úředním dohledem a rovnocennost osiva vyprodukovaného ve třetích zemích

Publikováno: Úř. věst. L 14, 18.1.2005, s. 18-33 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 22. prosince 2004 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 25. ledna 2005 Nabývá účinnosti: 25. ledna 2005
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE RADY 2004/117/ES

ze dne 22. prosince 2004,

kterou se mění směrnice Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokud jde o zkoušky pod úředním dohledem a rovnocennost osiva vyprodukovaného ve třetích zemích

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu (1),

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru (2),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice Rady 66/401/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva pícnin na trh (3), směrnice Rady 66/402/EHS ze dne 14. června 1966 o uvádění osiva obilovin na trh (4), směrnice Rady 2002/54/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva řepy na trh (5), směrnice Rady 2002/55/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva zeleniny na trh (6) a směrnice Rady 2002/57/ES ze dne 13. června 2002 o uvádění osiva olejnin a přadných rostlin na trh (7) může být osivo úředně uznáno, pouze pokud byly při úředním zkoušení osiva na vzorcích úředně odebraných pro účely zkoušky osiva ověřeny požadavky, které má osivo splňovat.

(2)

Rozhodnutí Komise 98/320/ES ze dne 27. dubna 1998 o provedení časově omezeného testu týkajícího se odběru vzorků a zkoušek osiva podle směrnic Rady 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS a 69/208/EHS (8) umožňuje provést na úrovni Společenství časově omezený test s cílem posoudit, zda mohou odběr vzorků osiva a zkoušení osiva pod úředním dohledem představovat dokonalejší alternativy k postupům úředního uznávání osiva, aniž by došlo k významnému snížení jakosti osiva.

(3)

Výsledky tohoto testu ukázaly, že za určitých podmínek lze postupy úředního uznávání osiva zjednodušit, aniž by došlo k významnému snížení jakosti osiva v porovnání s jakostí dosaženou v rámci systému úředního odběru vzorků a zkoušení osiva. Je proto vhodné stanovit, že těchto zjednodušených postupů by se mělo používat dlouhodobě a měly by se rozšířit i na porosty zeleniny.

(4)

Směrnice Rady 98/96/ES (9), kterou se mění, mimo jiné ve věci neúředních přehlídek, směrnice 66/400/EHS, 66/401/EHS, 66/402/EHS a 69/208/EHS, stanoví pravidla pro postupy uznávání při přehlídkách pod úředním dohledem. Podrobné hodnocení těchto postupů ukázalo, že by se přehlídky pod úředním dohledem měly rozšířit na všechny porosty určené k produkci certifikovaného osiva. Hodnocení rovněž ukázalo, že by se měla snížit část ploch přihlášených k úřednímu uznání, na kterých mají úřední inspektoři provádět zkoušky a přehlídky.

(5)

Je vhodné přizpůsobit směrnici 2002/54/ES ostatním směrnicím o osivu, pokud jde o možnost udělovat odchylky členským státům, u kterých má pěstování řepy a uvádění osiva řepy na trh minimální hospodářský význam.

(6)

Rozsah rovnocennosti osiva Společenství s osivem sklizeným ve třetích zemích je v současné době omezen na některé kategorie osiva. Zejména vzhledem k vývoji na mezinárodní úrovni by se měl režim rovnocennosti rozšířit na všechny kategorie osiva, které splňují vlastnosti, požadavky na zkoušky a podmínky pro označování a uzavírání stanovené ve směrnicích 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES.

(7)

Platnost rozhodnutí 98/320/ES končí dnem 27. dubna 2005. Než se začnou používat nová ustanovení, měly by se proto dodržovat podmínky Společenství pro uvádění na trh osiva vyprodukovaného v souladu s uvedeným rozhodnutím.

(8)

Směrnice 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/54/ES, 2002/55/ES a 2002/57/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 66/401/EHS se mění takto:

1.

V článku 2 se odstavec 1 se mění takto:

a)

v části B bodě 1 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

u kterého bylo úřední zkouškou nebo v případě požadavků stanovených v příloze II buď úřední zkouškou, nebo zkouškou provedenou pod úředním dohledem zjištěno splnění požadavků stanovených v písmenech a), b) a c).“;

b)

v části B bodě 2 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

u kterého bylo úřední zkouškou nebo v případě požadavků stanovených v příloze II buď úřední zkouškou, nebo zkouškou provedenou pod úředním dohledem zjištěno splnění požadavků stanovených v písmenech a), b) a c).“;

c)

v části C se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

u kterého bylo úřední zkouškou nebo zkouškou provedenou pod úředním dohledem zjištěno splnění požadavků stanovených v písmenech a), b) a c).“;

d)

v části Ca se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

u kterého bylo úřední zkouškou nebo zkouškou provedenou pod úředním dohledem zjištěno splnění požadavků stanovených v písmenech a), b) a c).“;

e)

v části Cb se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

u kterého bylo úřední zkouškou nebo zkouškou provedenou pod úředním dohledem zjištěno splnění požadavků stanovených v písmenech a), b) a c).“;

f)

v části D se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

u kterého bylo úřední zkouškou nebo zkouškou provedenou pod úředním dohledem zjištěno splnění požadavků stanovených v písmenech a) a b).“

2.

V článku 2 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   V případě provádění zkoušky pod úředním dohledem podle odst. 1 části B bodu 1 písm. d) a bodu 2 písm. d), části C písm. d), části Ca písm. d), části Cb písm. d) a části D písm. c) musí být splněny tyto požadavky:

A.

Přehlídka

a)

Inspektoři

i)

mají nezbytnou odbornou způsobilost,

ii)

nemají na provádění zkoušek osobní zájem,

iii)

jsou úředně schváleni orgánem daného členského státu příslušným k uznávání osiva, přičemž toto schválení je podmíněno buď složením přísahy, nebo podepsáním písemného prohlášení, v němž se zavazují dodržovat pravidla platná pro úřední zkoušky,

iv)

provádějí přehlídky pod úředním dohledem podle pravidel platných pro úřední zkoušky.

b)

Množitelské porosty, které jsou předmětem přehlídky, pocházejí z osiva, které bylo podrobeno úřední následné kontrole s uspokojivými výsledky.

c)

Část množitelských porostů je předmětem přehlídky prováděné úředními inspektory. Tato část činí nejméně 5 %.

d)

Část vzorků partií osiva sklizeného z množitelských porostů se odebere pro úřední následné kontroly a případně pro úřední laboratorní zkoušky osiva týkající se odrůdové pravosti a odrůdové čistoty.

e)

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních předpisů o zkouškách pod úředním dohledem přijatých na základě této směrnice. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Sankce mohou spočívat také v tom, že orgán příslušný k uznávání osiva odebere úředně schváleným inspektorům úřední schválení podle písm. a) bodu iii), pokud úmyslně nebo z nedbalosti poruší pravidla pro úřední zkoušky. Členské státy zajistí, že se v případě takového porušení pravidel zruší všechna uznání přezkoušeného osiva, ledaže lze prokázat, že dané osivo skutečně splňuje veškeré požadavky.

B.

Zkoušení osiva

a)

Zkoušení osiva se provádí ve zkušebních laboratořích schválených k tomuto účelu orgánem daného členského státu příslušným k uznávání osiva za podmínek stanovených v písmenech b) až d).

b)

V laboratoři je analytik osiva, který je přímo odpovědný za technické operace laboratoře a má potřebnou kvalifikaci pro technickou správu laboratoře provádějící zkoušky osiva.

Tito analytici osiva mají nezbytnou odbornou způsobilost získanou v rámci odborné přípravy organizované za podmínek platných pro úřední analytiky osiva a potvrzenou úředními zkouškami.

Laboratoř se nachází v prostorách, které i s jejich vybavením považují orgány příslušné k uznávání osiva za uspokojivé pro provádění zkoušek osiva v rozsahu schválení.

Zkoušení osiva se provádí v souladu s platnými mezinárodními metodami.

c)

Laboratoře pro zkoušení osiva jsou:

i)

nezávislé laboratoře

nebo

ii)

laboratoře patřící semenářskému podniku.

V případě uvedeném v bodě ii) může laboratoř provádět zkoušky pouze u partií osiva vyprodukovaných jménem semenářského podniku, kterému laboratoř patří, není-li mezi tímto semenářským podnikem, žadatelem o uznání a orgánem příslušným k uznávání osiva dohodnuto jinak.

d)

Laboratorní zkoušky osiva prováděné laboratoří pro zkoušení osiva podléhají vhodnému dohledu orgánu příslušného k uznávání osiva.

e)

Pro účely dohledu uvedeného v písmenu d) se určitá část partií osiva přihlášených k úřednímu uznání v rámci zkoušky kontrolně přezkouší úředním zkoušením osiva. Tato část se v zásadě co nejrovnoměrněji rozdělí mezi fyzické a právnické osoby, které přihlásily osivo k uznání, a mezi přihlášené druhy, avšak může se také použít k vyloučení konkrétních pochybností. Tato část činí nejméně 5 %.

f)

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních předpisů o zkouškách pod úředním dohledem přijatých na základě této směrnice. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Sankce mohou spočívat také v tom, že orgán příslušný k uznávání osiva odebere úředně schváleným zkušebním laboratořím úřední schválení podle písmene a), pokud úmyslně nebo z nedbalosti poruší pravidla pro úřední zkoušky. Členské státy zajistí, že se v případě takového porušení pravidel zruší všechna uznání přezkoušeného osiva, ledaže lze prokázat, že dané osivo skutečně splňuje veškeré požadavky.“

3.

V čl. 2 odst. 4 se druhý pododstavec zrušuje.

4.

Článek 7 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Členské státy stanoví, že v průběhu kontroly odrůd a při zkouškách osiva pro uznání a obchodního osiva musí být vzorky odebírány úředně nebo pod úředním dohledem pomocí vhodných metod. Odběr vzorků osiva pro účely kontrol podle článku 19 však musí být prováděn úředně.“;

b)

vkládají se nové odstavce, které znějí:

„1a.   Při odběru vzorků osiva pod úředním dohledem podle odstavce 1 musí být splněny tyto požadavky:

a)

Odběr vzorků osiva provádějí odběratelé vzorků, kteří k tomu byli zmocněni orgánem daného členského státu příslušným k uznávání osiva za podmínek stanovených v písmenech b), c) a d);

b)

Odběratelé vzorků mají nezbytnou odbornou způsobilost získanou v rámci odborné přípravy organizované za podmínek platných pro úřední odběratele vzorků osiva a potvrzenou úředními zkouškami.

Odběr vzorků osiva je prováděn v souladu s platnými mezinárodními metodami.

c)

Odběratelé vzorků jsou:

i)

nezávislé fyzické osoby,

ii)

osoby zaměstnané fyzickými nebo právnickými osobami, mezi jejichž činnosti nepatří produkce osiva, množení osiva, zpracování osiva ani prodej osiva,

nebo

iii)

osoby zaměstnané fyzickými nebo právnickými osobami, mezi jejichž činnosti patří produkce osiva, množení osiva, zpracování osiva nebo prodej osiva.

V případě uvedeném v bodě iii) může odběratel vzorků osiva provádět odběr vzorků osiva pouze u partií osiva vyprodukovaných jménem jeho zaměstnavatele, není-li mezi zaměstnavatelem, žadatelem o uznání a orgánem příslušným k uznávání osiva dohodnuto jinak.

d)

Odběr vzorků osiva prováděný těmito odběrateli vzorků podléhá řádnému dohledu, který vykonává orgán příslušný k uznávání osiva. Při provádění automatického odběru vzorků je nutno dodržovat vhodné postupy a zajistit úřední dohled.

e)

Pro účely dohledu uvedeného v písmenu d) je určitá část partií osiva přihlášených k úřednímu uznání v rámci zkoušky předmětem kontrolního odběru vzorků úředními odběrateli vzorků osiva. Tato část se v zásadě co nejrovnoměrněji rozdělí mezi fyzické a právnické osoby, které přihlásily osivo k uznání, a mezi přihlášené druhy, avšak může se také použít k vyloučení konkrétních pochybností. Tato část činí nejméně 5 %. Kontrolní odběr vzorků se nevztahuje na automatický odběr vzorků.

Členské státy porovnají úředně odebrané vzorky osiva se vzorky shodné partie osiva odebranými pod úředním dohledem.

f)

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních předpisů o zkouškách pod úředním dohledem přijatých na základě této směrnice. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Sankce mohou spočívat také v tom, že orgán příslušný k uznávání osiva odebere úředně schváleným odběratelům vzorků úřední schválení podle písmene a), pokud úmyslně nebo z nedbalosti poruší pravidla pro úřední zkoušky. Členské státy zajistí, že se v případě takového porušení pravidel zruší všechna uznání odebraného osiva, ledaže lze prokázat, že dané osivo skutečně splňuje veškeré požadavky.

1b.   Další opatření pro odběr vzorků osiva pod úředním dohledem mohou být přijata postupem podle čl. 21 odst. 2.“

5.

V článku 15 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Členské státy rovněž stanoví, že osivo pícnin sklizené ve třetí zemi musí být na žádost úředně uznáno, jestliže:

a)

pochází bezprostředně:

i)

ze základního osiva nebo certifikovaného osiva úředně uznaného v jednom nebo více členských státech nebo ve třetí zemi, u níž byla určena rovnocennost podle čl. 16 odst. 1 písm. b),

nebo

ii)

z křížení základního osiva úředně uznaného v jednom členském státě se základním osivem úředně uznaným ve třetí zemi uvedené v bodě i);

b)

bylo podrobeno přehlídce vyhovující požadavkům stanoveným v rozhodnutí o rovnocennosti přijatém podle čl. 16 odst. 1 písm. a) pro danou kategorii;

c)

úřední zkouškou bylo zjištěno, že splňuje požadavky stanovené v příloze II pro danou kategorii.“

6.

V čl. 16 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

zda osivo pícnin sklizené v určité třetí zemi, které poskytuje stejné záruky vlastností a opatření provedených k jeho zkoušení, zajištění jeho pravosti, jeho označování a jeho kontroly, je v tomto ohledu rovnocenné osivu, které bylo sklizeno ve Společenství a které odpovídá této směrnici.“

Článek 2

Směrnice 66/402/EHS se mění takto:

1.

V článku 2 se odstavec 1 mění takto:

a)

v části C se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

u kterého bylo úřední zkouškou nebo v případě požadavků stanovených v příloze II buď úřední zkouškou, nebo zkouškou provedenou pod úředním dohledem zjištěno splnění požadavků stanovených v písmenech a), b) a c).“;

b)

v části Ca se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

u kterého bylo úřední zkouškou nebo v případě požadavků stanovených v příloze II buď úřední zkouškou, nebo zkouškou provedenou pod úředním dohledem zjištěno splnění požadavků stanovených v písmenech a) a b).“;

c)

v části D bodu 1 se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

u kterého bylo úřední zkouškou nebo v případě požadavků stanovených v příloze II buď úřední zkouškou, nebo zkouškou provedenou pod úředním dohledem zjištěno splnění požadavků stanovených v písmenech a), b) a c).“;

d)

v části D bodu 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

u kterého bylo úřední zkouškou nebo v případě požadavků stanovených v příloze II buď úřední zkouškou, nebo zkouškou provedenou pod úředním dohledem zjištěno splnění požadavků stanovených v písmenu a).“;

e)

v části D bodu 3 se písmeno c) nahrazuje tímto:

„c)

u kterého bylo úřední zkouškou nebo v případě požadavků stanovených v příloze II buď úřední zkouškou, nebo zkouškou provedenou pod úředním dohledem zjištěno splnění požadavků stanovených v písmenech a) a b).“;

f)

v části E se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

u kterého bylo úřední zkouškou nebo zkouškou provedenou pod úředním dohledem zjištěno splnění požadavků stanovených v písmenech a), b) a c).“;

g)

v části F se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

u kterého bylo úřední zkouškou nebo zkouškou provedenou pod úředním dohledem zjištěno splnění požadavků stanovených v písmenech a), b) a c).“;

h)

v části G se písmeno d) nahrazuje tímto:

„d)

u kterého bylo úřední zkouškou nebo zkouškou provedenou pod úředním dohledem zjištěno splnění požadavků stanovených v písmenech a), b) a c).“

2.

V článku 2 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   V případě provádění zkoušky pod úředním dohledem podle odst. 1 části C písm. d), části Ca písm. c), části D bodu 1 písm. d), bodu 2 písm. b) a bodu 3 písm. c), části E písm. d), části F písm. d) a části G písm. d) musí být splněny tyto požadavky:

A.

Přehlídka

a)

Inspektoři

i)

mají nezbytnou odbornou způsobilost,

ii)

nemají na provádění přehlídek osobní zájem,

iii)

jsou úředně schváleni orgánem daného členského státu příslušným k uznávání osiva, přičemž toto schválení je podmíněno buď složením přísahy, nebo podepsáním písemného prohlášení, v němž se zavazují dodržovat pravidla platná pro úřední zkoušky,

iv)

provádějí přehlídky pod úředním dohledem podle pravidel platných pro úřední přehlídky.

b)

Množitelské porosty, které jsou předmětem přehlídky, pocházejí z osiva, které bylo podrobeno úřední následné kontrole s uspokojivými výsledky.

c)

Část množitelských porostů je předmětem přehlídky prováděné úředními inspektory. Tato část činí nejméně 5 %.

d)

Část vzorků partií osiva sklizeného z množitelských porostů se odebere pro úřední následné kontroly a případně pro úřední laboratorní zkoušky osiva týkající se odrůdové pravosti a odrůdové čistoty.

e)

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních předpisů o zkouškách pod úředním dohledem přijatých na základě této směrnice. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Sankce mohou spočívat také v tom, že orgán příslušný k uznávání osiva odebere úředně schváleným inspektorům úřední schválení podle písm. a) bodu iii), pokud úmyslně nebo z nedbalosti poruší pravidla pro úřední zkoušky. Členské státy zajistí, že se v případě takového porušení pravidel zruší všechna uznání přezkoušeného osiva, ledaže lze prokázat, že dané osivo skutečně splňuje veškeré požadavky.

B.

Zkoušení osiva

a)

Zkoušení osiva se provádí ve zkušebních laboratořích schválených k tomuto účelu orgánem daného členského státu příslušným k uznávání osiva za podmínek stanovených v písmenech b) až d).

b)

V laboratoři je analytik osiva, který je přímo odpovědný za technické operace laboratoře a má potřebnou kvalifikaci pro technickou správu laboratoře provádějící zkoušky osiva.

Tito analytici osiva mají nezbytnou odbornou způsobilost získanou v rámci odborné přípravy organizované za podmínek platných pro úřední analytiky osiva a potvrzenou úředními zkouškami.

Laboratoř se nachází v prostorách, které i s jejich vybavením považují orgány příslušné k uznávání osiva za uspokojivé pro provádění zkoušek osiva v rozsahu schválení.

Zkoušení osiva se provádí v souladu s platnými mezinárodními metodami.

c)

Laboratoře pro zkoušení osiva jsou:

i)

nezávislé laboratoře

nebo

ii)

laboratoře patřící semenářskému podniku.

V případě uvedeném v bodě ii) může laboratoř provádět zkoušky pouze u partií osiva vyprodukovaných jménem semenářského podniku, kterému laboratoř patří, není-li mezi tímto semenářským podnikem, žadatelem o uznání a orgánem příslušným k uznávání osiva dohodnuto jinak.

d)

Laboratorní zkoušky osiva podléhají vhodnému dohledu orgánu příslušného k uznávání osiva.

e)

Pro účely dohledu uvedeného v písmenu d) se určitá část partií osiva přihlášených k úřednímu uznání v rámci zkoušky kontrolně přezkouší úředním zkoušením osiva. Tato část se v zásadě co nejrovnoměrněji rozdělí mezi fyzické a právnické osoby, které přihlásily osivo k uznání, a mezi přihlášené druhy, avšak může se také použít k vyloučení konkrétních pochybností. Tato část činí nejméně 5 %.

f)

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních předpisů o zkouškách pod úředním dohledem přijatých na základě této směrnice. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Sankce mohou spočívat také v tom, že orgán příslušný k uznávání osiva odebere úředně schváleným zkušebním laboratořím úřední schválení podle písmene a), pokud úmyslně nebo z nedbalosti poruší pravidla pro úřední zkoušky. Členské státy zajistí, že se v případě takového porušení pravidel zruší všechna uznání přezkoušeného osiva, ledaže lze prokázat, že dané osivo skutečně splňuje veškeré požadavky.“

3.

V čl. 2 odst. 4 se zrušuje druhý pododstavec.

4.

Článek 7 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Členské státy stanoví, že v průběhu kontroly odrůd a při zkouškách osiva pro uznání musí být vzorky odebírány úředně nebo pod úředním dohledem pomocí vhodných metod. Odběr vzorků osiva pro účely kontrol podle článku 19 však musí být prováděn úředně.“;

b)

vkládají se nové odstavce, které znějí:

„1a.   Při odběru vzorků osiva pod úředním dohledem podle odstavce 1 musí být splněny tyto požadavky:

a)

Odběr vzorků osiva provádějí odběratelé vzorků, kteří k tomu byli zmocněni orgánem daného členského státu příslušným k uznávání osiva za podmínek stanovených v písmenech b), c) a d).

b)

Odběratelé vzorků mají nezbytnou odbornou způsobilost získanou v rámci odborné přípravy organizované za podmínek platných pro úřední odběratele vzorků osiva a potvrzenou úředními zkouškami.

Odběr vzorků osiva je prováděn v souladu s platnými mezinárodními metodami.

c)

Odběratelé vzorků osiva jsou:

i)

nezávislé fyzické osoby,

ii)

osoby zaměstnané fyzickými nebo právnickými osobami, mezi jejichž činnosti nepatří produkce osiva, množení osiva, zpracování osiva ani prodej osiva,

nebo

iii)

osoby zaměstnané fyzickými nebo právnickými osobami, mezi jejichž činnosti patří produkce osiva, množení osiva, zpracování osiva nebo prodej osiva.

V případě uvedeném v bodě iii) může odběratel vzorků osiva provádět odběr vzorků osiva pouze u partií osiva vyprodukovaných jménem jeho zaměstnavatele, není-li mezi zaměstnavatelem, žadatelem o uznání a orgánem příslušným k uznávání osiva dohodnuto jinak.

d)

Odběr vzorků osiva prováděný těmito odběrateli vzorků podléhá vhodnému dohledu, který vykonává orgán příslušný k uznávání osiva. Při provádění automatického odběru vzorků je nutno dodržovat vhodné postupy a zajistit úřední dohled.

e)

Pro účely dohledu uvedeného v písmenu d) bude určitá část partií osiva, přihlášených k úřednímu uznání v rámci zkoušky, předmětem kontrolního odběru vzorků úředními odběrateli vzorků osiva. Tato část se v zásadě co nejrovnoměrněji rozdělí mezi fyzické a právnické osoby, které přihlásily osivo k uznání, a mezi přihlášené druhy, avšak může se také použít k vyloučení konkrétních pochybností. Tato část činí nejméně 5 %. Kontrolní odběr vzorků se nevztahuje na automatický odběr vzorků.

Členské státy porovnají úředně odebrané vzorky osiva se vzorky shodné partie osiva odebranými pod úředním dohledem.

f)

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních předpisů o zkouškách pod úředním dohledem přijatých na základě této směrnice. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Sankce mohou spočívat také v tom, že orgán příslušný k uznávání osiva odebere úředně schváleným odběratelům vzorků úřední schválení podle písmene a), pokud úmyslně nebo z nedbalosti poruší pravidla pro úřední zkoušky. Členské státy zajistí, že se v případě takového porušení pravidel zruší všechna uznání odebraného osiva, ledaže lze prokázat, že dané osivo skutečně splňuje veškeré požadavky.

1b.   Další opatření pro odběr vzorků osiva pod úředním dohledem mohou být přijata postupem podle čl. 21 odst. 2.“

5.

V článku 15 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Členské státy rovněž stanoví, že osivo obilovin sklizené ve třetí zemi musí být na žádost úředně uznáno, jestliže:

a)

pochází bezprostředně:

i)

ze základního osiva nebo certifikovaného osiva první generace úředně uznaného v jednom nebo více členských státech nebo ve třetí zemi, u níž byla určena rovnocennost podle čl. 16 odst. 1 písm. b),

nebo

ii)

z křížení základního osiva úředně uznaného v jednom členském státě se základním osivem úředně uznaným ve třetí zemi uvedené v bodě i);

b)

bylo podrobeno přehlídce vyhovující požadavkům stanoveným v rozhodnutí o rovnocennosti přijatém podle čl. 16 odst. 1 písm. a) pro danou kategorii;

c)

úřední zkouškou bylo zjištěno, že splňuje požadavky stanovené v příloze II pro danou kategorii.“

6.

V čl. 16 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

zda osivo obilovin sklizené v určité třetí zemi, které poskytuje stejné záruky vlastností a opatření provedených k jeho zkoušení, zajištění jeho pravosti, jeho označování a jeho kontroly, je v tomto ohledu rovnocenné osivu, které bylo sklizeno ve Společenství a které odpovídá této směrnici.“

Článek 3

Směrnice 2002/54/ES se mění takto:

1.

V článku 2 se odstavec 1 mění takto:

a)

v písmenu c) se bod iv) nahrazuje tímto:

„iv)

u kterého bylo úřední zkouškou nebo v případě požadavků stanovených v příloze II buď úřední zkouškou, nebo zkouškou provedenou pod úředním dohledem zjištěno splnění požadavků uvedených v bodech i), ii) a iii);“

b)

v písmenu d) se bod iv) nahrazuje tímto:

„iv)

u kterého bylo úřední zkouškou nebo zkouškou provedenou pod úředním dohledem zjištěno splnění požadavků stanovených v bodech i), ii) a iii);“.

2.

V článku 2 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Při provádění zkoušky pod úředním dohledem podle odst. 1 písm. c) bodu iv) a písm. d) bodu iv) musí být splněny tyto požadavky:

A.

Přehlídka

a)

Inspektoři

i)

mají nezbytnou odbornou způsobilost,

ii)

nemají na provádění zkoušek osobní zájem,

iii)

jsou úředně schváleni orgánem daného členského státu příslušným k uznávání osiva, přičemž toto schválení je podmíněno buď složením přísahy, nebo podepsáním písemného prohlášení, v němž se zavazují dodržovat pravidla platná pro úřední zkoušky,

iv)

provádějí přehlídky pod úředním dohledem podle pravidel platných pro úřední přehlídky.

b)

Množitelské porosty, které jsou předmětem přehlídky, pocházejí z osiva, které bylo podrobeno úřední následné kontrole s uspokojivými výsledky.

c)

Část množitelských porostů je předmětem přehlídky prováděné úředními inspektory. Tato část činí nejméně 5 %.

d)

Část vzorků partií osiva sklizeného z množitelských porostů se odebere pro úřední následné kontroly a případně pro laboratorní zkoušky osiva týkající se odrůdové pravosti a odrůdové čistoty.

e)

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních předpisů o zkouškách pod úředním dohledem přijatých na základě této směrnice. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Sankce mohou spočívat také v tom, že orgán příslušný k uznávání osiva odebere úředně schváleným inspektorům úřední schválení podle písm. a) bodu iii), pokud úmyslně nebo z nedbalosti poruší pravidla pro úřední zkoušky. Členské státy zajistí, že se v případě takového porušení pravidel zruší všechna uznání přezkoušeného osiva, ledaže lze prokázat, že dané osivo skutečně splňuje veškeré požadavky.

B.

Zkoušení osiva

a)

Zkoušení osiva se provádí ve zkušebních laboratořích schválených k tomuto účelu orgánem příslušným k uznávání osiva dotyčného členského státu za podmínek stanovených v písmenech b) až d).

b)

V laboratoři je analytik osiva, který je přímo odpovědný za technické operace laboratoře a má potřebnou kvalifikaci pro technickou správu laboratoře provádějící zkoušky osiva.

Tito analytici osiva mají nezbytnou odbornou způsobilost získanou v rámci odborné přípravy organizované za podmínek platných pro úřední analytiky osiva a potvrzenou úředními zkouškami.

Laboratoř se nachází v prostorách, které i s jejich vybavením považují příslušné orgány k uznávání osiva za uspokojivé pro provádění zkoušek osiva v rozsahu schválení.

Zkoušení osiva se provádí v souladu s platnými mezinárodními metodami.

c)

Laboratoře pro zkoušení osiva jsou:

i)

nezávislé laboratoře

nebo

ii)

laboratoře patřící semenářskému podniku.

V případě uvedeném v bodě ii) může laboratoř provádět zkoušky pouze u partií osiva vyprodukovaných jménem semenářského podniku, kterému laboratoř patří, není-li mezi tímto semenářským podnikem, žadatelem o uznání a orgánem příslušným k uznávání osiva dohodnuto jinak.

d)

Laboratorní zkoušky osiva podléhají vhodnému dohledu orgánu příslušného k uznávání osiva.

e)

Pro účely dohledu uvedeného v písmenu d) se určitá část partií osiva přihlášených k úřednímu uznání v rámci zkoušky kontrolně přezkouší úředním zkoušením osiva. Tato část se v zásadě co nejrovnoměrněji rozdělí mezi fyzické a právnické osoby, které přihlásily osivo k uznání, a mezi přihlášené druhy, avšak může se také použít k vyloučení konkrétních pochybností. Tato část činí nejméně 5 %.

f)

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních předpisů o zkouškách pod úředním dohledem přijatých na základě této směrnice. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Sankce mohou spočívat také v tom, že orgán příslušný k uznávání osiva odebere úředně schváleným zkušebním laboratořím úřední schválení podle písmene a), pokud úmyslně nebo z nedbalosti poruší pravidla pro úřední zkoušky. Členské státy zajistí, že se v případě takového porušení pravidel zruší všechna uznání přezkoušeného osiva, ledaže lze prokázat, že dané osivo skutečně splňuje veškeré požadavky.“

3.

V čl. 2 odst. 4 se zrušuje druhý pododstavec.

4.

Článek 9 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Členské státy stanoví, že v průběhu kontroly odrůd a při zkouškách osiva pro uznání musí být vzorky odebírány úředně nebo pod úředním dohledem pomocí vhodných metod. Odběr vzorků osiva pro účely kontrol podle článku 25 však musí být prováděn úředně.“;

b)

vkládají se nové odstavce 1a a 1b, které znějí:

„1a   Při odběru vzorků osiva pod úředním dohledem podle odstavce 1 musí být splněny tyto požadavky:

a)

Odběr vzorků osiva provádějí odběratelé vzorků, kteří k tomu byli zmocněni orgánem daného členského státu příslušným k uznávání osiva za podmínek stanovených v písmenech b), c) a d).

b)

Odběratelé vzorků mají nezbytnou odbornou způsobilost získanou v rámci odborné přípravy organizované za podmínek platných pro úřední odběratele vzorků osiva a potvrzenou úředními zkouškami.

Odběr vzorků osiva je prováděn v souladu s platnými mezinárodními metodami.

c)

Odběratelé vzorků osiva jsou:

i)

nezávislé fyzické osoby,

ii)

osoby zaměstnané fyzickými nebo právnickými osobami, mezi jejichž činnosti nepatří produkce osiva, množení osiva, zpracování osiva ani prodej osiva,

nebo

iii)

osoby zaměstnané fyzickými nebo právnickými osobami, mezi jejichž činnosti patří produkce osiva, množení osiva, zpracování osiva nebo prodej osiva.

V případě uvedeném v bodě iii) může odběratel vzorků osiva provádět odběr vzorků osiva pouze u partií osiva vyprodukovaných jménem jeho zaměstnavatele, není-li mezi zaměstnavatelem, žadatelem o uznání a orgánem příslušným k uznávání osiva dohodnuto jinak.

d)

Odběr vzorků osiva prováděný těmito odběrateli vzorků podléhá řádnému dohledu, který vykonává orgán příslušný k uznávání osiva. Při provádění automatického odběru vzorků je nutno dodržovat vhodné postupy a zajistit úřední dohled.

e)

Pro účely dohledu uvedeného v písmenu d) je určitá část partií osiva přihlášených k úřednímu uznání v rámci zkoušky předmětem kontrolního odběru vzorků úředními odběrateli vzorků osiva. Tato část se v zásadě co nejrovnoměrněji rozdělí mezi fyzické a právnické osoby, které přihlásily osivo k uznání, avšak může se také použít k vyloučení konkrétních pochybností. Tato část činí nejméně 5 %. Kontrolní odběr vzorků se nevztahuje na automatický odběr vzorků.

Členské státy porovnají úředně odebrané vzorky osiva se vzorky shodné partie osiva odebranými pod úředním dohledem.

f)

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních předpisů o zkouškách pod úředním dohledem přijatých na základě této směrnice. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Sankce mohou spočívat také v tom, že orgán příslušný k uznávání osiva odebere úředně schváleným odběratelům vzorků úřední schválení podle písmene a), pokud úmyslně nebo z nedbalosti poruší pravidla pro úřední zkoušky. Členské státy zajistí, že se v případě takového porušení pravidel zruší všechna uznání odebraného osiva, ledaže lze prokázat, že dané osivo skutečně splňuje veškeré požadavky.

1b.   Další opatření pro odběr vzorků osiva pod úředním dohledem mohou být přijata postupem podle čl. 28 odst.2.“

5.

V článku 22 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Členské státy rovněž stanoví, že osivo řepy sklizené ve třetí zemi musí být na žádost úředně uznáno, jestliže:

a)

pochází bezprostředně ze základního osiva úředně uznaného v jednom nebo více členských státech nebo ve třetí zemi, u níž byla určena rovnocennost podle čl. 23 odst. 1 písm. b);

b)

bylo podrobeno přehlídce vyhovující požadavkům stanoveným v rozhodnutí o rovnocennosti přijatém podle čl. 23 odst. 1 písm. a) pro danou kategorii;

c)

úřední zkouškou bylo zjištěno, že splňuje požadavky stanovené v příloze I části B pro danou kategorii.“

6.

V čl. 23 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

osivo řepy sklizené v určité třetí zemi, které poskytuje stejné záruky vlastností a opatření provedených k jeho zkoušení, zajištění jeho pravosti, označování a kontroly, je v tomto ohledu rovnocenné osivu, které bylo sklizeno ve Společenství a které odpovídá této směrnici.“

7.

Vkládá se nový článek, který zní:

„Článek 30a

Členský stát může být na vlastní žádost postupem podle čl. 28 odst. 2 zcela nebo zčásti osvobozen od povinnosti používat tuto směrnici s výjimkou článku 20, pokud má na jeho území pěstování řepy a uvádění osiva řepy na trh minimální hospodářský význam.“

Článek 4

Směrnice 2002/57/ES se mění takto:

1.

V článku 2 se odstavec 1 mění takto:

a)

v písmenu c) se bod iv) nahrazuje tímto:

„iv)

u kterého bylo úřední zkouškou nebo v případě požadavků stanovených v příloze II buď úřední zkouškou, nebo zkouškou provedenou pod úředním dohledem zjištěno splnění požadavků stanovených v bodech i), ii) a iii.“;

b)

v písm. d) bodě 1 se podbod ii) nahrazuje tímto:

„ii)

u kterého bylo úřední zkouškou nebo v případě požadavků stanovených v příloze II buď úřední zkouškou, nebo zkouškou provedenou pod úředním dohledem zjištěno splnění požadavků stanovených v podbodě i),“;

c)

v písm. d) bodě 2 se podbod iii) nahrazuje tímto:

„iii)

u kterého bylo úřední zkouškou nebo v případě požadavků stanovených v příloze II buď úřední zkouškou, nebo zkouškou provedenou pod úředním dohledem zjištěno splnění požadavků stanovených v podbodech i) a ii),“;

d)

v písmenu e) se bod iv) nahrazuje tímto:

„iv)

u kterého bylo úřední zkouškou nebo zkouškou provedenou pod úředním dohledem zjištěno splnění požadavků stanovených v bodech i), ii) a iii),“;

e)

v písmenu f) se bod iv) nahrazuje tímto:

„iv)

u kterého bylo úřední zkouškou nebo zkouškou provedenou pod úředním dohledem zjištěno splnění požadavků stanovených v bodech i), ii) a iii),“;

f)

v písm. g) se bod iv) nahrazuje tímto:

„iv)

u kterého bylo úřední zkouškou nebo zkouškou provedenou pod úředním dohledem zjištěno splnění požadavků stanovených v bodech i), ii) a iii),“;

g)

v písmenu h) se bod iv) nahrazuje tímto:

„iv)

u kterého bylo úřední zkouškou nebo zkouškou provedenou pod úředním dohledem zjištěno splnění požadavků stanovených v bodech i), ii) a iii),“;

h)

v písmenu i) se bod iv) nahrazuje tímto:

„iv)

u kterého bylo úřední zkouškou nebo zkouškou provedenou pod úředním dohledem zjištěno splnění požadavků stanovených v bodech i), ii) a iii),“;

i)

v písmenu j) se bod iii) nahrazuje tímto:

„iii)

u kterého bylo úřední zkouškou nebo zkouškou provedenou pod úředním dohledem zjištěno splnění požadavků stanovených v bodech i) a ii),“.

2.

V článku 2 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

„5.   Při provádění zkoušky pod úředním dohledem podle odst. 1 písm. c) bodu iv), písm. d) bodu 1 podbodu ii) a bodu 2 podbodu iii), písm. e) bodu iv), písm. f) bodu iv), písm. g) bodu iv), písm. h) bodu iv), písm. i) bodu iv) a písm. j) bodu iii) musí být splněny tyto požadavky:

A.

Přehlídka

a)

Inspektoři

i)

mají nezbytnou odbornou způsobilost,

ii)

nemají na provádění zkoušek osobní zájem,

iii)

jsou úředně schváleni orgánem daného členského státu příslušným k uznávání osiva, přičemž toto schválení je podmíněno buď složením přísahy, nebo podepsáním písemného prohlášení, v němž se zavazují dodržovat pravidla platná pro úřední zkoušky,

iv)

provádějí přehlídky pod úředním dohledem podle pravidel platných pro úřední přehlídky.

b)

Množitelské porosty, které jsou předmětem přehlídky, pocházejí z osiva, které bylo podrobeno úřední následné kontrole s uspokojivými výsledky.

c)

Část množitelských porostů je předmětem přehlídky prováděné úředními inspektory. Tato část činí nejméně 5 %.

d)

Část vzorků partií osiva sklizeného z množitelských porostů se odebere pro úřední následné kontroly a případně pro laboratorní zkoušky osiva týkající se odrůdové pravosti a odrůdové čistoty.

e)

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních předpisů o zkouškách pod úředním dohledem přijatých na základě této směrnice. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Sankce mohou spočívat také v tom, že orgán příslušný k uznávání osiva odebere úředně schváleným inspektorům úřední schválení podle písm. a) bodu iii), pokud úmyslně nebo z nedbalosti poruší pravidla pro úřední zkoušky. Členské státy zajistí, že se v případě takového porušení pravidel zruší všechna uznání přezkoušeného osiva, ledaže lze prokázat, že dané osivo skutečně splňuje veškeré požadavky.

B.

Zkoušení osiva

a)

Zkoušení osiva se provádí ve zkušebních laboratořích schválených k tomuto účelu orgánem daného členského státu příslušným k uznávání osiva za podmínek stanovených v písmenech b) až d).

b)

V laboratoři je analytik osiva, který je přímo odpovědný za technické operace laboratoře a má potřebnou kvalifikaci pro technickou správu laboratoře provádějící zkoušky osiva.

Tito analytici osiva mají nezbytnou odbornou způsobilost získanou v rámci odborné přípravy organizované za podmínek platných pro úřední analytiky osiva a potvrzenou úředními zkouškami.

Laboratoř se nachází v prostorách, které i s jejich vybavením považují orgány příslušné k uznávání osiva za uspokojivé pro provádění zkoušek osiva v rozsahu schválení.

Zkoušení osiva se provádí v souladu s platnými mezinárodními metodami.

c)

Laboratoře pro zkoušení osiva jsou:

i)

nezávislé laboratoře

nebo

ii)

laboratoře patřící semenářskému podniku.

V případě uvedeném v bodě ii) může laboratoř provádět zkoušky pouze u partií osiva vyprodukovaných jménem semenářského podniku, kterému laboratoř patří, není-li mezi tímto semenářským podnikem, žadatelem o uznání a orgánem příslušným k uznávání osiva dohodnuto jinak.

d)

Laboratorní zkoušky osiva podléhají vhodnému dohledu orgánu příslušného k uznávání osiva.

e)

Pro účely dohledu uvedeného v písmenu d) se určitá část partií osiva přihlášených k úřednímu uznání v rámci zkoušky kontrolně přezkouší úředním zkoušením osiva. Tato část se v zásadě co nejrovnoměrněji rozdělí mezi fyzické a právnické osoby, které přihlásily osivo k uznání, a mezi přihlášené druhy, avšak může se také použít k vyloučení konkrétních pochybností. Tato část činí nejméně 5 %.

f)

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních předpisů o zkouškách pod úředním dohledem přijatých na základě této směrnice. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Sankce mohou spočívat také v tom, že orgán příslušný k uznávání osiva odebere úředně schváleným zkušebním laboratořím úřední schválení podle písmene a), pokud úmyslně nebo z nedbalosti poruší pravidla pro úřední zkoušky. Členské státy zajistí, že se v případě takového porušení pravidel zruší všechna uznání přezkoušeného osiva, ledaže lze prokázat, že dané osivo skutečně splňuje veškeré požadavky.“

3.

V čl. 2 odst. 6 se zrušuje druhý pododstavec.

4.

Článek 9 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Členské státy stanoví, že v průběhu kontroly odrůd a při zkouškách osiva pro uznání a obchodního osiva musí být vzorky odebírány úředně nebo pod úředním dohledem pomocí vhodných metod. Odběr vzorků osiva pro účely kontrol podle článku 22 však musí být prováděn úředně.“;

b)

vkládají se nové odstavce, které znějí:

„1a.   Při odběru vzorků osiva pod úředním dohledem podle odstavce 1 musí být splněny tyto požadavky:

a)

Odběr vzorků osiva provádějí odběratelé vzorků, kteří k tomu byli zmocněni orgánem daného členského státu příslušným k uznávání osiva za podmínek stanovených v písmenech b), c) a d).

b)

Odběratelé vzorků mají nezbytnou odbornou způsobilost získanou v rámci odborné přípravy organizované za podmínek platných pro úřední odběratele vzorků osiva a potvrzenou úředními zkouškami.

Odběr vzorků osiva je prováděn v souladu s platnými mezinárodními metodami.

c)

Odběratelé vzorků jsou:

i)

nezávislé fyzické osoby,

ii)

osoby zaměstnané fyzickými nebo právnickými osobami, mezi jejichž činnosti nepatří produkce osiva, množení osiva, zpracování osiva ani prodej osiva,

nebo

iii)

osoby zaměstnané fyzickými nebo právnickými osobami, mezi jejichž činnosti patří produkce osiva, množení osiva, zpracování osiva nebo prodej osiva.

V případě uvedeném v bodě iii) může odběratel vzorků osiva provádět odběr vzorků osiva pouze u partií osiva vyprodukovaných jménem jeho zaměstnavatele, není-li mezi zaměstnavatelem, žadatelem o uznání a orgánem příslušným k uznávání osiva dohodnuto jinak.

d)

Odběr vzorků osiva prováděný těmito odběrateli vzorků podléhá vhodnému dohledu, který vykonává orgán příslušný k uznávání osiva. Při provádění automatického odběru vzorků je nutno dodržovat vhodné postupy a zajistit úřední dohled.

e)

Pro účely dohledu uvedeného v písmenu d) je určitá část partií osiva přihlášených k úřednímu uznání v rámci zkoušky předmětem kontrolního odběru vzorků úředními odběrateli vzorků osiva. Tato část se v zásadě co nejrovnoměrněji rozdělí mezi fyzické a právnické osoby, které přihlásily osivo k uznání, a mezi přihlášené druhy, avšak může se také použít k vyloučení konkrétních pochybností. Tato část činí nejméně 5 %. Kontrolní odběr vzorků se nevztahuje na automatický odběr vzorků.

Členské státy porovnají úředně odebrané vzorky osiva se vzorky shodné partie osiva odebranými pod úředním dohledem.

f)

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních předpisů o zkouškách pod úředním dohledem přijatých na základě této směrnice. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Sankce mohou spočívat také v tom, že orgán příslušný k uznávání osiva odebere úředně schváleným odběratelům vzorků úřední schválení podle odst. 1 písm. a), pokud úmyslně nebo z nedbalosti poruší pravidla pro úřední zkoušky. Členské státy zajistí, že se v případě takového porušení pravidel zruší všechna uznání odebraného osiva, ledaže lze prokázat, že dané osivo skutečně splňuje veškeré požadavky.

1b.   Další opatření pro odběr vzorků osiva pod úředním dohledem mohou být přijata postupem podle čl. 25 odst. 2.“

5.

V článku 19 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

„3.   Členské státy rovněž stanoví, že osivo olejnin a přadných rostlin sklizené ve třetí zemi musí být na žádost úředně uznáno, jestliže:

a)

pochází bezprostředně:

i)

ze základního osiva nebo certifikovaného osiva první generace úředně uznaného v jednom nebo více členských státech nebo ve třetí zemi, u níž byla určena rovnocennost podle čl. 20 odst. 1 písm. b),

nebo

ii)

z křížení základního osiva úředně uznaného v jednom členském státě se základním osivem úředně uznaným ve třetí zemi uvedené v bodě i);

b)

bylo podrobeno přehlídce vyhovující požadavkům stanoveným v rozhodnutí o rovnocennosti přijatém podle čl. 20 odst. 1 písm. a) pro danou kategorii;

c)

úřední zkouškou bylo zjištěno, že splňuje požadavky stanovené v příloze II pro danou kategorii.“

6.

V čl. 20 odst. 1 se písmeno b) nahrazuje tímto:

„b)

osivo olejnin a přadných rostlin sklizené v určité třetí zemi, které poskytuje stejné záruky vlastností a opatření provedených k jeho zkoušení, zajištění jeho pravosti, jeho označování a jeho kontroly, je v tomto ohledu rovnocenné osivu, které bylo sklizeno ve Společenství a které odpovídá této směrnici.“

Článek 5

Směrnice 2002/55/ES se mění takto:

1.

V článku 2 se odstavec 1 mění takto:

a)

v písmenu c) se bod iv) nahrazuje tímto:

„iv)

u kterého bylo úřední zkouškou nebo v případě požadavků stanovených v příloze II buď úřední zkouškou, nebo zkouškou provedenou pod úředním dohledem zjištěno splnění požadavků stanovených v bodech i), ii) a iii);“

b)

v písmenu d) se bod iv) nahrazuje tímto:

„iv)

u kterého bylo úřední zkouškou nebo zkouškou provedenou pod úředním dohledem zjištěno splnění požadavků stanovených v bodech i), ii) a iii);“.

2.

V článku 2 se doplňuje nový odstavec, který zní:

„4.   V případě provádění zkoušek pod úředním dohledem podle odst. 1 písm. c) bodu iv) a písm. d) bodu iv) musí být splněny tyto požadavky:

A.

Přehlídka

a)

Inspektoři

i)

mají nezbytnou odbornou způsobilost,

ii)

nemají na provádění zkoušek osobní zájem,

iii)

jsou úředně schváleni orgánem daného členského státu příslušným k uznávání osiva, přičemž toto schválení je podmíněno buď složením přísahy, nebo podepsáním písemného prohlášení, v němž se zavazují dodržovat pravidla platná pro úřední zkoušky,

iv)

provádějí zkoušky pod úředním dohledem podle pravidel platných pro úřední zkoušky.

b)

Množitelské porosty, které mají být předmětem přehlídky, pocházejí z osiva, které bylo podrobeno úřední následné kontrole s uspokojivými výsledky.

c)

Část množitelských porostů je předmětem přehlídky prováděné úředními inspektory. Tato část činí nejméně 5 %.

d)

Část vzorků partií osiva sklizeného z množitelských porostů se odebere pro úřední následné kontroly a případně pro laboratorní zkoušky osiva týkající se odrůdové pravosti a odrůdové čistoty.

e)

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních předpisů o zkouškách pod úředním dohledem přijatých na základě této směrnice. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Sankce mohou spočívat také v tom, že orgán příslušný k uznávání osiva odebere úředně schváleným inspektorům úřední schválení podle písm. a) bodu iii), pokud úmyslně nebo z nedbalosti poruší pravidla pro úřední zkoušky. Členské státy zajistí, že se v případě takového porušení pravidel zruší všechna uznání přezkoušeného osiva, ledaže lze prokázat, že dané osivo skutečně splňuje veškeré požadavky.

B.

Zkoušení osiva

a)

Zkoušení osiva se provádí ve zkušebních laboratořích schválených k tomuto účelu orgánem daného členského státu příslušným k uznávání osiva za podmínek stanovených v písmenech b) až d).

b)

V laboratoři je analytik osiva, který je přímo odpovědný za technické operace laboratoře a má potřebnou kvalifikaci pro technickou správu laboratoře provádějící zkoušky osiva.

Tito analytici osiva mají nezbytnou odbornou způsobilost získanou v rámci odborné přípravy organizované za podmínek platných pro úřední analytiky osiva a potvrzenou úředními zkouškami.

Laboratoř se nachází v prostorách, které i s jejich vybavením považují orgány příslušné k uznávání osiva za uspokojivé pro provádění zkoušek osiva v rozsahu schválení.

Zkoušení osiva se provádí v souladu s platnými mezinárodními metodami.

c)

Laboratoře pro zkoušení osiva jsou:

i)

nezávislé laboratoře

nebo

ii)

laboratoře patřící semenářskému podniku.

V případě uvedeném v bodě ii) může laboratoř provádět zkoušky pouze u partií osiva vyprodukovaných jménem semenářského podniku, kterému laboratoř patří, není-li mezi tímto semenářským podnikem, žadatelem o uznání a orgánem příslušným k uznávání osiva dohodnuto jinak.

d)

Laboratorní zkoušky osiva podléhají vhodnému dohledu orgánu příslušného k uznávání osiva.

e)

Pro účely dohledu uvedeného v písmenu d) se určitá část partií osiva přihlášených k úřednímu uznání v rámci zkoušky kontrolně přezkouší úředním zkoušením osiva. Tato část se v zásadě co nejrovnoměrněji rozdělí mezi fyzické a právnické osoby, které přihlásily osivo k uznání, a mezi přihlášené druhy, avšak může se také použít k vyloučení konkrétních pochybností. Tato část činí nejméně 5 %.

f)

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních předpisů o zkouškách pod úředním dohledem přijatých na základě této směrnice. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Sankce mohou spočívat také v tom, že orgán příslušný k uznávání osiva odebere úředně schváleným zkušebním laboratořím úřední schválení podle písmene a), pokud úmyslně nebo z nedbalosti poruší pravidla pro úřední zkoušky. Členské státy zajistí, že se v případě takového porušení pravidel zruší všechna uznání přezkoušeného osiva, ledaže lze prokázat, že dané osivo skutečně splňuje veškeré požadavky.“

3.

Článek 25 se mění takto:

a)

odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1.   Členské státy stanoví, že při zkouškách osiva pro uznání musí být vzorky odebírány úředně nebo pod úředním dohledem pomocí vhodných metod. Odběr vzorků osiva pro účely kontrol podle článku 39 však musí být prováděn úředně.

Tato ustanovení se vztahují rovněž na odběr vzorků standardního osiva pro následné kontroly.“;

b)

vkládají se nové odstavce, které znějí:

„1a.   Při odběru vzorků osiva pod úředním dohledem podle odstavce 1 musí být splněny tyto požadavky:

a)

Odběr vzorků osiva provádějí odběratelé vzorků, kteří k tomu byli zmocněni orgánem daného členského státu příslušným k uznávání osiva za podmínek stanovených v písmenech b), c) a d).

b)

Odběratelé vzorků mají nezbytnou odbornou způsobilost získanou v rámci odborné přípravy organizované za podmínek platných pro úřední odběratele vzorků osiva a potvrzenou úředními zkouškami.

Odběr vzorků osiva je prováděn v souladu s platnými mezinárodními metodami.

c)

Odběratelé vzorků jsou:

i)

nezávislé fyzické osoby,

ii)

osoby zaměstnané fyzickými nebo právnickými osobami, mezi jejichž činnosti nepatří produkce osiva, množení osiva, zpracování osiva ani prodej osiva,

nebo

iii)

osoby zaměstnané fyzickými nebo právnickými osobami, mezi jejichž činnosti patří produkce osiva, množení osiva, zpracování osiva nebo prodej osiva.

V případě uvedeném v bodě iii) může odběratel vzorků osiva provádět odběr vzorků osiva pouze u partií osiva vyprodukovaných jménem jeho zaměstnavatele, není-li mezi zaměstnavatelem, žadatelem o uznání a orgánem příslušným k uznávání osiva dohodnuto jinak.

d)

Odběr vzorků osiva prováděný těmito odběrateli vzorků podléhá řádnému dohledu, který vykonává orgán příslušný k uznávání osiva. Při provádění automatického odběru vzorků je nutno dodržovat vhodné postupy a zajistit úřední dohled.

e)

Pro účely dohledu uvedeného v písmenu d) je určitá část partií osiva přihlášených k úřednímu uznání v rámci zkoušky předmětem kontrolního odběru vzorků úředními odběrateli vzorků osiva. Tato část se v zásadě co nejrovnoměrněji rozdělí mezi fyzické a právnické osoby, které přihlásily osivo k uznání, avšak může se také použít k vyloučení konkrétních pochybností. Tato část činí nejméně 5 %. Kontrolní odběr vzorků se nevztahuje na automatický odběr vzorků.

Členské státy porovnají úředně odebrané vzorky osiva se vzorky shodné partie osiva odebranými pod úředním dohledem.

f)

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních předpisů o zkouškách pod úředním dohledem přijatých na základě této směrnice. Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Sankce mohou spočívat také v tom, že orgán příslušný k uznávání osiva odebere úředně schváleným odběratelům vzorků úřední schválení podle písmene a), pokud úmyslně nebo z nedbalosti poruší pravidla pro úřední zkoušky. Členské státy zajistí, že se v případě takového porušení pravidel zruší všechna uznání odebraného osiva, ledaže lze prokázat, že dané osivo skutečně splňuje veškeré požadavky.

1b.   Další opatření pro provádění odběru vzorků osiva pod úředním dohledem mohou být přijata postupem podle čl. 46 odst. 2.“

Článek 6

V článku 4 rozhodnutí 98/320/ES se datum „27. dubna 2005“ nahrazuje datem „30. září 2005“.

Článek 7

Do 1. října 2010 předloží Komise podrobné hodnocení zjednodušení postupů uznávání zavedeného touto směrnicí. Toto hodnocení se zaměří zejména na výkonnost systému dohledu a na jeho případné důsledky pro jakost osiva.

Článek 8

1.   Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 1. října 2005. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a srovnávací tabulku mezi ustanoveními těchto předpisů a této směrnice.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 9

Tato směrnice vstupuje v platnost sedmým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 10

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 22. prosince 2004.

Za Radu

C. VEERMAN

předseda


(1)  Stanovisko ze dne 17. listopadu 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(2)  Stanovisko ze dne 15. září 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

(3)  Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2298/66. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/55/ES (Úř. věst. L 114, 21.4.2004, s. 18).

(4)  Úř. věst. 125, 11.7.1966, s. 2309/66. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2003/61/ES (Úř. věst. L 165, 3.7.2003, s. 23).

(5)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 12. Směrnice ve znění směrnice 2003/61/ES.

(6)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 33. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 (Úř. věst. L 268, 18.10.2003, s. 1).

(7)  Úř. věst. L 193, 20.7.2002, s. 74. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2003/61/ES.

(8)  Úř. věst. L 140, 12.5.1998, s. 14. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2004/626/ES (Úř. věst. L 283, 2.9.2004, s. 16).

(9)  Úř. věst. L 25, 1.2.1999, s. 27.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU