2004/103/ESSměrnice Komise 2004/103/ES ze dne 7. října 2004 o kontrolách totožnosti a rostlinolékařských kontrolách rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvedených v části B přílohy V směrnice Rady 2000/29/ES, které lze provádět jinde než ve vstupním místě do Společenství nebo v místě jeho blízkosti, a o podmínkách souvisejících s těmito kontrolami

Publikováno: Úř. věst. L 313, 12.10.2004, s. 16-20 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 7. října 2004 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. listopadu 2004 Nabývá účinnosti: 1. listopadu 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2019/2123 Pozbývá platnosti: 14. prosince 2020
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SMĚRNICE KOMISE 2004/103/ES

ze dne 7. října 2004

o kontrolách totožnosti a rostlinolékařských kontrolách rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů uvedených v části B přílohy V směrnice Rady 2000/29/ES, které lze provádět jinde než ve vstupním místě do Společenství nebo v místě jeho blízkosti, a o podmínkách souvisejících s těmito kontrolami

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 2000/29/ES ze dne 8. května 2000 o ochranných opatřeních proti zavlékání organismů škodlivých rostlinám nebo rostlinným produktům do Společenství a proti jejich rozšiřování na území Společenství (1), a zejména na čl. 13c odst. 2 písm. d) a čl. 13c odst. 2 písm. e) a na čl. 13c odst. 4 čtvrtý a pátý pododstavec této směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Podle směrnice 2000/29/ES by rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty uvedené v části B přílohy V uvedené směrnice měly v zásadě podléhat kontrolám totožnosti a rostlinolékařským kontrolám ve vstupním místě do Společenství nebo v jeho blízkosti.

(2)

V případě tranzitu zboží třetích zemí lze tyto kontroly totožnosti a rostlinolékařské kontroly provádět také v prostorách úředního subjektu místa určení nebo na jakémkoli místě v jeho blízkosti. V některých ostatních případech mohou být tyto kontroly prováděny v místě určení, jako např. v místě výroby, pokud jsou poskytnuty zvláštní záruky a dokumenty týkající se přepravy rostlin, rostlinných produktů nebo jiných předmětů.

(3)

Je třeba vymezit případy, kdy je možné kontroly totožnosti a rostlinolékařské kontroly provádět v místě určení.

(4)

S cílem vyloučit hrozbu rozšíření škodlivých organismů během přepravy je třeba přijmout ustanovení nebo stanovit zvláštní záruky a dokumenty týkající se přepravy.

(5)

Je třeba stanovit minimální podmínky pro provádění kontrol totožnosti a rostlinolékařských kontrol, co se týče technických požadavků použitelných pro odpovědné úřední subjekty, které provádějí inspekci na místech určení, a také co se týče zařízení, nástrojů a vybavení, jež umožňují uvedeným odpovědným úředním subjektům provádět kontroly totožnosti a rostlinolékařské kontroly.

(6)

Je třeba stanovit podrobná pravidla spolupráce odpovědných úředních subjektů a celních úřadů, včetně vzorových formulářů dokumentů, které budou v rámci této spolupráce používány, způsobu předávání těchto dokumentů a postupů pro výměnu informací.

(7)

Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem Stálého rostlinolékařského výboru,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

1.   Tato směrnice se použije pro rostliny, rostlinné produkty nebo jiné předměty ze třetích zemí uvedené v části B přílohy V směrnice 2000/29/ES (dále jen „dotčené produkty“). V případech a za okolností vymezených touto směrnicí mohou členské státy stanovit, že inspekce uvedené v čl. 13a odst. 1 písm. b) bodu ii) a iii) směrnice 2000/29/ES týkající se dotčených produktů lze provádět na jiném místě. V případě tranzitu zboží ze třetích zemí, jak je uvedeno v čl. 13c odst. 2 písm. c) směrnice 2000/29/ES, se inspekce může uskutečnit v prostorách úředního subjektu místa určení nebo na jakémkoli místě v jeho blízkosti, jsou-li splněny podmínky uvedené v odstavci 2. V případech uvedených v čl. 13c odst. 2 písm. d) směrnice 2000/29/ES se inspekce může uskutečnit v místě určení, jako např. v místě výroby, jsou-li splněny podmínky uvedené v odstavci 2.

2.   Podmínkami uvedenými v odstavci se rozumí tyto podmínky:

a)

pokud úřední subjekty vstupního místa a místa určení rozhodnou, případně na základě dohody mezi odpovědnými úředními subjekty členských států, že by kontroly totožnosti a rostlinolékařské kontroly (dále jen „kontroly“) mohly být pečlivěji prováděny v místě jiném, než je vstupní místo do Společenství nebo místo v jeho blízkosti;

a

b)

pokud jakýkoli dovozce nebo jiná osoba odpovědná za místa či prostory, kde mají být kontroly zásilky obsahující dotčené produkty prováděny (dále jen „žadatel“), získá souhlas na základě schvalovacího postupu vymezeného v čl. 2 odst. 2 pro kontroly, jež mají být prováděny na „schváleném inspekčním místě“, kterým jsou:

v případě tranzitu zboží ze třetích zemí, jak je uvedeno v čl. 13c odst. 2 písm. c) směrnice 2000/29/ES,

prostory úředního subjektu místa určení nebo

místo, které se nachází v blízkosti těchto prostor a bylo určeno či schváleno celními orgány a odpovědným úředním subjektem, nebo

v případech uvedených v čl. 13c odst. 2 písm. d) směrnice 2000/29/ES

místo určení schválené úředním subjektem a celními orgány odpovědnými za oblast, ve které se nachází místo určení;

a

c)

pokud jsou zajištěny zvláštní záruky a dokumenty týkající se přepravy zásilky dotčených produktů (dále jen „zásilka“) na schválené inspekční místo a pokud jsou případně splněny minimální podmínky pro skladování těchto produktů na těchto inspekčních místech.

3.   Zvláštními zárukami, dokumenty a minimálními podmínkami uvedenými v odst. 2 písm. c) se rozumí, že:

a)

obal zásilky nebo způsob přepravy použitý pro tuto zásilku je uzavřený nebo zapečetěný takovým způsobem, aby dotčené produkty během své přepravy na schválené inspekční místo nemohly způsobit zamoření nebo nákazu a aby jejich totožnost zůstala nezměněna. V náležitě opodstatněných případech mohou příslušné úřední subjekty členských států povolit zásilky, které nejsou uzavřené či zapečetěné, pokud dotčené produkty nemohou během své přepravy na schválené inspekční místo způsobit zamoření nebo nákazu;

b)

zásilka se zašle na schválené inspekční místo. Není povolena žádná změna inspekčního místa, s výjimkou změny schválené příslušnými úředními subjekty ve vstupním místě a celními orgány odpovědnými za oblast, ve které se nachází požadované inspekční místo;

c)

zásilku doprovází „rostlinolékařský přepravní doklad“, aniž jsou dotčena osvědčení předepsaná v čl. 13 odst. 1 směrnice 2000/29/ES, a obsahuje požadované informace v souladu se vzorem uvedeným v příloze této směrnice. Tento dokument se vyplní na stroji či ručně čitelně hůlkovým písmem nebo elektronickou cestou se souhlasem příslušných úředních subjektů vstupního místa a místa určení, a to nejméně v jednom z úředních jazyků Společenství;

d)

příslušné položky dokumentu uvedeného v odst. 3 písm. c) vyplní a podepíše dovozce zásilky pod dohledem příslušného úředního subjektu ve vstupním místě;

e)

v případech uvedených v odst. 2 písm. b) druhé odrážce se zásilka na schváleném místě skladuje odděleně od zboží Společenství i zásilek, jež jsou zamořené škodlivými organismy či u nich existuje takové podezření.

Článek 2

1.   Členské státy zajistí, aby byl v souladu se specifikacemi v odst. 2, 3 a 4 zaveden schvalovací postup s cílem vyhodnotit a případně schválit, zda je z rostlinolékařského hlediska vhodné provádět kontroly na místech navrhovaných na schválená inspekční místa.

2.   Postupem uvedeným v odstavci 1 se určí, zda, pokud mají být kontroly prováděny na schválených inspekčních místech, má žadatel požádat odpovědné úřední subjekty provádějící takové kontroly o to, aby kontroly byly provedeny na místech uvedených v žádosti.

3.   Žádost obsahuje technickou složku s informacemi nezbytnými pro vyhodnocení, zda se navrhovaná místa hodí pro schválená inspekční místa, a obsahujícími zejména:

a)

informace týkající se dotčených produktů, které mají být dováženy, a míst, na kterých budou dotčené dovážené produkty skladovány nebo umístěny do doby, kdy budou známy konečné výsledky kontrol, a zejména informace o tom, jak má být zajištěno oddělení produktů uvedené v čl. 1 odst. 3 písm. e), a

b)

případně, pokud jsou dotčené produkty určeny osobě, jíž byl udělen status „autorizovaného zasilatele“, a splňují podmínky stanovené v článku 406 nařízení Komise (EHS) č. 2454/93 (2), nebo pokud dotčená místa podléhají autorizaci, jak je uvedeno v článku 497 uvedeného nařízení, příslušný důkaz o těchto skutečnostech.

4.   Členské státy zajistí, aby uplatnění postupu uvedené v odstavci 2 bylo zaznamenáno a aby odpovědné úřední subjekty:

a)

přezkoumaly informace obsažené v žádosti;

b)

zhodnotily vhodnost pro provádění kontrol na navrhovaných inspekčních místech, které by měly splňovat minimální požadavky, jimiž jsou alespoň požadavky stanovené v odst. 3 bodu b) a c) přílohy směrnice Komise 98/22/ES (3), nebo jakékoli další požadavky, které mohou stanovit členské státy nediskriminačním způsobem a které jsou oprávněné vzhledem k cíli umožnit účinné inspekce;

c)

odpověděly žadateli

i)

a oznámily mu, že jeho žádost je přijatelná a že dotčená místa jsou určena jako schválená inspekční místa, nebo

ii)

mu oznámily, že jeho žádost není přijatelná, a uvedly důvod.

5.   Členské státy uchovávají a na žádost předloží Komisi a členským státům aktualizovaný seznam schválených inspekčních míst.

6.   Členské státy zajistí, aby odpovědné úřední subjekty podnikly nezbytná opatření, pokud se zjistí, že existuje něco, co brání řádnému provádění kontrol na schválených inspekčních místech nacházejících se na jejich území.

Členské státy oznámí Komisi a dotčeným členským státům veškeré významné případy nedodržení podmínek, jež se vztahují na schválené inspekční místo.

Článek 3

Členské státy zajistí, aby dovozce zásilek, pro které bylo rozhodnuto, že jejich kontroly mohou být provedeny na schváleném inspekčním místě, podléhal těmto povinnostem, aniž jsou dotčeny povinnosti již stanovené směrnicí Komise 92/90/EHS (4):

a)

dovozce oznámí dovoz dotčených produktů s dostatečným předstihem příslušnému úřednímu subjektu místa určení. Toto oznámení obsahuje zejména:

i)

jméno, adresu a umístění schváleného inspekčního místa,

ii)

plánovaný den a čas, kdy dotčené produkty dorazí na plánované inspekční místo,

iii)

individuální sériové číslo „rostlinolékařského přepravního dokladu“ uvedeného v čl. 1 odst. 3 písm. c), je-li k dispozici,

iv)

den a místo vystavení rostlinolékařského přepravního dokladu uvedeného v čl. 1 odst. 3 písm. c), je-li k dispozici,

v)

jméno, adresu a úřední evidenční číslo dovozce,

vi)

evidenční číslo rostlinolékařského osvědčení a/nebo rostlinolékařského osvědčení pro zpětný vývoz nebo jakéhokoli jiného požadovaného rostlinolékařského dokumentu;

b)

dovozce oznámí příslušnému úřednímu subjektu místa určení jakékoli změny týkající se informací předložených podle pododstavce a).

Článek 4

Členské státy zajistí, aby kontroly dotčených produktů prováděné na schváleném inspekčním místě splňovaly minimální podmínky, jimiž jsou alespoň požadavky stanovené v odst. 1, odst. 2 a odst. 3 bodu a) přílohy směrnice Komise 98/22/ES nebo jakékoli další požadavky, které mohou stanovit členské státy nediskriminačním způsobem a které jsou oprávněné vzhledem k cíli umožnit účinné inspekce.

Článek 5

Členské státy mohou stanovit další požadavky, které považují za nutné, aby bylo jako schválené inspekční místo určeno navrhované místo.

Článek 6

1.   Členské státy případně zajistí spolupráci

a)

úředního subjektu vstupního místa a úředního subjektu místa určení

a

b)

úředního subjektu vstupního místa a celního úřadu vstupního místa

a

c)

úředního subjektu místa určení a celního úřadu místa určení

a

d)

úředního subjektu vstupního místa a celního úřadu místa určení,

a to na základě výměny relevantních informací o rostlinách, rostlinných produktech nebo jiných předmětech, jež budou dovezeny, o jejich obalu a způsobu přepravy písemně či elektronickou cestou za použití rostlinolékařského přepravního dokladu uvedeného v čl. 1 odst. 3 písm. c).

2.   Nachází-li se vstupní místo dotčených produktů do Společenství a schválené inspekční místo v různých členských státech, je možné zásilku zaslat na schválené místo a provést kontroly tam, pokud se tak odpovědné úřední subjekty dotčených členských států dohodnou. Důkaz o této dohodě odpovědných úředních subjektů členských států se zaznamená na rostlinolékařský přepravní doklad.

3.   Po inspekci dotčených produktů na schváleném inspekčním místě úřední subjekt místa určení potvrdí na rostlinolékařském přepravním dokladu pomocí úředního razítka a data, že byly provedeny příslušné kontroly totožnosti a rostlinolékařské kontroly uvedené v čl. 13a odst. 1 písm. b) bodech ii) a iii) směrnice 2000/29/ES. Konečný výsledek těchto kontrol se uvede v kolonce „Rozhodnutí“. Toto ustanovení se přiměřeně použije v případě, že byly rovněž dodrženy kontroly dokumentů uvedené v čl. 13c odst. 2 písm. a) směrnice 2000/29/ES.

4.   Je-li výsledkem kontrol uvedených v odstavci 3 „Propuštění“, předloží se zásilka a doprovodný rostlinolékařský přepravní doklad celním úřadům odpovědným za oblast „schváleného inspekčního místa“, čímž se umožní, aby byla zásilka propuštěna do příslušného celního režimu uvedeného v čl. 13 odst. 1 směrnice 2000/29/ES. Rostlinolékařský přepravní doklad již zásilku doprovázet nemusí a je třeba, aby úřední subjekt místa určení tento dokument či jeho kopii uchoval po dobu nejméně jednoho roku.

5.   Vede-li výsledek kontrol uvedených v odstavci 3 k povinnosti přemístit dotčené produkty ze Společenství na území mimo Společenství, zůstanou tyto produkty pod celním dohledem až doby, kdy dojde k jejich zpětnému vývozu.

Článek 7

Tato směrnice se přezkoumá nejpozději 1. ledna 2007.

Článek 8

1.   Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. prosince 2004. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisy a srovnávací tabulku pro tyto předpisy a tuto směrnici.

Tyto předpisy členské státy použijí od 1. ledna 2005.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2.   Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 9

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 10

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 7. října 2004.

Za Komisi

David BYRNE

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 169, 10.7.2000, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Komise 2004/70/ES (Úř. věst. L 127, 29.4.2004, s. 97).

(2)  Úř. věst. L 253, 11.10.1993, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 2286/2003 (Úř. věst. L 343, 31.12.2003, s. 1).

(3)  Úř. věst. L 126, 28.4.1998, s. 26.

(4)  Úř. věst. L 344, 26.11.1992, s. 38.


PŘÍLOHA

Image


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU