2004/76/ESSMĚRNICE RADY 2004/76/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice 2003/49/ES, pokud jde o možnost některých členských států uplatňovat přechodné období pro zavedení společného systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států

Publikováno: Úř. věst. L 157, 30.4.2004, s. 106-113 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 29. dubna 2004 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 1. května 2004 Nabývá účinnosti: 1. května 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady 2004/76/ES

ze dne 29. dubna 2004,

kterou se mění směrnice 2003/49/ES, pokud jde o možnost některých členských států uplatňovat přechodné období pro zavedení společného systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 94 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice Rady 2003/49/ES ze dne 3. června 2003 o společném systému zdanění úroků a licenčních poplatků mezi přidruženými společnostmi z různých členských států [3] stanovuje zrušení veškerého zdanění úroků a licenčních poplatků v členském státě, v němž mají zdroj, ale také zajišťuje, že úroky a licenční poplatky jsou zdaněny v jednom členském státě jednou.

(2) Použití směrnice 2003/49/ES může v České republice, Lotyšsku, Litvě, Polsku a na Slovensku způsobit rozpočtové problémy vzhledem k sazbám daní vybíraných srážkou podle vnitrostátních právních předpisů a daňových úmluv u daní z příjmu a z majetku a vzhledem k daňovým příjmům z těchto daní plynoucích.

(3) Uvedeným přistupujícím státům by proto mělo být dočasně povoleno do dne použitelnosti uvedeného v čl. 17 odst. 2 a 3 směrnice Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor ve formě příjmů úrokového charakteru [4] nepoužívat některá ustanovení směrnice 2003/49/ES, která se týkají v případě Lotyšska a Litvy plateb úroků a licenčních poplatků a v případě České republiky, Polska a Slovenska pouze licenčních poplatků.

(4) Opatření stanovené touto směrnicí není úpravou ve smyslu článku 57 aktu o přistoupení z roku 2003.

(5) Jelikož mají členské státy povinnost provádět zápočet odečtené daně z úroků a licenčních poplatků, je nezbytné zajistit, aby směrnice byla provedena ke dni vstupu aktu o přistoupení z roku 2003 v platnost.

(6) Ustanovení této směrnice se musejí použít ode dne přistoupení nových členských států. Naléhavost věci tak odůvodňuje výjimku ze lhůty šesti týdnů uvedené v bodě 1.3 Protokolu o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Článek 6 směrnice 2003/49/ES se mění takto:

1. Název se nahrazuje tímto:

"Přechodná ustanovení pro Českou republiku, Řecko, Španělsko, Lotyšsko, Litvu, Polsko, Portugalsko a Slovensko".

2. Odstavce 1, 2 a 3 se nahrazují tímto:

"1. Řecko, Lotyšsko, Polsko a Portugalsko mají právo nepoužít článek 1 do dne použitelnosti uvedeného v čl. 17 odst. 2 a 3 směrnice Rady 2003/48/ES ze dne 3. června 2003 o zdanění příjmů z úspor charakteru podobě úrokových plateb [5] Během přechodného období v délce osmi let od uvedeného data nesmí sazba daně z úroků či licenčních poplatků placených přidružené společnosti z jiného členského státu nebo v jiném členském státě umístěné stálé provozovně přidružené společnosti členského státu překročit 10 % v průběhu prvních čtyř let a 5 % v průběhu dalších čtyř let.

Litva má právo nepoužít článek 1 do dne použitelnosti uvedeného v čl. 17 odst. 2 a 3 směrnice 2003/48/ES. Během přechodného období v délce šesti let od uvedeného data nesmí sazba daně z licenčních poplatků placených přidružené společnosti z jiného členského státu nebo v jiném členském státě umístěné stálé provozovně přidružené společnosti členského státu překročit 10 %. Sazba daně z úroků placených přidružené společnosti z jiného členského státu nebo v jiném členském státě umístěné stálé provozovně nesmí překročit 10 % v průběhu prvních čtyř let šestiletého přechodného období a 5 % v průběhu následujících dvou let.

Španělsko a Česká republika mají právo nepoužít v případě licenčních poplatků článek 1 do dne použitelnosti uvedeného v čl. 17 odst. 2 a 3 směrnice Rady 2003/48/ES. Během přechodného období v délce šesti let od uvedeného data nesmí sazba daně z licenčních poplatků placených přidružené společnosti jiného členského státu nebo v jiném členském státě umístěné stálé provozovně přidružené společnosti členského státu překročit 10 %. Slovensko má právo nepoužít v případě licenčních poplatků článek 1 během přechodného období v délce dvou let počínaje dnem 1. května 2004.

Použití těchto přechodných ustanovení je však podmíněno pokračujícím uplatňováním všech daňových sazeb nižších, než jsou sazby uvedené v prvním, druhém a třetím pododstavci, vyplývajících z dvoustranných dohod uzavřených mezi Českou republikou, Řeckem, Španělskem, Lotyšskem, Litvou, Polskem, Portugalskem nebo Slovenskem a ostatními členskými státy. Před koncem každého z přechodných období uvedených v tomto odstavci může Rada na základě návrhu Komise jednomyslně rozhodnout o případném prodloužení těchto přechodných období.

2. Jestliže společnost členského státu nebo stálá provozovna společnosti členského státu umístěná v daném členském státě:

- přijímá úroky nebo licenční poplatky od přidružené společnosti z Řecka, Lotyšska, Litvy, Polska nebo Portugalska,

- přijímá licenční poplatky od přidružené společnosti z České republiky, Španělska nebo Slovenska,

- přijímá úroky nebo licenční poplatky od stálé provozovny přidružené společnosti členského státu a tato stálá provozovna je umístěna v Řecku, Lotyšsku, Litvě, Polsku nebo Portugalsku

nebo

- přijímá licenční poplatky od stálé provozovny přidružené společnosti členského státu a tato stálá provozovna je umístěna v České republice, Španělsku nebo na Slovensku,

povolí prvně zmíněný členský stát odečíst částku rovnající se výši daně odvedené z těchto příjmů v České republice, Řecku, Španělsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku, Portugalsku nebo na Slovensku v souladu s odstavcem 1 od daně z příjmů společnosti nebo stálé provozovny, která tyto příjmy získala.

3. Odpočet podle odstavce 2 nesmí převýšit nižší z těchto částek:

a) částku daně splatnou v České republice, Řecku, Španělsku, Lotyšsku, Litvě, Polsku, Portugalsku nebo na Slovensku z těchto příjmů podle odstavce 1, nebo

b) část daně z příjmů stanovenou před odpočtem u společnosti nebo stálé provozovny, která tyto úroky či licenční poplatky přijala, připadající na tyto příjmy dle vnitrostátních právních předpisů členského státu, o jehož společnost se jedná nebo v němž je umístěna stálá provozovna.".

Článek 2

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do dne jejího vstupu v platnost. Neprodleně sdělí Komisi znění těchto předpisů a poskytnou srovnávací tabulku mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost s výhradou vstupu v platnost Smlouvy o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska dnem jejího vstupu v platnost.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 29. dubna 2004.

Za Radu

předseda

M. McDowell

[1] Stanovisko ze dne 21. dubna 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[2] Stanovisko ze dne 28. dubna 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[3] Úř. věst. L 157, 26.6.2003, s. 49.

[4] Úř. věst. L 157, 26.6.2003, s. 38.

[5] Úř. věst. L 157, 26.6.2003, s. 38.

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU