2004/69/ESSměrnice Komise 2004/69/ES ze dne 27. dubna 2004, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES, pokud jde o definici „mezinárodních rozvojových bank“ (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 125, 28.4.2004, s. 44-44 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 27. dubna 2004 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 18. května 2004 Nabývá účinnosti: 18. května 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Komise 2004/69/ES

ze dne 27. dubna 2004,

kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES, pokud jde o definici "mezinárodních rozvojových bank"

(Text s významem pro EHP)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/12/ES ze dne 20. března 2000 o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o jejím výkonu [1], a zejména na pátou odrážku čl. 60 odst. 1 uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) V čl. 1 bodě 19 směrnice 2000/12/ES jsou "mezinárodní rozvojové banky" vymezeny výčtem.

(2) V dopise z listopadu 2002 požádala Mnohostranná agentura pro investiční záruky (MIGA) o zařazení na seznam uvedený v čl. 1 bodě 19 směrnice 2000/12/ES.

(3) Mnohostranná agentura pro investiční záruky je členem skupiny Světové banky. Poskytuje investorům ze soukromého sektoru záruky proti rizikům neobchodní povahy, zejména proti riziku ztráty vymezeného podle jasně stanovených kritérií, které může plynout z nesměnitelnosti a omezení převodu měny, vyvlastnění, války a občanských nepokojů nebo porušení smlouvy ze strany vlády. Cílem a účelem Mnohostranné agentury pro investiční záruky je podporovat hospodářský rozvoj rozvojových členských zemí prostřednictvím podpory zakládání, rozšiřování a modernizace soukromých, především malých nebo středních podniků, čímž doplňuje aktivity ostatních členů skupiny Světové banky.

(4) Mnohostranná agentura pro investiční záruky má rizikový profil odpovídající mezinárodním rozvojovým bankám vyjmenovaným v čl. 1 bodě 19 směrnice 2000/12/ES, a lze ji tedy zařadit do čl. 1 bodu 19, a v důsledku toho i využít preferenční rizikové váhy stanovené v článku 43 směrnice 2000/12/ES.

(5) Opatření této směrnice jsou v souladu se stanoviskem výboru, který je Komisi nápomocen v souladu s postupem podle čl. 60 odst. 2 směrnice 2000/12/ES,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

V článku 1 směrnice 2000/12/ES se bod 19 nahrazuje tímto:

"19. "mezinárodními rozvojovými bankami" se rozumějí Mezinárodní banka pro obnovu a rozvoj, Mezinárodní finanční korporace, Meziamerická rozvojová banka, Asijská rozvojová banka, Africká rozvojová banka, Fond Rady Evropy pro znovuusídlení, Severská investiční banka, Karibská rozvojová banka, Evropská banka pro obnovu a rozvoj, Evropský investiční fond, Korporace pro meziamerické investice a Mnohostranná agentura pro investiční záruky;"

.

Článek 2

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 30. června 2004. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

V Bruselu dne 27. dubna 2004.

Za Komisi

Frederik Bolkestein

člen Komise

[1] Úř. věst. L 126, 26.5.2000, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 2002/87/ES (Úř. věst. L 35, 11.2.2002, s. 1).

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU