2004/68/ESSměrnice Rady 2004/68/ES ze dne 26. dubna 2004, kterou se stanoví veterinární předpisy pro dovoz některých živých kopytníků do Společenství a pro jejich tranzit, mění směrnice 90/426/EHS a 92/65/EHS a zrušuje směrnice 72/462/EHS (Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 320-359 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 26. dubna 2004 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 20. května 2004 Nabývá účinnosti: 20. května 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2009/156/ES Pozbývá platnosti: 12. srpna 2010

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Rady 2004/68/ES

ze dne 26. dubna 2004,

kterou se stanoví veterinární předpisy pro dovoz některých živých kopytníků do Společenství a pro jejich tranzit, mění směrnice 90/426/EHS a 92/65/EHS a zrušuje směrnice 72/462/EHS

(Text s významem pro EHP)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství a zejména na článek 37 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu [1],

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru [2],

s ohledem na stanovisko Výboru regionů,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice Rady 72/462/EHS ze dne 12. prosince 1972 o veterinárních a hygienických otázkách dovozu skotu, prasat a čerstvého masa ze třetích zemí [3] zajišťuje vysokou úroveň ochrany zdraví zvířat stanovením všeobecných zdravotnických požadavků pro některé dovozy ze třetích zemí.

(2) Je nezbytné racionalizovat a aktualizovat veterinární ustanovení ohledně mezinárodního obchodu se zvířaty stanovená ve směrnici 72/462/EHS vzhledem k vývoji mezinárodních norem Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat (OIE) a přijetí nových norem tímto úřadem, spolu s jejich důsledky v rámci Světové obchodní organizace (WTO) a její Dohody o uplatňování sanitárních a fytosanitárních opatření.

(3) Směrnice Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě [4], navíc nahrazuje požadavky na maso a masné výrobky stanovené ve směrnici 72/462/EHS. Je proto nezbytné a vhodné stanovit v této směrnici podobné a aktualizované veterinární předpisy pro dovoz živých kopytníků do Společenství.

(4) Za účelem ochrany zdraví zvířat by tato nová ustanovení měla být rozšířena na ostatní kopytníky, kteří mohou představovat podobné riziko přenosu nákaz. Jejich použitím na tato zvířata by však nemělo být dotčeno nařízení Rady (ES) č. 338/97 ze dne 9. prosince 1996 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi [5].

(5) Na základě směrnice Rady 90/426/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních předpisech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí [6] je dovoz koňovitých do Společenství dovolen pouze ze třetích zemí uvedených na seznamu sestaveném v souladu se směrnicí 72/462/EHS. Ustanovení pro vytváření seznamů třetích zemí pro dovoz těchto koňovitých by měla být zahrnuta do směrnice 90/426/EHS.

(6) Vědecké poznatky ohledně vnímavosti některých zvířat k chorobám a o jejich vyšetřování se pravidelně mění. Proto by měl být stanoven postup, který umožní rychlou aktualizaci seznamu druhů zvířat a chorob, k nimž jsou vnímavá, odpovídající těmto změnám.

(7) V zájmu zajištění dobrých životních podmínek zvířat a souladu právních předpisů Společenství by se v této směrnici měly vzít v úvahu obecné požadavky směrnice Rady 91/628 ze dne 19. listopadu 1991 o ochraně zvířat během přepravy [7], zejména pokud jde o napájení a krmení.

(8) V zájmu ochrany zdraví zvířat a souladu právních předpisů Společenství by se rovněž měla vzít v úvahu směrnice Rady 91/496/EHS ze dne 15. července 1991, kterou se stanoví zásady organizace veterinárních kontrol zvířat dovážených do Společenství ze třetích zemí [8].

(9) Měla by být přijata opatření nezbytná pro provádění této směrnice v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [9].

(10) Pravidla pro veřejné zdraví a úřední kontrolu, která se na základě směrnice 72/462/EHS vztahují na maso a masné výrobky, byla nahrazena pravidly nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 854/2004 ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví zvláštní pravidla pro organizaci úředních kontrol produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě [10], které by se mělo použít od 1. ledna 2006. Ostatní pravidla uvedené směrnice byla nahrazena směrnicí 2002/99/ES, jejíž ustanovení se použijí od 1. ledna 2005 nebo budou nahrazena pravidly této směrnice.

(11) Směrnice 72/462/EHS by tedy měla být zrušena v okamžiku, kdy budou použitelné všechny texty nahrazující její ustanovení.

(12) V zájmu jasnosti právních předpisů Společenství je však nezbytné zrušit některá rozhodnutí, která již nejsou použitelná, a současně stanovit, aby některá prováděcí pravidla zůstala v platnosti až do doby, kdy budou v novém právním rámci přijata nezbytná opatření.

(13) V souladu se zásadou proporcionality je pro dosažení základního cíle ochrany zdraví zvířat nezbytné a vhodné stanovit pravidla ohledně podmínek pro dovoz živých kopytníků. Tato směrnice nestanoví více, než je nezbytné pro dosažení cílů sledovaných v souladu s třetím odstavcem článku 5 Smlouvy.

(14) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin [11], zavádí nové postupy výboru a novou terminologii. V zájmu souladu právních předpisů Společenství by se tyto postupy v této směrnici měly vzít v úvahu.

(15) Směrnice Rady 92/65/EHS ze dne 13. července 1992 o veterinárních předpisech pro obchod se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi uvnitř Společenství a jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují zvláštní veterinární předpisy Společenství uvedené v příloze A oddíle I směrnice 90/425/EHS [12], stanoví podmínky pro dovoz kopytníků kromě domácího skotu, ovcí, koz, prasat a koňovitých do Společenství, a stanoví seznam třetích zemí, z nichž mohou členské státy dovážet taková zvířata, stejně jako zdravotní požadavky, které se mají splnit. Uvedená směrnice by měla být pozměněna s cílem vyloučit z její působnosti druhy zvířat spadající do této směrnice.

(16) Je rovněž vhodné stanovit, aby požadavky ohledně kontroly při dovozu živých zvířat spadajících do oblasti působnosti směrnice 92/65/EHS byly aktualizovány nebo stanoveny postupem výboru.

(17) Směrnice 90/426/EHS a 92/65/EHS by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI:

KAPITOLA I PŘEDMĚT, ROZSAH PŮSOBNOSTI A DEFINICE

Článek 1

Předmět a rozsah působnosti

Tato směrnice stanoví veterinární požadavky pro dovoz živých kopytníků do Společenství a pro jejich tranzit.

Článek 2

Definice

Pro účely této směrnice se:

a) "třetími zeměmi" rozumějí jiné země než členské státy, a území členských států, na něž se nevztahuje směrnice Rady 89/662/EHS ze dne 11. prosince 1989 o veterinárních kontrolách v obchodu uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu [13] ani směrnice Rady 90/425/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních a zootechnických kontrolách v obchodu s některými živými zvířaty a produkty uvnitř Společenství s cílem dotvoření vnitřního trhu [14];

b) "schválenou třetí zemí" rozumí třetí země nebo část třetí země, z níž je povolen dovoz živých kopytníků uvedených na seznamu v příloze I do Společenství podle čl. 3 odst. 1;

c) "úředním veterinárním lékařem" rozumí veterinární lékař zmocněný veterinární správou třetí země k provádění zdravotních prohlídek živých zvířat a k vydávání úředních osvědčení;

d) "kopytníky" rozumějí zvířata uvedená v příloze I.

KAPITOLA II VETERINÁRNÍ POŽADAVKY NA DOVOZ NĚKTERÝCH ŽIVÝCH KOPYTNÍKŮ DO SPOLEČENSTVÍ

Článek 3

Schválené třetí země

1. Dovoz živých kopytníků do Společenství a jejich tranzit se povolí pouze ze třetích zemí uvedených na seznamu nebo seznamech, které se mají sestavit nebo pozměnit v souladu s postupem podle čl. 14 odst. 2.

S přihlédnutím k nákazovému statusu třetí země a zárukám poskytnutým třetí zemí pro zvířata uvedená v příloze I může být v souladu s postupem uvedeným v čl. 14 odst. 2 rozhodnuto, že se povolení podle předcházejícího pododstavce použije na celé území schválené třetí země nebo jen část jejího území.

Za tímto účelem a na základě příslušných mezinárodních norem se vezme v úvahu, jak schválená třetí země tyto normy používá a provádí, zejména zásada regionalizace na jejím vlastním území a ve vztahu k jejím veterinárním požadavkům na dovoz z ostatních třetích zemí a ze Společenství.

2. Povolení dovozu živých kopytníků do Společenství nebo jejich tranzitu podle odstavce 1 a zvláštních veterinárních podmínek stanovených v čl. 6 odst. 3 může být pozastaveno nebo staženo v souladu s postupem uvedeným v čl. 14 odst. 2, pokud nákazová situace ve schválené zemi takové pozastavení nebo stažení odůvodňuje.

Článek 4

Příprava seznamů schválených třetích zemí

Při sestavování nebo změně seznamů schválených třetích zemí se přihlíží zejména k:

a) nákazovému statusu hospodářských zvířat, ostatních domácích zvířat a volně žijících živočichů ve třetí zemi, se zvláštním zřetelem k exotickým chorobám zvířat a všem hlediskům obecného zdraví a situaci ohledně životního prostředí ve třetí zemi, které by mohly představovat riziko pro nákazový status a životní prostředí ve Společenství;

b) právním předpisům třetí země souvisejícím se zdravím zvířat a dobrými životními podmínkami zvířat;

c) organizaci příslušného veterinárního orgánu a jeho kontrolních služeb, pravomocem těchto služeb, dohledu, jemuž podléhají, a prostředkům, jimiž disponují, včetně personálu a laboratorních kapacit, pro účinné používání vnitrostátních právních předpisů;

d) zárukám, které může příslušný veterinární orgán třetí země poskytnout, pokud jde o dodržování příslušných veterinárních podmínek použitelných ve Společenství, nebo o rovnocenné podmínky;

e) tomu, zda je třetí země členem OIE, a pravidelnosti a rychlosti informací poskytovaných třetí zemí, týkajících se přítomnosti infekčních nebo nakažlivých chorob zvířat na jejím území, zejména chorob uvedených na seznamu OIE;

f) zárukám poskytnutým třetí zemí, že bude přímo informovat Komisi a členské státy:

i) o potvrzení výskytu kterékoliv z chorob uvedených v příloze II, a to během 24 hodin, a o všech změnách očkovací politiky ohledně takových chorob,

ii) během přiměřené doby o jakýchkoli navrhovaných změnách vnitrostátních veterinárních předpisů ohledně živých kopytníků, zejména jejich dovozu,

iii) v pravidelných intervalech o nákazovém statusu svého území;

g) jakýmkoli zkušenostem z předchozích dovozů živých zvířat ze třetí země a k výsledkům jakýchkoli provedených dovozních kontrol;

h) výsledkům kontrol a/nebo auditů Společenství provedených ve třetí zemi, zejména k výsledkům posouzení příslušných orgánů nebo, požádá-li o to Komise, ke zprávě předložené příslušnými orgány o kontrolách, které provedly;

i) pravidlům ohledně předcházení a tlumení infekčních nebo nakažlivých chorob zvířat platných ve třetí zemi a k jejich provádění, včetně pravidel ohledně dovozu z ostatních třetích zemí.

Článek 5

Zveřejňování seznamů schválených třetích zemí Komisí

Komise zajistí, aby byly aktualizované verze všech sestavených nebo pozměněných seznamů, jak je stanoveno v čl. 3 odst. 1, dostupné veřejnosti. Tyto seznamy se mohou kombinovat s ostatními seznamy sestavenými pro účely ochrany zdraví zvířat a veřejného zdraví a mohou rovněž obsahovat vzory veterinárních osvědčení.

Článek 6

Zvláštní veterinární podmínky pro dovoz a tranzit živých kopytníků ze schválených třetích zemí do Společenství

1. V souladu s postupem podle čl. 14 odst. 2 se stanoví zvláštní veterinární podmínky pro dovoz a tranzit živých kopytníků ze schválených třetích zemí do Společenství.

Přitom lze vzít v úvahu:

a) dotyčné živočišné druhy;

b) věk a pohlaví zvířat;

c) zamýšlené místo určení nebo účel zvířat;

d) opatření, která se mají použít po dovozu zvířat do Společenství;

e) jakákoli zvláštní ustanovení použitelná v rámci obchodu uvnitř Společenství.

2. Zvláštní veterinární podmínky stanovené v odstavci 1 jsou založeny na pravidlech stanovených v právních předpisech Společenství pro choroby, k nimž jsou zvířata vnímavá.

3. Pokud však může Společenství formálně uznat rovnocennost úředních zdravotních záruk poskytnutých dotyčnou třetí zemí, mohou být zvláštní veterinární podmínky založeny na těchto zárukách.

Článek 7

Záruky schválené třetí země ohledně dovozu živých kopytníků do Společenství

Dovoz živých kopytníků do Společenství se povolí, pouze pokud schválená třetí země poskytne tyto záruky:

a) zvířata musejí přicházet z území prostého chorob podle základních obecných kritérií uvedených v příloze II, do něhož musí být zakázán vstup zvířatům očkovaným proti chorobám uvedeným v této příloze;

b) zvířata musí splňovat zvláštní veterinární podmínky stanovené v článku 6;

c) před datem nakládky pro přepravu do Společenství musí zvířata strávit na území schválené třetí země dobu stanovenou ve zvláštních veterinárních podmínkách uvedených v článku 6;

d) před přepravou do Společenství musí zvířata projít kontrolou úředního veterinárního lékaře s cílem ověřit, zda jsou zdravá a zda jsou splněny podmínky pro přepravu stanovené ve směrnici 91/628/EHS, zejména pokud jde o napájení a krmení;

e) zvířata musí doprovázet veterinární osvědčení podle článku 11 a vzoru veterinárního osvědčení stanoveného v souladu s postupem podle čl. 14 odst. 2. Podle stejného postupu může být stanoveno použití elektronických dokladů;

f) při příjezdu do Společenství musí být zvířata zkontrolována na schváleném stanovišti hraniční kontroly v souladu s článkem 4 směrnice 91/496/EHS.

Článek 8

Odchylka od záruk, jež mají poskytnout schválené třetí země

Odchylně od článků 6 a 7 mohou být stanoveny zvláštní podmínky včetně vzorů veterinárních osvědčení v souladu s postupem podle čl. 14 odst. 2 pro dovoz nebo tranzit živých kopytníků ze třetích zemí schválených podle čl. 3 odst. 1, pokud uvedená zvířata:

a) jsou určena výlučně a dočasně k pastvě nebo k pracovním účelům v blízkosti hranic Společenství;

b) jsou spojena se sportovními událostmi, cirkusy, představeními a výstavami, ale nikoli s obchodními transakcemi se samotnými zvířaty;

c) jsou určena pro zoologickou zahradu, zábavní park, pokusnou laboratoř nebo schválenou organizaci, schválený institut nebo schválené středisko, jak je definováno v čl. 2 písm. c) směrnice 92/65/EHS;

d) jsou výlučně v tranzitu přes území Společenství přes schválená stanoviště hraniční kontroly Společenství, s celním a úředním veterinárním schválením a dohledem, a bez jakékoli zastávky ve Společenství kromě zastávek nezbytných pro zajištění dobrých životních podmínek zvířat;

e) doprovázejí své majitele jako zvířata v zájmovém chovu;

nebo

f) jsou přivedena na schválené stanoviště hraniční kontroly Společenství poté, co opustila Společenství:

- v době 30 dnů z některého z důvodů uvedených v písmenu a), b) nebo e),

nebo

- pokud byla v tranzitu ve třetí zemi,

nebo

g) patří k ohroženým druhům.

Článek 9

Odchylka od čl. 7 písm. a), pokud jde o dovoz nebo tranzit ze schválených třetích zemí, kde se vyskytují choroby uvedené v příloze II a/nebo provádí očkování

Odchylně od čl. 7 písm. a) a v souladu s postupem podle čl. 14 odst. 2 mohou být stanoveny podmínky pro dovoz nebo tranzit živých kopytníků do Společenství ze chválené třetí země, v níž se vyskytují choroby uvedené v příloze II, a/nebo se v ní proti těmto chorobám provádí očkování.

Tyto odchylky se stanoví pro každou zemi jednotlivě.

Článek 10

Odchylka od čl. 7 písm. a), pokud jde o dovoz nebo tranzit ze schválených třetích zemí, z nichž byl dovoz nebo tranzit pozastaven nebo zakázán

Odchylně od čl. 7 písm. a) a v souladu s postupem podle čl. 14 odst. 2 může být pro dovoz nebo tranzit živých kopytníků ze schválené třetí země stanovena zvláštní lhůta, po jejímž uplynutí může být dovoz nebo tranzit živých kopytníků opět zahájen, pokud se změní nákazová situace, spolu s jakýmikoli dalšími podmínkami, které mají být po takovém opětovném zahájení splněny.

Při rozhodování o opětovném zahájení dovozu nebo tranzitu takových zvířat se přihlédne k:

- mezinárodním normám,

- vzniku ohniska nákazy nebo více vzájemně epizootologicky propojených ohnisek nákazy jedné z chorob uvedených v příloze II v zeměpisně omezené oblasti schválené třetí země nebo regionu,

- úspěšné eradikaci ohniska nebo ohnisek nákazy v přiměřené době.

Článek 11

Veterinární osvědčení

1. S každou zásilkou zvířat se při jejich dovozu nebo tranzitu do Společenství předkládá veterinární osvědčení splňující požadavky stanovené v příloze III.

2. Veterinárním osvědčením se osvědčuje, že byly dodrženy požadavky této směrnice a ostatních veterinárních předpisů Společenství, nebo případně ustanovení rovnocenná těmto požadavkům v souladu s čl. 6 odst. 3.

3. Veterinární osvědčení mohou zahrnovat údaje vyžadované ostatními právními předpisy Společenství o veřejném zdraví, zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat.

4. Použití veterinárního osvědčení stanoveného v odstavci 1 může být pozastaveno nebo staženo v souladu s postupem podle čl. 14 odst. 2, pokud je takové pozastavení nebo stažení odůvodněno nákazovou situací ve schválené třetí zemi.

Článek 12

Kontroly a audity ve třetích zemích

1. Odborníci Komise mohou ve třetích zemích provádět kontroly a/nebo audity s cílem ověřit soulad nebo rovnocennost s veterinárními předpisy Společenství.

Odborníky Komise mohou doprovázet odborníci členských států zmocnění Komisí k provádění takových kontrol a/nebo auditů.

2. Kontroly a/nebo audity uvedené v odstavci 1 se provádějí jménem Společenství a Komise hradí náklady s nimi spojené.

3. Postup pro provádění kontrol a/nebo auditů ve třetích zemích podle odstavce 1 může být stanoven nebo změněn v souladu s postupem podle čl. 14 odst. 2.

4. Pokud je při kontrole a/nebo auditu podle odstavce 1 zjištěno vážné riziko pro zdraví zvířat, i když není přímo spojeno s cíli kontroly a/nebo auditu, Komise okamžitě přijme opatření nezbytná k ochraně zdraví zvířat v souladu s článkem 18 směrnice 91/496/EHS, včetně pozastavení nebo stažení povolení podle čl. 3 odst. 1.

Článek 13

Zmocňovací ustanovení

1. V souladu s postupem podle čl. 14 odst. 2 lze stanovit:

a) prováděcí pravidla k této směrnici;

b) předpisy týkající se původu zvířat;

c) kritéria pro zařazení schválených třetích zemí nebo jejich regionů s ohledem na choroby zvířat;

d) ustanovení pro používání elektronických dokladů spojených se vzory veterinárních osvědčení stanoveným v čl. 7 písm. e);

e) vzory veterinárních osvědčení podle čl. 11 odst. 1.

2. Přílohy této směrnice mohou být změněny v souladu s postupem podle čl. 14 odst. 2 s cílem vzít v úvahu zejména:

a) vědecká stanoviska a vědecké poznatky týkající se zvláště posouzení nových rizik;

b) technický vývoj a/nebo změny mezinárodních norem;

c) vytyčení bezpečnostních cílů pro zdraví zvířat.

Článek 14

Postup výboru

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat zřízený článkem 58 nařízení (ES) č. 178/2002.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je 15 dní.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 15

Změna směrnice 90/426/EHS

Směrnice 90/426/EHS se mění takto:

1. Článek 12 se nahrazuje tímto:

"Článek 12

1. Dovoz koňovitých do Společenství se povolí jen ze třetích zemí uvedených na seznamu nebo seznamech sestavených nebo pozměněných v souladu s postupem podle čl. 24 odst. 2.

Při zohlednění nákazové situace a záruk poskytnutých pro koňovité třetí zemí může být v souladu s postupem uvedeným v čl. 24 odst. 2 rozhodnuto, že povolení poskytnuté podle předcházejícího pododstavce se použije na celé území třetí země nebo pouze na jeho část.

Za tímto účelem a na základě příslušných mezinárodních norem se přihlédne k tomu, jak třetí země tyto normy používá a provádí, zejména zásadu regionalizace, na svém vlastním území a ve vztahu ke svým veterinárním požadavkům pro dovoz z ostatních třetích zemí a ze Společenství.

2. Při sestavování nebo změně seznamů stanovených v odstavci 1 se přihlédne zejména k:

a) nákazovému statusu koňovitých, ostatních domácích zvířat a volně žijících živočichů ve třetí zemi, se zvláštním zřetelem k exotickým chorobám zvířat a všem hlediskům obecného zdraví a situaci ohledně životního prostředí ve třetí zemi, které by mohly představovat riziko pro nákazový status a životní prostředí ve Společenství;

b) právním předpisům třetí země souvisejícím se zdravím zvířat a dobrými životními podmínkami zvířat;

c) organizaci příslušného veterinárního orgánu a jeho kontrolních služeb, pravomocem těchto služeb, dohledu, jemuž podléhají, a prostředkům, jimiž disponují, včetně personálu a laboratorních kapacit, pro účinné používání vnitrostátních právních předpisů;

d) zárukám, které může příslušný veterinární orgán třetí země poskytnout, pokud jde o dodržování příslušných veterinárních podmínek použitelných ve Společenství, nebo o rovnocenné podmínky;

e) tomu, zda je třetí země členem Mezinárodního úřadu pro nákazy zvířat (OIE), a pravidelnosti a rychlosti informací poskytovaných třetí zemí, týkajících se přítomnosti infekčních nebo nakažlivých chorob zvířat na jejím území, zejména chorob uvedených na seznamu OIE a v příloze A této směrnice;

f) zárukám poskytnutým třetí zemí, že bude přímo informovat Komisi a členské státy:

i) o potvrzení výskytu nakažlivých chorob koňovitých uvedených v příloze A, a to během 24 hodin, a o všech změnách očkovací politiky ohledně takových chorob,

ii) v přiměřené lhůtě o jakýchkoli navrhovaných změnách vnitrostátních zdravotnických předpisů ohledně koňovitých, zejména jejich dovozu,

iii) v pravidelných intervalech o nákazovém statusu ohledně koňovitých na svém území;

g) jakýmkoli zkušenostem z předchozích dovozů živých koňovitých ze třetí země a k výsledkům jakýchkoli provedených dovozních kontrol;

h) výsledkům kontrol a/nebo auditů Společenství provedených ve třetí zemi, zejména k výsledkům posouzení příslušných orgánů nebo, požádá-li o to Komise, ke zprávě předložené příslušnými orgány o kontrolách, které provedly;

i) pravidlům ohledně předcházení a tlumení infekčních nebo nakažlivých chorob zvířat platných ve třetí zemi a k jejich provádění, včetně pravidel ohledně dovozu koňovitých z ostatních třetích zemí.

3. Komise zajistí, aby byly aktualizované verze všech sestavených nebo pozměněných seznamů, jak je stanoveno v odstavci 1, dostupné veřejnosti.

Tyto seznamy se mohou kombinovat s ostatními seznamy sestavenými pro účely zdraví zvířat a veřejného zdraví a mohou rovněž obsahovat vzory zdravotních osvědčení.

4. V souladu s postupem uvedeným v čl. 24 odst. 2 se pro každou třetí zemi nebo skupinu třetích zemí stanoví zvláštní dovozní podmínky s ohledem na nákazovou situaci koňovitých v dotyčné třetí zemi nebo zemích.

5. V souladu s postupem uvedeným v čl. 24 odst. 2 mohou být přijata prováděcí pravidla k tomuto článku, včetně kritérií pro zahrnutí třetích zemí nebo částí třetích zemí do seznamu podle odstavce 1."

2. V článku 19 se doplňuje tento bod:

"iv) může určit referenční laboratoř Společenství pro jednu nebo více chorob koňovitých uvedených v příloze A, a stanoví funkce, úkoly a postupy týkající se spolupráce s laboratořemi odpovědnými za diagnostiku infekčních chorob koňovitých v členských státech."

Článek 16

Změna směrnice 92/65/EHS

Směrnice 92/65/EHS se mění takto:

1. V článku 1 se první pododstavec nahrazuje tímto:

"Tato směrnice stanoví veterinární požadavky pro obchod uvnitř Společenství se zvířaty, spermatem, vajíčky a embryi a pro jejich dovoz do Společenství, pokud se na ně nevztahují veterinární požadavky stanovené ve zvláštních předpisech Společenství uvedené v příloze F."

2. Článek 6 se mění takto:

a) v oddílu A odst. 1 se písmeno e) nahrazuje tímto:

"e) musí být doprovázeni osvědčením, které odpovídá vzoru uvedenému v příloze E části 1 a obsahuje toto prohlášení:"

+++++ TIFF +++++

b) v oddílu A odst. 1 se zrušuje písmeno f);

c) v oddílu A odst. 2 se písmeno b) nahrazuje tímto:

"b) jestliže nepocházejí ze stáda, které splňuje podmínky uvedené pod písmenem a), musí pocházet z hospodářství, ve kterém nebyl v rozmezí 42 dnů před naložením zvířat zaznamenán žádný případ brucelózy nebo tuberkulózy a ve kterém byli přežvýkavci během 30 dnů před odesláním vyšetřeni na brucelózu a tuberkulózu s negativními výsledky."

d) v oddílu A odst. 3 se zrušují písmena e), f) a g);

e) v oddílu A se doplňuje tento odstavec:

"4. Požadavky na vyšetření uvedené v tomto článku a jejich kritéria mohou být stanoveny v souladu s postupem stanoveným v článku 26. Tato rozhodnutí vezmou v úvahu případ přežvýkavců chovaných v arktických regionech Společenství.

Do přijetí rozhodnutí uvedených v předchozím pododstavci se nadále použijí vnitrostátní předpisy."

3. Článek 17 se mění takto:

a) v odstavci 3 se písmena a) a b) nahrazují tímto:

"a) seznam třetích zemí nebo částí třetích zemí, které mohou poskytnout členským státům a Komisi záruky rovnocenné zárukám stanoveným v kapitole II ve vztahu ke zvířatům, spermatu, vajíčkům a embryím,

a

b) aniž je dotčeno rozhodnutí Komise 94/63/ES ze dne 31. ledna 1994 o prozatímním seznamu třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz spermatu, vajíček a embryí ovcí, koz a koní a vajíček a embryí prasat, [15] seznam středisek pro odběr, za která mohou třetí země poskytnout záruky stanovené v článku 11.

Komise informuje členské státy o jakýchkoli navrhovaných změnách seznamů středisek a členské státy mají 10 pracovních dnů ode dne přijetí navrhovaných změn, aby Komisi zaslaly písemné připomínky.

Nebudou-li v uvedené lhůtě 10 pracovních dnů doručeny žádné písemné připomínky od členských států, považují se navržené změny za přijaté členskými státy a dovoz se povolí v souladu s pozměněnými seznamy, jakmile Komise oznámí příslušným orgánům členských států a dotyčné třetí země, že změny jsou zveřejněny na internetové stránce Komise.

Pokud jsou ve lhůtě 10 pracovních dnů doručeny písemné připomínky nejméně od jednoho členského státu, Komise informuje členské státy a Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat, aby na svém příštím zasedání přijal rozhodnutí v souladu s postupem uvedeným v článku 26 druhém pododstavci."

4. V článku 23 se zrušují slova od čl. 6 oddíl A odst. 1 písm. e) a;

5. Článek 26 se nahrazuje tímto:

"Článek 26

1. Komisi je nápomocen Stálý výbor pro potravinový řetězec a zdraví zvířat zřízený článkem 58 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002. [*] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba stanovená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES [**] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23. je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

6. Znění přílohy IV této směrnice se doplňuje jako příloha F.

KAPITOLA III ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Článek 17

Přechodná opatření

Mohou být stanovena přechodná opatření v souladu s postupem podle čl. 14 odst. 2.

Článek 18

Provedení

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 20. listopadu 2005. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tato opatření přijatá členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění vnitrostátních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice, a srovnávací tabulku mezi ustanovení této směrnice a přijatými vnitrostátními předpisy.

Článek 19

Zrušení směrnice 72/462/EHS

Směrnice 72/462/EHS se zrušuje s účinkem ode dne použití nařízení (ES) č. 854/2004.

Článek 20

Prováděcí pravidla stanovená v souladu s rozhodnutími přijatými pro dovoz živých zvířat, masa a masných výrobků podle směrnice 72/462/EHS uvedených v příloze V této směrnice, zůstávají v platnosti až do jejich nahrazení opatřeními přijatými v novém regulativním rámci.

Článek 21

Vstup v platnost a použitelnost

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 22

Tato směrnice je určena členským státům.

V Lucemburku dne 26. dubna 2004.

Za Radu

předseda

J. Walsh

[1] Stanovisko ze dne 30. března 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[2] Stanovisko ze dne 25. února 2004 (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku).

[3] Úř. věst. L 302, 31.12.1972, s. 28. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 807/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 36).

[4] Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

[5] Úř. věst. L 61, 3.3.1997, s. 1. Nařízení ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284. 31.10.2003, s. 1).

[6] Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 42. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

[7] Úř. věst. L 340, 11.12.1991, s. 17. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 806/2003.

[8] Úř. věst. L 268, 24.9.1991, s. 56. Směrnice ve znění směrnice 96/43/ES.

[9] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[10] Úř. věst. L 139, 30.4.2004, s. 206.

[11] Úř. věst. L 31, 1.2.2002, s. 1. Nařízení ve znění nařízení (ES) č. 1642/2003 (Úř. věst. L 245, 29.9.2003, s. 4).

[12] Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 54. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Komise (ES) č. 1398/2003 (Úř. věst. L 198, 6.8.2003, s. 3).

[13] Úř. věst. L 395, 30.12.1989, s. 13. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 806/2003.

[14] Úř. věst. L 224, 18.8.1990, s. 29. Směrnice ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/33/ES (Úř. věst. L 315, 19.11.2002, s. 14).

[15] Úř. věst. L 28, 2.2.1994, s. 47. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2004/211/ES.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

Druhy zvířat podle článku 1

Taxon |

Řád | Čeleď | Rod/Druh |

Artiodactyla | Antilocapridae | Antilocapra ssp. |

Bovidae | Addax ssp., Aepyceros ssp., Alcelaphus ssp., Ammodorcas ssp., Ammotragus ssp., Antidorcas ssp., Antilope ssp., Bison ssp., Bos ssp. (včetně Bibos, Novibos, Poephagus), Boselaphus ssp., Bubalus ssp. (včetně Anoa), Budorcas ssp., Capra ssp., Cephalophus ssp., Connochaetes ssp., Damaliscus ssp. (včetně Beatragus), Dorcatragus ssp., Gazella ssp., Hemitragus ssp., Hippotragus ssp., Kobus ssp., Litocranius ssp., Madogua ssp., Naemorhedus ssp. (včetně Nemorhaedus a Capricornis), Neotragus ssp., Oreamuos ssp., Oreotragus ssp., Oryx ssp., Ourebia ssp., Ovibos ssp., Ovis ssp., Patholops ssp., Pelea ssp., Procapra ssp., Pseudois ssp., Pseudoryx ssp., Raphicerus ssp. Redunca ssp., Rupicapra ssp., Saiga ssp., Sigmoceros-Alecalaphus ssp., Sylvicapra ssp., Syncerus ssp., Taurotragus ssp.,Tetracerus ssp., Tragelaphus ssp. (včetně Boocerus). |

Camelidae | Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp. |

Cervidae | Alces ssp., Axis-Hyelaphus ssp., Blastocerus ssp., Capreolus ssp., Cervus-Rucervus ssp., Dama ssp., Elaphurus ssp., Hippocamelus ssp., Hydropotes ssp., Mazama ssp., Megamuntiacus ssp., Odocoileus ssp., Ozotoceros ssp., Pudu ssp., Rangifer ssp., |

Giraffidae | Giraffa ssp., Okapia ssp. |

Hippopotamidae | Hexaprotodon-Choeropsis ssp., Hippopotamus ssp. |

Moschidae | Moschus ssp. |

Suidae | Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp., Potamochoerus ssp., Sus ssp. |

Tayassuidae | Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp. |

Tragulidae | Hyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp. |

Perissodactyla | Rhinocerotidae | Ceratotherium ssp., Dicerorhinus ssp., Diceros ssp., Rhinoceros ssp. |

Tapiridae | Tapirus ssp. |

Proboscidae | Elephantidae | Elephas ssp., Loxodonta ssp. |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

Choroby podle čl. 4 písm. f) bodu i) a základní obecná kritéria pro území považovaná za choroby prostá v souladu s čl. 7 písm. a)

Choroba | Podmínky | Dotyčná zvířata |

Slintavka a kulhavka | žádné vzplanutí choroby, žádné známky virové nákazy a žádné očkování v posledních 12 měsících | všechny druhy |

Vezikulární stomatitida | žádný případ choroby v posledních šesti měsících | všechny druhy |

Vezikulární choroba prasat | žádný případ choroby a žádné očkování v posledních 24 měsících | druhy čeledi Suidae |

Mor skotu | žádný případ choroby a žádné očkování v posledních 12 měsících | všechny druhy |

Mor malých přežvýkavců | žádný případ choroby a žádné očkování v posledních 12 měsících | druhy rodů Ovis a Capra |

Plicní nákaza skotu | žádný případ choroby a žádné očkování v posledních 12 měsících | druhy rodu Bos |

Nodulární dermatitida | žádný případ choroby a žádné očkování v posledních 36 měsících | druhy rodů Bos, Bison a Bubalus |

Horečka údolí Rift | žádný případ choroby a žádné očkování v posledních 12 měsících | všechny druhy kromě druhů čeledi Suidae |

Katarální horečka ovcí | žádný případ choroby a žádné očkování v posledních 12 měsících s vhodnou kontrolou populace Culicoides | všechny druhy kromě druhů čeledi Suidae |

Neštovice ovcí a koz | žádný případ choroby a žádné očkování v posledních 12 měsících | druhy rodů Ovis a Capra |

Africký mor prasat | žádný případ choroby v posledních 12 měsících | druhy čeledi Suidae |

Klasický mor prasat | žádný případ choroby a žádné očkování v posledních 12 měsících | druhy čeledi Suidae |

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

Požadavky na veterinární osvědčení podle článku 11

1. Zástupce příslušného orgánu odesílatele, který vydává veterinární osvědčení připojené k zásilce zvířat, musí osvědčení podepsat a zajistit, aby bylo opatřeno úředním razítkem. Tento požadavek se vztahuje na každý list osvědčení, pokud sestává více než z jednoho listu.

2. Veterinární osvědčení musejí být vyhotovena v úředním jazyce nebo úředních jazycích členského státu určení a v jazycích členského státu, v němž se provádí hraniční kontrola, nebo k nim musí být připojen ověřený překlad v tomto jazyce nebo těchto jazycích. Členské státy však mohou povolit použití jiného úředního jazyka Společenství, než je jejich vlastní jazyk.

3. Prvopis veterinárního osvědčení musí být připojen k zásilce při vstupu do Společenství.

4. Veterinární osvědčení se musí skládat:

a) z jednoho listu papíru;

nebo

b) ze dvou nebo více stran, které jsou součástí jednoho nedělitelného listu papíru;

nebo

c) z řady po sobě jdoucích očíslovaných stran tak, aby bylo zjevné, že jde o určitou stranu konečného počtu (například "strana 2 ze 4 stran").

5. Veterinární osvědčení musí mít zvláštní identifikační číslo. Pokud se veterinární osvědčení skládá z několika po sobě jdoucích stran, musí být toto číslo uvedeno na každé straně.

6. Veterinární osvědčení musí být vydáno dříve, než zásilka, k níž se vztahuje, přestane být pod kontrolou příslušného orgánu odesílající země.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA IV

"

PŘÍLOHA F

Směrnice Rady 64/432/EHS ze dne 26. června 1964 o veterinárních otázkách obchodu se skotem a prasaty uvnitř Společenství

Směrnice Rady 88/407/EHS ze dne 14. června 1988 o veterinárních požadavcích na obchod s hluboce zmrazeným spermatem skotu uvnitř Společenství a na jeho dovoz

Směrnice Rady 89/556/EHS ze dne 25. září 1989 o veterinárních otázkách obchodu s embryi skotu ve Společenství a dovozu těchto embryí ze třetích zemí

Směrnice Rady 90/426/EHS ze dne 26. června 1990 o veterinárních předpisech pro přesun koňovitých a jejich dovoz ze třetích zemí

Směrnice Rady 90/429/EHS ze dne 26. června 1990, kterou se stanoví veterinární požadavky na obchod se spermatem prasat uvnitř Společenství a na jeho dovoz

Směrnice Rady 90/539/EHS ze dne 15. října 1990 o veterinárních podmínkách pro obchod s drůbeží a násadovými vejci uvnitř Společenství a jejich dovoz ze třetích zemí

Směrnice Rady 91/67/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních předpisech pro uvádění živočichů pocházejících z akvakultury a produktů akvakultury na trh

Směrnice Rady 91/68/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních podmínkách obchodu s ovcemi a kozami uvnitř Společenství

Směrnice Rady 2004/68/ES ze dne 26. dubna 2004, kterou se stanoví veterinární předpisy pro dovoz některých živých kopytníků do Společenství pro a jejich tranzit, mění směrnice 90/426/EHS a 92/65/EHS, a zrušuje směrnice 72/462/EHS.“

"

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA V

Seznam rozhodnutí

2003/56/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 24. ledna 2003 o veterinárních osvědčeních pro dovoz živých zvířat a živočišných produktů z Nového Zélandu (Úř. věst. L 22, 25. 1. 2003. s. 38)

2002/987/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 13. prosince 2002 o seznamu zařízení na Falklandských ostrovech schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství (Úř. věst. L 344, 19.12.2002, s. 39)

2002/477/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. června 2002, kterým se stanoví hygienické předpisy pro dovoz čerstvého masa a čerstvého drůbežího masa ze třetích zemí a mění rozhodnutí 94/984/ES (Úř. věst. L 164, 22.6.2002, s. 39)

2001/600/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 17. července 2001 o ochranných opatřeních, která se v důsledku vzplanutí katarální horečky ovcí týkají dovozu některých zvířat z Bulharska, o zrušení rozhodnutí 1999/542/ES, změně rozhodnutí 98/372/ES o veterinárních podmínkách a veterinárních osvědčeních pro dovoz živého skotu a prasat z některých evropských zemí za účelem zohlednění některých hledisek týkajících se Bulharska a o změně rozhodnutí 97/232/ES, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz ovcí a koz (Úř. věst. L 210, 3.8.2001, s. 51)

2000/159/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 8. února 2000 o prozatímním schválení plánů třetích zemí týkajících se reziduí podle směrnice Rady 96/23/ES (Úř. věst. L 51, 24.2.2000, s. 30)

98/8/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. prosince 1997 o seznamu zařízení ve Svazové republice Jugoslávii schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství (Úř. věst. L 2, 6.1.1998, s. 12)

97/222/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. února 1997, kterým se stanoví seznam třetích zemí, ze kterých členské státy povolují dovoz masných výrobků (Úř. věst. L 89, 4.4.1997, s. 39)

97/221/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 28. února 1997, kterým se stanoví veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz masných výrobků ze třetích zemí a kterým se zrušuje rozhodnutí 91/449/EHS (Úř. věst. L 89, 4.4.1997, s. 32)

95/427/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 16. října 1995 o seznamu zařízení v Namibijské republice schválených pro dovoz masných výrobků do Společenství (Úř. věst. L 254, 24.10.1995, s. 28)

95/45/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 20. února 1995 o seznamu zařízení v bývalé jugoslávské republice Makedonii schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství (Úř. věst. L 51, 8.3.1995, s. 13)

94/465/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 12. července 1994 o seznamu zařízení v Botswaně schválených pro dovoz masných výrobků do Společenství (Úř. věst. L 190, 26.7.1994, s. 25)

94/40/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 25. ledna 1994 o seznamu zařízení v Zimbabwe schválených pro dovoz masných výrobků do Společenství (Úř. věst. L 22, 27.1.1994, s. 50)

93/158/EHS: Rozhodnutí Rady ze dne 26. října 1992, o uzavření Dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským hospodářským společenstvím a Spojenými státy americkými o používání směrnice Společenství o třetích zemích – směrnice Rady 72/462/EHS – a příslušných zákonných požadavků Spojených států amerických s ohledem na obchod s čerstvým hovězím a vepřovým masem (Úř. věst. L 68, 19.3.1993, s. 1)

93/26/EHS: Rozhodnutí Komise ze dne 11. prosince 1992 o seznamu zařízení v Chorvatské republice schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství (Úř. věst. L 16, 25.1.1993, s. 24)

90/432/EHS: Rozhodnutí Komise ze dne 30. července 1990 o seznamu zařízení v Namibii schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství (Úř. věst. L 223, 18.8.1990, s. 19)

90/13/EHS: Rozhodnutí Komise ze dne 20. prosince 1989 o postupu, který má být dodržen při změně nebo doplnění seznamů zařízení ve třetích zemích, která jsou schválena pro dovoz čerstvého masa do Společenství (Úř. věst. L 8, 11.1.1990, s. 70)

87/431/EHS: Rozhodnutí Komise ze dne 28. července 1987 o seznamu zařízení ve Svazijském království schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství (Úř. věst. L 228, 15.8.1987, s. 53)

87/424/EHS: Rozhodnutí Komise ze dne 14. července 1987 o seznamu zařízení ve Spojených státech mexických schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství (Úř. věst. L 228, 15.8.1987, s. 43)

87/258/EHS: Rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 1987 o seznamu zařízení v Kanadě schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství (Úř. věst. L 121, 9.5.1987, s. 50)

87/257/EHS: Rozhodnutí Komise ze dne 28. dubna 1987 o seznamu zařízení ve Spojených státech amerických schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství (Úř. věst. L 121, 9.5.1987, s. 46)

87/124/EHS: Rozhodnutí Komise ze dne 19. ledna 1987 o seznamu zařízení v Chile schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství (Úř. věst. L 51, 20.2.1987, s. 41)

86/474/EHS: Rozhodnutí Komise ze dne 11. září 1986 o kontrolách na místě prováděných v rámci dovozního režimu použitelného pro dovoz skotu, prasat a čerstvého masa ze třetích zemí (Úř. věst. L 279, 30.9.1986, s. 55)

86/65/EHS: Rozhodnutí Komise ze dne 13. února 1986 o seznamu zařízení v Maroku schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství (Úř. věst. L 72, 15.3.1986, s. 40)

85/539/EHS: Rozhodnutí Komise ze dne 29. listopadu 1985 o seznamu zařízení v Grónsku schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství (Úř. věst. L 334, 12.12.1985, s. 25)

84/24/EHS: Rozhodnutí Komise ze dne 23. prosince 1983 o seznamu zařízení na Islandu schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství (Úř. věst. L 20, 25.1.1984, s. 21)

83/423/EHS: Rozhodnutí Komise ze dne 29. července 1983 o seznamu zařízení v Paraguayské republice schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství (Úř. věst. L 238, 27.8.1983, s. 39)

83/402/EHS: Rozhodnutí Komise ze dne 29. července 1983 o seznamu zařízení na Novém Zélandu schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství (Úř. věst. L 233, 24.8.1983, s. 24)

83/384/EHS: Rozhodnutí Komise ze dne 29. července 1983 o seznamu zařízení v Austrálii schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství (Úř. věst. L 222, 13.8.1983, s. 36)

83/243/EHS: Rozhodnutí Komise ze dne 10. května 1983 o seznamu zařízení v Botswanské republice schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství (Úř. věst. L 129, 19.5.1983, s. 70)

83/218/EHS: Rozhodnutí Komise ze dne 22. dubna 1983 o seznamu zařízení v Rumunské socialistické republice schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství (Úř. věst. L 121, 7.5.1983, s. 23)

82/923/EHS: Rozhodnutí Komise ze dne 17. prosince 1982 o seznamu zařízení v Guatemalské republice, z nichž mohou členské státy povolit dovoz čerstvého masa do Společenství (Úř. věst. L 381, 31.12.1982, s. 40)

82/913/EHS: Rozhodnutí Komise ze dne 16. prosince 1982 o seznamu zařízení v Jihoafrické republice a Namibii schválených pro dovoz čerstvého masa do Společenství (Úř. věst. L 381, 31.12.1982, s. 28)

82/735/EHS: Rozhodnutí Rady ze dne 18. října 1982 o seznamu zařízení v Bulharské lidové republice schválených pro vývoz čerstvého masa do Společenství (Úř. věst. L 311, 8.11.1982, s. 16)

82/734/EHS: Rozhodnutí Rady ze dne 18. října 1982 o seznamu zařízení ve Švýcarské konfederaci schválených pro vývoz čerstvého masa do Společenství (Úř. věst. L 311, 8.11.1982, s. 13)

81/713/EHS: Rozhodnutí Komise ze dne 28. července 1981 o seznamu zařízení v Brazilské federativní republice schválených pro dovoz čerstvého hovězího a telecího masa a masa domácích lichokopytníků do Společenství (Úř. věst. L 257, 10.9.1981, s. 28)

81/92/EHS: Rozhodnutí Komise ze dne 30. ledna 1981 o seznamu zařízení v Uruguayské republice schválených pro dovoz čerstvého hovězího, telecího a skopového masa a masa domácích lichokopytníků do Společenství (Úř. věst. L 58, 5.3.1981, s. 43)

81/91/EHS: Rozhodnutí Komise ze dne 30. ledna 1981 o seznamu zařízení v Argentinské republice schválených pro dovoz čerstvého hovězího, telecího a skopového masa a masa domácích lichokopytníků do Společenství (Úř. věst. L 58, 5.3.1981, s. 39)

79/542/EHS: Rozhodnutí Rady ze dne 21. prosince 1976, kterým se stanoví seznam třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz skotu, prasat a čerstvého masa (Úř. věst. L 146, 14.6.1979, s. 15)

78/685/EHS: Rozhodnutí Komise ze dne 26. července 1978 o stanovení seznamu nákaz zvířat ve smyslu směrnice 72/462/EHS (Úř. věst. L 227, 18. 8. 1978. s. 32).

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU