2004/50/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/50/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice Rady 96/48/ES o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému

Publikováno: Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 114-163 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 29. dubna 2004 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 30. dubna 2004 Nabývá účinnosti: 30. dubna 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/50/ES

ze dne 29. dubna 2004,

kterou se mění směrnice Rady 96/48/ES o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na články 71 a 156 této smlouvy

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [2],

s ohledem na stanovisko Výboru regionů [3],

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy [4], s ohledem na společný návrh schválený dohodovacím výborem dne 23. března 2004,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Podle článků 154 a 155 Smlouvy má Společenství přispívat ke zřizování a rozvoji transevropských sítí v odvětví dopravy. Aby bylo těchto cílů dosaženo, musí Společenství podniknout veškeré kroky nezbytné k zajištění interoperability sítí, zejména v oblasti harmonizace technických norem.

(2) V železničním odvětví byla prvním přijatým opatřením směrnice 96/48/ES [5]. K dosažení cílů obsažených v uvedené směrnici navrhlo Evropské sdružení pro železniční interoperabilitu (AEIF), zřízené jako společný zastupitelský orgán podle uvedené směrnice, technické specifikace pro interoperabilitu (TSI), které Komise přijala dne 30. května 2002.

(3) Dne 10. září 1999 přijala Komise zprávu určenou Evropskému parlamentu a Radě obsahující první zhodnocení pokroku při zavádění interoperability transevropského vysokorychlostního železničního systému. V usnesení ze dne 17. května 2000 [6] požádal Evropský parlament Komisi o předložení návrhů na změnu směrnice 96/48/ES na základě modelu použitého pro směrnici 2001/16/ES [7].

(4) Směrnice 2001/16/ES a 96/48/ES uvádějí postupy Společenství pro přípravu a přijetí TSI a společná pravidla pro posuzování shody s TSI. Pověření k vypracování první skupiny TSI bylo uděleno AEIF, která je zároveň společným zastupitelským orgánem.

(5) Zkušenosti získané při vypracovávání TSI ve vysokorychlostním sektoru, při uplatňování směrnice 96/48/ES na konkrétní projekty a při práci výboru zřízeného podle uvedené směrnice vedly Komisi k navržení změn dvou směrnic o interoperabilitě železničního systému.

(6) Přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 ze dne 29. dubna 2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice (nařízení o agentuře) [8] a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti železnic Společenství (směrnice o bezpečnosti železnic) [9] vzniká nutnost změnit některá ustanovení směrnic 96/48/ES a 2001/16/ES. Po svém zřízení bude agentura pověřena Komisí vypracováním nových nebo přepracováním stávajících TSI.

(7) Na zavádění interoperability má vliv skutečnost, že v platnost vstoupily směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/12/ES ze dne 26. února 2001, kterou se mění směrnice Rady 91/440/EHS o rozvoji železnic Společenství [10], směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/13/ES ze dne 26. února 2001, kterou se mění směrnice Rady 95/18/ES o vydávání licencí železničním podnikům [11], a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/14/ES ze dne 26. února 2001 o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti [12]. Stejně jako v případě ostatních druhů dopravy musí být rozšíření přístupových práv provázeno požadovanými harmonizačními opatřeními. Je proto nezbytné interoperabilitu zavádět na celé síti pomocí postupného rozšiřování územní působnosti směrnice 2001/16/ES. Je rovněž nezbytné rozšířit právní základ směrnice 2001/16/ES o článek 71 Smlouvy, na němž je založena směrnice 2001/12/ES.

(8) Bílá kniha o evropské dopravní politice uvádí tuto směrnici jako součást strategie Komise, která je zaměřena na oživení železniční dopravy a vedoucí ke změně poměru mezi jednotlivými druhy dopravy s cílem snížit přetížení evropských silnic.

(9) TSI vytvořené podle směrnice 96/48/ES se výslovně netýkají činností obnovy infrastruktury a kolejových vozidel ani výměny prováděné v souvislosti s preventivní údržbou. Takové použití je ovšem předpokládáno v rámci směrnice 2001/16/ES o konvenčním železničním systému a obě tyto směrnice by měly být v tomto bodě harmonizovány.

(10) Vypracování TSI v sektoru vysokorychlostního železničního systému prokázalo potřebu vyjasnit vztah mezi základními požadavky směrnice 96/48/ES a TSI na jedné straně a mezi evropskými normami a jinými akty normativní povahy na straně druhé. Především by měly být jasně odlišeny normy nebo části norem, které musí být za účelem dosažení cílů uvedené směrnice prohlášeny za závazné, a "harmonizované" normy, které byly vypracovány v duchu nového přístupu k technické harmonizaci a normalizaci.

(11) Podle obecného pravidla se evropské specifikace vypracovávají v duchu nového přístupu k technické harmonizaci a normalizaci. Specifikace zakládají předpoklad shody s určitými základními požadavky směrnice 96/48/ES, zejména v případě prvků interoperability a rozhraní. Tyto evropské specifikace nebo jejich použitelné části nejsou závazné a v TSI na ně nemůže být učiněn výslovný odkaz. Odkazy na tyto evropské specifikace se zveřejňují v Úředním věstníku Evropské unie a členské státy zveřejňují odkazy na vnitrostátní normy, které provádějí evropské normy.

(12) TSI mohou, je-li to nezbytně nutné pro dosažení cílů této směrnice, výslovně odkazovat na evropské normy nebo specifikace. Důsledky takového výslovného odkazu je nutné vyjasnit; zejména se takové evropské normy nebo specifikace stávají závaznými okamžikem, kdy vstupuje v platnost TSI.

(13) TSI stanoví veškeré podmínky, jež musí prvek interoperability splňovat, a postup, který má být při posuzování shody dodržován. Navíc je nutné upozornit na to, že každý prvek musí být posuzován z hlediska shody a vhodnosti pro použití uvedené v TSI a musí mít odpovídající osvědčení.

(14) Z bezpečnostních důvodů je nezbytné požadovat, aby členské státy přidělily každému vozidlu uváděnému do provozu identifikační kód. Vozidlo by poté mělo být zapsáno do celostátního registru kolejových vozidel. Do těchto registrů musí mít možnost nahlédnout každý členský stát a určité významné hospodářské subjekty Společenství. Údaje v registrech by měly mít jednotný formát. Proto by pro ně měly existovat společné provozní a technické specifikace.

(15) Je třeba stanovit postup, který má být dodržován v případě základních požadavků použitelných pro subsystém, jenž dosud není upraven podrobnými specifikacemi v odpovídající TSI. V tom případě by měly být postupy posuzování shody a ověřování pověřeny subjekty, které jsou již oznámeny podle článku 20 směrnic 96/48/ES a 2001/16/ES.

(16) Opatření nezbytná k provedení této směrnice by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [13].

(17) Je nezbytné vyjasnit definici kolejových vozidel uvedenou v příloze I směrnice 96/48/ES. Uvedená směrnice by se také měla zabývat kolejovými vozidly určenými pouze pro provoz na tratích modernizovaných pro vysokou rychlost, při němž se dosahuje rychlosti přibližně 200 km/h.

(18) Použití této směrnice by mělo v co nejvyšší míře zachovat práci, která již byla vykonána podle směrnic 96/48/ES a 2001/16/ES, a uplatňování těchto směrnic členskými státy v rámci projektů, jež jsou v okamžiku vstupu této směrnice v platnost v pokročilé fázi rozpracovanosti.

(19) Jelikož cíle této směrnice, totiž interoperability transevropského železničního systému, nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států, a proto, pro jejich transevropskou povahu uznávanou Smlouvou, jich může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku tato směrnice nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

(20) TSI použitelné pro vysokorychlostní železniční systém týkající se infrastruktury, kolejových vozidel, energie, řízení a signalizace, provozu a údržby přijala Komise dne 30. května 2002. Návrhy TSI uvedené v čl. 1 bodě 5 a v čl. 2 bodě 5 se týkají revize těchto TSI nebo přijetí nových TSI.

(21) Jelikož je na základě článku 25 směrnice 2001/16/ES vypracováván návrh referenčního systému technických předpisů týkajících se současného stupně interoperability transevropského konvenčního železničního systému, je nezbytné tyto technické předpisy aktualizovat s ohledem na rozšíření oblasti působnosti uvedené směrnice a také s ohledem na to, že první skupina TSI má být přijata do roku 2004.

(22) Bez ohledu na výjimky z oblasti působnosti směrnice 2001/16/ES se členské státy vyzývají, aby dobrovolně používaly odpovídající ustanovení uvedené směrnice na vnitrostátní úrovni s cílem zvyšovat efektivnost nákladů a výnosovost vyplývající z rozsahu výrobního odvětví.

(23) Směrnice 96/48/ES a 2001/16/ES by proto měly být odpovídajícím způsobem změněny,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 96/48/ES se mění takto:

1) Článek 1 se nahrazuje tímto:

"Článek 1

1. Cílem této směrnice je stanovit podmínky, které je třeba splnit pro dosažení interoperability transevropského vysokorychlostního železničního systému, jak je popsán v příloze I, na území Společenství.

Tyto podmínky se týkají projektování, výstavby, uvedení do provozu, modernizace, obnovy, provozování a údržby součástí tohoto systému uvedených do provozu po 30. dubnu 2004 a rovněž odborné způsobilosti, ochrany zdraví a bezpečnosti zaměstnanců, kteří se podílejí na provozu tohoto systému.

2. Sledování tohoto cíle musí vést k definování optimální úrovně technické harmonizace a musí umožnit

a) usnadnění, zlepšení a rozvoj mezinárodních služeb železniční dopravy na území Společenství a s třetími zeměmi;

b) přispět k postupnému vytváření vnitřního trhu zařízení a služeb pro výstavbu, provoz, obnovu a modernizaci transevropského vysokorychlostního železničního systému;

c) přispět k interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému."

2.) V článku 2 se doplňují nová písmena, která znějí:

"j) "základním parametrem" rozumí regulační, technická nebo provozní podmínka, která je nezbytná pro interoperabilitu a která musí být před každým vypracováním úplného návrhu TSI předmětem rozhodnutí nebo doporučení přijatého postupem podle čl. 21 odst. 2,

k) "zvláštním případem" rozumí část transevropského vysokorychlostního železničního systému, která vyžaduje v TSI zvláštní přechodná nebo trvalá ustanovení vzhledem k územním, topografickým nebo urbanistickým omezením nebo omezením, která mají vliv na kompatibilitu se stávajícím systémem. V tom mohou být zahrnuty zejména železniční tratě a sítě izolované od zbytku území Společenství, průjezdný průřez, rozchod koleje nebo osovou vzdálenost kolejí,

l) "modernizací" rozumí závažnější úprava subsystému nebo části subsystému, která zlepšuje celkovou výkonnost subsystému,

m) "výměnou v rámci údržby" rozumí výměna dílů za díly s totožnou funkcí a výkonem v rámci pravidelné údržby nebo opravných prací,

n) "obnovou" rozumí závažnější náhrada subsystému nebo části subsystému, která nemění celkovou výkonnost subsystému,

o) "stávajícím železničním systémem" rozumí struktura složená z železniční infrastruktury, která zahrnuje tratě a pevná zařízení stávajícího železničního systému a stávající kolejová vozidla všech kategorií a původu provozovaná na této infrastruktuře,

p) "uvedením do provozu" rozumějí všechny činnosti, jimiž se subsystém uvádí do referenčního provozního stavu."

3) V článku 2 se zrušuje písmeno h).

4) Článek 5 se mění takto:

a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:

"1. Pro každý subsystém musí být vypracována TSI. V případě potřeby může být pro subsystém vypracováno několik TSI a jedna TSI se může vztahovat na několik subsystémů. Rozhodnutí vypracovat nebo revidovat TSI a volba jejího technického a geografického rozsahu vyžaduje pověření podle čl. 6 odst. 1.";

b) odstavec 3 se nahrazuje tímto:

"3. V rozsahu nezbytném pro dosažení cílů uvedených v článku 1 musí být v každé TSI

a) uveden zamýšlený rozsah působnosti (část sítě nebo kolejových vozidel uvedených v příloze I, subsystém nebo část subsystému uvedené v příloze II);

b) stanoveny základní požadavky pro každý dotyčný subsystém a jeho rozhraní s ostatními subsystémy;

c) stanoveny funkční a technické specifikace, které musí subsystém a jeho rozhraní s ostatními subsystémy splňovat. V případě potřeby se mohou tyto specifikace lišit podle způsobu používání subsystému, například podle kategorií tratí nebo kolejových vozidel stanovených v příloze I;

d) určeny prvky interoperability a rozhraní, které musí být předmětem evropských specifikací, včetně evropských norem, které jsou nezbytné pro dosažení interoperability v rámci transevropského vysokorychlostního železničního systému;

e) v každém zvažovaném případě stanoveno, které postupy mají být použity při posuzování shody nebo vhodnosti pro použití prvků interoperability na jedné straně nebo při ES ověřování subsystémů na straně druhé. Tyto postupy musí být založeny na modulech definovaných rozhodnutím 93/465/EHS;

f) uvedena strategie pro uplatnění TSI. Zejména je nezbytné určit etapy, které mají být dokončeny, tak aby byl zajištěn postupný přechod od stávajícího stavu ke stavu konečnému, ve kterém je soulad s TSI normou;

g) uvedena odborná způsobilost, ochrana zdraví a bezpečnost práce u dotyčných zaměstnanců vyžadovaná při provozu a údržbě subsystému a pro uplatňování TSI.";

c) doplňuje se nový odstavec, který zní:

"6. TSI mohou výslovně a jasně odkazovat na evropské normy nebo specifikace, pokud je to nezbytně nutné pro dosažení cílů této směrnice. V tom případě se tyto evropské normy a specifikace (nebo jejich příslušné části) považují za přílohy dotyčné TSI a stávají se závaznými od okamžiku použitelnosti TSI. Pokud žádné evropské normy nebo specifikace neexistují, lze během jejich vytváření odkazovat na jiné konkrétně určené normativní dokumenty; v takovém případě se musí jednat o veřejné a snadno dostupné dokumenty."

5) Článek 6 se nahrazuje tímto:

"Článek 6

1. Návrh TSI a pozdější změny TSI musí být vypracovávány na základě pověření Komise vydaného postupem podle čl. 21 odst. 2. Za vypracování návrhů odpovídá agentura v souladu s články 3 a 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004 ze dne 29. dubna 2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice (nařízení o agentuře) [14] ve spolupráci s pracovními skupinami uvedenými ve zmíněných článcích.

TSI jsou přijímány a revidovány postupem podle čl. 21 odst. 2. Komise je zveřejňuje v Úředním věstníku Evropské unie.

2. Agentura odpovídá za přípravu revize a aktualizace TSI a za vypracování doporučení pro výbor uvedený v článku 21 s cílem zohlednit technický pokrok nebo sociální požadavky.

3. Každý návrh TSI je vypracováván ve dvou etapách.

Nejprve agentura určí základní parametry pro TSI a pro rozhraní s ostatními subsystémy a jiné zvláštní případy, jejichž úprava může být nezbytná. Pro každý z těchto parametrů a rozhraní předloží nejvýhodnější alternativní řešení doprovázená technickým a ekonomickým zdůvodněním. Rozhodnutí se přijímá postupem podle čl. 21 odst. 2 a v případě potřeby se uvedou konkrétní případy.

Na základě těchto základních parametrů vypracuje agentura návrh TSI. Agentura případně zohlední technický rozvoj, dosud vykonanou práci v oblasti normalizace, ustavené pracovní skupiny a uznávanou výzkumnou práci. Ke každému návrhu TSI se připojí celkové posouzení odhadovaných nákladů a přínosů ze zavedení TSI; v tomto posouzení se uvedou pravděpodobné důsledky pro všechny dotčené provozovatele a hospodářské subjekty.

4. Při navrhování, přijímání a změně každé TSI (včetně základních parametrů) se berou v úvahu odhadované náklady a přínosy všech zvažovaných technických řešení spolu s jejich vzájemnými rozhraními tak, aby byla stanovena a uplatněna nejvýhodnější řešení. Členské státy se tohoto posuzování účastní tím, že poskytují nezbytné údaje.

5. Výbor uvedený v článku 21 musí být o přípravné práci na TSI pravidelně informován. Během této práce může výbor vydat jakékoli stanovisko nebo užitečná doporučení týkající se koncepce TSI a analýzy nákladů a přínosů. Výbor může zejména na žádost členského státu požadovat, aby byla posouzena alternativní řešení a aby posouzení nákladů a přínosů těchto alternativních řešení bylo uvedeno ve zprávě připojené k návrhu TSI.

6. Při přijetí každé TSI se stanoví okamžik vstupu uvedené TSI v platnost postupem podle čl. 21 odst. 2. Musí-li být z důvodů technické kompatibility uvedeny do provozu různé subsystémy současně, musí být okamžik vstupu odpovídajících TSI v platnost totožný.

7. Při navrhování, přijímání a revizi TSI se přihlíží ke stanovisku uživatelů k vlastnostem, které mají přímý dopad na podmínky, za nichž se subsystémy používají. Za tím účelem vede agentura během etap navrhování a revize TSI konzultace se sdruženími a subjekty zastupujícími uživatele. K návrhu TSI se připojí zpráva o výsledcích těchto konzultací.

Seznam sdružení a subjektů, se kterými mají být vedeny konzultace, vypracuje výbor uvedený v článku 21 předtím, než přijme pověření k revizi TSI, a tento seznam může být na žádost členského státu nebo Komise přezkoumán a aktualizován.

8. Při navrhování, přijímání a revizi TSI se bere v úvahu stanovisko sociálních partnerů k podmínkám uvedeným v čl. 5 odst. 3 písm. g).

K tomuto účelu je návrh TSI konzultován se sociálními partnery dříve, než je předložen k přijetí nebo revizi výboru uvedenému v článku 21.

Se sociálními partnery se vedou konzultace v rámci výboru pro kolektivní vyjednávání zřízeného v souladu s rozhodnutím Komise 98/500/ES [15]. Sociální partneři vydají své stanovisko do tří měsíců."

6) Článek 7 se nahrazuje tímto:

"Článek 7

Členský stát nemusí uplatňovat jednu nebo více TSI, včetně těch, které se týkají kolejových vozidel, v těchto případech a za těchto okolností:

a) při návrhu nové tratě, obnově nebo modernizaci stávající tratě nebo u součásti uvedené v čl. 1 odst. 1, která je v době, kdy jsou tyto TSI zveřejněny, v pokročilé fázi rozpracovanosti nebo je předmětem probíhajícího plnění smlouvy;

b) v případě každého projektu obnovy nebo modernizace stávající tratě, pokud není průjezdný průřez, rozchod koleje, osová vzdálenost kolejí nebo trakční napájecí soustava v těchto TSI kompatibilní s parametry stávající tratě;

c) při návrhu nové tratě nebo při návrhu obnovy anebo modernizace stávající tratě na území daného členského státu, jehož železniční síť je uzavřená nebo od železniční sítě zbytku území Společenství oddělena mořem;

d) jestliže by uplatnění těchto TSI při návrhu obnovy, rozšíření nebo modernizace existující tratě ohrozilo ekonomickou životaschopnost projektu nebo jednotnost se zbytkem železniční sítě v členském státě;

e) v případě, že následkem nehody nebo živelné pohromy podmínky pro rychlé obnovení sítě neumožňují ekonomicky nebo technicky částečné nebo úplné uplatnění odpovídajících TSI.

Ve všech případech dotyčný členský stát předem uvědomí Komisi o zamýšlené výjimce a zašle jí soubor podkladů vymezujících TSI nebo její části, u kterých si nepřeje, aby byly uplatněny, jakož i odpovídající specifikace, u kterých si přeje, aby byly uplatněny. Komise vyhodnotí opatření navrhovaná členským státem. V případech podle písmen b) a d) přijme Komise rozhodnutí postupem podle čl. 21 odst. 2. V případě potřeby se vypracuje doporučení k specifikacím, které mají být uplatněny. Nicméně v případě podle písmene b) se rozhodnutí Komise nevztahuje na průjezdný průřez a rozchod koleje."

7) V článku 9 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

"Zejména nemohou požadovat zkoušky, které již byly provedeny jako součást postupu vedoucího k ES prohlášení o shodě nebo vhodnosti pro použití."

8) Článek 10 se mění takto:

a) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

"2. Všechny prvky interoperability podléhají posouzení shody a vhodnosti pro použití uvedenému v dotyčné TSI a musí mít odpovídající osvědčení.";

b) odstavec 3 se nahrazuje tímto:

"3. Členské státy považují prvek interoperability za vyhovující základním požadavkům, pokud splňuje podmínky stanovené odpovídajícími TSI nebo evropskými specifikacemi, které byly vypracovány k dodržení těchto podmínek.";

c) odstavce 4 a 5 se zrušují.

9) Článek 11 se nahrazuje tímto:

"Článek 11

Pokud se členský stát nebo Komise domnívají, že evropské specifikace použité přímo nebo nepřímo pro účely této směrnice nevyhovují základním požadavkům, může být rozhodnuto o částečném nebo úplném stažení takových specifikací z publikací, ve kterých jsou uvedeny, nebo o jejich změně postupem podle čl. 21 odst. 2 a po konzultaci s výborem zřízeným směrnicí Evropského parlamentu a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu při poskytování informací v oblasti norem a technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti [16]

10) Článek 14 se nahrazuje tímto:

"Článek 14

1. Povolení, aby byly do provozu uvedeny ty strukturální subsystémy tvořící transevropský vysokorychlostní železniční systém, které jsou umístěny nebo provozovány na jeho území, vydává každý členský stát.

K tomuto účelu přijme každý členský stát veškerá vhodná opatření, aby tyto subsystémy mohly být uvedeny do provozu pouze tehdy, jsou-li navrženy, zkonstruovány a instalovány tak, aby po začlenění do transevropského vysokorychlostního železničního systému neohrožovaly dodržování základních požadavků, které se jich týkají.

Každý členský stát musí zejména kontrolovat kompatibilitu těchto subsystémů se systémem, do něhož jsou začleňovány.

2. Při uvedení subsystémů do provozu a poté v pravidelných odstupech každý členský stát kontroluje, zda jsou provozovány a udržovány v souladu se základními požadavky, které se na ně vztahují. K tomuto účelu se při posuzování a ověřování dodržují postupy stanovené v daných strukturálních a provozních TSI.

3. V případě obnovy nebo modernizace zašle provozovatel infrastruktury nebo železniční podnik dotyčnému členskému státu soubor podkladů s popisem projektu. Členský stát tento soubor podkladů posoudí a s ohledem na implementační strategii uvedenou v použitelné TSI rozhodne, zda rozsah prací vyžaduje nové schválení uvedení do provozu ve smyslu této směrnice.

Nové schválení uvedení do provozu je vyžadováno vždy, když zamýšlené práce mohou ovlivnit celkovou úroveň bezpečnosti dotyčného systému.

4. Jestliže členské státy schválí uvedení kolejových vozidel do provozu, musí zajistit, aby byl každému vozidlu přidělen alfanumerický identifikační kód. Tento kód musí být vyznačen na každém vozidle a zapsán do celostátního registru kolejových vozidel, který splňuje tato kritéria:

a) vyhovuje společným specifikacím vymezeným v odstavci 5;

b) vede a aktualizuje jej orgán nezávislý na železničních podnicích;

c) je přístupný bezpečnostním orgánům a inspekčním orgánům podle článků 16 a 21 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti železnic Společenství (směrnice o bezpečnosti železnic) [17]; musí být také na základě oprávněné žádosti přístupný regulačním subjektům podle článku 30 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/14/ES ze dne 26. února 2001 o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti [18], agentuře, železničním podnikům a provozovatelům infrastruktury.

Byla-li kolejová vozidla poprvé uvedena do provozu ve třetí zemi, mohou členské státy přijmout vozidla jasně označená podle jiného systému kódování. Jakmile však členský stát schválí uvedení takového vozidla do provozu na svém území, musí být prostřednictvím registru možné získat odpovídající údaje uvedené v odst. 5 písm. c), d) a e).

5. Společné specifikace pro registr se přijímají postupem podle čl. 21 odst. 2 na základě návrhů specifikací připravených agenturou. Součástí těchto návrhů specifikací je: obsah, formát údajů, funkční a technické provedení, režim provozu a pravidla pro vkládání údajů a konzultaci. Registr musí obsahovat alespoň tyto informace:

a) odkazy na ES prohlášení o ověření a vydávající subjekt,

b) odkazy na registr kolejových vozidel podle článku 22a,

c) označení vlastníka vozidla nebo nájemce,

d) veškerá omezení způsobu užívání vozidla,

e) nezbytné bezpečnostní údaje týkající se plánu údržby vozidla."

11) V článku 15 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

"Zejména nesmí požadovat zkoušky, které již byly provedeny jako součást postupu vedoucího k ES prohlášení o ověření."

12) V článku 16 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

"3. Pokud neexistují TSI anebo byla oznámena výjimka podle článku 7, sdělí členské státy ostatním členským státům a Komisi pro každý subsystém seznam technických předpisů používaných při uplatňování základních požadavků. To bude oznámeno do 30. dubna 2005 a poté při každé změně seznamu technických předpisů. Členské státy rovněž při této příležitosti určí v souvislosti s těmito technickými pravidly subjekty pověřené prováděním postupu ověřování uvedeného v článku 18."

13) V článku 17 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

"V tom případě jsou TSI revidovány podle čl. 6 odst. 2. Nelze-li některé technické aspekty odpovídající základním požadavkům do TSI výslovně zahrnout, musí být jednoznačně určeny v příloze k dané TSI. Na tyto aspekty se vztahuje čl. 16 odst. 3."

14) V čl. 18 odst. 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

"Rovněž zahrnuje ověření rozhraní dotyčného subsystému vůči systému, do nějž je subsystém začleněn, na základě informací dostupných v dané TSI a registrech stanovených v článku 22a."

15) V článku 20 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

"5. Komise zřídí pracovní skupinu pro koordinaci oznámených subjektů (dále jen "koordinační skupina"), která bude projednávat záležitosti týkající se uplatňování postupů při posuzování shody nebo vhodnosti pro použití uvedených v článku 13 a postupu ověřování uvedeného v článku 18 nebo uplatňováním TSI v této oblasti. Na práci koordinační skupiny se jako pozorovatelé mohou podílet zástupci členských států.

O práci vykonané v rámci koordinační skupiny informují Komise a pozorovatelé výbor uvedený v článku 21. Komise případně navrhne opatření nezbytná k řešení obtíží.

V případě potřeby se koordinace činnosti oznámených subjektů provádí v souladu s článkem 21."

16) Článek 21 se nahrazuje tímto:

"Článek 21

1. Komisi je nápomocen výbor.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [19] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád.

4. V případě potřeby může výbor ustavit pracovní skupiny, které mu mají být nápomocny při plnění jeho úkolů, zejména při koordinaci činnosti oznámených subjektů."

17) Vkládají se nové články, které znějí:

"Článek 21a

1. Výbor může projednávat každou záležitost týkající se interoperability transevropského vysokorychlostního železničního systému, včetně otázek vztahujících se k interoperabilitě mezi tímto systémem a železničním systémem třetích zemí.

2. Výbor může projednávat každou záležitost týkající se provádění této směrnice. V případě potřeby Komise přijme prováděcí doporučení postupem podle čl. 21 odst. 2.

Článek 21b

1. Komise může z vlastního podnětu nebo na žádost členského státu rozhodnout postupem podle čl. 21 odst. 2 o udělení pověření k vypracování TSI pro doplňující oblast, pokud se týká subsystému zmíněného v příloze II.

2. Postupem podle čl. 21 odst. 2 přijme výbor na návrh Komise pracovní program odpovídající cílům této směrnice a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES ze dne 19. března 2001 o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému [20].

Článek 21c

Přílohy II až VI mohou být změněny postupem podle čl. 21 odst. 2."

18) Vkládá se nový článek, který zní:

"Článek 22a

1. Členské státy zajistí zveřejnění a každoroční aktualizaci registru infrastruktury a registru kolejových vozidel. Tyto registry musí určit hlavní charakteristické znaky každého subsystému nebo částí dotyčných subsystémů, například základní parametry, a jejich vztah k charakteristickým znakům stanoveným použitelnými TSI. Za tímto účelem musí každá TSI přesně uvádět, jaké informace musí být v registru infrastruktury a v registru kolejových vozidel uvedeny.

2. Kopie uvedených registrů se předává dotčeným členským státům a agentuře a zpřístupní se zúčastněným osobám, včetně odborníků pracujících v daném odvětví."

19) Příloha I se nahrazuje přílohou I této směrnice.

20) Příloha II se nahrazuje přílohou II této směrnice.

21) V příloze III se doplňuje nový bod, který zní:

"2.4.4 Kontrola

Vlaky musí být vybaveny záznamovým zařízením. Údaje získané pomocí tohoto zařízení a zpracování informací musí být harmonizovány."

22) V bodě 2 přílohy VII se doplňuje nový pododstavec, který zní:

"Zejména musí být subjekt a zaměstnanci pověření prováděním zkoušek nezávislí na orgánech pověřených vydáváním schválení uvedení vozidel do provozu podle této směrnice, licencí podle směrnice Rady 95/18/ES ze dne 19. června 1995 o vydávání licencí železničním podnikům [21], osvědčení o bezpečnosti podle směrnice 2004/49/ES a na subjektech pověřených vyšetřováním v případě nehod."

Článek 2

Směrnice 2001/16/ES se mění takto:

1) Název se nahrazuje tímto: "Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES ze dne 19. března 2001 o interoperabilitě konvenčního železničního systému".

2) Článek 1 se mění takto:

a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:

"1. Cílem této směrnice je stanovit podmínky, které je třeba splnit pro dosažení interoperability transevropského konvenčního železničního systému, jak je popsán v příloze I, na území Společenství. Tyto podmínky se týkají projektování, výstavby, uvedení do provozu, modernizace, obnovy, provozování a údržby součástí tohoto systému uvedených do provozu po dni vstupu této směrnice v platnost a rovněž odborné způsobilosti, ochrany zdraví a bezpečnosti zaměstnanců, kteří se podílejí na provozu a údržbě tohoto systému.";

b) v odstavci 2 se návětí nahrazuje tímto:

"2. Sledování tohoto cíle musí vést k definování optimální úrovně technické harmonizace a musí umožnit";

c) doplňuje se nový odstavec, který zní:

"3. Oblast působnosti této směrnice bude postupně rozšiřována, aniž jsou dotčeny výjimky z uplatňování TSI podle článku 7, na celý konvenční železniční systém včetně přístupových tratí k terminálům a hlavním přístavům, které slouží nebo mohou sloužit více než jednomu uživateli, kromě infrastruktury a kolejových vozidel vyhrazených výlučně pro místní použití či historické nebo turistické účely nebo infrastruktury, která je funkčně oddělená od ostatního železničního systému.

Tato směrnice se použije na ty části sítě, na které se dosud nevztahuje odstavec 1, teprve ode dne, kdy vstoupí v platnost odpovídající TSI, které mají být přijaty v souladu s níže popsaným postupem, a pouze v oblastech působnosti stanovených těmito TSI.

Komise přijme postupem podle čl. 21 odst. 2 do 1. ledna 2006 pracovní program zaměřený na vypracování nových TSI nebo na revize již přijatých TSI tak, aby se vztahovaly na tratě a kolejová vozidla, která v nich doposud obsažena nejsou.

Pracovní program upřesní první skupinu nových TSI nebo změn TSI, která má být vypracována do ledna 2009, aniž je dotčen čl. 5 odst. 5, pokud jde o možnost zohlednění zvláštních případů, a článek 7 povolující za určitých okolností výjimky. Volba předmětů, na které se mají TSI vztahovat, bude založena na očekávané efektivnosti nákladů každého navrhovaného opatření a na zásadě proporcionality opatření přijímaných na úrovni Společenství. Proto by mělo být řádně přihlédnuto k bodu 4 přílohy I a nezbytné rovnováze mezi cíli nepřerušovaného pohybu vlaků a technické harmonizace na jedné straně a mezi transevropskou, vnitrostátní, regionální a místní úrovní dotyčné dopravy.

Po vypracování této první skupiny TSI budou postupem podle čl. 21 odst. 2 přijaty priority pro vývoj nových TSI nebo revize stávajících TSI.

Členský stát nemusí tento odstavec použít u projektů, které jsou v době, kdy se související skupina TSI zveřejňuje, v pokročilé fázi rozpracovanosti nebo jsou předmětem probíhajícího plnění smlouvy."

3) Článek 2 se mění takto:

a) písmeno h) se zrušuje;

b) písmena l) a m) se nahrazují tímto:

"l) "modernizací"; rozumí závažnější úprava subsystému nebo části subsystému, která zlepšuje celkovou výkonnost subsystému,

m) "obnovou"; rozumí závažnější náhrada subsystému nebo části subsystému, která nemění celkovou výkonnost subsystému,";

c) doplňují se nová písmena, která znějí:

"o) "výměnou v rámci údržby" rozumí výměna dílů za díly s totožnou funkcí a výkonem v rámci pravidelné údržby nebo opravných prací,

p) "uvedením do provozu" rozumějí všechny činnosti, jimiž se subsystém uvádí do referenčního provozního stavu."

4) Článek 5 se mění takto:

a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:

"1. Pro každý subsystém musí být vypracována TSI. V případě potřeby může být pro subsystém vypracováno několik TSI a jedna TSI se může vztahovat na několik subsystémů. Rozhodnutí vypracovat nebo revidovat TSI a volba jejího technického a geografického rozsahu vyžaduje pověření podle čl. 6 odst. 1.";

b) v odstavci 3 se písmeno e) nahrazuje tímto:

"e) v každém zvažovaném případě stanoveno, které postupy mají být použity při posuzování shody nebo vhodnosti pro použití prvků interoperability nebo při ES ověřování subsystémů. Tyto postupy musí být založeny na modulech definovaných rozhodnutím 93/465/EHS;"

c) doplňuje se nový odstavec, který zní:

"7. TSI mohou výslovně a jasně odkazovat na evropské normy nebo specifikace pokud je to nezbytně nutné pro dosažení cílů této směrnice. V tom případě se tyto evropské normy a specifikace (nebo jejich příslušné části) považují za přílohy dotyčné TSI a stávají se závaznými od okamžiku použitelnosti TSI. Pokud žádné evropské normy nebo specifikace neexistují, lze během jejich vytváření odkazovat na jiné konkrétně určené normativní dokumenty; v tom případě se musí jednat o veřejné a snadno dostupné dokumenty."

5) Článek 6 se nahrazuje tímto:

"Článek 6

1. Návrhy TSI a pozdější změny TSI musí být vypracovávány na základě pověření Komise vydaného postupem podle čl. 21 odst. 2. Za vypracování návrhů odpovídá agentura v souladu s články 3 a 12 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 881/2004/ES ze dne 29. dubna 2004 o zřízení Evropské agentury pro železnice (nařízení o agentuře) [22] ve spolupráci s pracovními skupinami uvedenými ve zmíněných článcích.

TSI jsou přijímány a revidovány postupem podle čl. 21 odst. 2. Komise je zveřejňuje v Úředním věstníku Evropské unie.

2. Agentura odpovídá za přípravu revize a aktualizaci TSI a za vypracování doporučení pro výbor uvedený v článku 21 s cílem zohlednit technický pokrok nebo sociální požadavky.

3. Každý návrh TSI je vypracováván ve dvou etapách.

Nejprve agentura určí základní parametry pro TSI a pro rozhraní s ostatními subsystémy a jiné zvláštní případy, jejichž úprava může být nezbytná. Pro každý z těchto parametrů a rozhraní předloží nejvýhodnější alternativní řešení doprovázená technickým a ekonomickým zdůvodněním. Rozhodnutí se přijímá postupem podle čl. 21 odst. 2 a v případě potřeby se uvedou konkrétní případy.

Na základě těchto parametrů vypracuje agentura návrh TSI. Agentura případně zohlední technický rozvoj, dosud vykonanou práci v oblasti normalizace, ustavené pracovní skupiny a uznávanou výzkumnou práci. Ke každému návrhu TSI se připojí celkové posouzení odhadovaných nákladů a přínosů ze zavedení TSI; v tomto posouzení se uvedou pravděpodobné důsledky pro všechny dotčené provozovatele a hospodářské subjekty.

4. Při navrhování, přijímání a změně každé TSI (včetně základních parametrů) se berou v úvahu odhadované náklady a přínosy všech zvažovaných technických řešení spolu s jejich vzájemnými rozhraními tak, aby byla stanovena a uplatněna nejvýhodnější řešení. Členské státy se tohoto posuzování účastní tím, že poskytují nezbytné údaje.

5. Výbor uvedený v článku 21 musí být o přípravné práci na TSI pravidelně informován. Během této práce může výbor vydat jakékoli stanovisko nebo užitečná doporučení týkající se koncepce TSI a analýzy nákladů a přínosů. Výbor může zejména na žádost členského státu požadovat, aby byla posouzena alternativní řešení a aby posouzení nákladů a přínosů těchto alternativních řešení bylo uvedeno ve zprávě připojené k návrhu TSI.

6. Při přijetí každé TSI se stanoví okamžik vstupu uvedené TSI v platnost postupem podle čl. 21 odst. 2. Musí-li být z důvodů technické kompatibility uvedeny do provozu různé subsystémy současně, musí být okamžik vstupu odpovídajících TSI v platnost totožný.

7. Při navrhování, přijímání a revizi TSI se přihlíží ke stanovisku uživatelů k vlastnostem, které mají přímý dopad na podmínky, za nichž se subsystémy používají. Za tím účelem vede agentura během etap navrhování a revize TSI konzultace se sdruženími a subjekty zastupujícími uživatele. K návrhu TSI se připojí zpráva o výsledcích těchto konzultací.

Seznam sdružení a subjektů, se kterými mají být vedeny konzultace, vypracuje výbor uvedený v článku 21 předtím, než přijme pověření k první TSI, a tento seznam může být na žádost členského státu nebo Komise přezkoumán a aktualizován.

8. Při navrhování, přijímání a revizi TSI se bere v úvahu stanovisko sociálních partnerů k podmínkám uvedeným v čl. 5 odst. 3 písm. g).

K tomuto účelu je návrh konzultován se sociálními partnery dříve, než je předložen k přijetí nebo revizi výboru uvedenému v článku 21.

Se sociálními partnery se vedou konzultace v rámci výboru pro kolektivní vyjednávání zřízeného v souladu s rozhodnutím Komise 98/500/ES [23]. Sociální partneři vydají své stanovisko do tří měsíců."

6) V článku 7 se písmeno a) nahrazuje tímto:

"a) při návrhu nové tratě, obnově nebo modernizaci existující tratě nebo u součásti uvedené v čl. 1 odst. 1, která je v době, kdy jsou tyto TSI zveřejněny, v pokročilé fázi rozpracovanosti nebo je předmětem probíhajícího plnění smlouvy;".

7) Článek 10 se mění takto:

a) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

"2. Všechny prvky interoperability podléhají posouzení shody a vhodnosti pro použití uvedenému v dotyčné TSI a musí mít odpovídající osvědčení.";

b) odstavec 3 se nahrazuje tímto:

"3. Členské státy považují prvek interoperability za vyhovující základním požadavkům, pokud splňuje podmínky stanovené odpovídajícími TSI nebo evropskými specifikacemi, které byly vypracovány k dodržení těchto podmínek.";

c) odstavce 4 a 5 se zrušují.

8) Článek 11 se nahrazuje tímto:

"Článek 11

Pokud se členský stát nebo Komise domnívají, že evropské specifikace použité přímo nebo nepřímo pro účely této směrnice nevyhovují základním požadavkům, může být rozhodnuto o částečném nebo úplném stažení takových specifikací z publikací, ve kterých jsou uvedeny, nebo o jejich změně postupem podle čl. 21 odst. 2 a po konzultaci s výborem zřízeným směrnicí 98/34/ES."

9) Článek 14 se mění takto:

a) v odstavci 2 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

"K tomuto účelu se při posuzování a ověřování dodržují postupy stanovené v daných strukturálních a provozních TSI.";

b) odstavec 3 se nahrazuje tímto:

"3. V případě obnovy nebo modernizace zašle provozovatel infrastruktury nebo železniční podnik dotyčnému členskému státu soubor podkladů s popisem projektu. Členský stát tento soubor podkladů posoudí a s ohledem na implementační strategii uvedenou v použitelné TSI rozhodne, zda rozsah prací vyžaduje nové schválení uvedení do provozu ve smyslu této směrnice.

Nové schválení uvedení do provozu je vyžadováno vždy, když zamýšlené práce mohou ovlivnit celkovou úroveň bezpečnosti dotyčného subsystému. Je-li nové schválení nezbytné, rozhodne členský stát, do jaké míry musí být TSI na projekt uplatněny. Členský stát oznámí své rozhodnutí Komisi a ostatním členským státům.";

c) doplňují se nové odstavce, které znějí:

"4. Jestliže členské státy schválí uvedení kolejových vozidel do provozu, musí zajistit, aby byl každému kolejovému vozidlu přidělen alfanumerický identifikační kód. Tento kód musí být vyznačen na každém vozidle a zapsán do celostátního registru kolejových vozidel, který splňuje tato kritéria:

a) vyhovuje společným specifikacím vymezeným v odstavci 5;

b) vede a aktualizuje jej orgán nezávislý na železničních podnicích;

c) je přístupný bezpečnostním orgánům a inspekčním orgánům podle článků 16 a 21 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/49/ES ze dne 29. dubna 2004 o bezpečnosti železnic Společenství (směrnice o bezpečnosti železnic) [24]; musí být také na základě oprávněné žádosti přístupný regulačním subjektům podle článku 30 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/14/ES ze dne 26. února 2001 o přidělování kapacity železniční infrastruktury, zpoplatnění železniční infrastruktury a o vydávání osvědčení o bezpečnosti [25], agentuře, železničním podnikům a provozovatelům infrastruktury.

Byla-li kolejová vozidla poprvé uvedena do provozu ve třetí zemi, mohou členské státy přijmout vozidla jasně označená podle jiného systému kódování. Jakmile však členský stát schválí uvedení takového vozidla do provozu na svém území, musí být prostřednictvím registru možné získat odpovídající údaje uvedené v odst. 5 písm. c), d) a e).

5. Společné specifikace pro registr se přijímají postupem podle čl. 21 odst. 2 na základě návrhů specifikací vypracovaných agenturou. Součástí těchto návrhů specifikací je: obsah, formát údajů, funkční a technické provedení, režim provozu a pravidla vkládání a konzultaci. Registr musí obsahovat alespoň tyto informace:

a) odkazy na ES prohlášení o ověření a vydávající subjekt,

b) odkazy na registr kolejových vozidel podle článku 24,

c) označení vlastníka vozidla nebo nájemce,

d) veškerá omezení způsobu užívání vozidla,

e) nezbytné bezpečnostní údaje týkající se plánu údržby vozidla."

10) V článku 16 se odstavec 3 nahrazuje tímto:

"3. Pokud neexistují TSI anebo byla oznámena výjimka podle článku 7, sdělí členské státy ostatním členským státům a Komisi pro každý subsystém seznam technických předpisů používaných při uplatňování základních požadavků. To bude oznámeno do 30. dubna 2005 a poté při každé změně seznamu technických předpisů. Členské státy rovněž při této příležitosti určí v souvislosti s těmito technickými pravidly subjekty pověřené prováděním postupu ověřování uvedeného v článku 18."

11) V článku 17 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

"V tom případě jsou TSI revidovány podle čl. 6 odst. 2. Nelze-li některé technické aspekty odpovídající základním požadavkům do TSI výslovně zahrnout, musí být jednoznačně určeny v příloze k dané TSI. Na tyto aspekty se vztahuje čl. 16 odst. 3."

12) V článku 20 se odstavec 5 nahrazuje tímto:

"5. Komise zřídí pracovní skupinu pro koordinaci oznámených subjektů (dále jen "koordinační skupina"), která bude projednávat záležitosti týkající se uplatňování postupů při posuzování shody nebo vhodnosti pro použití uvedených v článku 13 a postupu ověřování uvedeného v článku 18 nebo uplatňováním TSI v této oblasti. Na práci koordinační skupiny se jako pozorovatelé mohou podílet zástupci členských států.

O práci vykonané v rámci koordinační skupiny informují Komise a pozorovatelé výbor uvedený v článku 21. Komise případně navrhne opatření nezbytná k řešení obtíží.

V případě potřeby se koordinace činnosti oznámených subjektů provádí v souladu s článkem 21."

13) V článku 21 se doplňuje nový odstavec, který zní:

"4. V případě potřeby může výbor ustavit pracovní skupiny, které mu mají být nápomocny při plnění jeho úkolů, zejména při koordinaci činnosti oznámených subjektů."

14) Vkládá se nový článek, který zní:

"Článek 21a

Komise může předložit výboru jakoukoli záležitost týkající se provádění této směrnice. V případě potřeby přijme Komise prováděcí doporučení postupem podle čl. 21 odst. 2.

Článek 21b

Přílohy II až VI mohou být změněny postupem podle čl. 21 odst. 2."

15) Článek 23 se nahrazuje tímto:

"Článek 23

1. Aniž je dotčen postup vydávání pověření podle čl. 6 odst. 1, je pořadí priorit pro schvalování TSI toto:

a) první skupina TSI se týká řízení a zabezpečení; využití telematiky v nákladní dopravě; provozu a řízení dopravy (včetně kvalifikace zaměstnanců přeshraniční dopravy s ohledem na kritéria definovaná v přílohách II a III); nákladních vozů; hluku vyzařovaného kolejovými vozidly a infrastrukturou. Pokud jde o kolejová vozidla, nejdříve budou rozpracovány TSI vozidel pro mezinárodní provoz;

b) dále budou podle možností Komise a agentury rovněž projednávány tyto návrhy TSI: využití telematiky v osobní dopravě, údržba se zřetelem k bezpečnosti, osobní vozy, hnací vozidla a lokomotivy, infrastruktura, energie a znečištění ovzduší. Pokud jde o kolejová vozidla, nejdříve budou rozpracována vozidla pro mezinárodní provoz;

c) na požádání Komise, členského státu nebo agentury může výbor postupem podle čl. 21 odst. 2 rozhodnout o vypracování TSI pro další oblast, pokud se týká subsystému zmíněného v příloze II.

2. Postupem podle čl. 21 odst. 2 vypracuje Komise pracovní program dodržující pořadí priorit uvedených v odstavci 1 a pořadí ostatních úkolů, které jsou jí svěřeny touto směrnicí.

TSI uvedené v prvním pracovním programu podle odst. 1 písm. a) musí být vypracovány nejpozději do 20. dubna 2004.

3. Pracovní program se skládá z těchto etap:

a) vypracování odpovídající architektury konvenčního železničního systému na základě návrhu vytvořeného agenturou, založené na seznamu subsystémů (příloha II), aby byl zaručen soulad mezi TSI. Tato architektura musí zejména zahrnovat různé prvky systému a jejich rozhraní a působit jako referenční rámec pro definování oblastí užívání každé TSI;

b) přijetí vzorové struktury pro vypracování TSI;

c) přijetí metody analýzy nákladů a přínosů řešení stanovených v TSI;

d) přijetí pověření potřebných k vypracování TSI;

e) přijetí základních parametrů pro každou TSI;

f) schválení návrhu normalizačních programů;

g) příprava přechodného období mezi dnem vstupu v platnost směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/50/ES ze dne 29. dubna 2004, kterou se mění směrnice Rady 96/48/ES o interoperabilitě transevropského vysokorychlostního železničního systému a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/16/ES o interoperabilitě transevropského konvenčního železničního systému [26], a zveřejněním TSI, včetně přijetí referenčního systému uvedeného v článku 25."

16) V článku 24 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

"2. Kopie uvedených registrů se předává dotčeným členským státům a agentuře a zpřístupní se zúčastněným osobám, včetně odborníků pracujících v daném odvětví."

17) V článku 25 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

"1. V souladu s články 3 a 12 nařízení (ES) č. 881/2004 vypracuje agentura na základě informací oznámených členskými státy podle čl. 16 odst. 3, technických dokumentů z dané odvětvové oblasti a znění souvisejících mezinárodních smluv návrh referenčního systému technických předpisů zajišťujících současný stupeň interoperability tratí a kolejových vozidel, které budou podle čl. 1 odst. 3 zahrnuty do oblasti působnosti této směrnice. Komise postupem podle čl. 21 odst. 2 tento návrh posoudí a rozhodne, zda může tvořit referenční systém až do přijetí TSI."

18) Příloha I se nahrazuje přílohou III této směrnice.

19. ) V příloze III se doplňuje nový bod, který zní:

"2.4.4 Kontrola

Vlaky musí být vybaveny záznamovým zařízením. Údaje získané pomocí tohoto zařízení a zpracování informací musí být harmonizovány."

20) V bodě 2 přílohy VII se doplňuje nový pododstavec, který zní:

"Zejména musí být subjekt a zaměstnanci pověření prováděním zkoušek funkčně nezávislí na orgánech pověřených vydáváním schválení uvedení vozidel do provozu podle této směrnice, licencí podle směrnice Rady 95/18/ES ze dne 19. června 1995 o vydávání licencí železničním podnikům, [27] osvědčení o bezpečnosti podle směrnice 2004/49/ES a na subjektech pověřených vyšetřováním v případě nehod."

21) Příloha VIII se zrušuje.

Článek 3

Komise přijme veškerá nezbytná opatření, aby byly použitím této směrnice v co největší míře zachovány výsledky již vykonaných prací zadaných v rámci vypracovávání TSI souvisících se směrnicemi 96/48/ES a 2001/16/ES a aby nebyly dotčeny projekty, které jsou ke dni vstupu této směrnice v platnost již v pokročilé fázi rozpracovanosti.

Článek 4

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 30. dubna 2006. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 5

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 6

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 29. dubna 2004.

Za Evropský parlament

předseda

P. Cox

Za Radu

předseda

M. McDowell

[1] Úř. věst. C 126 E, 28.5.2002, s. 312.

[2] Úř. věst. C 61, 14.3.2003, s. 131.

[3] Úř. věst. C 66, 19.3.2003, s. 5.

[4] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 14. ledna 2003 (Úř. věst. C 38 E, 12.2.2004, s. 119), společný postoj Rady ze dne 26. června 2003 (Úř. věst. C 270 E, 11. 11. 2003, s. 7) a postoj Evropského parlamentu ze dne 23. října 2003 (dosud nezveřejněno v Úředním věstníku). Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 22. dubna 2004 a rozhodnutí Rady ze dne 26. dubna 2004.

[5] Úř. věst. L 235, 17.9.1996, s. 6. Směrnice ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

[6] Úř. věst. C 59, 23.2.2001, s. 121.

[7] Úř. věst. L 110, 20.4.2001, s. 1.

[8] Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 3.

[9] Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 16.

[10] Úř. věst. L 75, 15.3.2001, s. 1.

[11] Úř. věst. L 75, 15.3.2001, s. 26.

[12] Úř. věst. L 75, 15.3.2001, s. 29. Směrnice ve znění rozhodnutí Komise 2002/844/ES (Úř. věst. L 289, 26.10.2002, s. 30).

[13] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[14] Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 1.

[15] Úř. věst. L 225, 12.8.1998, s. 27.

[16] Úř. věst. L 204, 21.7.1998, s. 37. Směrnice ve znění směrnice 98/48/ES (Úř. věst. L 217, 5.8.1998, s. 18).".

[17] Úř. věst. L 164, 30.4.2004. s. 44.

[18] Úř. věst. L 75, 15.3.2001, s. 29. Směrnice ve znění rozhodnutí Komise 2002/844/ES (Úř. věst. L 289, 26.10.2002, s. 30).

[19] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[20] Úř. věst. L 110, 20.4.2001, s. 1.

[21] Úř. věst. L 143, 27.6.1995, s. 70. Směrnice ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/13/ES (Úř. věst. L 75, 15.3.2001, s. 26).

[22] Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 1.

[23] Úř. věst. L 225, 12.8.1998, s. 27.

[24] Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 44.

[25] Úř. věst. L 75, 15.3.2001, s. 29. Směrnice ve znění rozhodnutí Komise 2002/844/ES (Úř. věst. L 289, 26.10.2002, s. 30).

[26] Úř. věst. L 164, 30.4.2004, s. 114.

[27] Úř. věst. L 143, 27.6.1995, s. 70. Směrnice ve znění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/13/ES (Úř. věst. L 75, 15.3.2001, s. 26).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

"

PŘÍLOHA I

TRANSEVROPSKÝ VYSOKORYCHLOSTNÍ ŽELEZNIČNÍ SYSTÉM

1. INFRASTRUKTURA

Transevropským vysokorychlostním železničním systémem je infrastruktura tratí transevropské dopravní sítě stanovená v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23. července 1996 o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě [1] nebo uvedená ve všech změnách tohoto rozhodnutí, které byly provedeny jako výsledek revize rozhodnutí podle jeho článku 21.

Vysokorychlostní tratě zahrnují:

- zvláště vybudované vysokorychlostní tratě vybavené pro rychlosti zpravidla 250 km/h nebo vyšší,

- tratě zvláště modernizované pro vysoké rychlosti vybavené pro rychlosti přibližně 200 km/h,

- tratě zvláště modernizované pro vysoké rychlosti se zvláštními vlastnostmi danými topografickými, terénními nebo urbanistickými omezeními, jimž musí být rychlost v každém jednotlivém případě přizpůsobena.

Tato infrastruktura zahrnuje systémy řízení dopravy, sledování polohy na tratích a navigační systémy: technická zařízení pro zpracování dat a telekomunikaci určené pro osobní dopravu na těchto tratích s cílem zaručit bezpečný a harmonický provoz sítě a účinné řízení dopravy.

2. KOLEJOVÁ VOZIDLA

Kolejová vozidla uvedená v této směrnici zahrnují vlaky určené pro provoz:

- buď rychlostí alespoň 250 km/h na zvláště vybudovaných vysokorychlostních tratích a za vhodných okolností umožňující provoz rychlostí vyšší než 300 km/h,

- nebo rychlostí přibližně 200 km/h na tratích uvedených v oddílu 1, pokud je to slučitelné s úrovněmi výkonnosti na těchto tratích.

3. KOMPATIBILITA TRANSEVROPSKÉHO VYSOKORYCHLOSTNÍHO ŽELEZNIČNÍHO SYSTÉMU

Kvalita železniční dopravy v Evropě závisí mimo jiné na dokonalé kompatibilitě vlastností infrastruktury (v nejširším slova smyslu, tj. pevných částí všech dotčených subsystémů) s vlastnostmi kolejových vozidel (včetně palubních součástí všech dotčených subsystémů). Na této kompatibilitě závisí úroveň výkonnosti, bezpečnost, kvalita dopravy a její náklady.

"

[1] Úř. věst. L 228, 9.9.1996, s. 1. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí č. 1346/2001/ES (Úř. věst. L 185, 6.7.2001, s. 1).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

"

PŘÍLOHA II

SUBSYSTÉMY

1. SEZNAM SUBSYSTÉMŮ

Pro účely této směrnice může být transevropský vysokorychlostní železniční systém rozčleněn na tyto subsystémy:

a) strukturální oblasti:

- infrastruktura;

- energie;

- řízení a zabezpečení;

- provoz a řízení dopravy;

- kolejová vozidla;

b) provozní oblasti:

- údržba;

- využití telematiky v osobní a nákladní dopravě.

2. OBLASTI ÚPRAVY

Pro každý subsystém je seznam hledisek týkajících se interoperability uveden v pověřeních agentury k vypracování TSI.

Podle čl. 6 odst. 1 musí být tato pověření vyhotovena postupem podle čl. 21 odst. 2.

V případě potřeby upřesní agentura seznam hledisek týkajících se interoperability uvedených v pověřeních v souladu s čl. 5 odst. 3 písm. c).

"

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA III

"

PŘÍLOHA I

TRANSEVROPSKÝ KONVENČNÍ ŽELEZNIČNÍ SYSTÉM

1. INFRASTRUKTURA

Transevropským konvenčním železničním systémem je infrastruktura tratí transevropské dopravní sítě stanovená v rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1692/96/ES ze dne 23. července 1996 o hlavních směrech Společenství pro rozvoj transevropské dopravní sítě [1] nebo uvedená ve všech změnách tohoto rozhodnutí, které byly provedeny jako výsledek revize rozhodnutí podle jeho článku 21.

Pro účely této směrnice může být tato síť dále rozdělena do následujících kategorií:

- tratě určené pro osobní dopravu,

- tratě určené pro smíšenou dopravu (osobní a nákladní),

- tratě zvláště projektované nebo modernizované pro nákladní dopravu,

- terminály osobní dopravy,

- terminály nákladní dopravy, včetně multimodálních překladišť,

- spojovací tratě mezi výše uvedenými prvky.

Tato infrastruktura zahrnuje systémy řízení dopravy, sledování polohy na tratích a navigační systémy: technická zařízení pro zpracování dat a pro telekomunikaci určené pro dálkovou osobní a nákladní dopravu v síti s cílem zaručit bezpečný a harmonický provoz sítě a účinné řízení dopravy.

2. KOLEJOVÁ VOZIDLA

Kolejová vozidla zahrnují veškerá vozidla schopná provozu na celé síti transevropské konvenční železniční dopravy nebo na jejích částech, včetně:

- motorových nebo elektrických jednotek,

- motorových nebo elektrických hnacích vozidel,

- osobních vozů,

- nákladních vozů, včetně kolejových vozidel určených pro přepravu nákladních automobilů.

Součástí je také mobilní vybavení pro výstavbu a údržbu železniční infrastruktury, které však nepředstavuje nejvyšší prioritu.

Každá z výše uvedených kategorií se dále dělí na

- kolejová vozidla pro mezinárodní provoz,

- kolejová vozidla pro vnitrostátní provoz.

3. KOMPATIBILITA TRANSEVROPSKÉHO KONVENČNÍHO ŽELEZNIČNÍHO SYSTÉMU

Kvalita železniční dopravy v Evropě závisí mimo jiné na dokonalé kompatibilitě vlastností infrastruktury (v nejširším slova smyslu, tj. pevných částí všech dotyčných subsystémů) s vlastnostmi kolejových vozidel (včetně palubních součástí všech dotyčných subsystémů). Na této kompatibilitě závisí úroveň výkonnosti, bezpečnost, kvalita dopravy a její náklady.

4. ROZŠÍŘENÍ OBLASTI PŮSOBNOSTI

1. SKUPINY TRATÍ A KOLEJOVÝCH VOZIDEL

V zájmu efektivního vynaložení nákladů při zajišťování interoperability budou v případě potřeby vypracovány další skupiny kategorií tratí a kolejových vozidel uvedených v této příloze. Bude-li to nezbytné, mohou se funkční a technické specifikace uvedené v čl. 5 odst. 3 lišit podle skupin.

2. ÚČELNOST VYNALOŽENÝCH NÁKLADŮ

Při analýze nákladů a přínosů navrhovaných opatření se zohlední mimo jiné:

- náklady na navrhované opatření,

- snížení kapitálových nákladů a výdajů z důvodu úspor vyplývajících z rozsahu průmyslové produkce a lepšího využívání kolejových vozidel,

- snížení investičních nákladů a nákladů na údržbu a provoz v důsledku větší konkurence mezi výrobci a společnostmi provádějícími údržbu,

- přínos pro životní prostředí v důsledku technického zlepšování železničního systému,

- zvýšení bezpečnosti provozu.

Kromě toho se v tomto hodnocení uvedou očekávané důsledky pro všechny zúčastněné provozovatele a hospodářské subjekty.

"

[1] Úř. věst. L 228, 9.9.1996, s. 1. Rozhodnutí ve znění rozhodnutí č. 1346/2001/ES (Úř. věst. L 185, 6.7.2001, s. 1).

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU