2004/12/ESSměrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/12/ES ze dne 11. února 2004, kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

Publikováno: Úř. věst. L 47, 18.2.2004, s. 26-32 Druh předpisu: Směrnice
Přijato: 11. února 2004 Autor předpisu: Evropský parlament; Rada Evropské unie
Platnost od: 18. února 2004 Nabývá účinnosti: 18. února 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/12/ES

ze dne 11. února 2004,

kterou se mění směrnice 94/62/ES o obalech a obalových odpadech

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 95 odst. 1 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise [1],

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru [2],

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy, na základě společného návrhu schváleného dohodovacím výborem dne 17. prosince 2003 [3],

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Podle směrnice 94/62/ES [4] se má Rada nejpozději šest měsíců před ukončením pětileté etapy, která byla zahájena dnem, kdy uvedená směrnice měla být provedena ve vnitrostátním právu, usnést o cílech pro další pětiletou etapu.

(2) Definice "obalu" stanovená směrnicí 94/62/ES by měla být dále upřesněna zavedením některých kritérií a pomocí přílohy s názornými příklady. Za účelem dosažení náročných cílů v oblasti recyklace je nezbytné povzbudit vývoj inovativních, k životnímu prostředí šetrných a únosných procesů recyklace. Je třeba posoudit různé metody recyklace za účelem vypracování definic těchto metod.

(3) Cíle v oblasti recyklace pro každý specifický odpadní materiál by měly zohlednit posouzení životního cyklu a analýzu nákladů a přínosů, jež ukázaly jasné rozdíly jak v nákladech, tak v přínosech recyklace různých obalových materiálů, a měly by zlepšit soudržnost vnitřního trhu při recyklaci těchto materiálů.

(4) Využití a recyklace obalových odpadů by se měly dále zvyšovat, aby se omezil jejich vliv na životní prostředí.

(5) Některým členským státům, kterým bylo z důvodu jejich zvláštní situace umožněno odložit datum stanovené pro dosažení cílů v oblasti využití a recyklace stanovené směrnicí 94/62/ES, by měl být udělen další, ale omezený odklad.

(6) Evropský parlament, Rada a Komise se shodly na potřebě dočasných odchylek pro přistupující státy, pokud jde o cíle této směrnice. Mělo by o tom být rozhodnuto na základě žádostí přistupujících států o odchylky, které by v zásadě platily pro Kypr, Českou republiku, Estonsko, Maďarsko, Litvu, Slovensko a Slovinsko nejdéle do roku 2012, pro Maltu do roku 2013, pro Polsko do roku 2014 a pro Lotyšsko do roku 2015.

(7) Tato dohoda bude vypracována vhodným právním postupem před uplynutím lhůty k provedení této směrnice.

(8) Nakládání s obaly a obalovými odpady vyžaduje, aby členské státy vytvořily systémy jejich vracení, sběru a využití. Tyto systémy by měly být otevřeny účasti všech zúčastněných osob a měly by být koncipovány tak, aby v souladu se Smlouvou nevedly k diskriminaci dovážených výrobků a ke vzniku překážek obchodu nebo k narušování soutěže a aby zaručovaly co nejúplnější vracení obalů a obalových odpadů. Měla by být vyloučena diskriminace materiálů na základě jejich hmotnosti. Hospodářské subjekty, které jsou účastníky obalového řetězce, by měli společně nést sdílenou odpovědnost a zajistit, aby byl vliv obalů a obalových odpadů na životní prostředí během jejich životního cyklu co nejvíce snížen.

(9) Roční údaje o obalech a obalových odpadech na úrovni Společenství, včetně odpadů vyvážených mimo Společenství k recyklaci a k využití, jsou nezbytné pro sledování plnění cílů této směrnice. To vyžaduje harmonizovaný způsob podávání zpráv a jasné pokyny pro poskytovatele údajů.

(10) Komise by měla zkoumat provádění této směrnice a její vliv jak na životní prostředí, tak na vnitřní trh, a podávat o tom zprávu. Tato zpráva by se také měla týkat základních požadavků, opatření pro předcházení vzniku odpadů, případného obalového ukazatele, plánů prevence vzniku odpadů, opakovaného použití, odpovědnosti výrobce a těžkých kovů a měla by podle potřeby obsahovat návrhy na revizi.

(11) Členské státy by měly podporovat vhodné kampaně zaměřené na informování a zvýšení povědomí spotřebitele a povzbuzovat jiné nástroje prevence.

(12) Kromě dosahování cílů této směrnice v oblasti životního prostředí a v oblasti vnitřního trhu může mít recyklace rovněž vliv na vytváření pracovních míst, která jinde ve společnosti ubývají, a zabraňovat tak sociálnímu vyloučení.

(13) Jelikož cílů navrhovaného opatření, totiž harmonizace vnitrostátních cílů v oblasti recyklace obalových odpadů s ohledem na individuální situaci každého členského státu a dalšího vyjasnění definicí, nemůže být v uspokojivé míře dosaženo na úrovni členských států, a proto, z důvodu jejich rozsahu, jich může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku tato směrnice nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

(14) Opatření nezbytná k provedení této směrnice by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi [5].

(15) Směrnice 94/62/ES by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna,

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

Článek 1

Směrnice 94/62/ES se mění takto:

1) V čl. 3 bodě 1 se doplňují nové pododstavce, které znějí:

"Definice "obalu" se dále zakládá na kritériích stanovených níže. Předměty uvedené v příloze I uvádějí názorné příklady použití těchto kritérií.

i) Předměty se považují za obal, odpovídají-li, aniž jsou dotčeny jiné funkce, které by mohl obal také plnit, výše uvedené definici, je-li tento předmět nedílnou součástí výrobku, je zapotřebí k tomu, aby uzavíral, nesl nebo uchovával tento výrobek po celou dobu jeho životnosti a všechny části jsou určeny pro společné užívání, společnou spotřebu nebo společné odstranění.

ii) Předměty navržené a určené k tomu, aby byly plněny v místě prodeje, a "jednorázové" předměty prodávané, plněné nebo navržené a určené k plnění v místě prodeje se považují za obaly, pokud plní funkci obalu.

iii) Součásti obalu a pomocné prvky začleněné v obalu se považují za části obalu, v němž jsou začleněny. Pomocné prvky, které jsou zavěšeny přímo na výrobku nebo jsou k výrobku připevněné a plní funkci obalu, se považují za obal, nejsouli nedílnou součástí tohoto výrobku a nejsou-li všechny části určeny k tomu, aby byly společně spotřebovány nebo odstraněny.

Komise případně v souladu s článkem 21 posoudí názorné příklady pro definici předmětů, které se považují za obaly, uvedené v příloze I a podle potřeby je revidují. Přednostně se zabývá těmito předměty: pouzdry na CD a videokazety, květináči, trubicemi a válci, na kterých jsou navinuty flexibilní materiály, podkladovým papírem samolepicích štítků a balicím papírem."

2) Článek 4 se nahrazuje tímto:

"Článek 4

Prevence

1. Členské státy zajistí, aby vedle opatření k prevenci vzniku obalových odpadů, přijatých podle článku 9, byla prováděna další preventivní opatření.

Těmito dalšími opatřeními mohou být vnitrostátní programy, plány na zavedení odpovědnosti výrobce za minimalizaci vlivu obalů na životní prostředí nebo podobné akce, schvalované podle potřeby po konzultaci s hospodářskými subjekty a zaměřené na koordinaci a využívání řady podnětů rozvíjených v rámci členských států v oblasti prevence. Tyto akce musí být v souladu s cíli této směrnice určenými v čl. 1 odst. 1.

2. Komise je v souladu s článkem 10 nápomocna při podpoře prevence tím, že podporuje vývoj vhodných evropských norem. Cílem těchto norem je minimalizace vlivu obalů na životní prostředí v souladu s články 9 a 10.

3. Komise podle potřeby předloží návrhy opatření, jimiž se posílí a dokončí prosazování základních požadavků a zajistí, že nový obal je uveden na trh pouze tehdy, přijal-li výrobce všechna nezbytná opatření k minimalizaci jeho vlivu na životní prostředí, aniž by to ovlivnilo základní funkce obalu."

3) Článek 6 se nahrazuje tímto:

"Článek 6

Využití a recyklace

1. K naplnění cílů této směrnice členské státy přijmou nezbytná opatření, aby na celém svém území dosáhly těchto cílů:

a) nejpozději 30. června 2001 bude alespoň 50 % a nejvýše 65 % hmotnosti obalových odpadů využíváno nebo spalováno ve spalovnách odpadu s energetickým využitím;

b) nejpozději 31. prosince 2008 bude alespoň 60 % hmotnosti obalových odpadů využíváno nebo spalováno ve spalovnách odpadu s energetickým využitím;

c) nejpozději 30. června 2001 bude recyklováno alespoň 25 % a nejvýše 45 % hmotnosti veškerých obalových materiálů obsažených v obalových odpadech, přičemž z každého obalového materiálu bude recyklováno alespoň 15 % hmotnosti;

d) nejpozději 31. prosince 2008 bude alespoň 55 % a nejvýše 80 % hmotnosti obalového odpadu recyklováno;

e) nejpozději 31. prosince 2008 bude dosaženo následujících minimálních cílů v oblasti recyklace materiálů obsažených v obalovém odpadu:

i) 60 % hmotnosti u skla;

ii) 60 % hmotnosti u papíru a lepenky;

iii) 50 % hmotnosti u kovů;

iv) 22,5 % hmotnosti u plastů, přičemž se jedná výhradně o plasty, které jsou recyklovány zpět na plasty;

v) 15 % hmotnosti u dřeva.

2. Obalové odpady vyvážené ze Společenství v souladu s nařízeními Rady (EHS) č. 259/93 [6], (ES) č. 1420/1999 [7] a nařízením Komise (ES) č. 1547/1999 [8] se zahrnují do plnění závazků a cílů podle odstavce 1 pouze tehdy, existují-li nezvratné důkazy, že se využití nebo recyklace provádějí za podmínek, které v zásadě odpovídají podmínkám předepsaným právními předpisy Společenství v této oblasti.

3. Členské státy případně podporují energetické využití, pokud je z ekologického hlediska a z hlediska nákladů a přínosů výhodnější než recyklace materiálu. Toho by mohlo být dosaženo ponecháním dostatečného prostoru mezi vnitrostátními cíli v oblasti recyklace a v oblasti využití.

4. Členské státy případně podporují používání materiálů získaných recyklací obalových odpadů k výrobě obalů a dalších výrobků:

a) zlepšováním tržních podmínek pro takové materiály,

b) přezkoumáním stávajících předpisů, které brání použití těchto materiálů.

5. Nejpozději 31. prosince 2007 Evropský parlament a Rada na návrh Komise kvalifikovanou většinou stanoví cíle pro třetí pětiletou etapu pro léta 2009 až 2014 na základě praktických zkušeností získaných členskými státy při plnění cílů stanovených v odstavci 1 a na základě poznatků vědeckého výzkumu a vyhodnocovacích metod, například posuzování životního cyklu a analýzy nákladů a přínosů.

Tento proces se každých pět let opakuje.

6. Opatření a cíle podle odstavce 1 členské státy zveřejňují a stávají se předmětem informační kampaně pro veřejnost a hospodářské subjekty.

7. Řecko, Irsko a Portugalsko se mohou s ohledem na svou zvláštní situaci, totiž vzhledem k velkému počtu malých ostrovů, k existenci venkovských a horských oblastí a k současné nízké úrovni spotřeby obalů, rozhodnout, že

a) nejpozději 30. června 2001 dosáhnou nižších cílů, než jaké jsou uvedeny v odst. 1 písm. a) a c), přinejmenším však dosáhnou 25 % využití nebo spalování ve spalovnách s energetickým využitím;

b) zároveň odloží dosažení cílů podle odst. 1 písm. a) a c) na pozdější termín, avšak nejpozději na 31. prosince 2005;

c) odloží dosažení cílů podle odst. 1 písm. b), d) a e) na pozdější termín, který si zvolí, avšak nejpozději na 31. prosince 2011.

8. Komise co nejdříve, a nejpozději 30. června 2005, předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o pokroku při provádění této směrnice a o jejím vlivu na životní prostředí a na fungování vnitřního trhu. Zpráva zohlední individuální situaci v každém členském státě. Bude obsahovat toto:

a) hodnocení účinnosti, plnění a prosazování základních požadavků;

b) další preventivní opatření, aby se co nejvíce omezil vliv obalu na životní prostředí, aniž by to ovlivnilo základní funkce obalu;

c) možný vývoj obalového environmentálního ukazatele s cílem jednodušeji a účinněji provádět prevenci vzniku obalových odpadů;

d) plány prevence vzniku obalových odpadů;

e) podporu opakovaného použití, a zejména srovnání nákladů a přínosů opakovaného použití a nákladů a přínosů recyklace;

f) odpovědnost výrobce včetně souvisejících finančních aspektů;

g) úsilí dále snižovat a popřípadě vyloučit těžké kovy a jiné nebezpečné látky z používání v obalech do roku 2010.

K této zprávě jsou podle potřeby připojeny návrhy na přezkum odpovídajících ustanovení této směrnice, pokud již takové návrhy nebyly předloženy.

9. Zpráva se zabývá otázkami uvedenými v odstavci 8 a jinými důležitými otázkami v rámci různých prvků Šestého akčního programu pro životní prostředí, zejména tématickou strategií recyklace a tématickou strategií udržitelného využívání zdrojů.

Komise a členské státy případně podporují potřeby studie a pilotní projekty týkající se odst. 8 písm. b), c), d), e) a f) a jiných nástrojů prevence.

10. Členským státům, které již zavedly nebo budou zavádět programy překračující maximální cíle podle odstavce 1 a které za tímto účelem zajišťují vhodné kapacity pro recyklaci a využití, se plnění těchto cílů v zájmu vysoké úrovně ochrany životního prostředí povoluje pod podmínkou, že tato opatření nevyvolají narušení vnitřního trhu a ostatním členským státům nebrání v dosažení souladu s touto směrnicí. Členské státy o těchto opatřeních uvědomí Komisi. Komise tato opatření potvrdí, jestliže ve spolupráci s členskými státy ověří, že neodporují výše uvedeným podmínkám a nepředstavují svévolný prostředek diskriminace nebo skryté omezení obchodu mezi členskými státy."

4) V článku 8 se odstavec 2 nahrazuje tímto:

"2. Aby se usnadnil sběr, opakované použití a využití, včetně recyklace, obaly se označí, aby je daný průmysl mohl identifikovat a třídit podle typu použitého obalového materiálu nebo materiálů na základě rozhodnutí Komise 97/129/ES [9]

5) V článku 13 se doplňuje nový pododstavec, který zní:

"Členské státy rovněž podpoří kampaně zaměřené na informování spotřebitelů a osvětové kampaně."

6) Článek 19 se nahrazuje tímto:

"Článek 19

Přizpůsobování vědeckotechnickému pokroku

Změny nezbytné k tomu, aby se identifikační systém (uvedený v čl. 8 odst. 2 a v čl. 10 druhém pododstavci poslední odrážce), formáty související s databázovým systémem (uvedené v čl. 12 odst. 3 a v příloze III) a rovněž názorné příklady pro definice obalu (uvedené v příloze I) přizpůsobily vědeckotechnickému pokroku jsou přijímány postupem podle čl. 21 odst. 2."

7) V článku 20 se odstavec 1 nahrazuje tímto:

"1. Komise postupem pole článku 21 určí technická opatření nezbytná k řešení jakýchkoli obtíží, které vyvstanou při provádění této směrnice, zejména u inertních obalových materiálů uváděných v Evropské unii na trh ve velmi malých množstvích (tzn. v množství představujících přibližně 0,1 % hmotnosti), u primárních obalů zdravotnických prostředků a farmaceutických výrobků, u drobných obalů a u luxusních obalů."

8) Článek 21 se nahrazuje tímto:

"Článek 21

Postup projednávání ve výboru

1. Komisi je nápomocen výbor.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES [10] s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Výbor přijme svůj jednací řád."

9) V článku 22 se vkládá nový odstavec, který zní:

"3a. Pokud je cílů uvedených v článku 6 dosaženo, mohou členské státy provést článek 7 dohodami mezi příslušnými orgány a dotčenými hospodářskými odvětvími.

Takové dohody musí splňovat tyto požadavky:

a) musí být vynutitelné;

b) musí v nich být uvedeny cíle a odpovídající lhůty;

c) musí být zveřejněny ve vnitrostátním úředním věstníku nebo v úředním dokumentu přístupném veřejnosti ve stejné míře a musí být předány Komisi;

d) dosažené výsledky musí být pravidelně sledovány, musí být o nich podávány zprávy příslušným orgánům a Komisi a musí být zpřístupněny veřejnosti za podmínek stanovených v dohodě;

e) příslušné orgány zajistí, aby byl pokrok dosažený v rámci dohody posuzován;

f) v případě neplnění dohody provedou členské státy odpovídající ustanovení této směrnice právními nebo správními předpisy."

10) Příloha I se nahrazuje přílohou této směrnice.

Článek 2

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí do 18. srpna 2005. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy.

Článek 3

Tato směrnice vstupuje v platnost dnem vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 4

Tato směrnice je určena členským státům.

Ve Štrasburku dne 11. února 2004.

Za Evropský parlament

předseda

P. Cox

Za Radu

předseda

M. McDowell

[1] Úř. věst. C 103 E, 30.4.2002, s. 17.

[2] Úř. věst. C 221, 17.9.2002, s. 31.

[3] Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 3. září 2002 (Úř. věst. C 272 E, 13.11.2003, s. 287), společný postoj Rady ze dne 6. března 2003 (Úř. věst. C 107 E, 6.5.2003, s. 17), postoj Evropského parlamentu ze dne 2. července 2003 (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku). Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 29. ledna 2004 a rozhodnutí Rady ze dne 26. ledna 2004.

[4] Úř. věst. L 365, 31.12.1994, s. 10. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

[5] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

[6] Úř. věst. L 30, 6.2.1993, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2557/2001 (Úř. věst. L 349, 31.12.2001, s. 1).

[7] Úř. věst. L 166, 1.7.1999, s. 6. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 2118/2003 (Úř. věst. L 318, 3.12.2003, s. 5).

[8] Úř. věst. L 185, 17.7.1999, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2118/2003.

[9] Úř. věst. L 50, 20.2.1997, s. 28."

[10] Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA

"

PŘÍLOHA I

NÁZORNÉ PŘÍKLADY PRO KRITÉRIA UVEDENÁ V ČL. 3 ODST. 1

Názorné příklady pro kritérium v bodě i)

Obal

Krabice na cukrovinky

Fóliový přebal pouzdra na CD

Předmět, který není obalem

Květináč určený pro celou dobu života rostliny

Pouzdra, kufříky a kazety na nástroje a nářadí

Čajové sáčky

Voskové vrstvy na sýrech

Střívka uzenin

Názorné příklady pro kritérium v bodě ii)

Obal, který je navržený a určený k plnění v místě prodeje

Odnosné pytle a tašky z papíru nebo z plastu

Jednorázové talíře a kelímky

Přilnavá fólie

Sendvičové sáčky

Hliníková fólie

Předmět, který není obalem

Míchadlo

Jednorázové příbory

Názorné příklady pro kritérium v bodě iii)

Obal

Štítky a visačky, které jsou přímo zavěšené na výrobku nebo jsou k výrobku připevněné

Předmět, který je částí obalu

Kartáč řasenky, který je součástí uzávěru řasenky

Samolepící štítky, které jsou nalepeny na jiné součásti obalu

Sponky, spony, svorky

Převlečné štítky (sleeves) z plastu

Dávkovač, který je součástí uzávěru nádoby s čisticími prostředky.

"

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU