2004/495/SZBPSpolečná akce Rady 2004/495/SZBP ze dne 17. května 2004 o podpoře činností MAAE podle jejího Programu jaderného zabezpečení a v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení

Publikováno: Úř. věst. L 182, 30.5.2006, s. 46-50 Druh předpisu: Společná akce
Přijato: 30. května 2006 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 17. května 2004 Nabývá účinnosti: 17. května 2004
Platnost předpisu: Ne Pozbývá platnosti: 17. června 2005
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.SPOLEČNÁ AKCE RADY 2004/495/SZBP

ze dne 17. května 2004

o podpoře činností MAAE podle jejího Programu jaderného zabezpečení a v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o Evropské unii, a zejména na článek 14 této smlouvy,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská rada přijala dne 12. prosince 2003 strategii EU proti šíření zbraní hromadného ničení, která obsahuje v kapitole III seznam opatření k boji proti tomuto šíření, jež musí být přijata v Evropské unii i ve třetích zemích.

(2)

EU aktivně provádí tuto strategii a uvádí v účinek opatření uvedená v kapitole III, zejména uvolňováním finančních zdrojů na podporu konkrétních projektů řízených mnohostrannými institucemi, jako je Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE).

(3)

Co se týče EU, přijala Rada dne 22. prosince 2003 směrnici 2003/122/Euratom (1) o kontrole vysoce radioaktivních uzavřených zdrojů záření a vzácných zdrojů záření v EU, a proto v souladu s prohlášením skupiny G-8 a akčním plánem o zajištění radioaktivních zdrojů zůstává zesílení kontroly vysoce radioaktivních zdrojů záření ve všech třetích zemích důležitým cílem, který musí být sledován.

(4)

Zlepšení fyzické ochrany jaderného materiálu a zařízení a odhalování a zákaz nedovoleného obchodování přispívá k předcházení šíření zbraní hromadného ničení.

(5)

MAAE sleduje stejné cíle, jak jsou stanoveny v bodech (3) a (4). Činí tak v rámci revidovaného Kodexu správné praxe týkající se bezpečnosti a zabezpečení radioaktivních zdrojů, jejž Rada guvernérů MAAE schválila v září 2003, a provádění svého plánu pro jaderné zabezpečení, který je financován z dobrovolných příspěvků jejímu Fondu jaderného zabezpečení. MAAE se rovněž podílí na snaze posílit Úmluvu o fyzické ochraně jaderných materiálů.

(6)

Komise souhlasila s tím, že bude pověřena dohledem nad řádným prováděním této společné akce,

PŘIJALA TUTO SPOLEČNOU AKCI:

Článek 1

1.   EU podporuje činnosti MAAE pro účely okamžitého a praktického provedení některých součástí strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení v rámci plánu pro jaderné zabezpečení, jehož cíli je

zlepšit ochranu materiálu a zařízení, u nějž hrozí šíření, a související odbornost,

zesílit odhalování a potírání nedovoleného obchodování s jadernými materiály a radioaktivními látkami.

2.   Projekty MAAE, které odpovídají opatřením strategie EU, jsou projekty, které mají za cíl posílení

fyzické ochrany jaderných materiálů a jiných radioaktivních materiálů během užití, skladování a dopravy a fyzické ochrany jaderných zařízení,

zabezpečení radioaktivních materiálů pro nejaderné užití,

kapacit států pro odhalování a potírání nedovoleného obchodování.

Tyto projekty budou prováděny v zemích, které potřebují pomoc v oblasti jaderného zaabezpečení.

Podrobný popis uvedených projektů je stanoven v příloze.

Článek 2

1.   Finanční referenční částka pro provádění tří projektů uvedené v čl. 1 odst. 2 činí 3 329 000 eur.

2.   Na správu výdajů financovaných ze souhrnného rozpočtu Evropské unie uvedených v odstavci 1 se vztahují rozpočtové postupy a pravidla Společenství s tou výjimkou, že žádné předběžné financování nezůstává ve vlastnictví Společenství.

3.   Pro účely provádění projektů uvedených v článku 1 uzavře Komise finanční dohodu s MAAE o podmínkách použití příspěvku EU, který je poskytován ve formě grantu. Tato finanční dohoda stanoví, že MAAE zajistí viditelnost příspěvku EU přiměřenou jeho objemu.

4.   Komise v součinnosti s předsednictvím podává zprávy o provádění příspěvku EU Radě.

Článek 3

Za provádění této společné akce odpovídá předsednictví při plném zapojení Komise. Komise je pověřena dohledem nad řádným prováděním projektů uvedených v článku 2.

Článek 4

Tato společná akce vstupuje v platnost dnem přijetí.

Její platnost končí 15 měsíců ode dne přijetí.

Článek 5

Tato společná akce bude zveřejněna v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 17. května 2004.

Za Radu

předseda nebo předsedkyně

B. COWEN


(1)  Úř. věst. L 346, 31.12.2003, s. 57.


PŘÍLOHA

Podpora EU činnostem MAAE podle jejího Programu jaderného zabezpečení a v rámci provádění strategie EU proti šíření zbraní hromadného ničení

1.   Popis

Rada guvernérů Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) přijala v březnu 2002 plán činností k ochraně proti jadernému terorismu. Tento plán obsahuje souhrnný přístup jaderného zabezpečení, ve kterém uznává, že jaderné a jiné radioaktivní materiály musí být chráněny od prvního do posledního okamžiku. Ochrana a zabezpečení materiálu během užití, skladování a dopravy je klíčem ke zvýšení úrovně zabezpečení a rovněž k dlouhodobému udržení zvýšeného zabezpečení. Nicméně v případě, že ochranná opatření selžou nebo materiál není na místě dosud chráněn, musí být přijata opatření, která umožní odhalit krádež nebo pokus o pašování materiálu.

Podpora těchto opatření je vysoká ve všech členských zemích MAAE i v zemích, které dosud nejsou jejími členy. Tyto projekty jsou nicméně zaměřeny především na země v jihovýchodní Evropě: Bulharsko, Turecko, Albánie, Bosna a Hercegovina, Chorvatsko, Srbsko a Černá Hora, Bývalá jugoslávská republika Makedonie, Moldavsko a Rumunsko; a v oblasti střední Asie: Kazachstán, Kyrgyzstán, Uzbekistán, Tádžikistán a Turkmenistán. Činnosti jsou rovněž předpokládány v Arménii, Ázerbájdžánu a Gruzii.

Nejprve bude provedena hodnotící mise – Mezinárodní mise pro jaderné zabezpečení – na základě které budou stanoveny priority. Za tímto účelem zhodnotí na místě skupina uznávaných odborníků současný stav opatření pro jaderné zabezpečení v uvedených zemích a podá doporučení ke zlepšení. Na základě těchto doporučení budou stanoveny definice následných podpůrných opatření, která budou zahrnovat současný stav a potřebu pro zlepšení, pokud jde předcházení, odhalování a potírání škodlivých jednání v souvislosti s jadernými a jinými radioaktivními materiály včetně těch, které jsou užity pro nejaderné účely, a definice jaderných zařízení.

Jako výsledek této hodnotící mise budou stanoveny priority, přičemž při určování bude vybráno nejvýše šest zemí pro každý projekt, který bude financován z finančních prostředků, které jsou poskytnuty Evropskou unií v rámci její podpory.

Projekty budou následně provedeny ve vybraných zemích ve třech oblastech:

1.

Posílení fyzické ochrany jaderných materiálů a jiných radioaktivních materiálů během užití, skladování a dopravy a fyzické ochrany jaderných zařízení

Materiály užívané nebo skladované v jaderných zařízeních a místech musí být odpovídajícím způsobem zajištěny a chráněny za účelem zabránění krádeži či sabotáži. Účinný regulační systém stanoví ty prvky, které vyžadují provedení na úrovni státu a provozovatele.

2.

Posílení zabezpečení radioaktivních materiálů pro nejaderné užití

Radioaktivní materiály a v některých případech zdroje jaderného materiálu jsou často užívány pro „nejaderné“ účely, např. ve zdravotnickém nebo průmyslovém užití. Některé z těchto zdrojů jsou vysoce radioaktivní a náleží ke kategoriím 1 až 3, jak jsou definovány v TECDOC kategorizaci radioaktivních zdrojů MAAE. Tyto zdroje se mohou dostat do nepovolaných rukou a mohou být použity k nepřátelským činnostem, pokud nejsou v odpovídající míře kontrolovány a chráněny. Regulační systémy, které se vztahují na užití, skladování a dopravu radioaktivního materiálu, musí být účinné a musí řádně fungovat. Silné nechráněné radioaktivní zdroje musí být během jejich užití nebo skladování chráněny před škodlivými jednáními, a pokud nejsou již potřebné, musí být demontovány a odstraněny jako radioaktivní odpad v bezpečném a zajištěném skladu.

3.

Posílení kapacity států odhalovat a potírat nedovolené obchodování

Nedovolené obchodování je situace, která souvisí s neoprávněným přijetím, obstaráním, užitím, dopravou nebo likvidací jaderného materiálu a jiných radioaktivních materiálů, bez ohledu na to, zda úmyslné či neúmyslné a zda byly či nebyly překročeny mezinárodní hranice.

Surové výbušné jaderné zařízení nebo rozptylové radioaktivní zařízení vyrobené teroristy nemůže být sestaveno, aniž by materiál nebyl získán na základě nedovoleného obchodování. Navíc citlivá zařízení a technologie, kterými se vyrábí citlivý materiál pro výrobu surových výbušných jaderných zařízení, mohou být také získány nedovoleným obchodováním. Lze vycházet z toho, že přeshraniční pohyb materiálu nebo technologie je nezbytný pro materiál, aby se dostal do místa určení. V boji proti nedovolenému obchodování musí tudíž státy zajistit, aby byly k dispozici nezbytné regulační systémy, jakož i technické systémy (zahrnující snadno ovladatelné nástroje) a dostupné postupy a informace na hraničních přechodech, které slouží k odhalování pokusů o pašování radioaktivních materiálů (včetně štěpných radioaktivních materiálů) nebo nedovoleného obchodu s citlivým zařízením a technologií.

Musí být rovněž dostupná účinná opatření, která by reagovala na taková jednání a rovněž na zmocnění se radioaktivních materiálů. Pracovníci donucovacích orgánů (celní orgány, policie atd.) nejsou často vycvičeni v užívání odhalovacího zařízení, a tím může být citlivé zařízení a technologie pro ně neznámé. Výcvik těchto pracovníků je proto významný pro úspěch jakýchkoli opatření k odhalování nedovoleného obchodování. Pracovníkům různých kategorií musí být nabídnuty různé výcvikové programy jak v užívání odhalovacích nástrojů, tak v porozumění vyhodnocení nástroje, aby mohli rozhodnout o následných činnostech.

2.   Cíle

Celkový cíl: Zvýšit jaderné zabezpečení ve vybraných zemích.

2.1.   Hodnotící mise: Financování Mezinárodní mise pro jaderné zabezpečení

Mise pro jaderné zabezpečení budou zřízeny MAAE, aby zjistily potřeby k posílení jaderného zabezpečení v každé ze 17 zemí uvedených v bodě 1. Mise se zaměří na fyzickou ochranu a zabezpečení jaderných a nejaderných použití, včetně nezbytných regulačních systémů, jakož i zavedená opatření k boji proti nedovolenému obchodování.

Projekty, které jsou součástí výše uvedené široce použitelné mise pro jaderné zabezpečení,

začnou vyhodnocením stavu fyzické ochrany jaderných a jiných radioaktivních materiálů a ochrany jaderného a výzkumného zařízení nebo místa, ve kterém jsou tyto materiály užívány nebo skladovány. V 17 zemích existuje 26 jaderných zařízení nebo míst. Pro následnou modernizaci a podporu bude vybrána podskupina zařízení a míst obsahující tyto materiály;

vymezí naléhavé potřeby s ohledem na modernizaci regulační infrastruktury v 17 zemích a rovněž zjistí potřebu poskytnout dodatečnou ochranu silným a nechráněným zdrojům. Jako výsledek mise by bylo rovněž určeno zvláštní zařízení potřebné k poskytnutí ochrany;

bude zahrnovat hodnocení současného stavu kapacit a vyhodnocení požadavků, jak posílit opatření států v boji proti nedovolenému obchodování.

2.2.   Provádění zvláštních opatření určených jako priority jako výsledek hodnotící mise

Projekt 1

Posílení fyzické ochrany jaderných materiálů a jiných radioaktivních materiálů během užití, skladování a dopravy a fyzické ochrany jaderných zařízení

Účel projektu: zvýšit fyzickou ochranu jaderných a jiných radioaktivních materiálů ve vybraných zemích.

Výsledky projektu:

modernizace fyzické ochrany vybraných zařízení a prioritních míst;

zdokonalení vnitrostátní regulační infrastruktury pro fyzickou ochranu prostřednictvím odborné pomoci;

výcvik pracovníků ve vybraných zemích.

Projekt 2

Posílení zabezpečení radioaktivních materiálů pro nejaderné užití

Účel projektu: zvýšit ochranu radioaktivních materiálů v nejaderném užití ve vybraných zemích.

Výsledky projektu:

zdokonalení vnitrostátní regulační infrastruktury pro zabezpečení a ochranu radioaktivních materiálů prostřednictvím odborné pomoci;

ochrana nebo případná demontáž nebo odstranění až 30 nechráněných zdrojů;

výcvik pracovníků ve vybraných zemích.

Projekt 3

Posílení kapacity států odhalovat a potírat nedovolené obchodování

Účel projektu: posílení kapacity států odhalovat a potírat nedovolené obchodování ve vybraných zemích.

Výsledky projektu:

zkvalitnění informací, které jsou shromažďovány a hodnoceny, o nedovoleném jaderném obchodování z otevřených zdrojů a státních kontaktních míst, aby se zlepšily znalosti o nedovoleném jaderném obchodování a o jeho okolnostech. Tyto informace rovněž usnadní stanovení priorit různých činností, které jsou podnikány v boji proti nedovolenému obchodování;

stanovení, prostřednictvím odborné pomoci, národních rámců pro boj proti nedovolenému obchodování a pro zlepšení vnitrostátní koordinace kontroly přeshraničních pohybů radioaktivních materiálů, citlivého jaderného zařízení a technologie ve vybraných zemích;

modernizace hraničního monitorovacího zařízení na vybraných hraničních přechodech.

výcvik pracovníků donucovacích orgánů.

3.   Trvání

Hodnotící mise bude provedena během tří měsíců po podpisu finanční dohody mezi Komisí a MAAE. Uvedené tři projekty budou prováděny souběžně během následujících 12 měsíců.

Celkové předpokládané trvání provádění této společné akce je 15 měsíců.

4.   Příjemci

Příjemci jsou země, ve kterých budou provedena hodnocení a následné projekty. Jejich orgány pomohou poznat, kde se nacházejí slabá místa, a obdrží podporu, aby byla nalezena řešení a zvýšeno zabezpečení.

5.   Provádějící subjekty

MAAE bude pověřena prováděním projektů. Mise INSServ budou prováděny podle standardních operačních způsobů pro mise MAAE, které budou uskutečňovat odborníci členských států MAAE. Uvedené tři projekty budou prováděny přímo pracovníky MAAE, vybranými odborníky členských zemí MAAE nebo smluvními partnery. V případě smluvních partnerů se zakázky na zboží, práce nebo služby Mezinárodní agenturou pro atomovou energii v rámci této společné akce zadávají v souladu s použitelnými pravidly a postupy MAAE stanovenými v dohodě s mezinárodní organizací o příspěvcích Evropského společenství.

6.   Třetí účastníci

Projekty bude financovány ze 100 % z této společné akce. Odborníci členských zemí MAAE se považují za třetí účastníky. Své úkoly budou vykonávat podle standardních obecných pravidel pro odborníky MAAE.

7.   Předpokládané požadované prostředky

Příspěvek EU zahrne zhodnocení mise a provádění tří projektů popsaných v bodě 2.2. Předpokládané náklady jsou tyto:

Mise pro jaderné zabezpečení (17 zemí):

303 000 EUR

Projekt 1 (6 zemí):

854 200 EUR

Projekt 2 (6 zemí):

1 136 700 EUR

Projekt 3 (6 zemí):

946 600 EUR

Navíc je zahrnuta mimořádná rezerva asi 3 % financovatelných nákladů (do celkové částky 88 500 EUR) pro nepředvídatelné náklady.

8.   Finanční referenční částka k pokrytí nákladů na projekt

Celkové náklady projektu činí 3 329 000 EUR.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU