2004/859/ES2004/859/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 25. října 2004 o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o Protokolu 2 ke dvoustranné dohodě o volném obchodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvímText s významem pro EHP

Publikováno: Úř. věst. L 370, 17.12.2004, s. 70-71 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 25. října 2004 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 25. října 2004 Nabývá účinnosti: 25. října 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 25. října 2004

o uzavření dohody ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o Protokolu 2 ke dvoustranné dohodě o volném obchodu mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím

(Text s významem pro EHP)

(2004/859/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 133 této smlouvy ve spojení s čl. 300 odst. 2 prvním pododstavcem první větou,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Protokol 2 ke dvoustranné dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím o volném obchodu (1) a protokol 3 k Dohodě o EHP ve znění rozhodnutí Smíšeného výboru EHP č. 140/2001 (2) upravují režim obchodu mezi smluvními stranami pro některé zemědělské produkty a zpracované zemědělské produkty.

(2)

V době přijetí rozhodnutí č. 140/2001 vyhlásily ES a Norsko ve společném prohlášení, že musí být odstraněna nezemědělská složka cel u produktů uvedených v tabulce I protokolu 3. Z tohoto důvodu byla dne 11. března 2004 ukončena jednání mezi představiteli Komise a Norska. Nové celní koncese budou provedeny rozhodnutím Smíšeného výboru EHP, kterým se mění protokol 3 k Dohodě o EHP.

(3)

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o Protokolu 2 ke dvoustranné dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím o volném obchodu byla sjednána také proto, aby vzala v úvahu výsledky uvedených jednání.

(4)

Opatření nezbytná k provedení tohoto rozhodnutí by měla být přijata podle rozhodnutí Rady 1999/468/EHS ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (3).

(5)

Uvedená dohoda by měla být schválena,

ROZHODLA TAKTO:

Článek 1

Dohoda ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o Protokolu 2 ke dvoustranné dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím o volném obchodu se schvaluje jménem Společenství.

Znění dohody se připojuje k tomuto rozhodnutí.

Článek 2

Předseda Rady je oprávněn jmenovat osobu zmocněnou podepsat dohodu zavazující Společenství.

Článek 3

Opatření nezbytná k provedení tohoto rozhodnutí budou přijata postupem podle čl. 4 odst. 2.

Článek 4

1.   Komisi je nápomocen Řídící výbor pro horizontální otázky týkající se obchodu se zpracovanými zemědělskými produkty, uvedený v článku 16 nařízení Rady (ES) č. 3448/93 (4) (dále jen „výbor“).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je jeden měsíc.

3.   Výbor přijme svůj jednací řád.

V Lucemburku dne 25. října 2004.

Za Radu

R. VERDONK

předsedkyně


(1)  Úř. věst. L 171, 27.6.1973, s. 2.

(2)  Úř. věst. L 22, 24.1.2002, s. 34.

(3)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(4)  Úř. věst. L 318, 20.12.1993, s. 18. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 2580/2000 (Úř. věst. L 298, 25.11.2000, s. 5).


DOHODA

ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím o Protokolu 2 ke dvoustranné dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím o volném obchodu

V Bruselu dne

Vážený pane,

je mi ctí, že mohu potvrdit, že Evropské společenství souhlasí s „dohodnutým zápisem“, který je připojen k tomuto dopisu a který se týká Protokolu 2 ke dvoustranné dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím o volném obchodu.

Dovoluji si Vás požádat, abyste potvrdil souhlas vlády Norského království s obsahem tohoto dopisu.

Příjměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Done at Brussels,

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addí

Briselÿ,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magÿmula fi Brussel,

Gedaan te Brussel,

Sporzÿdzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

V Bruseli,

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Întocmit la Bruxelles

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

DOHODNUTÝ ZÁPIS

I.   Úvod

Dne 11. března 2004 bylo po několika schůzkách představitelů Norska a Komise dosaženo dohody o snížení nebo zrušení cel pro některé zpracované zemědělské produkty, které jsou uvedeny v protokolu 3 k Dohodě o EHP (1) nebo Protokolu 2 k dohodě z roku 1973 mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím o volném obchodu (2).

Tyto koncese by měly vést k zlepšení přístupu na trh pro Norsko a Společenství a budou vyžadovat změnu protokolu 3 k Dohodě o EHP a rovněž protokolu 2 ke dvoustranné dohodě o volném obchodu. Z tohoto důvodu se strany dohodly předložit svým úřadům ke schválení několik změn dovozního režimu, který používají pro některé zpracované zemědělské produkty. Tyto změny budou provedeny rozhodnutím Smíšeného výboru EHP, kterým se změní protokol 3 k Dohodě o EHP, a touto dohodou ve formě výměny dopisů mezi Evropským společenstvím a Norským královstvím.

Změny protokolu 2 vstupují v platnost dnem 1. ledna 2005.

Obě strany se dohodly, že dovozní režimy nahrazují dohodu ve formě výměny dopisů ze dne 27. listopadu 2002.

II.   Norský dovozní režim

Od 1. ledna 2005 Norsko otevře pro Společenství tyto roční celní kvóty:

Norské kódy celního sazebníku

Popis zboží

Objem

Uplatňovaná celní sazba

1506.0021

Kostní tuk, kostní olej a paznehtový olej

2 360 tun

osvobozeno

1518.0041

Olej z lněného semene

100 tun

osvobozeno

III.   Dovozní režim Společenství

Od 1. ledna 2005 Společenství otevře pro Norsko tyto roční celní kvóty:

Poř. číslo

Kód KN

Popis zboží

Objem

Uplatňovaná celní sazba

09.0765

1517 10 90

Margarín, kromě tekutého margarínu, obsahující nejvýše 10 % hmotnostních mléčných tuků

2 470 tun

osvobozeno

09.0771

ex22071000

(kód TARIC 90)

Ethanol nedenaturovaný o obsahu alkoholu nejméně 80 % objemových, získávaný jinak než ze zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o EHS

164 000 hektolitrů

osvobozeno

09.0772

ex22072000

(kód TARIC 90)

Ethanol a jiné destiláty, denaturované, o jakémkoliv obsahu alkoholu, získávané jinak než ze zemědělských produktů uvedených v příloze I Smlouvy o EHS

14 340 hektolitrů

osvobozeno

09.0774

2403 10

Tabák ke kouření, též obsahující tabákové náhražky v jakémkoliv poměru

370 tun

osvobozeno

IV.   Režim Společenství pro některé nealkoholické nápoje

Od 1. ledna 2005 tento režim dočasně pozastavuje režim osvobození od cla uplatňovaný na základě protokolu 2 ke dvoustranné dohodě o volném obchodu pro produkty spadající do kódu KN 2202 10 00 (voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná) a ex22029010 (jiné nealkoholické nápoje s přídavkem cukru (sacharosa nebo invertní cukr)).

Společenství otevře roční celní kvótu s osvobozením od cla od 1. ledna do 31. prosince pro zboží pocházející z Norska a spadající do kódů KN 2202 10 00 (voda, včetně minerálních vod a sodovek, s přídavkem cukru nebo jiných sladidel nebo aromatizovaná) a ex22029010 (jiné nealkoholické nápoje s přídavkem cukru (sacharosa nebo invertní cukr)), v těchto objemech: 14,3 miliónů litrů v roce 2005. Mimo přidělenou kvótu bude dovozní clo činit 0,047 eur/litr. Dovozní clo může být každoročně upraveno na základě rozdílů v cenách cukru mezi Norskem a Společenstvím.

Pokud bude k 31. říjnu 2005 a 31. říjnu každého následujícího roku celní kvóta vyčerpána, bude celní kvóta platná od 1. ledna následujícího roku zvýšena o 10 %. Jestliže kvóta k tomuto dni vyčerpána nebude, bude pro produkty uvedené v odstavci 1 poskytnut neomezený přístup do Společenství s osvobozením od cla od 1. ledna do 31. prosince následujícího roku.

V.   Celní kvóty uvedené v odstavcích II, III a IV budou zaručeny pro původní produkty v souladu s pravidly o původu stanovenými v Protokolu 3 k dohodě z roku 1973 mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím o volném obchodu.

V Bruselu dne

Vážený pane,

je mi ctí, že mohu potvrdit přijetí Vašeho dopisu dnešního data a tohoto znění:

„je mi ctí, že mohu potvrdit, že Evropské společenství souhlasí s „dohodnutým zápisem“, který je připojen k tomuto dopisu a který se týká Protokolu 2 ke dvoustranné dohodě mezi Evropským hospodářským společenstvím a Norským královstvím o volném obchodu.“

Je mi ctí, že mohu potvrdit souhlas norské vlády s obsahem Vašeho dopisu a navrhovaným datem vstupu změn v platnost.

Příjměte prosím, vážený pane, ujištění o mé nejhlubší úctě.

Done at Brussels,

Hecho en Bruselas, el

V Bruselu dne

Udfærdiget i Bruxelles, den

Geschehen zu Brüssel am

Brüssel,

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις

Fait à Bruxelles, le

Fatto a Bruxelles, addí

Briselÿ,

Priimta Briuselyje,

Kelt Brüsszelben,

Magÿmula fi Brussel,

Gedaan te Brussel,

Sporzÿdzono w Brukseli, dnia

Feito em Bruxelas,

V Bruseli,

V Bruslju,

Tehty Brysselissä

Utfärdat i Bryssel den

Întocmit la Bruxelles

Image

For the Government of the Kingdom of Norway

Por el Gobierno del Reino de Noruega

Za vládu Norského království

På vegne af Kongeriget Norges regering

Im Namen des Königreichs Norwegen

Norra Kuningriigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηση του Βασιλείου της Νορβηγίας

Pour le gouvernement du Royaume de Norvège

Per il Governo del Regno di Norvegia

Norvēģijas Karalistes valdības vārdā

Norvegijos Karalystės Vyriausybės vardu

A Norvég Királyság Kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Renju tan-Norveġja

Voor de Regering van het Koninkrijk Noorwegen

W imieniu Rządu Królestwa Norwegii

Pelo Governo do Reino da Noruega

Za vládu Nórskeho kráľovstva

Za vlado Kraljevine Norveške

Norjan kuningaskunnan hallituksen puolesta

För Konungariket Norges regering

Image


(1)  Úř. věst. L 22, 24.1.2002, s. 34.

(2)  Úř. věst. L 171, 27.6.1973, s. 2.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU