2004/662/ES2004/662/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 24. září 2004, kterým se Španělské království zmocňuje k prodloužení dohody o vzájemných vztazích v oblasti rybolovu s Jihoafrickou republikou do 7. března 2005

Publikováno: Úř. věst. L 302, 29.9.2004, s. 5-5 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 27. září 2004 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 30. září 2004 Nabývá účinnosti: 30. září 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 2009/447/ES Pozbývá platnosti: 12. června 2009

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 24. září 2004,

kterým se Španělské království zmocňuje k prodloužení dohody o vzájemných vztazích v oblasti rybolovu s Jihoafrickou republikou do 7. března 2005

(2004/662/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na akt o přistoupení z roku 1985, a zejména na čl. 167 odst. 3 tohoto aktu,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Dohoda o vzájemných vztazích v oblasti rybolovu mezi vládou Španělského království a vládou Jihoafrické republiky, podepsaná dne 14. srpna 1979, vstoupila v platnost 8. března 1982 na počáteční období deseti let. Poté zůstává v platnosti po dobu neurčitou, pokud není ukončena výpovědí s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou.

(2)

Čl. 167 odst. 2 aktu o přistoupení z roku 1985 předpokládá, že práva a povinnosti vyplývající z dohod v oblasti rybolovu, které Španělské království uzavřelo s třetími zeměmi, nejsou dotčeny během období, ve kterém jsou ustanovení těchto dohod přechodně zachována.

(3)

Podle čl. 167 odst. 3 téhož aktu přijímá Rada před skončením platnosti dohod v oblasti rybolovu, které Španělské království uzavřelo s třetími zeměmi, příslušná rozhodnutí k pokračování rybolovných aktivit podle těchto dohod, včetně možnosti prodloužení těchto dohod o dobu nepřekračující jeden rok. Výše uvedená dohoda byla naposledy prodloužena rozhodnutím Rady 2003/538/ES ze dne 15. července 2003 (1) do 7. března 2004.

(4)

Španělské království by mělo být zmocněno k prodloužení uvedené dohody do 7. března 2005,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Španělské království je zmocněno k prodloužení dohody o vzájemných vztazích v oblasti rybolovu s Jihoafrickou republikou, která vstoupila v platnost dne 8. března 1982, do 7. března 2005.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno Španělskému království.

V Bruselu dne 24. září 2004.

Za Radu

L. J. BRINKHORST

předseda


(1)  Úř. věst. L 185, 24.7.2003, s. 24.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU