2004/587/ES2004/587/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 19. července 2004 o dni použitelnosti směrnice Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb

Publikováno: Úř. věst. L 257, 4.8.2004, s. 7-7 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 19. července 2004 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 19. července 2004 Nabývá účinnosti: 19. července 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) 2015/2060 Pozbývá platnosti: 1. ledna 2016
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 19. července 2004

o dni použitelnosti směrnice Rady 2003/48/ES o zdanění příjmů z úspor v podobě úrokových plateb

(2004/587/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na směrnici 2003/48/ES (1), a zejména na čl. 17 odst. 3 uvedené směrnice,

s ohledem na návrh Komise,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Ustanovení čl. 17 odst. 2 směrnice 2003/48/ES stanoví podmínky pro použitelnost ustanovení směrnice od 1. ledna 2005.

(2)

Rada v souladu s čl. 17 odst. 3 směrnice 2003/48/ES na základě zprávy Komise dospěla před 1. červencem 2004 k názoru, že podmínky stanovené v čl. 17 odst. 2 směrnice 2003/48/ES nebudou splněny, pokud jde o dny vstupu v platnost daných opatření ve třetích zemích a na závislých nebo přidružených územích, kterých se to týká.

(3)

Ustanovení čl. 17 odst. 3 směrnice 2003/48/ES stanoví, že pokud Rada nerozhodne, že podmínky stanovené v odstavci 2 uvedeného článku budou splněny, přijme na návrh Komise jednomyslným rozhodnutím nové datum pro účely odstavce 2.

(4)

Na základě zpráv Komise a dotčených členských států se jeví, že všechny třetí země a všechna závislá a přidružená území uvedená v čl. 17 odst. 2 směrnice 2003/48/ES budou s to splnit podmínky stanovené v uvedeném odstavci do 1. července 2005.

(5)

Datum 1. července 2005 by proto mělo být přijato jako nové datum pro účely čl. 17 odst. 2 směrnice 2003/48/ES a na toto datum se budou rovněž vztahovat podmínky stanovené v uvedeném odstavci.

(6)

Z důvodů právní jistoty hospodářských subjektů a daňových poplatníků by mělo být toto rozhodnutí přijato jako naléhavé, což odůvodňuje odchylku od šestitýdenní lhůty stanovené v bodě I.3 Protokolu o úloze vnitrostátních parlamentů v Evropské unii,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

V čl. 17 odst. 2 směrnice 2003/48/ES se datum „1. ledna 2005“ nahrazuje datem „1. července 2005“.

Článek 2

Toto rozhodnutí je určeno členským státům a bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V Bruselu dne 19. července 2004.

Za Radu

P. H. DONNER

předseda


(1)  Úř. věst. L 157, 26.6.2003, s. 38.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU