2004/584/ES2004/584/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 26. července 2004, kterým se mění rozhodnutí 2001/651/ES o stanovení typické procesní směrodatné odchylky obsahu tuku v másle dováženém z Nového Zélandu podle článku 5 nařízení (ES) č. 1374/98 (oznámeno pod číslem K(2004) 2962)

Publikováno: Úř. věst. L 255, 15.11.2008, s. 41-42 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 26. července 2004 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 27. července 2004 Nabývá účinnosti: 27. července 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 26. července 2004,

kterým se mění rozhodnutí 2001/651/ES o stanovení typické procesní směrodatné odchylky obsahu tuku v másle dováženém z Nového Zélandu podle článku 5 nařízení (ES) č. 1374/98

(oznámeno pod číslem K(2004) 2962)

(2004/584/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 ze dne 17. května 1999 o společné organizaci obchodu s mlékem a mléčnými výrobky (1),

s ohledem na nařízení Komise (ES) č. 2535/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999 o dovozních opatřeních pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót (2), a zejména na čl. 40 odst. 1 tohoto nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Příloha IV nařízení (ES) č. 2535/2001 stanoví postup pro ověřování obsahu tuku v másle z Nového Zélandu předloženého k uvolnění do volného oběhu ve Společenství podle kvóty pro „běžný vstup“ určené pod kvótou 09.4589 v příloze III.A tohoto nařízení.

(2)

Tento postup vychází ze statistických zásad. Základní složkou tohoto postupu je použití typické procesní směrodatné odchylky v obsahu tuku v másle, která je stanovená v souladu s danou specifikací v určeném výrobním závodě a známá předem podle kontrolních úřadů v členských státech, kde je předloženo oznámení pro uvolnění do volného oběhu ve Společenství.

(3)

Stanovení závodů a odpovídající typické procesní směrodatné odchylky je obsaženo v příloze rozhodnutí Komise 2001/651/ES (3).

(4)

Novozélandský úřad pro bezpečnost potravin (New Zealand Food Safety Authority) informoval Komisi dopisem ze dne 23. dubna 2004 o nových registrovaných názvech závodů.

(5)

Rozhodnutí 2001/651/ES by mělo být podle toho pozměněno,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Příloha rozhodnutí 2001/651/ES se nahrazuje textem v příloze tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Toto rozhodnutí se použije na dovoz másla, pro který byla vydána osvědčení IMA 1, od třetího dne po jeho vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 26. července 2004.

Za Komisi

Franz FISCHLER

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 160, 26.6.1999, s. 48. Nařízení naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) č. 186/2004 (Úř. věst. L 29, 3.2.2004, s. 6).

(2)  Úř. věst. L 341, 22.12.2001, s. 29. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 810/2004 (Úř. věst. L 149, 30.4.2004, s. 138).

(3)  Úř. věst. L 229, 25.8.2001, s. 24. Rozhodnutí pozměněné rozhodnutím 2002/667/ES (Úř. věst. L 227, 23.8.2002, s. 51).


PŘÍLOHA

PŘÍLOHA

Typické procesní směrodatné odchylky v obsahu tuku v másle vyráběného na Novém Zélandě a určeného k uvolnění do volného oběhu v Evropském společenství podle kvóty pro ‚běžný vstup‘ stanového pod kvótou 09.4589 v příloze III.A nařízení (ES) č. 2535/2001

Název závodu

Registrované číslo závodu

Specifikační číslo

Typická procesní směrodatná odchylka

Fonterra Ltd Kauri

7172

0905

0,160

Fonterra Ltd Te Awamutu

5572

0081

0,175

0084

0,173

Fonterra Ltd Takaka

4672

0081

0,172

0084

0,172

Westland Cooperative Dairy Co. Ltd

143

0081

0,170

0084

0,170

Fonterra Ltd Whareroa

4772

0081

0,175

0084

0,175


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU