2004/554/ES2004/554/ES: Rozhodnutí Komise ze dne 9. července 2004, kterým se mění příloha E směrnice Rady 91/68/EHS a příloha I rozhodnutí 79/542/EHS pokud jde o aktualizaci vzorových veterinárních osvědčení pro ovce a kozy (oznámeno pod číslem K(2004) 1926)(Text s významem pro EHP)

Publikováno: Úř. věst. L 267, 12.10.2005, s. 1-11 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 9. července 2004 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. června 2004 Nabývá účinnosti: 1. června 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 9. července 2004,

kterým se mění příloha E směrnice Rady 91/68/EHS a příloha I rozhodnutí 79/542/EHS pokud jde o aktualizaci vzorových veterinárních osvědčení pro ovce a kozy

(oznámeno pod číslem K(2004) 1926)

(Text s významem pro EHP)

(2004/554/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 72/462/EHS ze dne 12. prosince 1972 o problémech hygienické a veterinární kontroly při dovozu skotu, ovcí, koz a prasat, čerstvého masa nebo masných výrobků ze třetích zemí (1), a zejména na čl. 11 odst. 2 této směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 91/68/EHS ze dne 28. ledna 1991 o veterinárních podmínkách vnitřního obchodu s ovcemi a kozami v rámci Společenství (2), a zejména na čl. 14 odst. 2 této směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Vzor veterinárního osvědčení pro vnitřní obchod s plemennými ovcemi a kozami v rámci Společenství je stanoven jako Vzor III přílohy E směrnice 91/68/EHS.

(2)

Vzor veterinárního osvědčení pro dovoz domácích ovcí a koz ze třetích zemí je stanoven jako „OVI-X“ v části 2 přílohy I rozhodnutí Rady 79/542/EHS ze dne 21. prosince 1976, který sepisuje seznam třetích zemí nebo částí třetích zemí, a který stanovuje veterinární a hygienické podmínky a podmínky veterinárního osvědčení pro dovoz určitých živých zvířat a jejich čerstvého masa do Společenství (3).

(3)

V souladu s částí I kapitoly A přílohy VIII a kapitolou E přílohy IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 999/2001 ze dne 22. května 2001 se stanovením pravidel pro prevenci, ztlumení a likvidaci určitých přenosných spongioformních encefalopatií (4), konkrétní požadavky na obchod s a dovoz plemenných ovcí a koz byly změněny, aby vyjadřovaly důraznější přístup pokud jde o likvidaci klusavky.

(4)

Je nezbytné přizpůsobit Vzor III veterinárního osvědčení v příloze E směrnice 91/68/EHS a vzorové osvědčení OVI-X v příloze I rozhodnutí 79/542/EHS aktualizovaným pravidlům.

(5)

Proto by podle toho měly být pozměněny směrnice 91/68/EHS a rozhodnutí 79/542/EHS.

(6)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Vzor III v příloze E směrnice 91/68/EHS je nahrazen textem v příloze I tohoto rozhodnutí.

Článek 2

Vzor OVI-X v části 2 přílohy I rozhodnutí 79/542/EHS je nahrazen textem v příloze II tohoto rozhodnutí.

Článek 3

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost dnem 1. června 2004.

Článek 4

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 9. července 2004.

Za Komisi

David BYRNE

člen Komise


(1)  Úř. věst. č. L 302, 31.12.1972, s. 28. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 807/2003 (Úř. věst. č. L 122, 16.5.2003, s. 36).

(2)  Úř. věst. L 46, 19.2.1991, s. 19. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí Rady 2003/50/ES (Úř. věst. L 169, 8.7.2003, s. 51).

(3)  Úř. věst. L 146, 14.6.1979, s. 15. Rozhodnutí naposledy pozměněné Rozhodnutím Komise 2004/372/ES (Úř. věst. L 118, 23.4.2004, s. 45).

(4)  Úř. věst. L 147, 31.5.2001, s. 1. Nařízení naposledy pozměněné nařízením (ES) č. 876/2004 (Úř. věst. L 162, 30.4.2004, s. 52).


PŘÍLOHA I

Image

Image

Image

Image


PŘÍLOHA II

Image

Image

Image

Image

Image


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU