2004/539/ES2004/539/ES:Rozhodnutí Komise ze dne 1. července 2004, kterým se stanoví přechodné opatření k provedení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 o požadavcích na zdraví zvířat týkající se nekomerčního pohybu domácích zvířat (oznámeno pod číslem K(2004) 2365)

Publikováno: Úř. věst. L 237, 8.7.2004, s. 21-22 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 1. července 2004 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. července 2004 Nabývá účinnosti: 1. července 2004
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) č. 31/2014 Pozbývá platnosti: 4. února 2014
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ KOMISE

ze dne 1. července 2004,

kterým se stanoví přechodné opatření k provedení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 o požadavcích na zdraví zvířat týkající se nekomerčního pohybu domácích zvířat

(oznámeno pod číslem K(2004) 2365)

(Text s významem pro EHP)

(2004/539/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 998/2003 ze dne 26. května 2003 o požadavcích na zdraví zvířat týkající se nekomerčního pohybu domácích zvířat, a kterým se mění směrnice Rady 92/65/EHS (1), a zejména na článek 21 tohoto nařízení,

Vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Nařízení (ES) č. 998/2003, kterým se stanoví veterinární podmínky týkající se nekomerčního pohybu domácích zvířat, se použije od 3. července 2004.

(2)

Nehledě na opatření, která byla přijata k usnadnění přechodu ze stávajících podmínek na podmínky stanovené nařízením (ES) č. 998/2003, jeho provedení vyžaduje zejména dostupnost pasového dokumentu ve všech veterinárních úřadech, vydání nových vzorů dovozních osvědčení pro vstup ze třetích zemí, a testy po očkování u zvířat ze třetích zemí, které nejsou uvedeny v části C přílohy II nařízení (ES) č. 998/2003.

(3)

Zdá se, že navzdory pokusům vykonaným členskými státy, zůstávají nějaké nejasnosti, pokud jde o tyto podmínky, zejména při zvážení značně velikého počtu lidí připravených k cestování se svými domácími zvířaty v tuto roční dobu na letní dovolené. V důsledku toho může roční špička v pohybech domácích zvířat vést k mnoha administrativním potížím.

(4)

Z toho důvodu je vhodné zachovat podle potřeby uplatnění národních podmínek, které jsou v současné době platné, po dostačující časové období. Proto budou během tohoto období povoleny pohyby buď v souladu s nařízením (ES) č. 998/2003 nebo v souladu s národními předpisy, které byly v účinnosti do 3. července 2004. V souladu s tím by měla být odchylka od rozhodnutí Komise 2003/803/ES (2) a 2004/203/ES (3) stanovená v rozhodnutí Komise 2004/301/ES týkající se formátu pro osvědčení a pasy, které budou použity pro nekomerční pohyb psů, koček a fretek, odložena.

(5)

Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Aniž je dotčen druhý odstavec článku 25 nařízení (ES) č. 998/2003, povolí členské státy do 1. října 2004 vstup na jejich území u těch druhů domácích zvířat, které jsou uvedeny v příloze I tohoto nařízení v souladu s národními předpisy, které byly v platnosti do 3. července 2004.

Článek 2

V čl. 1 prvním odstavci bodě a) rozhodnutí 2004/301/ES se datum „3. července 2004“ nahrazuje datem „1. října 2004“.

Článek 3

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 1. července 2004.

Za Komisi

David BYRNE

člen Komise


(1)  Úř. věst. L 146, 13.6.2003, s. 1. Nařízení pozměněné nařízením Komise (ES) č. 592/2004 (Úř. věst. L 94, 31.3.2004, s. 7).

(2)  Úř. věst. L 312, 27.11.2003, s. 1.

(3)  Úř. věst. L 65, 3.3.2004, s. 13. Rozhodnutí pozměněné rozhodnutím 2004/301/ES (Úř. věst. L 98, 2.4.2004, s. 55).


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2022
Zavřít
MENU