2004/512/ES2004/512/ES: Rozhodnutí Rady ze dne 8. června 2004 o zřízení Vízového informačního systému (VIS)

Publikováno: Úř. věst. L 213, 15.6.2004, s. 5-7 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 8. června 2004 Autor předpisu: Rada Evropské unie
Platnost od: 16. června 2004 Nabývá účinnosti: 5. července 2004
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.ROZHODNUTÍ RADY

ze dne 8. června 2004

o zřízení Vízového informačního systému (VIS)

(2004/512/ES)

RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 66 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

vzhledem k těmto důvodům:

(1)

Evropská rada na zasedání v Seville ve dnech 21. a 22. června 2002 označila zřízení společného identifikačního systému pro vízové údaje za nejvyšší prioritu a vyzvala k jeho zavedení co nejdříve s ohledem na výsledky studie proveditelnosti a na základě pokynů přijatých Radou dne 13. června 2002.

(2)

Ve dnech 5. až 6. června 2003 Rada uvítala studii proveditelnosti předloženou Komisí v květnu 2003, potvrdila cíle pro VIS, jak jsou stanoveny v pokynech, a vyzvala Komisi, aby ve spolupráci s členskými státy pokračovala v přípravných pracích na vývoji VIS založeného na centralizované architektuře při zohlednění možnosti společné technické základny s druhou generací Schengenského informačního systému (SIS II).

(3)

Evropská rada na zasedání v Soluni ve dnech 19. a 20. června 2003 považovala za nezbytné, aby byly na základě studie proveditelnosti co nejdříve stanoveny hlavní směry plánování vývoje VIS, vhodný právní základ umožňující jeho zřízení a přidělení nezbytných finančních prostředků.

(4)

Toto rozhodnutí představuje potřebný právní základ umožňující zanesení nezbytných rozpočtových položek na vývoj VIS do souhrnného rozpočtu Evropských společenství a plnění této části rozpočtu, včetně přípravných opatření nezbytných pro pozdější začlenění biometrických znaků v souladu se závěry Rady ze dne 19. února 2004.

(5)

Opatření nezbytná pro provedení tohoto rozhodnutí by měla být přijata v souladu s rozhodnutím Rady 1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí svěřených Komisi (1). Výbor nápomocný Komisi by se měl podle potřeby scházet ve dvou různých složeních v závislosti na programu jednání.

(6)

Protože cíle tohoto rozhodnutí, totiž vytvoření společného VIS, nemůže být dosaženo uspokojivě na úrovni členských států, a proto, z důvodu rozsahu a účinků této akce, jej může být lépe dosaženo na úrovni Společenství, může Společenství přijmout opatření v souladu se zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou proporcionality stanovenou v uvedeném článku nepřekračuje toto rozhodnutí rámec toho, co je pro dosažení tohoto cíle nezbytné.

(7)

Toto rozhodnutí ctí základní práva a dodržuje zásady uznávané zejména Listinou základních práv Evropské unie.

(8)

V souladu s články 1 a 2 Protokolu o postavení Dánska, připojeného ke Smlouvě o Evropské unii a ke Smlouvě o založení Evropského společenství, se Dánsko nepodílí na přijímání tohoto rozhodnutí, a proto pro ně není závazné ani použitelné. Vzhledem k tomu, že toto rozhodnutí navazuje na schengenské acquis podle hlavy IV části třetí Smlouvy o založení Evropského společenství, rozhodne se Dánsko v souladu s článkem 5 uvedeného protokolu do šesti měsíců poté, co Rada přijala toto rozhodnutí, zda je provede ve svém vnitrostátním právu.

(9)

Pokud jde o Island a Norsko, rozvíjí toto rozhodnutí ta ustanovení schengenského acquis ve smyslu dohody uzavřené Radou Evropské unie a Islandskou republikou a Norským královstvím o přidružení těchto států k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis  (2), která spadají do oblasti uvedené v čl. 1 bodu B rozhodnutí Rady 1999/437/ES (3) o některých opatřeních pro uplatňování uvedené dohody.

(10)

Je třeba přijmout opatření umožňující zástupcům Islandu a Norska zapojení do práce výborů, jež jsou nápomocny Komisi při výkonu jejích prováděcích pravomocí. Takové opatření je předpokládáno ve výměně dopisů mezi Společenstvím a Islandem a Norskem (4), připojené k uvedené dohodě.

(11)

Toto rozhodnutí rozvíjí ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Spojené království v souladu s rozhodnutím Rady 2000/365/ES ze dne 29. května 2000 o žádosti Spojeného království Velké Británie a Severního Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (5); Spojené království se tudíž nepodílí na přijímání tohoto rozhodnutí, a proto pro ně není závazné ani použitelné.

(12)

Toto rozhodnutí rozvíjí ustanovení schengenského acquis, kterých se neúčastní Irsko v souladu s rozhodnutím Rady 2002/192/ES ze dne 28. února 2002 o žádosti Irska, aby se na ně vztahovala některá ustanovení schengenského acquis  (6); Irsko se tudíž nepodílí na přijímání tohoto rozhodnutí, a proto pro ně není závazné ani použitelné,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

1.   Zřizuje se systém pro výměnu vízových údajů mezi členskými státy s názvem „Vízový informační systém“ (VIS), který umožní oprávněným vnitrostátním orgánům vkládat a aktualizovat vízové údaje a elektronicky je prohlížet.

2.   Vízový informační systém je založen na centralizované architektuře a skládá se z ústředního informačního systému, nazývaného „Ústřední vízový informační systém“ (CS-VIS), z uživatelského rozhraní v každém členském státě, nazývaného „národní uživatelské rozhraní“ (NI-VIS), které umožní připojení příslušného ústředního vnitrostátního orgánu daného členského státu, a z komunikační infrastruktury mezi Ústředním vízovým informačním systémem a národními uživatelskými rozhraními.

Článek 2

1.   Ústřední vízový informační systém, národní uživatelské rozhraní v každém členském státě a komunikační infrastrukturu mezi Ústředním vízovým informačním systémem a národními uživatelskými rozhraními vytvoří Komise.

2.   Vnitrostátní infrastrukturu upraví nebo vytvoří členské státy.

Článek 3

Opatření nezbytná pro vytvoření Ústředního vízového informačního systému, národního uživatelského rozhraní v každém členském státě a komunikační infrastruktury mezi Ústředním vízovým informačním systémem a národními uživatelskými rozhraními budou přijata postupem podle čl. 5 odst. 2, týkají-li se oblastí jiných než vyjmenovaných v článku 4.

Článek 4

Opatření nezbytná pro vytvoření Ústředního vízového informačního systému, národního uživatelského rozhraní v každém členském státě a komunikační infrastruktury mezi Ústředním vízovým informačním systémem a národními uživatelskými rozhraními, která se týkají následujících oblastí, budou přijata postupem podle čl. 5 odst. 3:

a)

návrh systémové architektury systému, včetně jeho komunikační sítě,

b)

technická hlediska, která souvisejí s ochranou osobních údajů,

c)

technická hlediska, která mají vážný finanční dopad na rozpočty členských států nebo která mají vážný technický dopad na vnitrostátní systémy členských států,

d)

tvorba bezpečnostních požadavků, včetně biometrických aspektů.

Článek 5

1.   Komisi je nápomocen výbor zřízený čl. 5 odst. 1 nařízení Rady (ES) č. 2424/2001 o vývoji Schengenského informačního systému druhé generace (SIS II) (7).

2.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 4 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 4 odst. 3 rozhodnutí 1999/468/ES je dva měsíce.

3.   Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 1999/468/ES.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je dva měsíce.

4.   Výbor přijme svůj jednací řád.

Článek 6

Komise každoročně předloží Evropskému parlamentu a Radě zprávu o pokroku ve vývoji Ústředního vízového informačního systému, národního uživatelského rozhraní v každém členském státě a komunikační infrastruktury mezi Ústředním vízovým informačním systémem a národními uživatelskými rozhraními, a to poprvé do konce roku, ve kterém je podepsána smlouva o vytvoření VIS.

Článek 7

Toto rozhodnutí se použije od dvacátého dne po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 8

Toto rozhodnutí je určeno členským státům v souladu se Smlouvou o založení Evropského společenství.

V Lucemburku dne 8. června 2004.

Za Radu

předseda

M. McDOWELL


(1)  Úř. věst. L 184, 17.7.1999, s. 23.

(2)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 36.

(3)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 31.

(4)  Úř. věst. L 176, 10.7.1999, s. 53.

(5)  Úř. věst. L 131, 1.6.2000, s. 43.

(6)  Úř. věst. L 64, 7.3.2002, s. 20.

(7)  Úř. věst. L 328, 13.12.2001, s. 4.


© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2018
Zavřít
MENU