2004/438/ESRozhodnutí Komise ze dne 29. dubna 2004, kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz tepelně ošetřeného mléka, mléčných výrobků a syrového mléka pro lidskou spotřebu do Společenství (oznámeno pod číslem K (2004) 1691) (Text s významem pro EHP) (2004/438/ES)

Publikováno: Úř. věst. L 154, 30.4.2004, s. 73-95 Druh předpisu: Rozhodnutí
Přijato: 29. dubna 2004 Autor předpisu: Evropská komise
Platnost od: 1. ledna 2005 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2005
Platnost předpisu: Zrušen předpisem (EU) č. 605/2010 Pozbývá platnosti: 1. srpna 2010

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.Rozhodnutí Komise

ze dne 29. dubna 2004,

kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz tepelně ošetřeného mléka, mléčných výrobků a syrového mléka pro lidskou spotřebu do Společenství

(oznámeno pod číslem K(2004) 1691)

(Text s významem pro EHP)

(2004/438/ES)

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství,

s ohledem na směrnici Rady 92/46/EHS ze dne 16. června 1992 o hygienických předpisech pro produkci syrového mléka, tepelně ošetřeného mléka a mléčných výrobků a jejich uvedení na trh [1], a zejména na čl. 23 odst. 2 písm. b) a odst. 3 písm. a), c) a d) uvedené směrnice,

s ohledem na směrnici Rady 2002/99/ES ze dne 16. prosince 2002, kterou se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě [2], a zejména na čl. 8 odst. 1 a 4 a čl. 9 odst. 4 písm. a) a c) uvedené směrnice,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnicí 92/46/EHS ze dne 16. června 1992 se stanoví hygienické předpisy pro produkci, uvádění na trh a dovoz syrového mléka, tepelně ošetřeného mléka a mléčných výrobků.

(2) Směrnicí 2002/99/ES se stanoví veterinární předpisy pro produkci, zpracování, distribuci a dovoz produktů živočišného původu určených k lidské spotřebě.

(3) Rozhodnutím Komise 95/340/ES [3] se stanoví prozatímní seznam třetích zemí, z nichž členské státy povolují dovoz mléka a mléčných výrobků.

(4) Rozhodnutím Komise 95/342/ES [4] se stanoví ošetření, které se použije u mléka a mléčných výrobků určených k lidské spotřebě a pocházejících ze třetích zemí nebo částí třetích zemí, ve kterých se vyskytuje riziko slintavky a kulhavky; jeho ustanovení by měla být aktualizována, aby se zohlednilo ošetření proti viru slintavky a kulhavky stanovené ve směrnici Rady 2003/85/ES [5], kterou se stanoví opatření Společenství pro tlumení slintavky a kulhavky.

(5) Rozhodnutím Komise 95/343/ES [6] se stanoví veterinární podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz tepelně ošetřeného mléka, mléčných výrobků a syrového mléka pro lidskou spotřebu z některých třetích zemí.

(6) V zájmu srozumitelnosti a přehlednosti by měla být rozhodnutí 95/340/ES, 95/342/ES a 95/343/ES zrušena a nahrazena tímto rozhodnutím.

(7) Měla by však být stanovena možnost používat po přechodnou dobu formát osvědčení stanovený v rozhodnutí 95/343/ES.

(8) Směrnicí Rady 97/78/ES [7] se stanoví základní pravidla pro organizaci veterinárních kontrol produktů ze třetích zemí dovážených do Společenství a v článku 11 jsou již stanovena některá opatření pro tranzit, jako je využití hlášení v síti ANIMO a společného vstupního veterinárního dokladu.

(9) S cílem zabezpečit nákazovou situaci ve Společenství je však nezbytné dále zajistit, aby zásilky mléka při tranzitu přes území Společenství splňovaly veterinární dovozní podmínky platné pro země, z nichž je povolen dovoz.

(10) Rozhodnutí Rady 79/542/EHS ze dne 21. prosince 1979, kterým se stanoví seznam třetích zemí nebo částí třetích zemí a kterým se stanoví veterinární a hygienické podmínky a veterinární osvědčení pro dovoz některých živých zvířat a jejich masa do Společenství [8], bylo nedávno změněno tak, aby obsahovalo obecné podmínky pro tranzit a odchylku pro tranzit přes území Ruska s odkazem na zvláštní stanoviště hraniční kontroly určená k tomuto účelu.

(11) Ze zkušenosti je zřejmé, že předkládání originálů veterinárních dokladů zavedených ve vyvážející třetí zemi za účelem splnění regulativních požadavků třetí země určení na stanovišti hraniční kontroly podle článku 7 směrnice 97/78/ES nedostačuje k zajištění faktického splnění veterinárních podmínek požadovaných pro bezpečný dovoz dotyčných produktů na území Společenství; proto je třeba zavést zvláštní vzor veterinárního osvědčení pro případ tranzitu dotyčných produktů.

(12) Dále je třeba vyjasnit provádění podmínky stanovené v článku 11 směrnice 97/78/ES, že tranzit je povolen pouze ze třetích zemí, na jejichž produkty není vydán zákaz vstupu na území Společenství, s odkazem na seznam třetích zemí připojený k tomuto rozhodnutí.

(13) Vzhledem k zeměpisné poloze Kaliningradu a s ohledem na klimatické podmínky, které v určitých ročních obdobích ztěžují využívání některých přístavů, je však třeba stanovit zvláštní podmínky pro tranzit zásilek z Ruska a do Ruska přes území Společenství.

(14) Rozhodnutím Komise 2001/881/ES [9] se stanoví seznam stanovišť hraniční kontroly schválených pro veterinární kontroly zvířat a živočišných produktů ze třetích zemí a s přihlédnutím k tomuto rozhodnutí je vhodné určit stanoviště hraniční kontroly pro kontrolu těchto tranzitů.

(15) Opatření tohoto rozhodnutí jsou v souladu se stanoviskem Stálého výboru pro potravinový řetězec a zdraví zvířat,

PŘIJALA TOTO ROZHODNUTÍ:

Článek 1

Dovoz mléka a mléčných výrobků do Společenství se povoluje pouze tehdy, splňují-li mléko a mléčné výrobky podmínky článků 2, 3 a 5.

Tranzit a skladování mléka a mléčných výrobků se povoluje pouze tehdy, splňují-li mléko a mléčné výrobky podmínky článků 4 a 5.

Článek 2

1. Členské státy povolí dovoz syrového mléka a výrobků ze syrového mléka ze třetích zemí, které jsou schváleny ve sloupci A seznamu uvedeného v příloze I.

2. Členské státy povolí dovoz mléka a mléčných výrobků, které byly podrobeny:

- jednorázovému tepelnému ošetření s tepelným účinkem přinejmenším rovnocenným účinku dosaženému pasterizačním procesem o teplotě nejméně 72 °C po dobu nejméně 15 vteřin a

- dostatečným pro dosažení negativní reakce na fosfatázový test,

ze třetích zemí schválených ve sloupci B seznamu uvedeného v příloze I, ve kterých nehrozí riziko slintavky a kulhavky.

3. Členské státy povolí dovoz mléka a mléčných výrobků, které byly podrobeny:

a) sterilizačnímu procesu, při kterém byla dosažena hodnota F0 rovná nebo vyšší než 3, nebo

b) ošetření ultravysokou teplotou (UHT), tj. při teplotě 132 °C po dobu nejméně jedné vteřiny nebo

c) krátkodobé vysokoteplotní pasterizaci (HTST), tj. při teplotě 72 °C po dobu nejméně 15 vteřin, nebo ošetření s účinkem přinejmenším rovnocenným pasterizačnímu účinku, kterým je dosažena negativní reakce na fosfatázový test (HTST), použité dvakrát u mléka, jehož pH je rovno nebo vyšší než 7,0, nebo

d) HTST ošetření mléka, jehož pH je nižší než 7,0 nebo

e) HTST ošetření v kombinaci s jiným fyzikálním ošetřením:

i) snížení hodnoty pH pod 6 po dobu jedné hodiny nebo

ii) dodatečné zahřátí na teplotu 72 °C nebo vyšší v kombinaci s vysušením,

ze třetích zemí schválených ve sloupci C seznamu uvedeného v příloze I, ve kterých hrozí riziko slintavky a kulhavky. Mléčné výrobky musí být podrobeny jednomu z výše uvedených ošetření nebo musí být vyrobeny z mléka ošetřeného v souladu s výše stanovenými ošetřeními.

Článek 3

1. Zásilky mléka a mléčných výrobků ze třetích zemí schválených v souladu s článkem 2 musí doprovázet veterinární osvědčení vyhotovené podle příslušného vzoru uvedeného v části 2 přílohy II tohoto rozhodnutí a zásilky musí splňovat podmínky v něm stanovené:

- "Milk-RM" pro syrové mléko určené k přijetí ve sběrném středisku, standardizačním středisku, zařízení pro ošetření nebo zařízení pro zpracování.

- "Milk-RMP" pro výrobky ze syrového mléka,

- "Milk-HTB" pro tepelně ošetřené mléko, tepelně ošetřené mléčné výrobky a mléčné výrobky z tepelně ošetřeného mléka ze třetích zemí nebo jejich částí, ve kterých nehrozí riziko slintavky a kulhavky,

- "Milk-HTC" pro tepelně ošetřené mléko, tepelně ošetřené mléčné výrobky a mléčné výrobky z tepelně ošetřeného mléka ze třetích zemí nebo jejich částí, ve kterých hrozí riziko slintavky a kulhavky; tento vzor však mohou použít země, které jsou již pro tento dovoz schváleny (a ve kterých nehrozí riziko slintavky a kulhavky).

2. Veterinární osvědčení se vyplní v souladu s poznámkami uvedenými v části 1 přílohy II.

Článek 4

1. Zásilky mléka a mléčných výrobků vstupující na území Společenství a určené pro třetí zemi buď okamžitým tranzitem nebo po skladování podle čl. 12 odst. 4 nebo článku 13 směrnice 97/78/ES, které nejsou určeny k dovozu do ES, musí splňovat tyto požadavky:

a) pocházejí z území třetí země nebo její části schválené v příloze I tohoto rozhodnutí podle ošetření požadovaného u dotyčného výrobku, které je stanoveno v článku 2;

b) splňují zvláštní veterinární podmínky stanovené v oddílu 9 příslušného vzoru veterinárního osvědčení uvedeného v části 2 přílohy II tohoto rozhodnutí;

c) doprovází je veterinární osvědčení vyhotovené podle vzoru v části 3 přílohy II tohoto rozhodnutí, které je podepsáno úředním veterinárním lékařem příslušného orgánu veterinární péče dotyčné třetí země;

d) jsou na společném veterinárním vstupním dokladu osvědčeny úředním veterinárním lékařem vstupního stanoviště hraniční kontroly jako přijatelné pro tranzit nebo skladování (podle potřeby).

2. a) Odchylně od výše uvedeného odstavce 1 a článku 5 povolí členské státy tranzit zásilek přicházejících z Ruska a určených pro Rusko, přímo nebo přes území třetí země, po silnici nebo po železnici přes území Společenství mezi určenými stanovišti hraniční kontroly Společenství uvedenými v příloze rozhodnutí 2001/881/ES, pokud jsou splněny tyto podmínky:

i) zásilka je na vstupním stanovišti hraniční kontroly do ES zaplombována veterinární službou příslušného orgánu plombou s pořadovým číslem;

ii) na každé straně dokladů uvedených v článku 7 směrnice 97/78/ES, které doprovázejí zásilku, je úředním veterinárním lékařem příslušného orgánu odpovědného za stanoviště hraniční kontroly otištěno razítko s textem "POUZE PRO TRANZIT DO RUSKA PŘES ÚZEMÍ ES";

iii) jsou splněny procesní požadavky stanovené v článku 11 směrnice 97/78/ES;

iv) zásilka je na společném veterinárním vstupním dokladu osvědčena úředním veterinárním lékařem vstupního stanoviště hraniční kontroly jako přijatelná pro tranzit;

b) vykládka nebo uskladnění těchto zásilek podle čl. 12 odst. 4 nebo článku 13 směrnice 97/78/ES na území Evropského společenství není povolena;

c) příslušný orgán provádí pravidelné audity, aby zajistil, že počet zásilek a množství produktů opouštějících území ES odpovídá dovezenému počtu a množství zásilek.

Článek 5

Mléko a mléčné výrobky ze schválených třetích zemí nebo částí třetích zemí, ve kterých se během posledních 12 měsíců vyskytlo ohnisko slintavky a kulhavky nebo ve kterých bylo v posledních dvanácti měsících provedeno očkování proti slintavce a kulhavce, musí být před vstupem na území Společenství podrobeno jednomu z ošetření uvedených v čl. 2 odst. 3.

Článek 6

Rozhodnutí 95/340/ES, 95/342/ES a 95/343/ES se zrušují.

Článek 7

Osvědčení vyhotovená ve formátu podle rozhodnutí 95/343/ES mohou být používána po dobu šesti měsíců od data stanoveného v čl. 8 odst. 1.

Článek 8

1. Toto rozhodnutí se použije ode dne 1. května 2004.

2. Ustanovení čl. 4 odst. 1 a části 3 přílohy II se použijí nejdříve ode dne 1. ledna 2005.

3. Odkazy v právních předpisech Společenství na seznam třetích zemí uvedený v příloze rozhodnutí 95/340/ES se považují za odkazy na seznam třetích zemí uvedený v příloze I tohoto rozhodnutí.

Článek 9

Toto rozhodnutí je určeno členským státům.

V Bruselu dne 29. dubna 2004.

Za Komisi

David Byrne

člen Komise

[1] Úř. věst. L 268, 14.9.1992, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením (ES) č. 806/2003 (Úř. věst. L 122, 16.5.2003, s. 1).

[2] Úř. věst. L 18, 23.1.2003, s. 11.

[3] Úř. věst. L 200, 24.8.1995, s. 38. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2003/58/ES (Úř. věst. L 23, 28.1.2003, s. 26).

[4] Úř. věst. L 200, 24.8.1995, s. 50.

[5] Úř. věst. L 306, 22.11.2003, s. 1.

[6] Úř. věst. L 200, 24.8.1995, s. 52. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 97/115/ES (Úř. věst. L 42, 13.2.1997, s. 16).

[7] Úř. věst. L 24, 30.1.1998, s. 9. Směrnice naposledy pozměněná aktem o podmínkách přistoupení (Úř. věst. L 236, 23.9.2003, s. 381).

[8] Úř. věst. L 146, 14.6.1979, s. 15. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím Komise 2004/372/ES (Úř. věst. L 118, 24.3.2004, s. 21).

[9] Úř. věst. L 326, 11.12.2001, s. 44. Rozhodnutí naposledy pozměněné rozhodnutím 2004/273/ES (Úř. věst. L 86, 24.3.2004, s. 21).

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA I

"+": schválené země

"0": neschválené země

Kód ISO třetí země | Třetí země | Sloupec A | Sloupec B | Sloupec C |

AD | Andora | + | + | + |

AL | Albánie | 0 | 0 | + |

AN | Nizozemské Antily | 0 | 0 | + |

AR | Argentina | 0 | 0 | + |

AU | Austrálie | 0 | + | + |

BG | Bulharsko | 0 | + | + |

BR | Brazílie | 0 | 0 | + |

BW | Botswana | 0 | 0 | + |

BY | Bělorusko | 0 | 0 | + |

BZ | Belize | 0 | 0 | + |

BH | Bosna a Hercegovina | 0 | 0 | + |

CA | Kanada | + | + | + |

CH | Švýcarsko | + | + | + |

CL | Chile | + | + | + |

CN | Čínská lidová republika | 0 | 0 | + |

CO | Kolumbie | 0 | 0 | + |

CR | Kostarika | 0 | 0 | + |

CU | Kuba | 0 | 0 | + |

DZ | Alžírsko | 0 | 0 | + |

ET | Etiopie | 0 | 0 | + |

GL | Grónsko | 0 | + | + |

GT | Guatemala | 0 | 0 | + |

HK | Hongkong | 0 | 0 | + |

HN | Honduras | 0 | 0 | + |

HR | Chorvatsko | 0 | + | + |

IL | Izrael | 0 | 0 | + |

IN | Indie | 0 | 0 | + |

IS | Island | + | + | + |

KE | Keňa | 0 | 0 | + |

MA | Maroko | 0 | 0 | + |

MG | Madagaskar | 0 | 0 | + |

MK [1] | Bývalá jugoslávská republika Makedonie | 0 | + | + |

MR | Mauretánie | 0 | 0 | + |

MU | Mauricius | 0 | 0 | + |

MX | Mexiko | 0 | 0 | + |

NA | Namibie | 0 | 0 | + |

NI | Nikaragua | 0 | 0 | + |

NZ | Nový Zéland | + | + | + |

PA | Panama | 0 | 0 | + |

PY | Paraguay | 0 | 0 | + |

RO | Rumunsko | 0 | + | + |

RU | Rusko | 0 | 0 | + |

SG | Singapur | 0 | 0 | + |

SV | Salvador | 0 | 0 | + |

SZ | Svazijsko | 0 | 0 | + |

TH | Thajsko | 0 | 0 | + |

TN | Tunisko | 0 | 0 | + |

TR | Turecko | 0 | 0 | + |

UA | Ukrajina | 0 | 0 | + |

US | Spojené státy americké | + | + | + |

UY | Uruguay | 0 | 0 | + |

ZA | Jihoafrická republika | 0 | 0 | + |

ZW | Zimbabwe | 0 | 0 | + |

[1] Bývalá jugoslávská republika Makedonie: prozatímní kód, kterým není dotceno konecné oznacení zeme, které bude stanoveno po ukoncení jednání probíhajících v OSN.

--------------------------------------------------

PŘÍLOHA II

ČÁST I

Vzory veterinárních osvědčení

"Milk-RM" pro syrové mléko ze třetích zemí nebo jejich částí uvedených v příloze I sloupci A, určené k přijetí ve sběrném středisku, standardizačním středisku, zařízení pro ošetření nebo zařízení pro zpracování.

"Milk-RMP" pro výrobky ze syrového mléka ze třetích zemí nebo jejich částí uvedených v příloze I sloupci A.

"Milk-HTB" pro tepelně ošetřené mléko, tepelně ošetřené mléčné výrobky nebo mléčné výrobky z tepelně ošetřeného mléka ze třetích zemí nebo jejich částí uvedených v příloze I sloupci B.

"Milk-HTC" pro tepelně ošetřené mléko, tepelně ošetřené mléčné výrobky nebo mléčné výrobky z tepelně ošetřeného mléka ze třetích zemí nebo jejich částí uvedených v příloze I sloupci C.

"Milk-T/C" pro mléko a mléčné výrobky určené k tranzitu/uskladnění v Evropském společenství.

Poznámky

a)Veterinární osvědčení vyhotoví vyvážející země na základě vzorů uvedených v této příloze II podle grafické úpravy vzoru, který odpovídá dotyčnému mléku a mléčným výrobkům. Osvědčení obsahují v pořadí očíslovaném podle vzoru potvrzení, která jsou požadována od každé třetí země, a podle potřeby dodatečné záruky, které jsou požadovány od vyvážející třetí země nebo její části.b)Originál každého osvědčení sestává z jednoho oboustranně potištěného listu nebo – pokud je zapotřebí více textu – má takovou podobu, že všechny potřebné listy tvoří součást jednotného nedělitelného celku.c)Osvědčení je vyhotoveno alespoň v jednom z úředních jazyků členského státu EU, ve kterém je prováděna kontrola na hraničním stanovišti, a členského státu EU určení. Tyto členské státy však mohou v případě potřeby povolit jiné jazyky s přiloženým úředním překladem.d)Pokud jsou k osvědčení z důvodů identifikace položek zásilky (rozpis v bodě 8 vzoru osvědčení) připojeny další listy, také tyto listy se považují za součást originálu osvědčení a jsou na každé straně opatřeny podpisem a otiskem razítka osvědčujícího úředníka. | e)Pokud je osvědčení včetně dalších rozpisů uvedených v písmenu d) tvořeno více než jedním listem, každá strana se na spodním okraji očísluje – (číslo strany)z (celkového počtu stran) – a na horním okraji se uvede kód osvědčení, který byl přidělen příslušným orgánem.f)Originál osvědčení musí být vyplněn a podepsán zástupcem příslušného orgánu odpovědného za prověřování a osvědčování, že syrové mléko, tepelně ošetřené mléko nebo mléčné výrobky splňují požadavky směrnice 92/46/EHS.g)Příslušné orgány vyvážející země zajistí, aby byly dodržovány zásady osvědčování rovnocenné zásadám stanoveným ve směrnici Rady 96/93/ES.h)Barva podpisu musí být odlišná od barvy tisku. Stejné pravidlo platí pro otisky razítek, s výjimkou reliéfních otisků nebo vodotisku. |

ČÁST 2

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

ČÁST 3

+++++ TIFF +++++

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

© Evropská unie, https://eur-lex.europa.eu/ , 1998-2020
Zavřít
MENU